Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Jolanta Teresa

w KRS

Jolanta Teresa Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Mielec (Podkarpackie)
Przetargi:76 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Bogdan Tomasz, Bąk Edward Piotr, Bąk Marek Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Prima Bąk Sp. J., Mielec − KRS 0000464459

Powiązane przetargi (76 szt.):
 1. DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW RYBNYCH
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i produktów rybnych na
  potrzeby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę wg asortymentu i w ilości wskazanej na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do siwz, przedstawione w nim ilości są ilościami szacunkowymi, faktyczne zapotrzebowania wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju asortymentu w czasie wykonywania umowy jeżeli produkt zaoferowany przez Wykonawcę zostanie wycofany z produkcji – w tej sytuacji po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może zaproponować inny produkt po cenach zaproponowanych dla produktu wycofanego.
 2. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do DPS w Górnie.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Górno
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społeczne w Górnie wg głównego Kodu CPV: 15.00.00.00-8 w asortymencie wyszczególnionym
  w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji z podziałem na części:
  Część I – różne produkty spożywcze
  Część II – produkty mięsno – wędliniarskie
  Cześć III – produkty mleczarskie
  Część IV – pieczywo
  Część V – mrożonki
  Część VI – warzywa, owoce i ziemniaki
  Część VII - jaja
 3. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim w okresie od 01września 2017r. do 31stycznia 2018r
  Zamawiający: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, Głogów Małopolski
  sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
 4. Dostawa artykułów spożywczych i jajek
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 5 pakietów, zgodnie z ilościami oraz parametrami opisanymi w załącznikach Nr 2 a-e do niniejszej SIWZ.
 5. Dostawa ryb, warzyw i owoców mrożonych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia
  są sukcesywne dostawy ryb, warzyw i owoców mrożonych do magazynu Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. Przedmiot zamówienia
  w ramach tego postępowania został podzielony na części/pakiety: 1) PAKIET I - WARZYWA I OWOCE MROŻONE - zał. nr 1 do SIWZ; 2) PAKIET II - RYBY
  MROŻONE - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej PAKIET-ów. 4. Opis przedmiotu zamówienia: 1)
  jakość dostarczanego towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości, musi spełniać określone wymagania zgodnie z warunkami określonymi w: a)
  formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 1 i 2 do SIWZ, b) projekcie umowy – zał. nr 6 do SIWZ; 2) produkty powinny być świeże, w pierwszym gatunku,
  zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi; 3) produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych
  opakowaniach, prawidłowo oznakowane w języku polskim opakowaniach; 4) wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do
  obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
  Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy; 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały
  termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 75% terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule. 6)
  Wykonawca realizujący zamówienie dla PAKIET-u I i/lub II na czas obowiązywania umowy, zobowiązuje się do: a) nieodpłatnego przekazania po 2 sztuki
  zamrażarek skrzyniowych o pojemności min. 500 l każda; b) zamontowania ich przed pierwszą dostawą; c) montażu, serwisowania i ewentualnych napraw
  przekazanych urządzeń chłodniczych na swój koszt. 7) dostawy produktów realizowane będą zgodnie z wymogami systemu HACCP. Z każdą dostawą
  Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wymaganych prawem dokumentów: HDI (Handlowy Dokument Identyfikacji); 5. Prawo opcji – art. 34 ust.
  5 ustawy Pzp: 1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia będącego składową
  zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a) podstawowego (gwarantowanego)
  wynosi 80%; b) z prawem opcji wynosi do 20% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia. 3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będą
  tożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
  w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku
  zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie
  wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji
  określonym w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Aspekty społeczne - kryterium społeczne: 1) Zamawiający określa kryterium społeczne którym jest zatrudnienie do
  realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej ½ etatu; 2) Wykonawca który złoży ofertę na więcej niż jeden
  PAKIET i zadeklaruje spełnienie kryterium społecznego w każdym z nich, musi zatrudnić lub mieć zatrudnionych tyle osób niepełnosprawnych, w ilu
  PAKIET-ach zadeklarował spełnienie tego kryterium; 3) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w kol. 4 w formularzu ofertowym – zał. nr 4 do SIWZ poprzez zapis „TAK lub NIE”; 4) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji „TAK lub NIE”,
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował kryterium społecznego; 5) Zamawiający będzie oceniał zatrudnienie przez Wykonawcę, co najmniej jednej
  osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej ½ etatu przez cały okres trwania umowy w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z definicją osoby
  niepełnosprawnej zawartej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011
  r. Nr 127,poz. 721 z późn. zm.) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego –
  jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach; 6) za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie
  osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy zatrudniona i która zostanie oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia.
