Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Jolanta Barbara

w KRS

Jolanta Barbara Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubik Piotr Henryk, Majewski Mirosław Stefan, Seredyn Krystyna, Skowroński Wojciech Lech, Trych Jerzy, Trych Katarzyna Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo- Wytwórcze Budkol Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000047035

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Klub Sportowy Czarni Dęblin, Dęblin − KRS 0000037103
 2. Związek Zawodowy Kolejarzy Z Siedzibą W Kielcach, Kielce − KRS 0000108039

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz w budynkach jej jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 2. Świadczenie usług sprzątania
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Siedzibie,
  Oddziałach Terenowych (OT) oraz Zespołach Inspektorów (ZI) Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).
 3. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz w budynkach jej jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na wskazane poniżej części: 1) Część Nr I a) Budynek Izby Celnej w Białej Podlaskiej (stara i nowa część), położony przy ul. Celników Polskich 21, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: - stara część - 2 016,1 m2, - nowa część - 1 759,8 m2. Łączna powierzchnia (stara i nowa część): 3 775,90 m2. b) Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej wraz z pomieszczeniami budynku kontrolno - magazynowego, położony przy ul. Celników Polskich 23, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu Urzędu i Oddziału w Białej Podlaskiej, w której ma być świadczona usługa: 2 427,6 m2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku kontrolno - magazynowego, w której ma być świadczona usługa: 113,17 m2. Łączna powierzchnia (budynek Urzędu i Oddziału Celnego oraz pomieszczenia budynku kontrolno-magazynowego): 2 540,77 m2. Łączna powierzchnia użytkowa, w której ma być świadczona usługa dla całej części Nr I zamówienia: 6 316,67 m2. 2) Część Nr II Budynek Urzędu Celnego, położony przy ul. Rejowieckiej 181, 22 - 100 Chełm. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 698,70 m2. 3) Część Nr III Budynek Laboratorium Celnego, położony na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie, 21 - 550 Terespol. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 630 m2. 4) Część Nr IV Budynek Urzędu Celnego w Lublinie wraz z budynkiem kontrolno-garażowym, położony przy ul. Energetyków 20-22 w Lublinie, 20-468 Lublin. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 1 515,40 m2 5) Część Nr V Budynek Urzędu Celnego w Lublinie, położony przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie, 20-447 Lublin. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 554,40 m2 6) Część Nr VI Budynek biurowo - magazynowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim wraz z budynkiem portierni, położony przy ul. Łaszczowieckiej 12c w Tomaszowie Lubelskim. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 3 490,77 m2 7) Część Nr VII Budynek Referatu Grupy Mobilnej w Hrubieszowie, położony w miejscowości Gródek 86. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 86,90 m2 8) Część Nr VIII Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Zamościu, ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 4.413,91 m2 9) Część Nr IX Pomieszczenia budynku biurowo-magazynowego w Berdyszczach, ul. Graniczna 3, 22-175 Dorohusk. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 62,65 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Wizja może być przeprowadzona w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o terminie jej przeprowadzenia. 5. Każda osoba wykonująca usługę sprzątania, musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Wszystkie identyfikatory powinny być ponumerowane. 6. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywać się powinno przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych i środków służących do pielęgnacji powierzchni, a także obejmować stałe w okresie trwania umowy dostarczanie i zaopatrywanie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, w artykuły i środki wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ (zgodnie z zakresem właściwym dla danej Części zamówienia). 7. Wykonawca stosować będzie środki czystości i artykuły posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości i artykuły winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom utrzymania sprzątanych obiektów. 8. Zamawiający informuje, że posiada sprzęt sprzątający wyszczególniony w Załączniku Nr 2 do SIWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcy (wyłącznie dla Części Nr I). 9. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do używania udostępnionego przez Zamawiającego sprzętu sprzątającego. Okoliczność tą należy uwzględnić podczas kalkulacji oferty poprzez stosowne obniżenie kosztów realizacji usługi. 10. Wszystkie prace winny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z zakresem godzin podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. 11. Zakres, sposób i jakość świadczenia usługi sprzątania w poszczególnych obiektach może zostać skontrolowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Uwagi zostaną spisane w protokole kontroli realizacji umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub urlopu pracownika i z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności. 13. Realizacja zamówienia dokonywana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90910000-9 - usługi sprzątania, 90919200-4 - usługi sprzątania biur, 90911300-9 - usługi czyszczenia okien. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na części wskazane w ust. 2 niniejszego rozdziału. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 21. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. 1) Zamawiający żąda od wykonawcy zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, co najmniej jednej spośród osób (do wyboru Wykonawcy lit. a, b, c lub d), o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, tj.: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; d) na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi (sprzątaczka). 2) Zatrudnienie ww. osoby musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych , licząc od dnia zawarcia umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wykonawca musi prowadzić stosowną ewidencję osoby/osób, o których mowa w pkt. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzający zatrudnienie ww. osoby/osób. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentu/dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osoby/osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie (w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych) przedstawić żądany dokument/dokumenty. 4) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby lub braku dokumentu/dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy
 4. wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń
  budynku Referatu Grupy Mobilnej w Hrubieszowie, położony w miejscowości Gródek 86.
  Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 86,90 m2
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
 5. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń
  w budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz w budynkach jej jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Część Nr I
  Budynek Urzędu Celnego w Lublinie wraz z budynkiem kontrolno-garażowym, położony przy ul. Energetyków 20-22 w Lublinie, 20-468 Lublin.
  Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 1 515,40 m2
  2) Część Nr II
  Budynek Urzędu Celnego w Lublinie, położony przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie, 20-447 Lublin.
  Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 554,40 m2
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
 6. Usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie, Oddziałach Terenowych (OT) oraz Zespołach Inspektorów (ZI) Transportowego Dozoru Technicznego
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie, Oddziałach Terenowych (OT) oraz Zespołach Inspektorów (ZI) Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części.
 7. Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w budynku Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A.
  Zamawiający: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A., Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w budynku Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. Usługa dotyczy utrzymania czystości w pomieszczeniach znajdujących się w budynku, w którym Zamawiający prowadzi swoją działalność. Zakres usługi oraz warunki realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 8. Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Transportowego Dozoru Technicznego oraz usługi sprzątania biur wynajmowanych przez Transportowy Dozór Techniczny
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Transportowego Dozoru Technicznego oraz usługi sprzątania biur wynajmowanych przez Transportowy
  Dozór Techniczny. Przedmiot zamówienia podzielono na 11 części: 1)części I, II, III, IV, V; VI dotyczą sprzątania biur i pomieszczeń w budynkach oraz utrzymania porządku na terenach nieruchomości w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu; 2)części VII, VIII, IX, X, XI dotyczą sprzątania biur w Warszawie: przy ul. Chałubińskiego 8 i przy ul. Czerniakowskiej 81/83 oraz w Łodzi, w Olsztynie i Szczecinie
 9. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz w budynkach jej jednostek organizacyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na wskazane poniżej części: 1) Część Nr I Budynek Izby Celnej w Białej Podlaskiej (stara i nowa część), położony przy ul. Celników Polskich 21, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: - stara część - 2 016,1 m2 - nowa część - 1 759,8 m2 Łączna powierzchnia (stara i nowa część): 3 775,90 m2 Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej wraz z pomieszczeniami budynku kontrolno - magazynowego, położony przy ul. Celników Polskich 23, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu Urzędu i Oddziału w Białej Podlaskiej, w której ma być świadczona usługa: 2 427,6 m2 . Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku kontrolno - magazynowego, w której ma być świadczona usługa: 113,17 m2 Łączna powierzchnia (budynek Urzędu i Oddziału Celnego oraz pomieszczenia budynku kontrolno-magazynowego): 2 540,77 m2 Łączna powierzchnia użytkowa, w której ma być świadczona usługa dla całej części Nr I zamówienia: 6 316,67 m2 2) Część Nr II Budynek Urzędu Celnego, położony przy ul. Rejowieckiej 181, 22 - 100 Chełm. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 698,70 m2 3) Część Nr III Budynek Laboratorium Celnego, położony na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie, 21 - 550 Terespol. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 630 m2 4) Część Nr IV Budynek Urzędu Celnego w Lublinie, położony przy ul. Energetyków 20-22 w Lublinie. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 1 394,7 m2 5) Część Nr V Budynek biurowo - magazynowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim wraz z budynkiem portierni, położony przy ul. Łaszczowieckiej 12c w Tomaszowie Lubelskim. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 3 490,77 m2 6) Część Nr VI Budynek Referatu Grupy Mobilnej w Hrubieszowie, położony w miejscowości Gródek 86. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 86,90 m2 7) Część Nr VII Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Zamościu, ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 4.413,91 m2 8) Część Nr VIII Pomieszczenia budynku biurowo-magazynowego w Berdyszczach, ul. Graniczna 3, 22-175 Dorohusk. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 62,65 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. Wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. 5. Każda osoba wykonująca usługę sprzątania, musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Wszystkie identyfikatory powinny być ponumerowane. 6. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywać się powinno przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych i środków służących do pielęgnacji powierzchni, a także obejmować stałe w okresie trwania umowy dostarczanie i zaopatrywanie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, w artykuły i środki wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ (zgodnie z zakresem właściwym dla danej Części zamówienia). 7. Wykonawca stosować będzie środki czystości i artykuły posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości i artykuły winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom utrzymania sprzątanych obiektów. 8. Zamawiający informuje, że posiada sprzęt sprzątający wyszczególniony w Załączniku Nr 2 do SIWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcy (wyłącznie dla Części Nr I). 9. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do używania udostępnionego przez Zamawiającego sprzętu sprzątającego. Okoliczność tą należy uwzględnić podczas kalkulacji oferty poprzez stosowne obniżenie kosztów realizacji usługi. 10. Wszystkie prace winny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z zakresem godzin podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. 11. Zakres, sposób i jakość świadczenia usługi sprzątania w poszczególnych obiektach może zostać skontrolowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Uwagi zostaną spisane w protokole kontroli realizacji umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub urlopu pracownika i z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności. 13. Realizacja zamówienia dokonywana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy
 10. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sposób dokładny, sprawny i terminowy z zastosowaniem materiałów i środków, które nie będą szkodliwe dla ludzi oraz nie będą oddziaływać niszcząco na elementy pomieszczeń i ich wystrój.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Tomaszów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sposób dokładny, sprawny i terminowy z zastosowaniem materiałów i środków, które nie będą szkodliwe dla ludzi oraz nie będą oddziaływać niszcząco na elementy pomieszczeń i ich wystrój.
