Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Jerzy Piotr

w KRS

Jerzy Piotr Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:46 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kłoda Damian, Kłoda Jacek Marian, Sadowski Krzysztof Mariusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sadowska Monika
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kłoda Damian, Kłoda Jacek Marian, Sadowski Krzysztof Mariusz, Sałaga Agnieszka Renata, Sałaga Dariusz Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bursaki Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000326535
 2. Master-bud Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000248361
 3. Pręty Kompozytowe Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000619386
 4. Stowarzyszenie Edukacji Niepublicznej, Lublin − KRS 0000508171

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bascoglass Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000633806
 2. Darmod Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000117825
 3. Drinkpol Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Żłobnica − KRS 0000169686
 4. Drinkpol-dystrybucja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000254760
 5. Dt Consulting Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000174723
 6. Mada Invest Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000361742

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki drzwiowej stalowej na zadaniu 01514 Warszawa
  Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki drzwiowej stalowej wg zestawienia i rysunku na zadaniu 01514 Warszawa. Szczegółowy zakres robót zawarty został w formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ - rysunek. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na budowie. Osoba do kontraktu: Bogusław Macieńko tel. 606 211 099
 2. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki drzwiowej na zadaniu 01515 Warszawa
  Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji stolarki drzwiowej wg zestawienia i rysunków na zadaniu 01515 Warszawa. Szczegółowy zakres robót zawarty został w formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ - rysunki. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej na budowie. Osoba do kontraktu: Bogusław Macieńko tel. 606 211 099.
 3. Roboty budowlane w zakresie: Część nr 1 – Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej metalowej na bramy przemysłowe w budynkach nr 8(magazyn), 17(hydrofornia), 44 (agregatornia) w Jawidzu. Część nr 2 – Wymiana bram w budynku nr 36 (garaż/ magazyn techniczny) w Jawidzu. Część nr 3 – Wymiana bram w budynku nr 42 (magazyn) w Jawidzu
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  CZĘŚĆ NR 1: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej metalowej na bramy przemysłowe w budynkach nr 8(magazyn), 17(hydrofornia), 44 (agregatornia) w Jawidzu. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 1a do SIWZ; 2) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 2: Wymiana bram w budynku nr 36 (garaż/ magazyn techniczny) w Jawidzu. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 2a do SIWZ; 2) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ. CZĘŚĆ NR 3: Wymiana bram w budynku nr 42 (magazyn) w Jawidzu SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiąca Załącznik nr 3a do SIWZ; 2) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 3b do SIWZ
 4. KZB Gniezno: Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych do budynku hangaru śmigłowców na terenie 1 BLWL w Inowrocławiu - Latkowo” (zad. 11229)
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
  1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót branży budowlanej polegających na wykonaniu dostawy i montażu drzwi stalowych wewnętrznych z wyposażeniem do budynku hangaru śmigłowców na terenie 1 BLWL w Inowrocławiu - Latkowo. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa zestawienie drzwi z uwzględnieniem pełnego wyposażenia zawartego w opisie zestawienia (z wyłączeniem tabliczek informacyjnych) (załącznik nr 11 do SIWZ) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie dotyczące: pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia i dostarczenia ich na plac budowy oraz wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz w zakresie rzeczowym określonym w zestawieniu drzwi wraz z wyposażeniem w elementy opisu (klamki, gałki, zamki, samozamykacze itp.) stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dokonaniem szczegółowych pomiarów na budowie celem dokładnego wpasowania drzwi w otwory. Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być użyte tylko wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz.883 - z późn. zm.). Nazwy handlowe (marka i producent) wyrobów budowlanych występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako referencyjne. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia może użyć innych wyrobów pod warunkiem, że pod względem parametrów technicznych będą one równoważne. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że ofertowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia i materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca spełnia ten obowiązek przez przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, zaoferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Do oferty równoważnej należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej oraz wraz z ofertą złożyć oświadczenie dot. zastosowanych materiałów / urządzeń zgodnych z dokumentacją lub zastosowania materiałów / urządzeń zamiennych (równoważnych) – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy. 3.Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2016 r.
