Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Józef Stanisław

w KRS

Józef Stanisław Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Oleśnica (Świętokrzyskie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dzidowski Kazimierz Andrzej, Furman Wiesław Arkadiusz, Golba Lucjan Roman, Golba Zdzisław Izydor, Głowacki Rafał Sebastian, Kosałka Stanisław Kazimierz, Lalewicz Edward Józef, Poniewierski Andrzej Jan, Płatos Piotr Maciej, Ratusznik Krzysztof Józef, Skórska Danuta Teresa, Skórski Stanisław Franciszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ratusznik Stanisław Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Kielce − KRS 0000090118
 2. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Oleśnicy, Oleśnica − KRS 0000196962

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji - roboty remontowe miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy budynkach biurowych i socjalnych ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju
  Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój
  Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji - roboty remontowe miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy budynkach biurowych i socjalnych ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju
 2. Termomodernizacja 3 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ulicy Składkowskiego 7ab, 12ab, 14abcd- należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
  Zamawiający: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Czeladź
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz pracami towarzyszącymi, pozaaudytowymi. Wykaz prac znajduje się w Załączniku Nr 12 do SIWZ. Zamawiający zaprasza do składania oferty na prace polegające w szczególności na: wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i w zależności od stanu w danym budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. W budynkach ocieplony zostanie również stropodach. Niezbędnym elementem prac termomodernizacyjnych będzie demontaż, transport i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest (z 3 budynków). Do wykonania docieplenia ścian jako wzorcową przyjęto metodę lekką mokrą systemu termorenowacji DRYVIT lub równoważną. Prace będą wykonywane na 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w technologii uprzemysłowionej, wielkopłytowej, system W70 SG. Dokładny opis stanu dotychczasowego i istniejącej technologii (z podaniem parametrów technicznych) zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia Załącznika Nr 13 oraz stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie równoważności. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zamawiający określa okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: min 36 miesięcy, max 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót..
 3. Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji - roboty remontowe miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy budynkach biurowych przy ul. 1 Maja 55 i ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju
  Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój
  Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji - roboty remontowe miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy budynkach biurowych przy ul. 1 Maja 55 i ul. Dworcowej 17Ew Jastrzębiu-Zdroju.
 4. Roboty remontowe miejsc postojowych oraz remonty elewacji
  Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe miejsc postojowych i drogi dojazdowej do pawilonów usługowych przy ul. Jasnej 1A, miejsc postojowych przy budynku biurowym przy ul. 1 Maja 55 i ul. Dworcowej 17E oraz remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji ściany fundamentowej w budynku przy ul. 1 Maja 45 i remont elewacji pawilonów usługowych przy ul. Zielonej 16,18,20 w Jastrzębiu-Zdroju - przy czym Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zakresu w sytuacji wyczerpania środków finansowych Zamawiającego określonych w § 6 ust. 2 wzoru umowy oraz jednocześnie zastrzega możliwość zwiększenia wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 6 ust. 2 wzoru umowy w sytuacji pozyskania środków finansowych w budżecie Zamawiającego. Roboty realizowane będą wg zakresu określonego w protokole przekazania robót. Zakres i tryb realizacji przedmiotu zamówienia a) przedmiot umowy zostanie podzielony na zadania, które będą zlecane w formie protokołu przekazania frontu robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego; b) w protokole przekazania frontu robót zostanie określony zakres robót oraz termin wykonania; c) przed przystąpieniem do realizacji robót przekazanych protokołem przekazania frontu robót, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego, d) nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, e) odbiór robót następować będzie na podstawie zgłoszenia wykonania danego zakresu zgodnie z protokołem przekazania - zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w biurze podawczym MZN; za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do MZN, f) odbiór robót zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, g) do zgłoszenia należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty związane z realizacją robót w tym: deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły badań, dokumenty wskazane do dostarczenia przez inspektora nadzoru i inne wymagane przepisami prawa. Brak wskazanych dokumentów w zgłoszeniu będzie traktowany jak brak realizacji zadania i czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte (będą miały wówczas zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych), h) rozliczenie wykonania robót następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru i kosztorysów powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru na podstawie stawki jednostkowej za 1 rbg brutto z podatkiem VAT określoną w ofercie, i) niedotrzymanie terminu wykonania robót określonego w protokole przekazania frontu robót będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5 % od wartości brutto określonej w kosztorysie powykonawczym za każdy dzień zwłoki/opóźnienia; j) w przypadku zlecenia obejmującego kilka obiektów, kosztorysy powykonawcze oraz faktury muszą zostać wystawione na każdy budynek oddzielnie, k) udzielona gwarancja/rękojmia na wykonaną robotę budowlaną nie może być krótsza niż 3 lata, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o kolejności realizacji zadań, ł) w dołączonej do SIWZ STWiOR wykazano materiały i technologie do wykonania robót mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich rozwiązaniami i materiałami innych producentów - tzn. rozwiązania i materiały równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Zakres robót każdorazowo zostanie określony ogólnie w protokole przekazania robót i uzupełniany w trakcie ich prowadzenia stosownie do potrzeb i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Inspektor nadzoru określi również rodzaj protokołów wymaganych do sporządzenia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót. Materiały każdorazowo zostaną określone przez inspektora nadzoru. Jako podstawę do określenia wartości materiałów przyjmowane będą ceny określone jako średnie wraz z kosztami zakupu zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych) informatorach wydawnictwa Sekocenbud - informatory kwartalne i informatory miesięczne Błyskawica. Do cen materiałów nie dolicza się wskaźnika narzutu zysku. W przypadku konieczności użycia materiałów nie ujętych w informatorach cena zostanie ustalona w oparciu o faktury zakupu powiększone o koszty zakupu z aktualnego miesięcznika Błyskawica. Szacunkowa cena zostanie ustalona przed dokonaniem zakupu i wbudowaniem. Kopię faktury należy dołączyć do zgłoszenia zakończenia robót. Wszystkie materiały muszą posiadać dokumenty określone w Art. 10.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Ceny materiałów zawarte w wydawnictwach Sekocenbud i Błyskawica są cenami netto. Jako podstawę do określenia wartości sprzętu przyjmowane będą ceny określone jako ceny pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych) informatorach miesięcznych Błyskawica. Do cen pracy sprzętu nie będą naliczane koszty pośrednie i zysk. Ceny pracy sprzętu zawarte w wydawnictwach Błyskawica są cenami netto. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi integralną część SIWZ. Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzn.jastrzebie.pl Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 3 lata.
 5. Termomodernizacja budynków przy ul. Moniuszki 12 i Wyspiańskiego 6 w Jastrzębiu-Zdroju
  Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój
  Część I: Termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 12 w Jastrzębiu-Zdroju. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 12
  w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi, w zakresie: - roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, - docieplenie ścian szczytowych styropianem do gr. 16 cm, - docieplenie ścian osłonowych (okiennych) styropianem o gr. 16 cm, - naprawa zadaszenia
  nad wejściem, - docieplenie dachu styropapą do gr. 10 cm, - wykonanie instalacji telewizyjnej
  do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w budynku, - pozostałe roboty wyszczególnione
  w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Zakres robót został zawarty
  w STWiOR, przedmiarze robót oraz dokumentacji wykonawczej - rysunkach technicznych, które stanowią integralną część SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót. Wycena robót powinna opierać się na przeprowadzonej wizji, opisie robót i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności
  i nakładów. Roboty budowlane winny być przeprowadzone zgodnie z powyższą dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. W przedstawionej STWiOR i przedmiarze robót wykazano materiały i technologie do wykonania robót mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć
  w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich rozwiązaniami i materiałami innych producentów - tzn. rozwiązania i materiały równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej.