  Wspólny Słownik Zamówień CPV:
  90911200-8 Usługi sprzątania budynków
  90911300-9 Usługi czyszczenia okien
  90919100-3 Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
  90919200-4 Usługi sprzątania biur

  2.Powierzchnie podlegające sprzątaniu powinny być utrzymywane w bieżącej czystości. Wymagania szczegółowe określają przewidywany harmonogram czynności służących utrzymaniu czystości, jednakże w razie wystąpienia potrzeby wykonania wskazanych czynności porządkowych częściej, niż jest to wskazane w harmonogramie, pracownicy Wykonawcy wykonają wszelkie te czynności według potrzeb w ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
  3.Szczegółowy opis czynności składających się na przedmiot zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości według harmonogramu określonego w punkcie 4 rozdziału III SIWZ w budynku sądu przy uwzględnieniu różnych rodzajów powierzchni takich jak:
  -wykładzina dywanowa 491,72 m2,
  -płytki podłogowe i gres 157,68 m2,
  -płytki kamienne marmurowe 611,89 m2,
  -panele 165,87 m2,
  -parkiet 135,41 m2,
  -płytki podłogowe w toaletach 36,57 m2,
  -płytki ścienne w toaletach 125 m2,
  -płytki ścienne IBERIA BROWN koloru brązowego 190 m2,
  -deski ścienne na korytarzach części zabytkowej w kolorze brązowym - palisander 8,25 m2,
  -dywany 8 szt. o powierzchni 42m2,
  -wertikale -13 szt. o powierzchni 70 m2,
  -obrazy i godła - do 100 szt.,
  -rośliny sztuczne - ozdobne -17 szt.,
  -lustra 14 m2
  -umywalki 9 szt,
  -kabiny WC z sedesami 9 szt.,
  -niszczarki - 33 szt.,
  -kosze na śmieci - 65 szt.,
  -okna o powierzchni 282 m2
  -odłogi z płytek i lastryka w piwnicy - 512,21 m2 w tym:
  -pomieszczenia aresztanckie -11,5 m2
  -płytki ścienne 8,4 m2 pomieszczenie aresztancki
  -kotłowania płytki ścienne 39 m2
  4.Harmonogram prac:
  A.Zakres prac wykonywanych codziennie:
  1.Sprzątanie sanitariatów z użyciem środków czyszczących i odkażających, środków usuwających kamień oraz zapachowych - powinny być wyłożone odświeżacze powietrza,
  2.Czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, klamek, uchwytów, luster wiszących,
  3.Sprzątanie na mokro podłóg z użyciem płynu antypoślizgowego,
  4.Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy będzie dostarczał w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania biały papier toaletowy w rolkach co najmniej dwu warstwowy, mydło w płynie i białe ręczniki papierowe,
  5.Czyszczenie podłóg drewnianych i listew podłogowych, ściennych przy użyciu środka konserwującego przeznaczonego do mycia powierzchni drewnianych,
  6.Czyszczenie paneli podłogowych przy użyciu środków konserwujących przeznaczonych do mycia paneli,
  7.Odkurzanie wykładzin dywanowych i dywanów odkurzaczem. Powstałe zabrudzenia i plamy na wykładzinach dywanowych i dywanach powinny być usuwane na bieżąco,
  8.Pielęgnowanie powierzchni podłogowych wykonanych z płytek kamiennych marmurowych w następujący sposób:
  -zebranie wody i śniegu w razie zalegania,
  -odkurzanie posadzki w celu zebrania piasku i innych zabrudzeń sypkich, które mogłyby rysować posadzkę podczas mycia,
  -przemycie posadzki letnią wodą mopem z mikrofibry techniką na dwa wiadra przy użyciu środka myjącego o neutralnym PH.
  -powstałe po myciu smugi przefroterować czystą suchą szmatką lub mopem.
  9.Wycieranie kurzu i zabrudzeń powierzchni mebli biurowych, futryn i drzwi, balustrad, parapetów, listew ściennych, klamek oraz doraźne czyszczenie w miarę zabrudzenia powierzchni szklanych w pomieszczeniach biurowych, itp.,
  10.Usuwanie pajęczyn i kurzu ze ścian, sufitów, żyrandoli, kinkietów,
  11.Wycieranie sprzętu biurowego przy użyciu środków antystatycznych, bezzapachowych lub o delikatnym zapachu naturalnym, odpowiednich dla rodzaju powierzchni,
  12.Zewnętrzne czyszczenie/wycieranie na sucho komputerów, akcesoriów komputerowych typu mysz i klawiatura, monitorów, podstawki monitorów i ekranu,
  13.Opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz niszczarek, wyposażenie ich w worki - czarne na śmieci i niebieskie do niszczarek. Wymiana worków w miarę potrzeb. Wynoszenie odpadów do wyznaczonych miejsc. Worki do koszy na śmieci i niszczarek zapewnia Wykonawca,
  14.Sprzątanie pomieszczenia aresztanckiego i umieszczonego przy nim sanitariatu,
  15.Czyszczenie wycieraczek do obuwia,
  16.Sprawdzanie zamknięcia okien i drzwi wejściowych do pomieszczeń po zakończeniu sprzątania.
