Kogo reprezentuje osoba

Wojtowicz Fido Kinga Małgorzata

w KRS

Kinga Małgorzata Wojtowicz Fido

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kinga
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Wojtowicz Fido
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Krosno (Podkarpackie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fic Janusz Jarosław, Gębski Marek, Pieszczek Leszek Bogusław, Potopianek Zygmunt, Tofilski Grzegorz, Wałęsa Michał Lech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziemiańska Alicja Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Automobilklub Małopolski Krosno, Krosno − KRS 0000136043
 2. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000367353
 3. Eko - Skup Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000134568
 4. Eko-punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Warszawa − KRS 0000038856
 5. Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów W Polsce, Warszawa − KRS 0000122883
 6. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000205774
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000038218
 8. Remondis Aqua Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000144765
 9. Remondis Bydgoszcz Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000037763
 10. Remondis Drobin Komunalna Sp. Z O.O., Drobin − KRS 0000061916
 11. Remondis Gliwice Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000091555
 12. Remondis Kroeko Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000318593
 13. Remondis Łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000369261
 14. Remondis Mrągowo Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000175702
 15. Remondis Olsztyn Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000286365
 16. Remondis Opole Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000005094
 17. Remondis Otwock Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000108326
 18. Remondis Południe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000009291
 19. Remondis Północ Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000042887
 20. Remondis Sanitech Poznań Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000168556
 21. Remondis Serwis Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000541398
 22. Remondis Sosnowiec Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000723966
 23. Remondis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000031135
 24. Remondis Szczecin Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000062386
 25. Remondis Świdnik Sp. Z O.O., Świdnik − KRS 0000098186
 26. Remondis Tarnowskie Góry Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000116035
 27. Reterra Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000311376
 28. Stowarzyszenie Absolwentów Mba Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa − KRS 0000548149
 29. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego, Krosno − KRS 0000217739
 30. Śląskie Centrum Recyklingu Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000391421
 31. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe - Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000115771

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kim Sp. Z O.O., Zimna Woda − KRS 0000484812
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Krośnie S.A., Iwonicz − KRS 0000109969
 3. Remondis Ostrowiec Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000027985
 4. Rethmann - Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000042287
 5. Rethmann Częstochowa Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000080948
 6. Rethmann Sosnowiec Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000153536
 7. Rethmann Śląsk Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000162518
 8. Spectrum Silesia Service Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000300148
 9. Zakład Robót Komunalnych Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000055247

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Utwardzenie części działki nr. ew. 285/7 – obręb Przemysłowa w Krośnie
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. W ramach przebudowy przewiduje się: - roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl, - koryta głębokości 30 cm – 130 m2, - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 – 110 m, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 8 cm – 130 m2, - ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm – 130 m2, - ustawienie stojaka na rowery – 1 szt., - ułożenie ścieków prefabrykowanych – 15 m2, - wałowanie gruntu – 80 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego – 120 m2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miejsce Piastowe.
  Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe
  Zakres zadania obejmuje:
  1) Odbieranie odpadów komunalnych, określonych poniżej, wytworzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe, a pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gromadzonych w workach:
  a) zbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, w tym również odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, popioły paleniskowe,
  b) zmieszanych odpadów komunalnych.
  2) Odbieranie określonych poniżej odpadów komunalnych w ramach tzw. mobilnej zbiórki odpadów:
  a) przeterminowane leki i chemikalia,
  b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  c) zużyte baterie i akumulatory,
  d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  e) budowlane i rozbiórkowe,
  f) zużyte opony,
  g) szło gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki, należących do zamawiającego.
  3) Odbieranie określonych poniżej odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miejsce Piastowe w miejscowości Targowiska, na działce nr 1096/1:
  a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  b) zużyte baterie i akumulatory,
  c) przeterminowane leki i chemikalia,
  d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  e) zużyte opony,
  f) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  g) tworzywa sztuczne,
  h) szkło,
  i) metal,
  j) papier,
  k) ulegające biodegradacji w tym również odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  l) zielone.
  4) Zagospodarowanie odebranych odpadów, o których mowa w pkt 1-3, w sposób zgodny
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5) Osiąganie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiąganie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ucpg.
  6) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedkładanie zamawiającemu sprawozdań półrocznych, zgodnie z dyspozycją art. 9n ucpg.
  7) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe.
  8) Dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości (telefoniczne lub pisemne). Koszt dostarczenia pojemnika obciąża właściciela nieruchomości i nie mieści się w uiszczanej przez niego opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Charakterystykę gminy, szczegółowy zakres zamówienia sposób świadczenia usług zawiera opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Stosownie do art.29 ust. 3a ustawy,zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące samochody odbierające odpady komunalne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.)