 5. Wymiana drzwi w pomieszczeniu serwerowni na drzwi klasy 4 w KPP w Hrubieszowie z demontażem i montażem osprzętu instalacji kontroli dostępu.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
  1.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tj.: -demontaż istniejących drzwi, -montaż drzwi kl. 4 stalowe z okleiną drewnopodobną, z przełożeniem osprzętu kontroli dostępu (wyposażenie istniejących drzwi związane z kontrolą dostępu i samozamykacz zdemontować i zamontować na nowych drzwiach z podłączeniem do doprowadzonego okablowania, sprawdzić działanie instalacji), -uzupełnienie posadzek, cokolików/listew po montażu drzwi, -uzupełnienie malatury. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w STWiORB oraz we wzorze umowy stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.
 6. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dla potrzeb remontu budynku zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest :
  3.2. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby remontu budynku zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:
  L.p. Asortyment J.m. Ilość do
  1. Dc1 (prawe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b- należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowana z murem) -skrzydło i ościeżnica wzmocnione klasy RC2 -wkładki jednostronne otwierane tylko od zewnątrz wzmocnione klasy B -otwory od wkładek od środka zaślepione -klamka obustronna -klucz jeden pasujący dla wszystkich wkładek w drzwiach Dc1 oraz Dpko na danym oddziale (5 kopi klucza na każdy oddział) -wizjer typu Hajnówka, produkcji IGB Mazovia oddział Sieradz szt. 23
  2. Dc1 (lewe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowana z murem) -skrzydło i ościeżnica wzmocnione klasy RC2 -wkładki jednostronne otwierane tylko od zewnątrz wzmocnione klasy B -otwory od wkładek od środka zaślepione -klamka obustronna -klucz jeden pasujący dla wszystkich wkładek w drzwiach Dc1 oraz Dpko na danym oddziale (5 kopi klucza na każdy oddział) -wizjer typu Hajnówka, produkcji IGB Mazovia szt. 20
  3. Dpko (prawe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowana z murem) -skrzydło i ościeżnica wzmocnione klasy RC2 -wkładki jednostronne otwierane tylko od zewnątrz wzmocnione klasy B -otwory od wkładek od środka zaślepione -klamka obustronna -klucz jeden pasujący dla wszystkich wkładek w drzwiach Dc1 oraz Dpko na danym oddziale (5 kopi klucza na każdy oddział) -wizjer typu Hajnówka, produkcji IGB Mazovia szt. 3
  4. D1al (prawe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowane z murem) -wkładka obustronna -klamka obustronna szt. 4
  5. D1al (lewe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowane z murem) -wkładka obustronna -klamka obustronna szt. 6
  6. D2al (prawe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowane z murem) -wkładka obustronna -klamka obustronna szt. 6
  7. D2al (lewe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -skrzydło i ościeżnica okleinowane w kolorze ciemny brąz -próg ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, płaski -3 zawiasy -ościeżnica jednostronna z uszczelkami (licowane z murem) -wkładka obustronna -klamka obustronna szt. 2
  8. D3al (prawe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -odporność ogniowa EI 30 -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -okleinowane w kolorze ciemny brąz -wkładka obustronna -klamka obustronna -wyposażone w samozamykacz szt 1
  9. D3al (lewe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -odporność ogniowa EI 30 -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -okleinowane w kolorze ciemny brąz -wkładka obustronna -klamka obustronna -wyposażone w samozamykacz szt 1
  10. D4al (lewe) (wymiary zgodne z częścią rysunkową załącznik 1b - należy skontrolować przed uruchomieniem produkcji na budowie) -odporność ogniowa EI 60 -drzwi płaskie stalowe pełne, gładkie -okleinowane w kolorze ciemny brąz -wkładka obustronna -klamka obustronna -wyposażone w samozamykacz szt 1


  3.4. Wykonawca zamontuje stolarkę przy użyciu własnych narzędzi i materiałów. Sposób montażu Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Wykonawcą, przed przystąpieniem do montażu.
  3.5. Na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kierownika budowy lub osób zarządzających Aresztem Śledczym.
  3.6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z kierownikiem budowy termin dostawy i montażu, z zachowaniem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 6 SIWZ.
  3.7. Przed dostawą i montażem Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru otworów drzwiowych.
  3.8. Zamawiający wymaga aby dostarczane materiały spełniały wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
  3.9. Miejsce dostawy: teren budowy na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  3.10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt na teren budowy i dokona wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  3.11. Atesty, certyfikaty powinny być dostarczane wraz z dostawą - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokumenty, potwierdzające spełnianie przez dostarczany asortyment żądanych parametrów.