  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca będzie
  zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 7) wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania osoby
  niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia; 8) status
  niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub
  umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o
  niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u; 9) Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy udowodnić fakt
  zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w szczególności poprzez udostępnienie dokumentów : a) umowy o pracę, b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do
  ubezpieczenia społecznego, oraz c) dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, które należy złożyć w formie kopii poświadczonej „ZA
  ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę; 10) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do kontroli spełniania przez
  Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 10 dni od
  wezwania pisemnego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przedstawić dokumenty określone w ppkt 9); 11) Wykonawca zobowiązany
  będzie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 12) Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku
  pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę, przed terminem zakończenia realizacji umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej
  osoby niepełnosprawnej; 13) przypadku o którym mowa w ppkt. 11, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy z osobą niepełnosprawną, przedstawi
  Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ppkt. 9, dotyczące tej osoby niepełnosprawnej. 7. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie
  części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art.
  25a ust. 1 pkt 1 ustawy: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia
  podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu
  umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
 6. Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
  Zamówienia publicznego udzielono:
  Pakiet 1: Artykuły ogólnospożywcze
  Pakiet 3: Artykuły spożywcze – przetworzone
  Pakiet 4: Ryby mrożone
  Pakiet 5: Konserwy rybne
  Pakiet 6: Cukier
  Pakiet 8: Pieczywo
  Pakiet 11: Mrożonki
  Pakiet 12: Lody
 7. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Radłowie w 2017 roku
  Zamawiający: Zespół Szkół w Radłowie, Radłów
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Radłowie na rok kalendarzowy 2017. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załączniki nr od 4a do 4 g do SIWZ części 1 do 7. 3. Wykonawca ponosi koszty dostawy produktów żywnościowych oraz koszty wymiany produktów uznanych za wadliwe. Transport produktów żywnościowych musi odbywać się ubezpieczonym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią Sanepidu, w szczególności z zapewnieniem odpowiedniej temperatury podczas transportu, rozdzielności transportowanych produktów. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru pierwszej jakości z obowiązującym terminem ważności. 5. Produkty żywnościowe powinny spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, m.in. odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, odpowiednie oznakowanie i termin przydatności do spożycia. 6. W przypadku dostarczenia towaru z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, liczonym od dnia dostawy towaru lub z widocznymi śladami uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia, pęknięcia, złamania itp.), Zamawiający żąda natychmiastowej wymiany tego towaru na wolny od wad, pod rygorem zastosowania zakupu interwencyjnego. 7. Przedmiot zamówienia składa się z 7 odrębnych części: - część 1. Mięso i przetwory mięsne . - część 2. Mrożonki i ryby. - część 3. Nabiał i produkty mleczarskie. - część 4. Pieczywo. - część 5. Warzywa owoce i jaja. - część 6. Różne artykuły spożywcze. - część 7. Wyroby garmażeryjne – dania gotowe . 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. UWAGA: 1) We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną produktów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważny”. Jedynym celem podania nazw własnych produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. 2) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań potwierdzający wymagania jakościowe proponowanego produktu. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. 12. Wykonawca określi w formularzu ofertowym cenę brutto dla każdej części zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie szacunkowe za realizację danej części zamówienia. Ryczałtowy charakter posiadają ceny poszczególnych produktów, określone w formularzu asortymentowo-cenowym i nie mogą zostać podwyższone przez cały okres obowiązywania umowy. 13. Zamawiający: 1) zezwala na złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia. 2) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy, 3) informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 SIWZ.