  B.Zakres prac wykonywanych raz w tygodniu:
  1.Czyszczenie za pomocą środków chemicznych (konserwacja i nabłyszczanie) powierzchni mebli biurowych, futryn i drzwi, balustrad, parapetów, listew ściennych, klamek,
  2.Odkurzanie mebli tapicerowanych,
  3.Mycie i dezynfekcja koszy na śmieci,
  4.Czyszczenie sztucznych ozdobnych roślin,
  5.Czyszczenie na sucho obrazów,
  6.Czyszczenie zabudowy kaloryferów, powierzchni kaloryferów - grzejników oraz powierzchni gniazd (włączniki światła oraz gniazdka elektryczne, komputerowe i telefoniczne).
  C.Zakres prac wykonywanych raz na miesiąc:
  1.Sprzątanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku sądu archiwów. Sprzątać należy w obecności pracowników archiwów lub informatyka.
  2.Pielęgnowanie powierzchni podłogowych wykonanych z płytek kamiennych marmurowych w następujący sposób:
  -umyć posadzkę przy użyciu szorowarki wolnoobrotowej oraz polerujących padów diamentowych dwóch gradacji jedna około 1000, druga około 3000 firmy 3M, HTC, Klindex lub równoważnych.
  -po zakończeniu mycia padami diamentowymi należy dokonać impregnacji przy użyciu szorowarki wolnoobrotowej z miękkim padem typu Dyskolux oraz preparatu podtrzymującego impregnację i połysk Stone Soap firmy Klindex lub równoważnego.
  D.Zakres prac wykonywanych raz na kwartał:
  1.Mycie okien i ram okiennych środkami niepozostawiającymi smug na szybach.
  2.Czyszczenie i konserwacja skórzanych foteli sędziowskich 9 szt. na salach rozpraw środkami do czyszczenia skóry.
  E.Zakres prac wykonywanych raz w roku:
  1.Pielęgnowanie powierzchni podłogowych wykonanych z płytek kamiennych marmurowych w następujący sposób:
  po zimie powierzchnie najbardziej narażone na erozję i zmatowienia należy w pełni przekrystalizować oraz zaimpregnować, wraz z wcześniejszym podszlifowaniem dwoma lub trzema padami diamentowymi o różnej gradacji w zależności od stopnia zniszczenia posadzki marmurowej.
  2.Kompleksowe czyszczenie wertikali (zamawiający wyraża zgodę na zdjęcie a następnie założenie przez wykonawcę wertikali jeżeli będzie to niezbędne do ich wyczyszczenia).
  F.Zakres prac wykonywanych w miarę potrzeb:
  1.Sukcesywne, w miarę potrzeb zgłaszanych przez zamawiającego pranie dywanów, wykładziny biurowej i mebli tapicerskich w ilości do 1000 m2 w okresie wykonywania umowy, suchą pianą z zastosowaniem środka impregnującego (warstwy przeciwzabrudzeniowej),
  2.Bieżące monitorowanie stanu ogólno-dostępnych pomieszczeń sanitarnych i głównych ciągów komunikacyjnych (hole, korytarze, klatki schodowe) oraz dbałość o czystość i estetykę wejść głównych do budynków Sądu.
  5.Dodatkowe informacje - zamawiający informuje, że posiada:
  -podajniki na papier toaletowy - 9 szt.,
  -podajniki na ręczniki - 9 szt.,
  -dozowniki na mydło - 9 szt.,
  -ilość pomieszczeń na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku sądu - 71,
  -ilość ciągów komunikacyjnych na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku sądu - 3 korytarze i 3 klatki schodowe,
  -ilość pomieszczeń w piwnicy budynku sądu - 19,
  -ilość ciągów komunikacyjnych w piwnicy budynku sądu - 2 korytarze i 3 klatki chodowe.
  Wykonawca określając termin prac poprzez słowo codziennie ma na myśli wszystkie dni robocze w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim. Do terminów, określonych w umowie jako dni robocze, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót jak również innych dni wolnych od pracy wyznaczonych zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia przedmiotowej usługi sprzątania w dniach wskazanych do odpracowania za dni wolne wyznaczone zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.
  6.Wykonawca czynności określone w powyższym zakresie będzie wykonywał w dni robocze Zamawiającego od godz. 15.00 do maksymalnie godziny 21.30 tego samego dnia. Pomieszczenie kasy sądu winny być sprzątane między godziną 15.00 a 15.30. W razie konieczności wykonania okresowych prac konserwacyjnych czynności należy rozpocząć po godzinach pracy a zakończyć przed rozpoczęciem pracy sądu nie później niż do godz. 7.00 informując o tym zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem - zamawiający może nie zgodzić się na wskazany przez wykonawcę termin i ustalić inny w porozumieniu z wykonawcą. W przypadku sprzątania piwnicy sądu z wyłączeniem pomieszczenia aresztanckiego i sanitariatu umieszczonego przy tym pomieszczeniu należy czynności sprzątające wykonać w godzinach pracy sądu zawiadamiając o zamiarze sprzątania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem - zamawiający może nie zgodzić się na wskazany przez wykonawcę termin i ustalić inny w porozumieniu z wykonawcą.