 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miejsce Piastowe.
  Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe
  Zakres zadania obejmuje:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów zmieszanych, wytworzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe, a pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 4. Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlicze pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
  Zamawiający: Gmina Jedlicze, Jedlicze
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  a) odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);
  b) zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
 5. Remonty cząstkowe chodników i dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 1) przebrukowanie chodnika z kostki brukowej – 300 m2, 2) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej – 2220 m2, 3) układanie płyt wielootworowych – 600 m2, 4) ułożenie krawężnika – 900 m, 5) ułożenia obrzeży – 900 m, 6) wykonanie studni rewizyjnych betonowych – 10 szt., 7) wykonanie nawierzchni ze żwiru – 1500 m2, 8) wyrównanie nawierzchni tłuczniem kamiennym – 100 m3, 9) regulacja pionowa studni ściekowych – 5 m3, 10) remonty cząstkowe nawierzchni – 72 t. Zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu i rozliczenie robót nastąpi według faktycznej ilości wykonania. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) kierowanie pojazdami ciężarowymi, b) obsługa walca, c) brukowanie, d) obsługa koparki. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.3. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych
  Zamawiający: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Iwonicz-Zdrój
  1. Odpady będą odbierane z terenu gminy Iwonicz-Zdrój, szacunkowa liczba mieszkańców od których odbierane będą odpady komunalne to ok 11 tys. (wg złożonych deklaracji 8511 osób) mieszkańców (mieszkających stale i czasowo) zamieszkujących w ok. 2211 nieruchomościach w obrębie miasta Iwonicz-Zdrój oraz trzech sołectw: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka. Na terenie Gminy znajduje się 20 budynków wielomieszkaniowych o łącznej liczbie 285 mieszkań.

  2. Zbiórką objęty zostanie teren całej gminy według uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tras przejazdu – mapę poglądowa z naniesionymi trasami przejazdu samochodów określono w załączniku nr 5. Długość jednorazowej trasy przejazdu po obszarze całej gminy szacuje się na ok. 45 km.

  3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:

  1) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach i pojemnikach wystawionych w obrębie trasy odbioru w ilości ok 1050 Mg,
  2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach wystawionych w obrębie trasy odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości 350 Mg:
  a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier, tektura, zmieszane odpady opakowaniowe
  b) szkło i opakowania ze szkła
  c) zmieszane odpady opakowaniowe
  3) Pozostałych odpadów wyszczególnionych poniżej
  a) odpadów wielkogabarytowych
  b) przeterminowanych leków
  c) zużytych opon
  d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  e) baterii i akumulatorów
  f) popiołu
  g) odpadów zielonych
  h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  4. Oznakowanie worków i pojemników.

  1) Zmieszane odpady niesegregowane
  a) opisany kontener
  b) worek lub pojemnik z białą nalepką umieszczoną w widocznym miejscu
  2) odpady segregowane: Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier, tektura, zmieszane odpady opakowaniowe,
  a) opisany kontener
  b) worek lub pojemnik z żółtą nalepką umieszczoną w widocznym miejscu
  3) odpady segregowane: szkło i opakowania ze szkła
  a) opisany kontener
  b) worek lub pojemnik z zieloną nalepką umieszczoną w widocznym miejscu

  5. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów od właścicieli budynków jednorodzinnych.

  1) Odpady zmieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach
  a) 1 raz w tygodniu w mieście Iwonicz-Zdrój
  b) 1 raz na dwa tygodnie w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka
  2) odpady segregowane: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier i tektura gromadzone w workach lub pojemnikach
  a) 2 razy w miesiącu w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka
  3) odpady segregowane: Szkło i opakowania ze szkła
  a) 1 raz na dwa miesiące w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

  6. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów z budynków wielomieszkaniowych:

  1) odpady zmieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach – 1 raz w tygodniu,
  2) odpady segregowane: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier i tektura, gromadzone w workach lub pojemnikach – 2 razy w miesiącu,
  3) odpady segregowane: szkło i opakowania ze szkła gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz na dwa miesiące.

  7. Częstotliwość wywozu pozostałych odpadów:

  1) odpady zielone – 20- krotny wywóz kontenera KP7,
  2) odpady wielkogabarytowe – minimum 2 raz w okresie obowiązywania umowy,
  3) zużyte opony – minimum 2 raz w okresie obowiązywania umowy,
  4) przeterminowane leki – 20 razy w okresie obowiązywania umowy,
  5) odpady budowlane i rozbiórkowe – 30- krotny wywóz kontenera KP7,
  6) popiół – 10 razy w okresie obowiązywania umowy,
  7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – minimum 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
  8) baterie i akumulatory – 2 razy w okresie obowiązywania umowy.