  Część II: Termomodernizacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Jastrzębiu-Zdroju Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyspiańskiego 6
  w Jastrzębiu-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi, w zakresie: - roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, - remont balkonów, - docieplenie ścian szczytowych styropianem
  o gr. 16 cm, - docieplenie ścian osłonowych (okiennych) styropianem o gr. 16 cm, - wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcw w piwnicach (0,47 x 0,38 m - 2 szt., 0,76 x0,34 m - 1 szt., 0,79 x 0,42 m - 1 szt., 0,81 x 0,44 m - 1 szt., 0,48 x 0,41 m - 4 szt.), - naprawa zadaszenia nad wejściem, - docieplenie dachu styropapą do gr. 10 cm, - wykonanie instalacji telewizyjnej do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w budynku, - pozostałe roboty wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Zakres robót został zawarty w STWiOR, przedmiarze robót oraz dokumentacji wykonawczej - rysunkach technicznych, które stanowią integralną część SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót. Wycena robót powinna opierać się na przeprowadzonej wizji, opisie robót i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności i nakładów. Roboty budowlane winny być przeprowadzone zgodnie z powyższą dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. W przedstawionej STWiOR i przedmiarze robót wykazano materiały i technologie do wykonania robót mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich rozwiązaniami i materiałami innych producentów - tzn. rozwiązania i materiały równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: Część I: minimum 5 lat. Część II: minimum 5 lat.
 6. Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie
  Zamawiający: Gmina Czarnocin, Czarnocin
  Zakres realizacji obejmuje; Zadanie nr 1 Termomodernizacja obiektu Gimnazjum w Cieszkowach realizowana w ramach projektu pn. Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, oś Priorytetowa 4: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Adres: Gimnazjum w Cieszkowach 28-506 Czarnocin dz. ewid. 251/4, obręb 4 Cieszkowy Zakres robót: 1. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 2. Wykonanie opaski wokół budynku 3. Wymiana stolarki okienno - drzwiowej (częściowa) 4. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 5. Wymiana obróbek blacharskich 6. Roboty malarskie 7. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 8. Ocieplenie stropodachu 9. Płukanie instalacji CO, montaż zaworów termostatycznych 10. Inne prace związane z termomodernizacją Zadanie nr 2 Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, realizowana w ramach projektu pn. Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, oś Priorytetowa 4: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Adres: Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 28-506 Czarnocin dz. ewid. 361, obręb 6 Czarnocin Zakres robót: 1. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 2. Wykonanie opaski wokół budynku 3. Wymiana stolarki okienno - drzwiowej (częściowa) 4. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 5. Wymiana obróbek blacharskich 6. Roboty malarskie 7. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 8. Ocieplenie przestrzeni strychowej 9. Wymiana instalacji odgromowej 10. Inne prace związane z termomodernizacją Zadanie nr 3 Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Sokolinie, realizowana w ramach projektu pn. Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, oś Priorytetowa 4: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Adres: Szkoła Podstawowa w Sokolinie 28-506 Czarnocin dz. ewid. 105, obręb 18 Sokolina Zakres robót: 1. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 2. Wykonanie opaski wokół budynku 3. Wymiana stolarki drzwiowej (częściowa) 4. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 5. Wymiana obróbek blacharskich 6. Roboty malarskie 7. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 8. Ocieplenie przestrzeni strychowej i dachu 9. Wymiana instalacji odgromowej 10. Inne prace związane z termomodernizacją
 7. Naprawa balkonów i elewacji w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 44
  Zamawiający: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Bielsko-Biała