  7.Dopuszcza się korzystanie ze sprzętu m.in. wózków serwisowych, szorowarek i odkurzaczy przeznaczonego do sprzątania.
  8.Osoby bezpośrednio wykonujące usługę sprzątania, zobowiązane są do niezwłocznego zgłaszania wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń sanitarnych (spłuczki, baterii, syfonu, zlewu, umywalki, itp.).
  9.Wszelkie środki czystości i chemiczne, higieniczne, materiały, narzędzia i urządzenia oraz inne środki niezbędne dla prawidłowego wykonywania usługi zapewnia wykonawca. Wszystkie środki, materiały, narzędzia i urządzenia powinny być przystosowane i przeznaczone do profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości.
  10.Wykonawca zobowiązany jest do:
  A.Zapewnienia środków czystości, chemicznych i higienicznych przeznaczonych do należytego wykonania usługi, posiadające wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty oraz spełniające obowiązujące normy, muszą być przeznaczone do zastosowania zgodnie z zaleceniami producenta produktu, oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, winny także być właściwej jakości i stosowne do obiektu użyteczności publicznej, w którym mają być używane. Środki winny być stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta.
  B.Zapewnienia sprzętu do sprzątania i konserwacji. Sprzęt powinien odpowiadać warunkom lokalowym i przestrzennym w budynku sądu i zapewnić wykonanie usługi zgodnych z wymaganiami.
  C.Wyznaczenia osoby nadzorującej wykonanie usługi, która będzie na bieżąco utrzymywać kontakt z Zamawiającym.
  D.Pobierania z Oddziału Administracyjnego kluczy do sprzątanych pomieszczeń i zwracania ich zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania w zakresie ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.
  E.Przedstawianie pracownikom Oddziału Administracyjnego środków czystości używanych danego dnia do wykonywania prac na żądanie Zamawiającego.
  F.Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez co najmniej dwóch pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
  11.Niedopuszczalne jest pozostawianie kluczy w drzwiach. Przed zamknięciem pomieszczeń należy sprawdzić zamknięcie okien i wyłączenie oświetlenia.
 11. Sprzątanie pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz w Filii WUP w Białej Podlaskiej. 2. Powierzchnia przeznaczona do usługi sprzątania wynosi łącznie 2 262,79 m2 , w tym: 1) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 4, powierzchnia przeznaczona do usługi sprzątania wynosi ogółem 2 078,32 m2 , w tym: a) pomieszczenia biurowe na I piętrze 444,78 m2, na II piętrze 429,04 m2, na III piętrze 445,96 m2, oraz sala narad na IV piętrze 98,14 m2 b) archiwa 96,41m2, c) serwerownie 28,44 m2 d) pokoje socjalne 27,19 m2, e) toalety 62,67 m2, f) pomieszczenia gospodarcze /magazynki 86,94 m2 g) korytarze 227,35m2 h) klatki schodowe 131,40 m2 2) w siedzibie Filii WUP w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14, powierzchnia przeznaczona do usługi sprzątania wynosi ogółem 184,47 m2, w tym: a) pomieszczenia biurowe 162,69 m2 b) toalety 10,89 m2 c) korytarze, klatki
  schodowe 10,89 m2 3) Powierzchnia okien i wewnętrznych przeszkleń w obiektach wynosi łącznie 305,29 m2 w tym a) w Lublinie 277 m2 b) w Białej Podlaskiej 28,29 m2 B 1. Sprzątanie powinno odbywać się w godzinach od 15.30 do 19.00 we wszystkie dni stanowiące dni robocze dla Zamawiającego. Wyjątek stanowią pomieszczenia
  oznaczone nr 123, 223, 323 (piwnica - pomieszczenia gospodarcze), nr 124, 324 (piwnica - archiwa) i nr 203, 224A (serwerownia) , które sprzątane będą w obecności pracownika Zamawiającego w godzinach dyżuru. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania (niezależnie od formy prawnej) sprzętem i wyposażeniem dla osób, które skieruje do realizacji zamówienia oraz do zapewnienia na własny koszt środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości, a szczególności: 1) mydła w płynie (nawilżające o delikatnym zapachu nie powodujące wysuszania skóry rąk) do pojemników w toaletach, 2) papieru toaletowego, dobrze rozpuszczalnego o wymiarach dostosowanych do pojemników zainstalowanych w toaletach - typu big roll, 100% celuloza, 2 -warstwowy, 3) ręczników jednorazowych do pokoi socjalnych, 4) zapachowych kostek, żelu do WC, 5) odświeżaczy powietrza w toaletach, jednakowych, o delikatnym zapachu, 6) środków myjących, czyszczących i dezynfekujących w ilości niezbędnej do właściwego wykonywania przedmiotu usługi, 7) środków utrzymania czystości i pielęgnacji powierzchni podłogowych i mebli odpowiednie do danego rodzaju powierzchni, 8) worków foliowych na śmieci o
  pojemności 20 l, 60 l, 120 l, 9) sprzętu służącego do wykonania usługi, 10) i tym podobne. 3. Wykonawca zapewni, że przeznaczone do realizacji usługi środki czystości i sprzęt techniczny mogą być używane w obiektach użyteczności publicznej i posiadają wymagane atesty PZH, certyfikaty i świadectwa. 4. Sprzęt, materiały oraz środki czystości i środki higieny, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na własny koszt. 5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia dodatkowo w: 1) odzież ochronną pozwalającą na identyfikację pracowników Wykonawcy; 2) środki ochrony osobistej; 3) sprzęt niezbędny do wykonywania usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. C W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności: 1. Prace wykonywane codziennie: 1) sprzątanie pomieszczeń biurowych: a) odkurzanie wykładzin dywanowych, bieżące usuwanie miejscowych zabrudzeń; b) wycieranie na mokro i na sucho kurzu z biurek, stołów, stolików, szaf,