  8. Miejsce odbioru poszczególnych frakcji odpadów:

  1) odpady niesegregowane i segregowane gromadzone w workach i pojemnikach składowane będą na posesjach wzdłuż tras oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5,
  2) odpady powstająca w budynkach wielomieszkaniowych gromadzone będą w pojemnikach i kontenerach umieszczonych w obrębie danej nieruchomości; (Iwonicz-Zdrój: ul. Piwarskiego 20, 22, 24, ul. Rąba 10, 12, 18, ul. Partyzantów 3, 5, ul. Słoneczna 4, 6, 8, 10, 14, 16, ul. Plac Dietla 3; Iwonicz: ul. Zadwór 8, 9, 10, 11, 12).

  9. Miejsca odbioru pozostałych odpadów:

  1) odpady zielone – wywóz kontenerów z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  2) odpady wielkogabarytowe – gromadzone luzem wzdłuż tras przejazdu oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5, oraz na terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  3) zużyte opony – gromadzone luzem wzdłuż tras przejazdu oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5, oraz na terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  4) przeterminowane leki – odbiór z 4 punktów rozmieszczonych na terenie gminy, oraz na terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  5) odpady budowlane i rozbiórkowe – wywóz kontenerów z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  6) popiół – gromadzony w workach wzdłuż tras oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5 oraz wywóz kontenera z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wywóz kontenerów z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju,
  8) baterie i akumulatory – wywóz kontenera z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju.

  10. Wykonawca zapewni odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach typu dzwon umieszczonych na terenie gminy. Na terenie gminy znajduje się 55 (25 szt. na szkło, 30 szt. na papier, tworzywa sztuczne i metal) pojemników rozstawionych wzdłuż taras przejazdu oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5. Zamawiający przewiduje 12–sto krotne opróżnianie wszystkich kontenerów ze szkłem oraz 24 krotne opróżnianie wszystkich kontenerów z tworzywami sztucznymi w trakcie obowiązywania umowy.

  11. Wykonawca po każdorazowej zbiórce odpadów gromadzonych w workach, zobowiązany jest informować Zamawiającego o ilości oraz miejscach odebranych worków nie oznaczonych nalepką z kodem kreskowym.

  12. Zaleca się Wykonawcy zapoznanie z warunkami terenowymi panującymi na trasach przejazdu oraz miejsc odbioru odpadów z nieruchomości wielomieszkaniowych.

  13. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w poniedziałki, niedziele i święta.

  14. Odpady odbierane będą w dniach ustalonych w harmonogramie w godzinach od 800 do 1800.

  15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wystawionych przez mieszkańców wzdłuż tras przejazdu w godzinach określonych w pkt 14. przy czym wystawienie odpadów po przejeździe śmieciarki nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku odbioru odpadów.

  16. W sytuacji pozostawienia odpadów Wykonawca winien niezwłocznie po podjęciu informacji od Zamawiającego usunąć i zagospodarować pozostawione odpady.

  17. Odpady odbierane z terenu gminy gromadzone będą w następujących urządzeniach:

  1) pojemniki na odpady o pojemności 50 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
  2) worki o pojemności 60 l, 80 l, 100 l, 120 l
  3) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l, 2500 l
  4) kontenery typy KP 7

  18. Zamawiający posiada porozumienie międzygminne z Gminą Krosno w sprawie dostarczania odpadów komunalnych i zielonych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest przekazywać wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie.

  19. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowo-zachodniego woj. Podkarpackiego zgodnie z uchwałą Sejmiku województwa podkarpackiego: Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Plany Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

  20. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późń. zm.)

  21. Wykonawca obowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia.

  22. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem i transportem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  23. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. zbiórki odpadów, ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

  24. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników lub kontenerów wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.

  25. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w workach, pojemnikach i kontenerach.

  1) Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.
  2) Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

  26. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9 d ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późń. zm.)

  27. Wykonawca ma obowiązek sporządzania i przekazywania Zamawiającemu:

  1) comiesięcznych raportów dołączanych do faktury określających ilość wywiezionych odpadów wszystkich frakcji odebranych w danym miesiącu rozliczeniowym,
  2) półrocznego sprawozdania zgodnie z rozdziałem 4b art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934 z późn. zm.).

  28. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi do 7 dni od podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, który to musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

  29. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność i zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują dodatkowe wynagrodzenie.

  30. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

  31. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz właścicielom nieruchomości zamieszkałych możliwość kontaktu telefonicznego z jego przedstawicielem, co najmniej w dniach roboczych od godz. 800 do 1800.

  32. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie oraz zapoznał się z trasami przejazdu oraz warunkami terenowymi występującymi na trasach przejazdu w różnych porach roku.

