Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Anna Urszula

w KRS

Anna Urszula Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Urszula
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Niemce (Lubelskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Sławomir, Błaszczak Ewelina, Choduń Władysława Barbara, Cieniuch Joanna Krystyna, Dados Krystyna Alicja, Dudzik Halina, Dudzik Jan Kazimierz, Fijałkowska Katarzyna, Hamera Mytyk Ewa Wiesława, Jabłoński Zbigniew Stanisław, Jedlińska Ewa, Jusiak Teresa, Kasperek Rena, Kot Halina Maria, Król Anna, Marczak Elżbieta Edwarda, Matys Jarosław Feliks, Muzyka Stanisław Wiktor, Niedźwiadek Zdzisław, Patyra Maciej, Piwkowski Szymon, Pyszniak Mariusz Marcin, Sawicki Paweł, Siwek Artur Grzegorz, Siwek Zdzisław Bogusław, Sobczyńska Wioletta Iwona, Stachorzecka Stanisława Helena, Stachura Lucyna Bożena, Sugier Rybkowska Agata Ewelina, Suracki Tomasz Piotr, Suski Krzysztof, Świeboda Edward, Szczęch Adam Karol, Tomasiak Edyta, Wartacz Andrzej, Wolińska Małgorzata Karolina, Woźniak Andrzej, Włodarczyk Jadwiga, Zabielska Magdalena, Zgierski Stanisław, Łuczyński Wojciech Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwoliński Piotr Jerzy

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Sławomir, Błaszczak Ewelina, Choduń Władysława Barbara, Cieniuch Joanna Krystyna, Dados Krystyna Alicja, Dudzik Halina, Dudzik Jan Kazimierz, Fijałkowska Katarzyna, Hamera Mytyk Ewa Wiesława, Jabłoński Zbigniew Stanisław, Jedlińska Ewa, Jusiak Teresa, Kasperek Rena, Kot Halina Maria, Król Anna, Marczak Elżbieta Edwarda, Matys Jarosław Feliks, Muzyka Stanisław Wiktor, Niedźwiadek Zdzisław, Patyra Maciej, Piwkowski Szymon, Pyszniak Mariusz Marcin, Sawicki Paweł, Siwek Artur Grzegorz, Siwek Zdzisław Bogusław, Sobczyńska Wioletta Iwona, Stachorzecka Stanisława Helena, Stachura Lucyna Bożena, Sugier Rybkowska Agata Ewelina, Suracki Tomasz Piotr, Suski Krzysztof, Świeboda Edward, Szczęch Adam Karol, Tomasiak Edyta, Wartacz Andrzej, Wolińska Małgorzata Karolina, Woźniak Andrzej, Włodarczyk Jadwiga, Zabielska Magdalena, Zgierski Stanisław, Łuczyński Wojciech Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwoliński Piotr Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Niemcach, Niemce − KRS 0000092288
 2. Bank Spółdzielczy W Poniatowej, Poniatowa − KRS 0000086480
 3. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Garbowie, Garbów − KRS 0000151970
 4. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Niemcach, Niemce − KRS 0000122559
 5. Kółko Rolnicze W Dysie, Dys − KRS 0000190660
 6. Kółko Rolnicze W Jawidzu, Jawidz − KRS 0000203057
 7. Kółko Rolnicze W Kijanach, Ludwików − KRS 0000570273
 8. Lubelskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu W Lublinie, Lublin − KRS 0000041180
 9. Ochotnicza Straż Pożarna, Leśce − KRS 0000046143
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Przybysławskiej, Wola Przybysławska − KRS 0000054778
 11. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska W Lublinie, Lublin − KRS 0000150267
 12. Spółdzielnia Chmiel, Spiczyn − KRS 0000380232
 13. Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa W Garbowie, Garbów − KRS 0000044603
 14. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Samopomoc Chłopska W Niemcach, Niemce − KRS 0000055948
 15. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Elizówce, Elizówka − KRS 0000088649
 16. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic Im. Ireny Kosmowskiej, Krasienin-kolonia − KRS 0000410438
 17. Towarzystwo Regionalne Gminy Niemce, Niemce − KRS 0000200921
 18. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Imienia Franciszka Stefczyka, Warszawa − KRS 0000160603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Garbowie, Garbów − KRS 0000092328
 2. Bank Spółdzielczy W Nałęczowie, Nałęczów − KRS 0000073899
 3. Fundacja Nadwieprzańskie Horyzonty, Kijany − KRS 0000380617
 4. Grupa Producentów Owoców i Warzyw W Dziuchowie, Dziuchów − KRS 0000133958
 5. Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu Chmielarz, Nałęczów − KRS 0000242550
 6. Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa, Garbów − KRS 0000168502
 7. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Garbowie, Garbów − KRS 0000126471
 8. Wojewódzki Związek Pszczelarzy W Lublinie, Lublin − KRS 0000012637