  krzeseł, foteli, półek, szafek, mebli, parapetów okiennych, obudowy sprzętu komputerowego (z wyłączeniem ekranów monitorów), itp.; c) opróżnianie i mycie pojemników na śmieci, pojemników niszczarek , wynoszenie ich zawartości z budynków do kontenerów na odpady oraz wymiana worków; d) usuwanie zabrudzeń z drzwi, futryn drzwiowych, grzejników, kontaktów i wyłączników światła, usuwanie pajęczyn; e) usuwanie zabrudzeń z luster i powierzchni szklanych (w tym ścian przeszklonych i gablot); 2) sprzątanie sanitariatów: a) uzupełnianie w sanitariatach papieru toaletowego, mydła w płynie, środków dezynfekujących i zapachowych; b) mycie i czyszczenie umywalek , dozowników na mydło i suszarek; c) mycie i czyszczenie sedesów, pisuarów - usuwanie z nich nalotów i dezynfekcja; d) czyszczenie luster, armatury, mycie glazury i terakoty; e) opróżnianie koszy na
  śmieci, ich mycie i wymiana worków; f) usuwanie miejscowych zabrudzeń z drzwi, futryn drzwiowych, kontaktów, wyłączników światła; g) dbanie o drożność kanalizacji w toaletach poprzez stosowanie służących do tego celu środków udrażniających ; 3) sprzątanie korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń socjalnych, sali narad: a) mycie powierzchni podłogowych, schodów, poręczy na schodach; b) ścieranie kurzu ze stolików, foteli, krzeseł, parapetów okiennych, gablot, tablic informacyjnych, odkurzanie z pajęczyn, przecieranie drzwi i futryn; c) mycie zlewów, blatów szafek kuchennych, przecieranie pojemników na ręczniki jednorazowe, pojemników na mydło w płynie, koszy na śmieci, uzupełnianie ręczników jednorazowych, wymiana worków na śmieci, czyszczenie armatury kranowej; d) odkurzanie wycieraczek wraz z usunięciem z nich błota, wody, piachu, mycie szyb w drzwiach wejściowych do budynku, mycie terakot, usuwanie z nich błota, wody, zanieczyszczeń, przecieranie do
  sucha; e) mycie szyb w drzwiach wejściowych do budynku środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do mycia szyb; f) mycie przeszklonych drzwi wewnętrznych; 2. Prace wykonywane co najmniej raz w tygodniu: 1) pokrywanie mebli wymagających konserwacji środkami konserwującymi, 2) odkurzanie tapicerki krzeseł i foteli;
  3. Inne prace cykliczne: 1) raz w miesiącu lub w razie potrzeby mycie lodówek i mikrofalówek wewnątrz i zewnątrz; 2) dwa razy w miesiącu mycie i czyszczenie środkami pielęgnująco - konserwującymi terakot w korytarzach i na klatkach schodowych; 3) raz na miesiąc dokładne mycie wszystkich drzwi, kaloryferów, futryn,
  ram okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, grzejników i pozostałego wyposażenia (np.: gaśnic, tablic, gablot i innych); 4) dwa razy do roku - w miesiącu sierpniu lub wrześniu i kwietniu lub maju kompleksowe mycie okien; 5) raz w roku - w kwietniu lub maju pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach - powierzchnia przeznaczona do prania wynosi łącznie ok. 1 401,06 m2,w tym w Lublinie 1 319,78 m2, w Białej Podlaskiej 81,28 m2, 6) dwa razy w okresie trwania umowy: pranie rolet rzymskich (3szt.) wraz z czynnością zdjęcia i zawieszenia w oknach; Cykliczne prace porządkowe z wyjątkiem pkt. 1) odbywać się będą poza godzinami urzędowania Zamawiającego. 4. Prace dodatkowe: 1) sprzątanie po bieżących modernizacjach i
  remontach; 2) inne niezbędne prace porządkowe wskazane przez Zamawiającego; 5. Dyżur sprzątaczki w godzinach 9.00 - 15.30. Podczas dyżuru będą utrzymywane w stałej czystości pomieszczenia sanitarne, klatki schodowe i korytarze
 12. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na wskazane poniżej części: 1) Część Nr I Budynek Izby Celnej w Białej Podlaskiej (stara i nowa część), położony przy ul. Celników Polskich 21, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: - stara część - 2 016,1 m2 - nowa część - 1 759,8 m2 Łączna powierzchnia (stara i nowa część): 3 775,90 m2 Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej wraz z pomieszczeniami budynku kontrolno - magazynowego, położony przy ul. Celników Polskich 23, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu Urzędu i Oddziału w Białej Podlaskiej, w której ma być świadczona usługa: 2 427,6 m2 . Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku kontrolno - magazynowego, w której ma być świadczona usługa: 113,17 m2 Łączna powierzchnia (budynek Urzędu i Oddziału Celnego oraz pomieszczenia budynku kontrolno-magazynowego): 2 540,77 m2 Łączna powierzchnia użytkowa, w której ma być świadczona usługa dla całej części Nr I zamówienia: 6 316,67 m2 2) Część Nr II Budynek Urzędu Celnego, położony przy ul. Rejowieckiej 181, 22 - 100 Chełm. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 698,70 m2 3) Część Nr III Budynek Laboratorium Celnego, położony na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie, 21 - 550 Terespol. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 630 m2 4) Część Nr IV Budynek Urzędu Celnego w Lublinie, położony przy ul. Energetyków 20-22 w Lublinie. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 1 394,7 m2 5) Część Nr V Budynek biurowo - magazynowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim wraz z budynkiem portierni, położony przy ul. Łaszczowieckiej 12c w Tomaszowie Lubelskim. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 3 490,77 m2 6) Część Nr VI Budynek Referatu Grupy Mobilnej w Hrubieszowie, położony w miejscowości Gródek 86. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 86,90 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. Wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. 5. Każda osoba wykonująca usługę sprzątania, musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Wszystkie identyfikatory powinny być ponumerowane. 6. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywać się powinno przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych i środków służących do pielęgnacji powierzchni, a także obejmować stałe w okresie trwania umowy dostarczanie i zaopatrywanie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, w artykuły i środki wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ (zgodnie z zakresem właściwym dla danej Części zamówienia). 7. Wykonawca stosować będzie środki czystości i artykuły posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości i artykuły winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom utrzymania sprzątanych obiektów. 8. Zamawiający informuje, że posiada sprzęt sprzątający wyszczególniony w Załączniku Nr 2 do SIWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcy (wyłącznie dla Części Nr I). 9. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do używania udostępnionego przez Zamawiającego sprzętu sprzątającego. Okoliczność tą należy uwzględnić podczas kalkulacji oferty poprzez stosowne obniżenie kosztów realizacji usługi. 10. Wszystkie prace winny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z zakresem godzin podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. 11. Zakres, sposób i jakość świadczenia usługi sprzątania w poszczególnych obiektach może zostać skontrolowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Uwagi zostaną spisane w protokole kontroli realizacji umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub urlopu pracownika i z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności. 13. Realizacja zamówienia dokonywana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy
 13. Utrzymanie czystości w roku 2014
  Zamawiający: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Lublin
  Utrzymanie czystości w pomieszczeniach niżej wymienionych obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie:
  1. Centrum Usług Socjalnych w Lublinie, ul. Lwowska 28.
  2. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski w Lublinie, ul. Poturzyńska 1.
  3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lublinie, ul. Niecała 16.
  4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lublinie, ul. Pozytywistów 16.
  5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Nałkowskich 78.
  6. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 w Lublinie, ul. Maszynowa 2.
  7. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów NR 3 w Lublinie, ul. Pogodna 19.
  8. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością w Lublinie, ul. Zbożowa 22A
 14. Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2012,2013 r. do kotłowni zlokalizowanych na terenie N Kraków woj. małopolskie, woj. lubelskie i woj. świętokrzyskie, obsługi kotłowni na ww. terenie oraz serwisu wymiennikowni zlokalizowanej w budynku nr 5 przy ul. Okopowej w Lublinie.
  Zamawiający: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Kraków
  Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2012,2013 r. do kotłowni zlokalizowanych na terenie N Kraków woj. małopolskie, woj. lubelskie
  i woj. świętokrzyskie, obsługa kotłowni na ww. terenie oraz serwis wymiennikowni zlokalizowanej w budynku nr 5 przy ul. Okopowej w Lublinie.

  Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań:

  zadanie 1 - Zakup i dostawa opału do kotłowni N Kraków usytuowanych na terenie woj. małopolskiego - 5 lokalizacji.

  zadanie 2 - Obsługa kotłowni N Kraków usytuowanych na terenie woj. małopolskiego - 2 lokalizacje.

  zadanie 3 - Zakup i dostawa opału do kotłowni N Kraków usytuowanych na terenie woj. lubelskiego i świętokrzyskiego - 2 lokalizacje.

  zadanie 4 - Obsługa kotłowni N Kraków usytuowanych na terenie woj. lubelskiego - 1 lokalizacja.

  zadanie 5 - Serwis wymiennikowni zlokalizowanej w budynku nr 5 przy ul. Okopowej w Lublinie.
 15. Sprzątanie pomieszczeń służbowych
  Zamawiający: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie na okres dwunastu miesięcy wykonawcy na sprzątanie pomieszczeń służbowych w Przewozach Regionalnych Kielce.
 16. Utrzymanie czystości w roku 2013
  Zamawiający: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Lublin
  Utrzymanie czystości w pomieszczeniach niżej wymienionych obiektów Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie:
  1. Centrum Usług Socjalnych w Lublinie, ul. Lwowska 28.
  2. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski w Lublinie, ul. Poturzyńska 1.
  3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lublinie, ul. Niecała 16.
  4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lublinie, ul. Pozytywistów 16.
  5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Nałkowskich 78.
  6. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów w Lublinie, ul. Maszynowa 2.