  33. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy do zbierana odpadów do nośności nawierzchni dróg na trasach przejazdu.

  34. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy przeznaczone do odbierana odpadów komunalnych do parametrów dróg, placów manewrowych, wymiarów bram wjazdowych, poszczególnych zasobni itp. znajdujących się na terenie RIPOK w Krośnie.

  35. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy. Pozostałe dane do wyceny znajdują się w SIWZ.
  UWAGA !
  Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na miejscowości tj.: Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy.

  UWAGA!!
  W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej.

  Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie świadczona usługa i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia.

 7. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn
  Zamawiający: Gmina Zarszyn, Zarszyn
  1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z ternu Gminy Zarszyn, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje następujące miejscowości: Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Jaćmierz-Przedmieście, Nowosielce, Odrzechowa, Pastwiska, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska i Zarszyn. Zameldowanych na pobyt stały w Gminie Zarszyn na dzień 30 czerwca 2016 r. jest 9365. Odbieraniem odpadów komunalnych objętych zostanie około 7510 osób, które zamieszkują w 2544 gospodarstwach na terenie 11 sołectw.
  1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
  1.2.1)zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) zgromadzonych w workach, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawianych na trasie odbioru w ilości około 580 Mg
  1.2.2)segregowanych odpadów komunalnych, w ilości ok. 300 Mg, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach i wystawianych na trasie odbioru, podzielonych na następujące frakcje:
  a)szkło i opakowania szklane ( kod odpadu: 15 01 07), w ilości ok. 130 Mg
  b)tworzywa sztuczne, metale, i opakowania wielomateriałowe( kod odpadu: 15 01 02, 15 01 04,15 01 05, 15 01 06), w ilości ok. 140 Mg
  c)papier i makulatura( kod odpadu 15 01 01), w ilości ok. 30 Mg
  1.2.3 Innych odpadów, tj. :
  - odpady zielone ulegające biodegradacji, w ilości ok. 20 Mg ( kod odpadu: 20 02 01)
  - odpadów wielkogabarytowych zbieranych dwa razy w roku, w ilości ok. 90 Mg( kod odpadu:20 03 07)
  Podana ilość odpadów stanowi wielkość orientacyjną i zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów.
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz w latach 2017 - 2018
  Zamawiający: Gmina Domaradz, Domaradz
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaradz w latach 2017 – 2018 w zakresie: 1) odbioru i przekazania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829) zmienionej Uchwałą nr XXVI/478/12 z dnia 29 października 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2238), Uchwałą Nr XXVIII/541/12 z dnia 21 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 95), Uchwałą Nr XXXVII/703/13 z dnia 26 sierpnia 2013 roku. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3171), Uchwałą Nr LVIII/1097/14 z dnia 27 października 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2866) uchwałą Nr II/28/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2014 r. poz. 3604), Uchwałą Nr VII/141/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1577), Uchwałą Nr XII/214/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r. poz. 2690) oraz Uchwałą Nr XIX/339/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r. poz. 532) oraz Uchwałą Nr XXIII/413/16 z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r. poz. 1829). 2) odbioru i przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 3) w wyniku podpisanej umowy Wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250 .) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4.3 Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie. 1. Powierzchnia gminy Domaradz wynosi 56,72 km2 2. Gmina Domaradz obejmuje swoim zasięgiem 3 miejscowości wiejskie: Domaradz, Golcową i Barycz. 3. Długość dróg na terenie gminy Domaradz oraz tras, po których winien odbywać się odbiór odpadów to około 50,00 km, przy czym ok, 19,00 km to drogi po których może poruszać się samochód o masie do 3,5 t. Podane długości dróg wyliczono w granicach administracyjnych gminy Domaradz, nie obejmują odległości do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 4. Liczba mieszkańców w Gminie Domaradz wg. złożonych deklaracji wynosi – 4887 mieszkańców 5. Liczba gospodarstw domowych – 1642 szt. 6. Ok. 96 % mieszkańców gminy którzy złożyli deklaracje, deklaruje segregowanie odpadów. 7. Na podstawie powyższych informacji oraz ilości odpadów z lat poprzednich Wykonawca ustali przewidywaną masę odpadów komunalnych i na tej podstawie określi cenę ryczałtową za wykonanie usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
 9. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów
  Zamawiający: Gmina Rymanów, Rymanów
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych:
  - zmieszanych
  - segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal, odpady biodegradowalne, popiół) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie Gminy Rymanów oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów (które stanowią gniazda z ustawionymi pojemnikami typu ,,dzwon”) w okresie 12 miesięcy 2017 roku.
  Wykonawca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie określających sposób postępowania z odpadami, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów.
  Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych przewidziana do odebrania z terenu Gminy Rymanów w okresie trwania umowy wyniesie około:
  - 1500 Mg – odpady zmieszane,
  - 450 Mg – odpady segregowane,
  - 5 Mg – popiół,
  - 25 Mg – elektrośmieci,
  - 25 Mg – odpady wielkogabarytowe.
  Szacunkowe wartości procentowe poszczególnych frakcji odpadów segregowanych:
  - szkło – 46 %,
  - tworzywa sztuczne – 23 %,
  - papier, tektura, metal – 11 %,
  - odpady ulegające biodegradacji – 20 %.
  Szacunkowa ilość osób zamieszkujących na terenie Gminy Rymanów to 15957 osób zamieszkujących 3889 gospodarstw domowych zlokalizowanych w miejscowościach:
  Ilość gospodarstw w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:
  - Bałucianka – 39,
  - Bianka – 147,
  - Deszno – 144,
  - Głębokie - 168