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa balkonów i elewacji w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Skucie odparzonego i odspojonego tynku na elewacji oraz miejscowe naprawy uszkodzonych spoin, 2) Demontaż obróbek blacharskich na dachu (chodzi o wszystkie obróbki blacharskie konieczne do wymiany w związku z wykonaniem ocieplenia budynku: na ścianach szczytowych, attykowych i gzymsach oraz te, które są w złym stanie technicznym ), 3) Demontaż istniejących parapetów, 4) Demontaż balustrad przy oknach typu portfenet, 5) Ocieplenie całego budynku styropianem gr. 5,0 cm, łącznie z ociepleniem szpalet okiennych styropianem gr. 2,0 cm. Uwaga: należy zastosować styropian samogasnący w systemie NRO. 6) Wykonanie tynkowania systemowego na kleju wg wybranego producenta - zgodnie z projektem kolorystyki. Uwaga: Należy zastosować tynk barwiony w masie. 7. Oczyszczenie oraz malowanie balustrad do okien typu portfenetr wraz z zaślepieniem końcówek rur, należy zastosować farbę kauczukową lub chlorokauczukową, 8. Montaż balustrad do okien typu portfenetr - zgodnie z projektem ( istniejące płaskowniki zostaną ucięte przy murze - płaskownik pozostaje połączony z istniejącą balustradą. Istniejący płaskownik zostanie połączony/przyspawany z blacha kotwiącą, która będzie mocowana do ściany za pomocą 4 kotew wklejanych np. Hilti - zgodnie z rysunkiem), 9. Wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu - wszystkich tych, które zostały przewidziane do demontażu (w celu dobrego mocowania obróbki blacharskiej na zwieńczeniu ścian należy zamontować krawędziak 8x5 cm), 10. Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej, 11. Wymiana wszystkich rynien oraz rur spustowych wraz z systemowymi przejściami przez balkony, 12. Wykonanie podgrzewaczy elektrycznych w miejscach łączeń rur spustowych z rynnami przy dachu - tylko na elewacji północnej, 13. Oczyszczenie oraz pomalowanie stalowej konstrukcji zadaszeń wejściowych, 14. Należy wykonać poniższe zalecenie z ekspertyzy: Na elewacji północnej cztery szczyty lukarn i na elewacji południowej siedem szczytów należy wzmocnić uzupełnić braki w spoinach, 15.Wykonanie remontu balkonów w zakresie: 1) Likwidacja istniejących warstw balkonowych aż do istniejącej płyty żelbetowej, 2) Wykonanie nowych warstw posadzki na balkonach - zgodnie z projektem, 3) Oczyszczenie i malowanie istniejącej balustrady (malowanie balustrady farbą kauczukową lub chlorokauczukową), w tym zaślepienie końcówek rur balustradach, 4) Wykonanie odwodnienia balkonów: - na kondygnacjach powtarzalnych: spadki wyprofilowane na boki do korytek, w korytkach spadek na zewnątrz i poprzez zamontowane systemowe rzygacze ze stali nierdzewnej, odprowadzenie wody na zewnątrz balkonów, - na ostatniej kondygnacji: spadki wyprofilowane na boki do korytek, w korytkach kratka i rurką podłączony odpływ do istniejącej rury spustowej, 5) Tynkowanie murku ( tynkiem barwionym w masie, jak w przypadku całej elewacji ) wraz z ociepleniem go od strony zewnętrznej styropianem gr. 5,0 cm, 6) Tynkowanie balkonu ( tynkiem barwionym w masie, jak w przypadku całej elewacji ) wraz z ociepleniem go od spodu styropianem gr. 5,0 cm, 7) Wykonanie obróbki blacharskiej na murku wraz z uszczelnieniami systemowymi w miejscach przecież oraz w miejscach łączenia z balustradą ( w celu dobrego mocowania obróbki blacharskiej na zwieńczeniu murku należy zamontować krawędziak 8x5cm), 8) Wykonanie cokoliku z płytek o wys. 15,0 cm na całości balkonów. Cały budynek przy ul. Wapiennej 44 posiada 40 mieszkań, powierzchnię użytkową 2949,49 m² i kubaturę 12 889,00 m³ Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji oraz w przedmiarze robót
 8. KP Stopnica, ul. Kościuszki 11 - remont kompleksowy - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Instalacja gazowa, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji sanitarnej
 9. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Stopnicy. Numer postępowania: 48/PN/2011.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty
  związane z termomodernizacją budynku i obejmują roboty rozbiórkowe, instalacja drzwi, okien, prace tynkarskie,
  instalacja odgromowa, instalacja c.o., wentylacja, roboty dociepleniowe. Szczegółowy zakres robót określony jest
  w SIWZ.
 10. KP Stopnica; ul. Floriana 3 - remont kompleksowy; postępowanie nr 32/pn/2011
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Stopnicy w zakres, którego wchodzą roboty budowlane ( roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty tynkarskie i okładziny ścian, roboty malarskie, roboty stolarskie, roboty ślusarskie, roboty posadzkarskie), instalacje elektryczne i instalacje sanitarne...