 8. Dostawa artykułów żywnościowych do Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 7 w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa - zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego - następujących artykułów spożywczych: Część I zamówienia: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, mięso drobiowe – (świeże z bieżącej produkcji), kody CPV: 15100000-9 15113000-3-wieprzowina, 15112000-6 -drób Część II zamówienia:Produkty mleczarskie i nabiał- (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez za¬mawiającego dostawy i zużycia. Kody CPV: 15500000-3. Część III zamówienia: Pieczywo (świeże z bieżącej produkcji maksymalnie 12 godzin od momentu wypieku). Kody CPV 15810000-9, 15811000-6-pieczywo. Część IV zamówienia:Ryby i mrożonki - (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia). Kody CPV: 15300000-1, 15220000-6, 15221000-3. Część V zamówienia: Jajka (świeże z bieżącej produkcji).Kody CPV:03142500-3. Część VI zamówienia: Miód naturalny.Kody CPV:03142100-9. Część VII zamówienia:Wyroby garmażeryjne (świeże z bieżącej produkcji).Kody CPV:15894300-4. Część VIII zamówienia: Surówki (świeże z bieżącej produkcji).Kody CPV:15330000-0. Część IX zamówienia:Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone - (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia)Kody CPV:15800000-6. Część X zamówienia:Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa - (dobrej jakości).Kody CPV:03000000-1 . Zakres zamówienia został określony w Formularzu cenowym - cz. C SIWZ oraz w ogólnych warunkach przyszłej umowy.
 9. Dostawa produktów żywnościowych różnych - 12 pakietów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ, Kolbuszowa
  Nr pakietu i nazwa grupy produktów
  Pakiet 1 Pieczywo - 6 pozycji
  Pakiet 2 Makarony – 1 pozycja
  Pakiet 3 Jaja – 1 pozycja
  Pakiet 4 Mięso drobiowe i
  Wędliny drobiowe – 8 pozycji
  Pakiet 5 Woda źródlana – 1 pozycja
  Pakiet 6 Ryby mrożone – 2 pozycje
  Pakiet 7 Nabiał – 17 pozycji
  Pakiet 8 Ogólnospożywcze – 94 pozycji
  Pakiet 9 Mięso i
  Wędliny – 11 pozycji
  Pakiet 10 Warzywa i owoce mrożone -
  8 pozycji
  Pakiet 11 Owoce i warzywa- 24 pozycje
  Pakiet 12 Ziemniaki - 1 pozycja
 10. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie ul. Dębicka 288 w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4, Rzeszów
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie ul. Dębicka 288 w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. według zestawień stanowiących załączniki 2.1 do 2.7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: I. Pieczywo II. Wyroby mleczarskie, nabiał i jaja III. Mięso, drób i wędliny IV. Warzywa i owoce V. Ryby i mrożonki VI. Wyroby garmażeryjne VII. Różne art. spożywcze
 11. dostawa żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (ZOL, DDP, mieszkańcy DPS)
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS (ZOL, DDP, mieszkańcy DPS).
  2. Symbol dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  wg CPV 15500000-3, 03140000-4, 15810000-9, 15200000-0, 15100000-9, 15300000-1, 15000000-8.
  3. W celu umożliwienia składania ofert częściowych Zamawiający ustalił niżej
  wymienione zadania:
  Zadanie nr 1 – Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, różne produkty spożywcze, warzywa
  konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce
  (15600000, 15800000, 15331400, 15332100)
  Zadanie nr 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze
  (15810000)
  Zadanie nr 3 – Produkty mleczarskie (15500000)
  Zadanie nr 4 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  (15100000)- drób
  Zadanie nr 5 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  (15100000)
  Zadanie nr 6 – Ryby przetworzone i konserwowe, mrożonki warzywne
  (15200000, 15331170)
  Zadanie nr 7 – Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa
  owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce
  inne niż tropikalne (03212000,03221100, 03221200,
  03221300, 03222110, 03222300)
  Zadanie nr 8 – Jajka (03142500)

  Standardy jakościowe
  Zadanie nr 1 - produkty suche, niezawilgocone, bez obecności szkodników (chrząszcze, larwy motyli), opakowania nieuszkodzone, bez oznak bombażu. Opakowania jednostkowe mąk i kasz 1kg. Termin ważności w dniu dostawy minimum 2 miesiące. Wykonawca odpowiada za odpowiednie warunki transportu. Na etykietach produktów powinny być zaznaczone alergeny pokarmowe.