  - Klimkówka - 462
  - Królik Polski – 166,
  - Ladzin – 125,
  - Łazy – 33,
  - Milcza – 241,
  - Nowa Wieś (ulica) – 25
  - Posada Górna – 401,
  - Puławy – 34,
  - Rymanów – 647,
  - Rymanów P. Dolna – 273,
  - Rymanów Zdrój – 181,
  - Sieniawa – 266,
  - Wisłoczek – 32,
  - Wróblik Królewski – 205,
  - Wróblik Szlachecki – 265,
  - Zmysłówka – 35.
  Podane powyżej dane liczbowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej ilości odpadów.
  Częstotliwość odbioru:
  - 2 razy w miesiącu – zabudowa jednorodzinna – odpady zmieszane,
  - 1 raz w tygodniu – zabudowa wielorodzinna – odpady zmieszane,
  - 1 raz w miesiącu – każdy typ zabudowy – odpady segregowane,
  - w przypadku zapełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w sezonie letnim maj -
  wrzesień raz na tydzień – wszystkie rodzaje odpadów z punktów selektywnej zbiórki
  odpadów, które stanowią gniazda z ustawionymi pojemnikami typu ,,dzwon”.
  Jednorazowa trasa odbioru – ok. 250 km – zbiórka jednej frakcji odpadów.
  Zamawiający zaleca aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tj. warunkami terenowymi oraz drogowymi.
  Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie harmonogramów wywozu odpadów komunalnych (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wywozu odpadów problemowych (załącznik nr 7 do SIWZ).
  3.2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
  1) Wykonawca będzie prowadził odbiór następujących rodzajów odpadów pochodzących
  z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i punktów selektywnej zbiórki odpadów:
  a) odpadów komunalnych zmieszanych (kod odpadu: 20 03 01),
  b) szkła (kod odpadu: 15 01 07),
  c) tworzyw sztucznych (kod odpadu: 15 01 02),
  d) papieru i tektury (kod odpadu: 15 01 01), metalu (kod odpadu: 15 01 04),
  e) popiół,
  f) odpady ulegające biodegradacji,
  g) elektrośmieci,
  h) odpady wielkogabarytowe,
  i) inne odpady problemowe.
  2) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki 1100 l w liczbie: 10 - 20 szt. (w zależności od zapotrzebowania).
  3) Wykonawca jest zobowiązany do obsługi ww. pojemników tj. do odbioru odpadów w nich zgromadzonych jak również do utrzymania czystości wokół pojemników w momencie odbioru i załadunku odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania pojemników
  w dobrym stanie sanitarnym i technicznym. W przypadku uszkodzenia pojemnika Wykonawca jest zobowiązany do jego naprawy lub nieodpłatnej wymiany na pojemnik sprawny technicznie.
  4) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę:
  a) zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie winno się odbywać w te same dni tygodnia,
  b) zmieszanych z terenu zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień, przy czym odbieranie winno się odbywać w te same dni tygodnia,
  c) segregowanych z każdego rodzaju zabudowy – nie rzadziej niż raz w miesiącu przy czym odbieranie winno się odbywać w te same dni miesiąca,
  d) wszystkich rodzajów odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów, które stanowią gniazda z ustawionymi pojemnikami typu ,,dzwon” – w przypadku ich zapełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w sezonie letnim maj – wrzesień raz na tydzień oraz na każde wezwanie zamawiającego (realizacja w ciągu 24 godzin).
  5) Wykonawca będzie wykonywał ważenie odpadów komunalnych na wadze legalizowanej do tego przeznaczonej. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie ważenia są „dowody ważenia”, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach sprawozdawczych.
  6) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic tj. ich szerokości, rodzaju nawierzchni i nośności.
  7) Wszystkie odebrane rodzaje odpadów należy ważyć na wadze legalizowanej do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji.
  8) Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami.
  9) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia bez względu
  na warunki atmosferyczne.
  10) Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru, transportu, ważenia odpadów. Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów spowodowane wymienionymi awariami.
  11) Odbiór, transport oraz przekazywanie odebranych odpadów komunalnych Wykonawca będzie prowadził zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, Uchwałami Rady Miejskiej w Rymanowie, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów.
  12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
  13) Wykonawca zapewni Zamawiającemu i właścicielom nieruchomości zamieszkałych możliwość kontaktu telefonicznego z jego przedstawicielem – co najmniej w godzinach 700-1500 w dni robocze.
  14) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych opracowany przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
  15) Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny wykonywanych usług oraz ochrony środowiska. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie realizował zgodnie
  z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
  16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie odbioru, transportu. Wykonawca będzie realizował sprawozdawczość w zakresie realizacji zadania w następujący sposób:
  a) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej
  z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, w tym także dokumentacji dotyczącej: odbioru odpadów komunalnych prowadzonych przez Wykonawcę jako usługa płatna bezpośrednio na zlecenie właściciela nieruchomości zamieszkałej i opłacana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (np. wywóz odpadów z rozbiórki),
  b) Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni sporządzi i dostarczy Zamawiającemu raport: z dowodami ważenia, z podaniem ilości przekazanych odpadów (z podziałem na frakcje), miesięczną kartę przekazania odpadów – oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów w celu potwierdzenia wykonania usługi,
  c) Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie półroczne zgodne z Rozdziałem 4b art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 630).
  17) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego umożliwienia Zamawiającemu, na każde żądanie, wglądu do tachografów z samochodów odbierających odpady oraz on-line do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdu samochodów odbierających odpady.