  3.12. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
  3.13. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony towar spełnia warunki techniczne określone przez Polskie Normy, potwierdzone przez oświadczenie producenta.
  3.14. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty ich montażu potwierdzonego protokołem odbioru przez Zamawiającego.
  3.15. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniami rękojmi w okresie udzielonej gwarancji.
  3.16. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o dostrzeżonych wadach niezwłocznie po ich wykryciu, zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego.
  3.17. Wykonawca wykonuje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji w ustalonym, i zaakceptowanym przez strony możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia wady.
  3.18. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
  3.19. Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy i montażu, wyrażone w protokole odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy .
  3.20. Nazwa i kod określone we wspólnym słowniku zamówień (CPV):
  44 22 12 00-7 Drzwi
  45 42 11 31-1 Instalowanie drzwi
 7. Robota budowlana w zakresie: Część nr 1 - roboty ogólnobudowlane w zakresie wymiany drzwi w budynku nr 66 i nr 72 w m. Bezwola na certyfikowane klasy odporności minimum RC 3 według PN-ENV 1627. Część nr 2 - roboty budowlane w zakresie naprawy posadzki betonowej w budynkach nr 10, 14, 19, 45 w m. Bezwola
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  CZĘŚĆ NR 1: Roboty ogólnobudowlane w zakresie wymiany drzwi w budynku nr 66 i nr 72 w Bezwoli na certyfikowane klasy odporności minimum RC 3 według PN-ENV 1627. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - stanowiąca Załącznik nr 1a do SIWZ, 2) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ. CZĘŚĆ NR 2: Roboty budowlane w zakresie naprawa posadzki betonowej w budynkach nr 10, 14, 19, 45 w m. Bezwola. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - stanowiąca Załącznik nr 1b do SIWZ, 2) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ. Ilekroć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub tabeli przedmiaru robót pojawią się znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Wykonawca może zastosować produkt równoważny, który nie spowoduje zmian w istniejącej dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaproponowanego rozwiązania - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane równoważne rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego. UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający wykaże za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający NIE WYKLUCZY z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2012 r., poz. 33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - OBCOKRAJOWCY będą wpuszczeni do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. POZWOLEŃ..
 8. WYMIANA BRAM I STOLARKI OKIENNEJ W BUD. NR 28 I 29 SKŁAD GRUDZIĄDZ- sprawa nr 58/2015
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), Grudziądz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana
  bram i stolarki okiennej w bud. nr 28 i 29 skład Grudziądz zgodnie z wymaganiami określonymi przez
  Zamawiającego, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym oraz na warunkach określonych w
  umowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności
  następującego zakresu: wymianę 23 bram magazynowych, 10 okien drewnianych, 6 krat okiennych zewnętrznych
  oraz osadzenie krat w otworach wentylacyjnych; WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH
  Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt: dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
  urządzenia zabezpieczające oraz środki niezbędne do ochrony robót;ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
  wykonywania robót oraz wjazdy i wyjazdy z terenu robót przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
  realizacji zamówienia, w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: przedmiar robót,
  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa oraz ogólne warunki umowy;
  4. Budynki oraz teren w zakresie, których będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będą czynne. Wszystkie
  prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
  przebywających w obiekcie i na terenie. 5. Przedmiotowe budynki w zakresie których będą wykonywane roboty
  wchodzą w skład kompleksu wojskowego położonego w zabytkowej Cytadeli, która jako całość wpisana jest do rejestru zabytków pod nazwą Twierdza Grudziądz. Obiekt jest pod ścisłą ochroną Wojewódzkiego Konserwatora
  Zabytków w Toruniu. 6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich obowiązujących przepisów i
  wymagań związanych z ochroną zabytków oraz wymaganą dokumentacją Wykonawca winien zagwarantować
  spełnienie warunków, o których mowa w ustawie z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. 2014 r., poz.1446). 7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie i na swój koszt
  planu bioz (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 120,
  poz. 1126 w zw. z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r., poz. 1409 j.t.) oraz
  przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenia kierownika budowy
  stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa. 8. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia
  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do
  stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz
  dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409
  j.t), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 9. Użyte do wykonania przedmiotu
  zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani
  ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia oraz ujemnie
  wpływać na zabytkowy charakter nieruchomości.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i
  normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 11. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze
  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową oraz wytycznymi (poleceniami)