  Zadanie nr 2 - wyroby o odpowiedniej barwie charakterystycznej dla upieczonego pieczywa, kształcie, smaku i wymaganej gramaturze. Zachowane odpowiednie warunki transportu. Chleb winien być świeży. Do każdej dostawy należy dołączyć wykaz zawierający rodzaj pieczywa, wagę i datę przydatności do spożycia. Na etykietach produktów powinny być zaznaczone alergeny pokarmowe.
  Zadanie nr 3 - wyroby świeże o odpowiednim smaku i zapachu. Opakowania czyste nieuszkodzone. Zachowana wymagana gramatura, terminy ważności i odpowiednie warunki transportu. Termin ważności w dniu dostawy nie krótszy niż 7 dni. Na etykietach produktów powinny być zaznaczone alergeny pokarmowe.
  Zadanie nr 4 - produkty o odpowiednim zapachu mięsa świeżego, bez zanieczyszczeń, nalotu pleśni i zazielenienia mięsa. Zachowane odpowiednie warunki transportu. Termin ważności w dniu dostawy nie krótszy niż 3 dni.
  Zadanie nr 5 - produkty o odpowiednim naturalnym zapachu mięsa świeżego, bez zanieczyszczeń, nalotu pleśni i zazielenienia mięsa, termin ważność 3 dni na mięso a wędliny 7 dni . Zachowane odpowiednie warunki transportu. W okresie przedświątecznym i dłuższymi przerwami w pracy (tj. 5.01; 14 i 28.04; 14.06; 17.08; 22.12. 2017 r), mięso ma być pakowane hermetycznie (vacum) w ilościach zamówionych przez Zamawiającego, termin ważności w dniu dostawy nie krótszy niż 6 dni. Na etykietach produktów powinny być zaznaczone alergeny pokarmowe.
  Zadanie nr 6 - wyroby mrożone w odpowiednich opakowaniach. Wyroby w puszkach bez oznak bombażu o odpowiednim terminie ważności i odpowiednich warunkach transportu. Na etykietach produktów powinny być zaznaczone alergeny pokarmowe.
  Zadanie nr 7- produkty świeże(w okresie sezonowym) dojrzałe, czyste, nieuszkodzone. Bez oznak pleśni, zepsucia i zanieczyszczeń. Zachowane odpowiednie warunki transportu.
  Zadanie nr 8 - jaja świeże, klasa A, rozmiar L, gramatura 63-73g o podłużnym kształcie, czyste, nieuszkodzone. O odpowiednim terminie ważności nie krótszym w dniu dostawy niż 14 dni i odpowiednich warunkach transportu.
  Jakość dostarczanego towaru powinna odpowiadać ogólnie przyjętym normom w tym zakresie z zastrzeżeniem art. 357 ustawy Kodeks Cywilny.
  Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego /stanowiący załącznik do oferty/, który określa roczne potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego.
  Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia podanych w załączniku ilości.
  Ilość ta będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania umowy.
  Dostawy przedmiotu zamówienia w poszczególnych okresach czasu muszą być realizowane wg odrębnych zamówień dokonywanych przez Zamawiającego telefonicznie, fax lub e-mail na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
  Terminarz dostaw:
  Dostawy towarów poszczególnych zadań muszą odbywać się w wyznaczonych dniach i godzinach.
  Zadanie nr 1 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; różne produkty spożywcze, warzywa konserwowe i/lub puszkowane; przetworzone owoce -dostawy 2 razy w tygodniu tj. wtorek, czwartek w godz.800-1100
  Zadanie nr 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i cukiernicze -dostawy 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godz.700-730
  Zadanie nr 3 - Produkty mleczarskie -dostawy 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godz.700-730
  Zadanie nr 4 i 5 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne -dostawy 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek w godz.800-1000
  Zadanie nr 6 - Ryby przetworzone i konserwowe -dostawy 2 razy w tygodniu tj. wtorek, czwartek w godz.800-1100
  Zadanie nr 7 - Ziemniaki; warzywa korzeniowe i bulwiaste; warzywa owocowe; warzywa liściaste; owoce tropikalne; owoce inne niż tropikalne -dostawy 3 razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek w godz.800-1000
  Zadanie nr 8 – Jajka -dostawy 2 razy w tygodniu tj. wtorek, czwartek w godz.800-1200.

  Dostawy żywności muszą być realizowane przez Wykonawcę przystosowanym do tego celu transportem i w opakowaniach Wykonawcy do właściwego magazynu Zamawiającego.