  18) Zamawiający wymaga aby punkt ważenia samochodu pustego był każdorazowo w GPS-ie traktowany jako początek trasy samochodu odbierającego odpady a punktem końcowym było miejsce rozładunku. GPS musi uwzględniać także godzinę i datę początku i końca trasy.
  19) Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania takich danych co najmniej przez rok od zaistnienia zdarzenia w wersji papierowej i elektronicznej – do wglądu i udostępniania Zamawiającemu.
  20) Wykonawca będzie prowadził sczytywanie kodów kreskowych przyklejanych przez właścicieli nieruchomości na workach z odpadami komunalnymi zmieszanymi
  i segregowanymi z podziałem na poszczególne frakcje, a kopię danych w formie elektronicznej będzie przekazywał Zamawiającemu – do 10 dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc.
  21) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest odpowiedzialny za odbiór odpadów określonych w umowie.
  22) Wykonawca będzie prowadził odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do SIWZ.
  23) Wykonawca odbierający zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest obowiązany do ich dostarczenia do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK w Krośnie wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego dla Regionu Południowo-Zachodniego, gdzie zostaną one odpowiednio zakwalifikowane i skierowane do RIPOK-a, lub Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie.
  24) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zapewni należyty ład, porządek, będzie przestrzegał przepisów BHP i przeciwpożarowych.
  25) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia mienia związanego z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego szkodzie wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  26) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów dotyczących należytej jakości wykonywanych usług.
  27) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia urządzeniami
  i pojazdami zgodnie z wymogami stawianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
  28) Wykonawca musi posiadać bazę transportowo-sprzętową, spełniającą wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
  29) Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny, czystość i oznakowanie pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług.
  30) Wykonawca musi posiadać osoby zdolne do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jest odpowiedzialny za stan ich kwalifikacji i uprawnień.
  31) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do nie udostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonywania umowy.
  32) Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Rymanów oraz wszelkich wymaganych prawem zezwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
  3.3. Wymagania dodatkowe
  1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.
  2) Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia:
  a) co najmniej 2 osób, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) – obsługa pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów (kierowcy i operatorzy pojazdów),
  b) co najmniej 4 osób, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) - zajmujących się załadunkiem odpadów do pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, sczytywaniem kodów kreskowych (elektroniczna ewidencja odpadów)
  3) W celu zweryfikowania wypełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu w/w robót po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności zmiany osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy w okresie trwania zamówienia, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany, zobowiązany jest do przekazania nowego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.
  4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  5) Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.
  6) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.2) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
  b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy (umów) o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przedłożona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
  c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, przygotowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie – Załącznik nr 5 do SIWZ
  8) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę oraz obciążeniem Wykonawcę przez Zamawiającego karami umownymi.
  9) W przypadku nie przedstawienia w terminie: wszystkich oświadczeń osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 3.2) raportów, dowodów odprowadzenia składek ZUS i należnych podatków, a także wyjaśnień, o których mowa w SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę w wysokości 200 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu, w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że czynności przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonuje osoba w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. Karę w wysokości 1000 zł nalicza się odrębnie za każdy dzień i od każdej osoby wykonującej pracę w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
  10) Naliczenie kary, o której mowa w pkt. 9) w wysokości minimum 5 tys. zł może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych.
  11) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 10. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.”
  Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne
  1. Określenie przedmiotu zamówienia
  wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  90500000-2 usługi związane z odpadami komunalnymi
  90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90511000-2 usługi wywozu odpadów
  90512000-9 usługi transportu odpadów
  2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r. obejmująca:
   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) w ilości 621,00 Mg,
   odpady ulegające biodegradacji (zielone) (kod odpadu 20 02 01) w ilości 171,89 Mg,
   odpady wstępnie segregowane (kod odpadu 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07) w ilości 218,02 Mg,
   odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) w ilości 33,15 Mg,
   popioły paleniskowe (kod odpadu ex 20 01 99) w ilości 41,79 Mg,
   inne odpady (cmentarne) nieulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 03) w ilości 19,09 Mg,
   odpady niebezpieczne (kod odpadu 15 01 10*) w ilości 1,30 Mg,
   materiały izolacyjne (styropian) inne niż wymienione w kodzie 17 06 01 i 17 06 03 (kod odpadu 17 06 04) w ilości 0,57 Mg.