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Niemce, Niemce
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie: 1.920.000,- zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy, 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
  • Wysokość kredytu: 1.920.000,- zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy, 00/100);
  • Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XXIV/218/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy rok 2016;
  • Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  • Skrabnik gminy będzie składał kontrasygnatę w umowie kredytowej oraz na wekslu oraz na deklaracji wekslowej;
  • Dzień postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego: 28.12.2016 r.;
  • Sposób uruchomienia kredytu: w transzach, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego o uruchomienie transzy kredytu;
  • Wypłata transz kredytu: na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Niemcach;
  • Termin wykorzystania kredytu - 30 grudnia 2016 r.;
  • Zakończenie okresu wykorzystania kredytu: 30 grudnia 2016 lub dzień następny po dniu złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu;
  • Okres karencji w spłacie kredytu do 31.12.2016 r.;
  • Waluta kredytu złoty polski (PLN);
  • Spłata kapitału kredytu: 10 lat tj. 2017-2026, w 37 ratach kwartalnych (pierwsza rata w kwocie 48.000,- 36 rat w kwocie 52.000,- zł płatnych 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października każdego roku; spłata pierwszej raty 20 października 2017 r., spłata ostatniej raty – 20 października 2026 r.
  • Spłata odsetek – kwartalnie do 20-ego dnia każdego miesiąca następującego po zakończonym kwartale oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Pod pojęciem kwartału należy rozumieć kwartał kalendarzowy; pierwsza spłata odsetek nastąpi 20.01.2017 r.
  • Naliczanie odsetek- naliczane w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu; do celów obliczania oprocentowania przyjąć ze rok liczy 365 dni, rok przestępny 366, a miesiąc rzeczywistą ilość dni;
  • Stopa procentowa kredytu: stawka WIBOR 1M + stała marża banku, przy czym:
  a) w przypadku pierwszego uruchomienia kredytu- stawka WIBOR 1M obowiązująca w przedostatnim dniu roboczym przed dniem ustalenia oprocentowania tj. pierwszego uruchomienia kredytu,
  b) w przypadku kolejnych okresów naliczania oprocentowania- stawka WIBOR 1M obowiązująca w przedostatnim dniu roboczym przed dniem zmiany oprocentowania tj. przed pierwszym dniem miesiąca;

  • W ofercie należy zastosować stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dzień 30 listopada r. tj. 1,66;
  • Celem obliczenia ceny kredytu należy przyjąć iż kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w całości dnia 28 grudnia 2016 r. i od tego dnia należy naliczać odsetki;
  • Prowizja bankowa - zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty jednorazowej prowizji przygotowawczej, w dniu podpisania umowy kredytowej, jak również prowizji za obsługę rachunku kredytowego lub innych rachunków bankowych wymaganych do uruchomienia kredytu;
  • Okres kredytowania – 28.12.2016 r. - 20.10.2026 r.;
  • Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami i prowizjami po uprzednim pisemnym powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 10 dni przed terminem spłaty o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu;
  • Bank nie pobierze żadnych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu;
  • Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości;
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty kredytu, co nie będzie skutkowało ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych prowizji, opłat bądź kar.
  • Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy kredytowej obowiązującego w banku wykonawcy, przy zachowaniu wszystkich postanowień SIWZ oraz zapisów zawartych w załączonym do SIWZ projekcie umowy kredytowej;