  Zamawiającego i lub Inspektora Nadzoru. 12. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa
  pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w
  niezbędny sprzęt); 2) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku,
  terenu i przebywającym w budynku i/lub na terenie robót oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty
  odbywać się będą na obiekcie i terenie czynnym. 3) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób
  bezpieczny i niezakłócony z budynku, terenu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki
  wojskowej); 4) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku
  i/lub terenu; 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, transportu i
  utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą
  o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 14.Szczegółowy opis warunków realizacji
  przedmiotu zamówienia określa umowa
 9. Roboty konserwacyjne związane z wymianą bram garażowych i okien w budynku nr 21 w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4784, Rzeszów
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty konserwacyjne związane z wymianą bram garażowych i okien w budynku nr 21 w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80. malowanie klatki schodowej i korytarzy budynku nr 13 w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) pobranie z miejsca wbudowania bram, drzwi i okien dokładnych wymiarów, 2) przygotowanie w warsztacie pod pobrane z natury wymiary konstrukcji bram rozwieranych dwuskrzydłowych wykonanych zgodnie ze szkicami, w 3 kpl. bram z wbudowanymi drzwiami technicznymi i przeszkleniami w obydwu skrzydłach bram, 3) w pozostałych 4 kpl. bram należy wbudować w obydwu skrzydłach bram przeszklenia w/g załączonych rysunków, 4) dostawa i montaż na budynku nr 21 7 kpl. bram przemysłowych stalowych rozwieranych dwuskrzydłowych o następujących parametrach: - rama bramy stalowa z profili walcowanych zamkniętych 60x40x3mm, - wszystkie elementy konstrukcji bramy maja być zabezpieczone antykorozyjnie, - skrzydło bramy zmontowane z segmentów o wysokości 610 mm, materiał blacha podwójna stalowa ocynkowana grub. 0,55mm, wypełniona pianką poliuretanową bez freonu o grubości 40 mm, powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna przetłoczenia pionowe trapez T-10, powlekana poliestrem w kolorze białoszarym w/g RAL 9002, wszystkie części zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowo, Okucia bram: - zawiasy toczone, - zasuwy (blokady) góra, dół skrzydeł biernych, - zamknięcie bram i drzwi technicznych: zamki wpuszczane na wkładkę bębenkową atestowaną, antywłamaniową + 3 klucze, dodatkowo na zewnątrz uchwyty na kłódkę, - zabezpieczenia przeciwwiatrowe w każdym skrzydle bramy i skrzydle drzwi, - uszczelki gumowe podwójne wokół wszystkich skrzydeł bramy i drzwi technicznych, - u dołu bram i drzwi technicznych zamontowane w progach uszczelki szczotkowe, - przeszklenia wykonane z poliestru przeźroczystego o wymiarach 100 x 80 cm, zamocowane w uszczelkach gumowych i ramkach z metalu. 5) wymiana okien stalowych z pojedynczą szybą i drewnianych zespolonych na okna z PCV dwuszybowe uchylno-rozwieralne; 1,15*3,12*24 szt., 1,14*0,87*2szt. 6) wymiana drzwi stalowych o wym. 0,80*2,20*2szt 7) malowanie numeracji na bramach garażowych zgodnie z ustalonym wzorem; 8) załadunek i wywiezienie z placu budowy złomu; 9) naprawa posadzki cementowej w boksach garażowych. Uwaga ! Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania bram winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać bramy, drzwi i okna. Zdemontowane bramy, drzwi i okna winien przekazać jako złom do magazynu 34. WOG w Jarosławiu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9), Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (Załącznik nr 10) oraz wynika z Rysunków technicznych (Załącznik nr 11). 4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja - 10% Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 36 miesięcy - zostanie odrzucona. 6. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 8. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń. 9. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa, zasad rozliczania się z podwykonawcami, wymagań co do treści umowy z podwykonawcami określają postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznika nr 8 do SIWZ, w szczególności uregulowania zawarte w § 8 tego Załącznika. 3) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę określenia części zamówienia, która będzie wykonywana przez podwykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Zamawiający żąda również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. 4) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. 18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych w ustawie Pzp
 10. Roboty budowlane polegające na wymianie bram garażowych w budynku nr 22 w JW 2031 Lipowiec, 12-100 Szczytno
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3674, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające polegające na wymianie bram garażowych w budynku nr 22 w JW 2031 Lipowiec, 12-100 Szczytno zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do specyfikacji: 2.1. dokumentacja projektowa (w tym rysunki, przedmiary robót, odpowiedź na zgłoszenie/decyzje); 2.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR). Oryginały dokumentów Zamawiający może także udostępnić do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu. 3. Zamawiający informuje, że przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia. 4. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie. 5. Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi dla całości robót. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia
 11. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w Inspektoracie ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w Inspektoracie ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5
  Zakres zamówienia obejmuje:
  -przygotowanie i utrzymanie terenu budowy,
  -demontaż istniejącej stolarki wraz z ościeżnicami,
  - montaż stolarki drzwiowej - drzwi stalowe antywłamaniowe
  -wykonanie szpalet
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar.