  Zwrotne opakowania winny być oznakowane przez Wykonawcę.
  Opakowania transportowe środków spożywczych powinny być wykonane z materiałów, które nie powodują zmiany cech organoleptycznych środków spożywczych, są łatwe do utrzymania w czystości oraz zapewniają środkom spożywczym odpowiednie warunki w czasie przewozu.
 12. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki, Leżajsk
  Zakup artykułów żywnościowych i ich dostawa ( sukcesywna ), do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Szczegółowy opis i zakres ( wykaz ilościowy produktów żywnościowych ) przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 - formularz cenowy Rozdział II SIWZ.
 13. Zakup i dostawy artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 8 w Rzeszowie, Rzeszów
  Zakup i dostawy artykułów żywnościowych. Pakiet nr 1 - Ryby i mrożonki, Pakiet nr 2 - Wyroby garmażeryjne, Pakiet nr 3 - Nabiał, Pakiet nr 4 - Drób, Pakiet nr 5 Pieczywo i wyroby cukiernicze, Pakiet nr 6 - Mięso wieprzowe i artykuły wędliniarskie, Pakiet nr 7 - Artykuły spożywcze, Pakiet nr 8 - Owoce i warzywa, Pakiet nr 9 - Jaja
 14. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach, Leżajsk
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup artykułów żywnościowych i ich dostawa (sukcesywna), do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach.
  Szczegółowy opis i zakres (wykaz ilościowy produktów żywnościowych) przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 – formularz cenowy Rozdział II SIWZ.
  Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 roku, poz.594 z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str.319), - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22.11.2011r. Nr 304, str.18) - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz. U. z 2015 r. ,poz 29). Zamawiający podkreśla, iż ewentualne nazwy własne, podane w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza użycie produktów równoważnych, lecz parametry podanego produktu nie mogą odbiegać od właściwości, parametrów podanych dla danego produktu. W przypadku proponowanych przez Wykonawcę produktów równoważnych do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, do oferty należy załączyć zestawienie zastosowanych równoważnych produktów. Zestawienie równoważnych produktów oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi produktami w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca winien wykazać, że oferowane w ramach dostawy produkty równoważne spełniają określone w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wymogi. W przypadku nie wykazania równoważności, Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ
 15. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do DPS w Górnie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Górno
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społeczne w Górnie wg głównego Kodu CPV: 15.00.00.00-8 w asortymencie wyszczególnionym w załączniku Nr 2 do specyfikacji z podziałem na części: Część I – różne produkty spożywcze Część II – produkty mięsno – wędliniarskie Cześć III – produkty mleczarskie Część IV – pieczywo Część V – mrożonki Część VI – warzywa, owoce i ziemniaki Część VII - jaja
 16. Dostawa mrożonek, ryb i przetworów rybnych w 2017r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części.
  Zamawiający: Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach, Kielce
  Dostawa mrożonek, ryb i przetworów rybnych w 2017r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części: Część I - mrożonki, wg ilości i asortymentu określonego w załączniku nr 1A, Część II – ryby i przetwory rybne, wg ilości i asortymentu określonego w załączniku nr 1B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – załącznik nr 1A formularz cenowy, dla części II – załącznik nr 1B formularz cenowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed datą wymaganej dostawy lub w nagłych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu.Podane w załącznikach nr 1A i 1B ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
 17. Dostawa mięsa, wędlin i ryb
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Leżajsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin i ryb dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku z podziałem na 5 części
 18. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Chmielnik
  Ilości i asortyment określono w formularzy asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 19. Dostawa żywności w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS u. Czarna Droa 48 w Tarnowie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Tarnów
  Dostawa żywności w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku dla potrzeb zbiorowego żywienia osób korzystających z kuchni DPS u. Czarna Droa 48 w Tarnowie
 20. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 17, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie z podziałem na 7 części w ilości wskazanej w załączniku nr 1a SIWZ. Część I zamówienia: Artykuły spożywcze, Część II zamówienia: Warzywa, owoce i ziemniaki, Część III zamówienia: Mięso, wędliny i drób, Część IV zamówienia: Garmażerka, Część V zamówienia: Mleko, przetwory mleczne i jaja, Część VI zamówienia: Pieczywo i wyroby cukiernicze, Część VII zamówienia: Produkty mrożone.