  Wg danych wynikających ze złożonych deklaracji:
   liczba osób zamieszkałych w Gminie Krościenko Wyżne wynosi: 4381,
   liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi: 1345,
   liczba nieruchomości niezamieszkałych wynosi: 50.

  Podane powyżej dane liczbowe są szacunkowe i służą jedynie do wyznaczenia ceny oferty. Mogą one ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej ilości odpadów.

  UWAGA:
  1) Zamawiający informuje, że ma zawartą umowę wykonawczą z dnia 28 czerwca 2013 r. do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Krosno a Gminą Krościenko Wyżne dotyczącą zasad współpracy w zakresie dostarczania do RIPOK w Krośnie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych wytworzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
  2) Zgodnie z wymogiem §3 pkt. 1 ww. umowy, Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych wytworzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne do RIPOK w Krośnie – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie.
  3) Wykonawca będzie płacił bezpośrednio RIPOK w Krośnie za usługi zagospodarowania odpadów.
  4) Wykonawca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, Uchwał Rady Gminy Krościenko Wyżne określających sposób postępowania z odpadami, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.


  2.1. Odbiór odpadów będzie odbywał się w następujący sposób:
  1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w workach koloru czarnego;
  2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady w workach koloru czarnego;
  3) odpady ulegające biodegradacji (zielone) koloru zielonego
  4) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach, ustawionych na terenach nieruchomości niezabudowanych,
  5) odpadów z koszy ulicznych
  6) odpadów wstępnie segregowanych z terenu nieruchomości zamieszkałych, gromadzonych w workach:
   koloru żółtego – odpady łącznie – tworzyw sztucznych, metalu, odpadów wielomateriałowych oraz papieru i tektury
   koloru bezbarwnego – szkła
   koloru szarego – popiołu paleniskowego
  7) odpadów wstępnie segregowanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, gromadzonych w workach:
   koloru żółtego – odpady łącznie – tworzyw sztucznych, metalu, odpadów wielomateriałowych oraz papieru i tektury
   koloru bezbarwnego – szkła
  8) odpadów wstępnie segregowanych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Krościenko Wyżne, stanowiących własność Zamawiającego, tj. pojemników koloru żółtego o poj. 1,3 m3 oraz 2,5 m3 – tworzywa sztuczne
  9) odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych (chemikaliów) oraz styropianu na następujących warunkach:
   odpady należy odebrać bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krościenko Wyżne wskazanych przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.
   Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów oraz przekazania ich zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ, jak również przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających tę czynność tj. dowodów ważenia i kart przekazania odpadów - do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.
  2.2. Procedura odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  1) Wykonawca na wezwanie właściciela nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej (telefoniczne lub pisemne) jest zobowiązany dostarczyć stosowne pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a następnie odebrać i przekazać zgodnie z warunkami SIWZ.
  2) Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu dowody ważenia i karty przekazania ww. odpadów, miesięczną kartę przekazania odpadów – do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.
  3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których będzie odbierał odpady budowlane i rozbiórkowe i będzie te informacje przekazywał Zamawiającemu.
  4) Zamawiający nie będzie brał udziału w rozliczeniach finansowych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości. Wykonawca będzie wystawiał fakturę obciążeniową za wykonaną usługę bezpośrednio zainteresowanemu właścicielowi nieruchomości zlecającemu usługę.