 12. Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych na nieruchomości przy ul. Kopernika 33..
  Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie, Łódź
  Szczegółowy zakres remontu określają:
  Projekt Budowlany wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9) oraz przedmiar robót
  stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
 13. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach nr 72, 48, 90, 519, 91, 69, 70 w Zamościu oraz budynkach nr: 18, 19, 24, 42, 44 w Jawidzu
  Zamawiający: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach nr 72, 48, 90, 519, 91, 69, 70 w Zamościu oraz budynkach nr: 18, 19, 24, 42, 44 w Jawidzu.
  Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części
  Część nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku nr 72 w kompleksie wojskowym 836 w Zamościu
  Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach
  nr 48, 90 i 519 w kompleksie wojskowym 836 w Zamościu
  Zadanie nr 3 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku nr 91 w kompleksie wojskowym 836 w Zamościu
  Zadanie nr 4 - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynkach nr 69 i 70 w kompleksie wojskowym 836 w Zamościu
  Zadanie nr 5 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach nr 18, 19, 24, 42 i 44 w kompleksie wojskowym 126 w Jawidzu
  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT określają:
  1) Przedmiary robót - stanowiące Załącznik nr 1a, nr 1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ;
  2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - stanowiące Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.
 14. Wymiana bram garażowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 130 w Jednostce Wojskowej 3519 Białystok - postępowanie nr 52/RB
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: prace przygotowawcze; rozbiórkę istniejących bram; wywóz gruzu; rozbiórka podłoża z betonu żwirowego i betonu gruzowego; wykonanie nowych podkładów, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, nawierzchni i posadzek zbrojonych siatką stalową; zakup, dostawę i montaż nowych bram garażowych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ.
 15. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
  Zamawiający: "PGKiM" Sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki
  I część przedmiotu zamówienia: 1) Wymiana stolarki okiennej na
  PCV w budynkach administrowanych przez Zamawiającego w Aleksandrowie Łódzkim, w ilości 140 szt., stosownie do załącznika nr 1 do
  Umowy 6a, będącej częścią niniejszej specyfikacji. W załączniku należy podać - wpisać cenę brutto na każdy adres oddzielnie. Załącznik
  zawiera adresy lokali wraz z przybliżonymi wymiarami. 2) Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z możliwością rozszczelnienia, -
  kolor biały, - profil ze wzmocnieniem stalowym o grubości co najmniej 1,5 mm 6 - komorowy, - szyby termoizolacyjne float 4/16/4
  zespolone w ramce aluminiowej, - szyby spełniające wymagania - współczynnik przenikania ciepła U= 1.1 W/m² ciepła ramka,
  mikrowentylacja, - przy oknach rozwieralnych i rozwieralno - uchylnych zawiasy wyposażone w regulacje, - okucia w kolorze srebrnym,
  klamki w kolorze białym, 3) Zakres prac: a) demontaż starych okien, b) montaż nowych okien poprzez zakotwienie minimum 4 haków i
  wypełnienie pianką poliuretanową c) wykonanie obróbek ościeży (w różnym zakresie dobranym indywidualnie do każdego okna), oceny
  wymaganego zakresu prac oraz dokładnego obmiaru własnego należy dokonać na miejscu, d) montaż nawietrzaków okiennych ramowych na
  wszystkich oknach, e) montaż parapetów zewnętrznych przy wszystkich oknach. II część przedmiotu zamówienia: 1) Wymiana stolarki
  okiennej na okna drewniane w budynkach administrowanych przez Zamawiającego w Aleksandrowie Łódzkim, w ilości 34 szt., stosownie