 21. Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie, Rzeszów
 22. Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie: 01.01.2017 do 31.12.2017 r. z podziałem na części.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Brzóza Królewska
 23. Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce
 24. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie, Rzeszów
 25. Dostawa produktów żywnościowych różnych - 12 pakietów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 26. Dostawa ryb, warzyw i owoców mrożonych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
 27. WARZYWA MROŻONE W PAKIECIE I ORAZ SUSZ WARZYWNY W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Dębica
 28. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Leżajskiego
  Zamawiający: Powiat Leżajsk, Leżajsk
 29. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA KUCHNI I KAWIARENKI SZPITALNEJ
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 30. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  Zamawiający: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, Głogów Małopolski
 31. zakup i dostawy artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 8 w Rzeszowie, Rzeszów
 32. Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie, Rzeszów
 33. Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce
 34. dostawa żywności do stołówki Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej
  Zamawiający: Dom Wczasów Dziecięcych, Jodłówka Tuchowska
 35. DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY GIMNAZJUM IM JANA PAWŁA W DALESZYCACH W OKRESIE OD 02.01-31.12.2016 r.
  Zamawiający: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, Daleszyce
 36. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie ul. Dębicka 288 w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4, Rzeszów
 37. Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych, mrożonych warzyw oraz owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
 38. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 17, Rzeszów
 39. Dostawa mięsa i produktów mięsnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 40. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie, Rzeszów
 41. Dostawa artykułów żywnościowych do żłobków
  Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków, Rzeszów
 42. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp..
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Sokołów Młp.
 43. Dostawa artykułów ogólnospożywczych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
 44. Przedmiotem zamówienia są dostawy drobiu i konserw do Zakładu Karnego w Dębicy.
  Zamawiający: Zakład Karny, Dębica
 45. Dostawa ryb i produktów rybnych
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
 46. DOSTAWA MROŻONEK
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
 47. Dostawa produktów żywnościowych różnych w 14 pakietach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 48. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  Zamawiający: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, Głogów Małopolski
 49. zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w II połowie 2015 roku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Brzóza Królewska
 50. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie w okresie od stycznia do grudnia 2015r
  Zamawiający: Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego, Rzeszów
 51. Sukcesywne dostawy konserw , przetworów mięsnych, konserw rybnych oraz produktów podobnych do kantyn PIGB CARPATIA W Rzeszowie
  Zamawiający: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, Rzeszów
 52. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA KUCHNI I KAWIARENKI SZPITALNEJ
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 53. Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych, mrożonych warzyw oraz owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
 54. zakup i dostawy artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 8 w Rzeszowie, Rzeszów
 55. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie
  Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie, Straszęcin
 56. Dostawa ryb, owoców i warzyw mrożonych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
 57. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie przy ul. Bulwarowej 3
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 17, Rzeszów
 58. zakup i dostawy artykułów żywnościowych.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie, Rzeszów
 59. Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych
  Zamawiający: Publiczne Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych, Wadowice Górne
 60. Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2015 roku.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Brzóza Królewska
 61. Dostawa mięsa i produktów mięsnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk
 62. sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie, Rzeszów
 63. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie ul. Dębicka 288 w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4, Rzeszów
 64. dostawy produktów żywnościowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
 65. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10, Rzeszów
 66. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie w okresie od września do grudnia 2014r
  Zamawiający: Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów
 67. Dostawy drobiu i konserw
  Zamawiający: Zakład Karny, Dębica
 68. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Młp.
  Zamawiający: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, Głogów Małopolski
 69. Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie DPS PN 1/2014
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Solec-Zdrój
 70. Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w II połowie 2014 roku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Brzóza Królewska
 71. dostawa mięsa i wyrobów mięsnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, Górno
 72. Dostawa produktów żywnościowych różnych w 12 pakietach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 73. Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie w okresie od stycznia do grudnia 2014r
  Zamawiający: Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego, Rzeszów
 74. Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I połowie 2014 roku.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Brzóza Królewska
 75. dostawa mrożonek oraz mięsa drobiowego mrożonego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, Górno
 76. Dostawa żywności dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zborowie nr 112, 28-131 Solec-Zdrój.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Solec-Zdrój