  Dodatkowe informacje:
  - Gmina Niemce posiada następujące akcje/udziały w innych podmiotach:
  1. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. – akcje na kwotę 74.000,- zł;
  2. Bank Spółdzielczy w Niemcach - udziały na kwotę 2.000,- zł;
  - Gmina Niemce nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, e-financingu;
  - Gmina Niemce nie udzielała poręczeń ani gwarancji za inne podmioty 2. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Niemce zadań inwestycyjnych w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Niemce, Niemce
  Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Niemce zadań inwestycyjnych w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie: 5.833.224,- zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery, 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Wysokość kredytu: - 5.833.224,- zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery, 00/100); Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 ze zmianami; Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji i deklaracją wekslową, zaopatrzone w kontrasygnatę skarbnika; Dzień postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego: 25 czerwca 2015 r.; Sposób uruchomienia kredytu: w transzach, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego o uruchomienie transzy kredytu; Wypłata transz kredytu: na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Niemcach; Termin wykorzystania kredytu - 30 grudnia 2015 r.; Zakończenie okresu wykorzystania kredytu: 30 grudnia 2015 lub dzień następny po dniu złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu; Okres karencji w spłacie kredytu do 31.12.2015 r.; Waluta kredytu złoty polski (PLN); Spłata kapitału kredytu: 10 lat tj. 2016-2025, w równych ratach kwartalnych (40 x 145.830,60 zł płatnych 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października; spłata pierwszej raty 20 stycznia 2016 r., spłata ostatniej raty - 20 października 2025 r. Spłata odsetek - kwartalnie do 20-ego dnia każdego miesiąca następującego po zakończonym kwartale oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Pod pojęciem kwartału należy rozumieć kwartał kalendarzowy; pierwsza spłata odsetek nastąpi 20.07.2015 r. Naliczanie odsetek- naliczane w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu; do celów obliczania oprocentowania przyjąć ze rok liczy 365 dni, rok przestępny 366, a miesiąc rzeczywistą ilość dni; Stopa procentowa kredytu: stawka WIBOR 1M + stała marża banku, przy czym: a) w przypadku pierwszego uruchomienia kredytu- stawka WIBOR 1M obowiązująca w przedostatnim dniu roboczym przed dniem ustalenia oprocentowania tj. pierwszego uruchomienia kredytu, b) w przypadku kolejnych okresów naliczania oprocentowania- stawka WIBOR 1M obowiązująca w przedostatnim dniu roboczym przed dniem zmiany oprocentowania tj. przed pierwszym dniem miesiąca; W ofercie należy zastosować stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dzień 29 maja 2015 r. r. tj. 1,65 %; Celem obliczenia ceny kredytu należy przyjąć, iż kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo dnia 25 czerwca 2015 r. i od tego dnia należy naliczać odsetki Okres kredytowania - 25.06.2015 r. - 20.10.2025 r.; Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami i prowizjami po uprzednim pisemnym powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 10 dni przed terminem spłaty o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu; Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu; Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości; Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty kredytu, co nie będzie skutkowało ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych prowizji, opłat bądź kar. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy kredytowej obowiązującego w banku wykonawcy, przy zachowaniu wszystkich postanowień SIWZ oraz zapisów zawartych w załączonym do SIWZ projekcie umowy kredytowej; Dodatkowe informacje: - Gmina Niemce posiada następujące akcje/udziały w innych podmiotach: 1. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - akcje na kwotę 74.000,- zł; 2. Bank Spółdzielczy w Niemcach - udziały na kwotę 2.000,- zł; - Gmina Niemce nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, e-financingu; - Gmina Niemce nie udzielała poręczeń ani gwarancji za inne podmioty
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Spiczyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Spiczyn w roku 2012
 4. Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 3.300.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Garbów, Garbów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Gminy Garbów w kwocie 3.300.000 zł. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spłata kredytu następować będzie w równych ratach kwartalnych płatnych na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał poczynając od 31 marca 2012 r.

Inne osoby dla Wójtowicz Anna Urszula (47 osób):