  do załącznika nr 1 do Umowy 6b, będącej częścią niniejszej specyfikacji. W załączniku należy podać - wpisać cenę brutto na każdy adres
  oddzielnie. Załącznik zawiera adresy lokali wraz z przybliżonymi wymiarami. 2) Okna drewniane jednoramowe z zespoloną szybą,
  podwójne. Okna winny być montowane w starej ościeżnicy okiennej skrzynkowej. Należy wykonać opaskę z listew szer. min. 10 cm wokół
  ościeżnicy, w zależności od potrzeb. Okna w kolorze białym. Przy oknach o wysokości powyżej 1,4 m należy zamontować baskwil pod
  listwą przymykową. Montaż okien winien być wykonany poprzez zakotwienie minimum 4 haków i doszczelnienie piankę poliuretanową. 3)
  Zakres prac: a) demontaż starych okien, b) montaż nowych okien poprzez zakotwienie minimum 4 haków i wypełnienie pianką
  poliuretanową c) wykonanie obróbek ościeży (w różnym zakresie dobranym indywidualnie do każdego okna), oceny wymaganego zakresu
  prac oraz dokładnego obmiaru własnego należy dokonać na miejscu, d) montaż nawietrzaków okiennych ramowych na wszystkich oknach,
  e) montaż parapetów zewnętrznych przy wszystkich oknach. III część przedmiotu zamówienia: 1) Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi
  drewniane w budynkach administrowanych przez Zamawiającego w Aleksandrowie Łódzkim, w ilości 46 szt., stosownie do załącznika nr 1
  do Umowy 6c, będącej częścią niniejszej specyfikacji. W załączniku należy podać - wpisać cenę brutto na każdy adres oddzielnie. Załącznik
  zawiera adresy lokali wraz z przybliżonymi wymiarami. 2) Drzwi - konstrukcja: ramiak drewniany sosnowy 120x43 mm, podwójnie
  obłożony klepką drewnianą 60x12 mm, wypełnienie pomiędzy klepkami styropianem o grubości 20 mm i folią paraizolacyjną, współczynnik
  przenikania ciepła U=1,5 W/(m2xK). Ościeżnica sosnowa o przekroju 100/120x52 mm z uszczelką we wrębie i progiem. Wyposażenie 3 szt.
  zawiasów regulowanych, wizjer, zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwowy z kompletem kluczy, klamka z szyldami. Malowanie: farby
  kryjące lub impregnaty i lakierobejce, drzwi zewnętrzne: impregnaty i dwukrotne malowanie lakierami. 3) Zakres prac: a) demontaż starych
  drzwi, b) montaż nowych ościeży drzwiowych oraz regulacja skrzydeł drzwiowych, c) wykonanie obróbek ościeży drzwiowych zaprawą
  tynkarską oraz zagruntowanie. IV część przedmiotu zamówienia: 1) Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe w budynkach
  administrowanych przez Zamawiającego w Aleksandrowie Łódzkim, w ilości 13 szt., stosownie do załącznika nr 1 do Umowy 6d, będącej
  częścią niniejszej specyfikacji. W załączniku należy podać - wpisać cenę brutto na każdy adres oddzielnie. 2) Drzwi - skrzydło drzwiowe
  wzmocnione kształtownikiem z profilu typu C 43 mm o grubości ścianki 1,2 mm, obłożone blachą stalową odtłuszczoną - grubość 1,2 mm,
  wypełnienie pomiędzy blachą styropianem o grubości 40 mm współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2xK). Uszczelka po obwodzie
  skrzydła drzwiowego. Naświetla wykonane z szyby bezpiecznej, podwójnie klejonej o wymiarach 30 x 60 cm w ramie z uszczelką.
  Ościeżnica z profilu uchowego o wymiarach 40 x 50mm z progiem stalowym. Mocowanie ościeży za pomocą prętów metalowych 10
  wbijanych w mur i łączonych z ościeżnicą za pomocą spawu. Wyposażenie: zawiasy toczone 20 - 2 szt., zamek wpuszczany typ Yale z
  kompletem kluczy, klamka z szyldami, samozamykacz. Malowanie dwukrotne farbą poliwinylową (podkład i nawierzchniowa). 3) Zakres
  prac: a) demontaż starych drzwi, b) montaż nowych ościeży drzwiowych poprzez zakotwienie haków i wypełnienie pianką poliuretanową
  oraz regulacja skrzydeł drzwiowych, c) wykonanie obróbek ościeży drzwiowych zaprawą tynkarską oraz zagruntowanie.