  7. Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów w Lublinie, ul. Pogodna 19.
 17. Usługa kompleksowego utrzymania czytsości w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 31, o łącznej powierzchni 1795 m2, z zastosowaniem materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój.
  Wykonawca będzie wykonywał usługę będącą przedmiotem zamówienia:
  1) własnym sprzętem, zakupionymi na własny koszt profesjonalnymi środkami higienicznymi, przez wszystkie dni robocze miesiąca (oprócz sobót, niedziel i świąt), również w trakcie wykonywanych prac remontowych, obejmujących biura, korytarze, toalety, klatki schodowe, pomieszczenia magazynowe i hole;
  2) przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oraz pod własnym nadzorem.
  Wykonawca będzie zgłaszał kierownikowi oddziału administracyjnego wszelkie widoczne nieprawidłowości w stanie poszczególnych pomieszczeń, urządzeń, umeblowania itp. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi jak również w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
  System sprzątania jest systemem popołudniowym co oznacza, że wszystkie czynności porządkowe wykonywane będą od godz. 14:30 do godz. 19:30 w dni robocze, z wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (księgowość i kasa, OKT, serwerownie, archiwa zakładowe), które muszą być wykonane do godz. 1530, a więc przed zakończeniem godzin urzędowania.
  Na przedmiot zamówienia składa się zapewnienie na bieżąco przez Wykonawcę wszelkich środków materiałowych, a w szczególności uzupełnianie w łazienkach papieru toaletowego o minimalnej gramaturze rolki 140 g/m2, mydła w płynie, środków dezynfekujących, czyszczących i chroniących przed odkładaniem się kamienia do muszli i pisuaru, kostek dezynfekujących do WC wrzucanych do spłuczek, papierowych ręczników do wycierania rąk typu ZZ z dużą zawartością celulozy, dwuwarstwowych, worków do koszy na śmieci 35 l, 60 l i 120 l, odświeżaczy powietrza, płynu do mycia naczyń. Zapewnienie środków czystości, posiadających stosowne atesty, potrzebnych do mycia, konserwacji i dezynfekowania powierzchni pozostawiający tzw. film ochronny o lekki połysku (deska parkietowa, terakota, panele podłogowe, kamień) i umożliwiających czyszczenie powierzchni biurowych, łazienek, luster, balustrad. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stasowania przez Wykonawcę uniwersalnego środka do mycia i konserwacji wszystkich powierzchni w budynku. Zamawiający wymaga stosowania środków przeznaczonych do mycia konkretnego rodzaju powierzchni, a więc innego do mycia powierzchni drewnianych, a innego do mycia powierzchni terakotowych, czy kamiennych.
  Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług.
 18. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń jednostek organizacyjnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń jednostek organizacyjnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na wskazane poniżej części: 1) Część Nr I Budynek Urzędu Celnego w Lublinie, położony przy ul. Energetyków 20-22 w Lublinie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu, w której świadczona będzie usługa wynosi: 1326,7 m2 2) Część Nr II Budynek biurowo - magazynowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim wraz z budynkiem portierni, położony przy ul. Łaszczowieckiej (działki 26/4 i 26/5) w Tomaszowie Lubelskim. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu, w której świadczona będzie usługa wynosi: 3490,77 m2 3) Część Nr III Budynek Referatu Grupy Mobilnej w Hrubieszowie, położony w miejscowości Gródek (działka 252 i 413/1) obręb Gródek. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu, w której świadczona będzie usługa wynosi: 86,90 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. Wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. 5. Każda osoba wykonująca usługę sprzątania, musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Wszystkie identyfikatory powinny być ponumerowane. 6. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywać się powinno przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych i środków służących do pielęgnacji powierzchni, a także obejmować stałe w okresie trwania umowy dostarczanie i zaopatrywanie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, w których zachodzi taka potrzeba w artykuły i środki wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ (zgodnie z zakresem właściwym dla danej Części zamówienia). 7. Wykonawca stosować będzie środki czystości posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów. 8. Wszystkie prace winny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z zakresem godzin podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. 9. Zakres, sposób i jakość świadczenia usługi sprzątania w poszczególnych obiektach może zostać skontrolowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Uwagi zostaną spisane w protokole kontroli realizacji umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 10. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub urlopu pracownika i z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności. 11. Realizacja zamówienia dokonywana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy
 19. Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Transportowego Dozoru Technicznego w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu oraz usługi sprzątania biur wynajmowanych przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, Kielcach, Łodzi i Olsztynie.
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: a)sprzątania pomieszczeń w budynkach i utrzymania porządku na terenach nieruchomości będących własnością Zamawiającego w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu - część I, II, III, IV, V; VI, b)sprzątania biur w pomieszczeniach wynajmowanych
  przez Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 i przy ul. Czerniakowskiej 81/83 oraz w Kielcach, w Łodzi i w Olsztynie - część VII, VIII, IX, X,XI. We wszelkie środki czystości i środki higieniczne tj. ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie, płyny do mycia, czyszczenia, kostki WC,
  dezodoranty zapachowe, odświeżacze powietrza oraz inne, niezbędne do utrzymania czystości materiały i sprzęt Wykonawca zaopatruje się na własny koszt

Inne osoby dla Wójtowicz Jolanta Barbara (28 osób):