  2.3. Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
  1) Przewidywana częstotliwość odbioru odpadów:
  b) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach foliowych co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
  c) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 1,1 m3 usytuowanych na terenie Gminy w stałych miejscach (tj. cmentarze, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, Przedszkola, Urząd Gminy, Plac Domu Ludowego w Pustynach) odbywać się będzie maksymalnie do 2 dni od daty zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy,
  d) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych wzdłuż ulic przy chodnikach na terenie całej Gminy, przy przystankach autobusowych, oraz placach zabaw wg wykazu Urzędu Gminy, co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
  e) odpadów wstępnie segregowanych zgromadzonych w workach:
   odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, odpadów wielomateriałowych oraz papieru i tektury w workach żółtych,
   szkła w workach bezbarwnych,
   odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) w workach koloru zielonego
  zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
  f) popiołu paleniskowego w workach koloru szarego – raz w miesiącu w sezonie grzewczym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
  g) odpadów wstępnie segregowanych tj. tworzywa sztuczne gromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki o poj. 1,3 m3 i 2,5 m3, usytuowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, odbywać się będzie na zgłoszenie, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, maksymalnie 2 dni po zgłoszeniu faktu zapełnienia pojemników przez pracownika Urzędu Gminy.
  h) odpadów wielkogabarytowych – co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy,
  i) odpadów niebezpiecznych – co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy,
  j) styropianu - co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy.
  2) Odbiór odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia nastąpi najpóźniej do godz. 17.00 w dniu odbioru.
  3) Wykaz i przebieg dróg stanowiących trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Krościenko Wyżne przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.

  3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
  1) Przekazanie odpadów będzie następować, po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach sprawozdawczych dowody ważenia.
  2) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, w tym także dokumentacji dotyczącej odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, prowadzonych przez Wykonawcę jako usługa płatna bezpośrednio na zlecenie właściciela nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej i opłacana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
  3) Do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu raport: z dowodami ważenia, z podaniem ilości przekazanych odpadów (z podziałem na frakcje), miesięczną kartę przekazania odpadów – oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów - w celu potwierdzenia wykonania usługi.
  4) Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie kwartalne zgodne z Rozdziałem 4b art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
  5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do tachografów z samochodów odbierających odpady oraz do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdu samochodów odpierających odpady w momencie kontroli wykonywania zadania.
  6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek w miejscach ustawienia pojemników oraz miejscach gromadzenia odpadów w momencie odbioru odpadów.
  7) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas wykonywania usługi.
  8) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic tj. ich szerokości oraz rodzaju nawierzchni. Na wąskich uliczkach do 2,4 m szerokości należy stosować małe samochody (do 3,5 Mg).
  9) Wszystkie odebrane rodzaje odpadów należy ważyć na wadze legalizowanej do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji.
  10) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług.
  11) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, przepisami BHP, oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i postanowieniami umowy.
  12) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałości cen przez okres obowiązywania umowy. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT od towarów i usług.
  13) Wykonawca do 7 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu trasy przejazdu samochodów odbierających odpady zmieszane i zbierane selektywnie z terenu Gminy Krościenko Wyżne w celu akceptacji przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu tras przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne przez Zamawiającego stają się one obowiązującymi do stosowania. Trasy nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Ewentualna zmiana tras wymaga akceptacji Zamawiającego.
  14) Zamawiający zastrzega sobie, że podane w SIWZ ilości wytwarzanych odpadów mogą ulegać zmianie i nie należy ich traktować jako wartość stałą. Zostały podane jedynie w celu sporządzenia oferty, jako ilości szacunkowe.
  4. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych będących przedmiotem zamówienia.
  1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym zgodnie z art. 9d ust. 1:
  a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej;
  e) spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

  2) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, zgodnie z art. 9e ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany do:
  a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;
  b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

  III.2. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia
  1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące samochody odbierające odpady, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  W celu weryfikacji powyższego wymagania Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące samochody odbierające odpady na terenie Gminy Krościenko Wyżne wg załącznik nr 9 do SIWZ.
  2. Oferty częściowe
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  3. Oferty równoważne
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
  4. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług
  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 20% wartości zamówienia podstawowego.
  5. Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
  6. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  7. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia
  1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
  2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg Rozdziału IV załącznika nr 2 do SIWZ.
  3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację lub usług.
  4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2 do SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
  6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
  7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
  8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
  9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Inne osoby dla Wojtowicz Fido (249 osób):