 16. Wymiana wrót garażowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1158, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wrót garażowych w budynkach nr 42 i 43 w kompleksie wojskowym 2617 Sieradz: 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja, składająca się z: 1.1.1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ; 1.1.2. Kosztorysu nakładczego (wykonanego metodą szczegółową) - załącznik nr 6 do SIWZ; 1.2. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem inwestycji oraz uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. 1.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 2. Roboty budowlane muszą spełniać wymogi opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 17. Wymiana wrót garażowych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1158, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wrót garażowych w budynkach nr 42 i 43 w kompleksie wojskowym 2617 Sieradz:
  1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja, składająca się z:
  1.1.1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ;
  1.1.2. Kosztorysu nakładczego (wykonanego metodą szczegółową) - załącznik nr 6 do SIWZ;
  1.2. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
  1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem inwestycji oraz uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.
  1.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 2. Roboty budowlane muszą spełniać wymogi opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 18. Dostawa stolarki drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej
  Zamawiający: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  1. Dostawa stolarki drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej. część ASORTYMENT 1 Drzwi wewnętrzne 2 Drzwi zewnętrzne z montażem i obróbką 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.22.10.00-5 okna, drzwi i podobne elementy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne materiałów stanowiących przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.2 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane ilości materiałów stanowiących przedmiot zamówienia wskazane zostały w FORMULARZACH CENOWYCH dla poszczególnych części nr 1-2 - stanowiących załączniki do wzoru oferty - załącznik do SIWZ. 4. Materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych oraz o odpowiednich normach. 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać, w dniu podpisania protokołu odbioru, Zamawiającemu instrukcje, karty gwarancyjne materiałów składających się na przedmiot zamówienia, oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, sporządzone w języku polskim. W/w dokumenty maja być przedstawione w postaci papierowej. 6. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: dla części nr 1 - magazyn Zamawiającego: Lublin, Al. Racławickie 44; dla części nr 2 - siedziba Zamawiającego: Lublin, Al. Racławickie 23; 7. Planowany termin dostawy wykonawca ustala i powiadamia zamawiającego pisemnie nr fax 81 718 32 93 co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 8. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Dotyczy tylko części nr 2 przedmiotu umowy. 10. Wykonawca wykona dostawę drzwi zewnętrznych wraz z montażem oraz z demontażem istniejących drzwi i pracami naprawczymi ościeży. 11. Zamawiający wskazuje, iż wymiary drzwi zewnętrznych należy bezpośrednio sprawdzić w pomieszczeniach objętych przyszłymi pracami polegającymi na ich wymianie, przed przystąpieniem do wykonania drzwi. 12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy - w sposób niekolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych (tzn. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego), Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego
 19. Roboty budowlane polegające na demontażu starych, dostarczeniu i montażu nowych bram antywłamaniowych, krat okiennych i drzwiowych budynku magazynowego nr 72 w kompleksie Nr 251 JW. 4226 Skład Olsztyn, ul. Jagiellończyka 43 ( oznaczenie sprawy 480/PN/13)
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 3674, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na demontażu starych, dostarczeniu i montażu nowych bram antywłamaniowych, krat okiennych i drzwiowych budynku magazynowego nr 72 w kompleksie Nr 251 JW. 4226 Skład Olsztyn ul. Jagiellończyka 43. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do specyfikacji: 2.1.dokumentacja projektowa (w tym rysunki, przedmiary robót, odpowiedź na zgłoszenie/decyzje); 2.2.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR). Oryginały dokumentów Zamawiający może także udostępnić do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu. 3.Zamawiający informuje, że przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia.4.Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku
 20. KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą bram stalowych dla potrzeb przebudowy budynku garażowego nr 38 w JW. 1245 Wrocław - Leśnica
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  Zakup wraz z dostawą bram stalowych dla potrzeb przebudowy budynku garażowego nr 38 w JW. 1245 Wrocław - Leśnica
 21. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM BUD. NR 1, WYMIANĘ WRÓT GARAŻOWYCH W LEŹNICY WIELKIEJ BUD. NR 63 I 107 ORAZ WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WRÓT GARAŻOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM BUD. NR 12 NUMER SPRAWY 29/ZP/13
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 2573, Zgierz
 22. Wymiana stolarki drzwiowej oraz montaż krat okiennych w budynku nr 59 w kompleksie wojskowym w Warszawie- Rembertów - Sprawa 258/2012
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 23. Roboty budowlane w zakresie naprawy bram garażowych w budynku nr 168 Jednostki Wojskowej Nr 3248 Dęblin - Twierdza - Nr 31/12/N
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
 24. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI : - polegającej na wymianie bram garażowych w budynku nr 11 JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21; - polegającej na wymianie bram garażowych w budynku nr 12 JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21; - polegającej na wymianie bram garażowych w budynku nr 19 JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4352, Giżycko
 25. Dostawa i instalowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej w realizowanym budynku administracyjnym Centrum Gminy
  Zamawiający: Gmina Terespol, Terespol
 26. Roboty budowlane w zakresie naprawy, wymiany drzwi garażowych metalowych w budynku Nr 193 w Dęblinie - 87/10/N
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
 27. Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 1, 3, 7, 10, 14 przy ul. Lwowskiej 5 w Rzeszowie,wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 2, 3 przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie, wymiana stolarki drzwiowej w budynkach nr 1, 4 przy ul. Hoffmanowej 10 w Rzeszowie,naprawa uszkodzonego ogrodzenia oraz dostawa i montaż bramy w kompleksie wojskowym przy ul. Hoffmanowej 10 w Rzeszowie
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 28. Roboty budowlane - w zakresie wymiany bram garażowych w budynku nr. 156 Dęblin - Twierdza 34/11/N
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4219, Dęblin
 29. Wymiana bram stalowych w budynkach Nr 3, 4, 5 w kompl. wojskowym w Sitańcu.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 30. Wymiana ogrodzenia Kościoła Parafii Wojskowej Rzymskokatolickiej w BIAŁEJ PODLASKIEJ
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 31. Roboty budowlane w zakresie naprawy bram garażowych budynków Nr 72, 91 w kompleksie wojskowym w Zamościu przy ul. Lubelskiej
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 32. Dostawa kłódek atestowanych - klasy C
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 33. Roboty budowlane - wykonanie zabezpieczeń mechanicznych w budynkach nr 118, 119, 120, w budynkach nr 121, 122, 123 oraz w budynku nr 124 w J.W. Stawy
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 34. Naprawa ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie technicznym Radoszki
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
 35. Wykonanie i montaż bram garażowych ocieplanych z naświetlami w budynku nr 75 w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 300
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
 36. Roboty budowlane polegające na wymianie bram garażowych w budynkach nr 3 i 12 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 37. Wykonanie i montaż bram garażowych ocieplanych z naświetlami w bud. nr 79 ul. Wojska Polskiego 300 - Kielce
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
 38. Dostawa i montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych w pokoiach i gabinetach budynku głównego Szpitala
  Zamawiający: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ, Nałęczów
 39. ZAKUP I MONTAŻ OKIEN, ZAKUP I MONTAŻ BRAM ROZWIERNYCH DWUSKRZYDŁOWYCH , ORAZ ZAKUP I MONTAŻ BRAMY PRZEMYSŁOWEJ SEGMENTOWEJ, ZAKUP I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH I ALUMINIOWYCH
  Zamawiający: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 w Dęblinie, Dęblin
 40. Zakup i montaż okien, zakup i montaż bram rozwiernych dwuskrzydłowych, zakup drzwi przeciwpożarowych oraz zakup i montaż drzwi aluminiowych i drewnianych
  Zamawiający: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 w Dęblinie, Dęblin
 41. Zakup i montaż stolarki drzwiowej według zestawienia opisu i rysunków wraz z dostawą i montażem na zadanie 42741 Kraków.
  Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Jarosław
 42. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w budynkach świetlic i remizo - świetlic w miejscowościach Ludwin, Zezulin Pierwszy , Zezulin Drugi, Czarny Las, Gm. Ludwin.
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin
 43. Wymiana bram garażowych w budynku nr 22, przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, Lublin
 44. Dostawa i montaż drzwi do budynku E-40 i G-35 w INS.
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 45. Zakup stolarki drzwiowej stalowej wg zestawienia i rysunków wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazane miejsce na zadanie 43951 Jawidz
  Zamawiający: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Jarosław
 46. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych oraz stolarki okiennej PCV w budynku remizy OSP Dratów i SP Dratów
  Zamawiający: Gmina Ludwin, Ludwin

Inne osoby dla Wójtowicz Jerzy Piotr (55 osób):