 11. Roboty budowlane dodatkowe na drogach w miejscowościach: Jurków, Skotniki Dolne i Szczytniki w ramach inwestycji: Odbudowa dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków
  Zamawiający: Gmina Wiślica, Wiślica
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych przy:
  1) Odbudowie drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590mb i polegających na:
  - mechanicznym wykonaniu koryta gł. 30 cm na całej długości drogi - 590 mb,
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu na długości 200mb,

  2) Odbudowie drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb i polegających na:
  - wykonaniu warstwy odsączającej z piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 1110 m2

  3) Przebudowie drogi gminnej Nr 004391 T -Szczytniki przez wieś, działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587mb i polegających na:
  - wykonaniu przepustu Ø60 pod koroną drogi o długości 8 mb. w ilości 1 szt.
  - wykonaniu poszerzenia przepustu Ø60 pod koroną drogi o 2 mb. w ilości 1 szt.
  - wykonaniu przepustu Ø60 na zjeździe o długości 7 mb. w ilości 1 szt
  - zastosowania górnej podbudowy z kruszyw łamanych grubości podbudowy 10 cm po zagęszczeniu na odcinkach od km 0+020 do km 0+220 oraz od km 0+295 do km 0+530.
 12. ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLNIKI, SKOTNIKI DOLNE, KONIECMOSTY, JURKÓW, PRZEBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SZCZYTNIKI I CHOTLU CZERWONYM ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACHŁATANICE ORAZ SZCZERBAKÓW.
  Zamawiający: Gmina Wiślica, Wiślica
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Zadanie Nr 1 - odbudowa i przebudowa dróg powodziowych w miejscowości:
  1.1 Odbudowa drogi gminnej w m. Kobylniki, Nr ewid. dz. 375 od km. 0+310 do km 0+810, długości 500 mb.
  1.2 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb.
  1.3 Odbudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty dz. Nr 529, od km 0+200 do km 0+550, długości 350 mb.
  1.4 Odbudowa drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590 mb.
  1.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 004391T Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874. od km 0+000 do km 0+587, długości 587 mb.
  Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 1 opisują:
  - Przedmiar robót - Załącznik Nr 7do SIWZ
  - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ
  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ

  2. Zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych dojazdowych do pól:
  2.1 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 51 w m. Łatanice długości odcinka 300 mb
  2.2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid. 252 m Szczerbaków długość odcinka 260 mb.
  Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują:
  - Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
  - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ
  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ..
 13. ODBUDOWA DRÓG POWODZIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SZCZERBAKÓW, GORYSŁAWICE,GLUZY ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004380 T HOŁUDZA-BRZEZIE-CHOTEL CZERWONY WRAZ Z ODCINKIEM DROGI NR 004381 T BRZEZIE-KOMORNICE-GAJ - DROGI GMINNEJ NR 004386 T SKOROCICE-ALEKSANDRÓW
  Zamawiający: Gmina Wiślica, Wiślica
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zadanie Nr 1 - odbudowa dróg powodziowych w miejscowości: 1.1 Szczerbaków działka nr. 596 długości 255 mb w zakresie: 1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm 3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 5. Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm (5 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm 6. Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm 7. Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy 8. Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanymi 9. Podczyszczenie istniejącego rowu(07m3/mb) z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. III nadmiar siemi z odwozem na odl. Do 1 km sam. samowyładowczym - m 75,000 1.2 Gorysławice działka nr. 1103; 1112; od km 0+000 do km 0+420 długości 420 mb 1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm 3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 4.Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 1.3 Gluzy działka nr. 946 od km 0+050 do km 0+770 długości 720 mb 1. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 2. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm 3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 5. Przepusty rurowe pod zjazdami z wykonaniem ławy fundamentowej żwirowej gr.30 cm (13 szt) - rury żelbetowe o średnicy 50 cm 6. Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o śr.50 cm 7.Górna warstwa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -zjazdy 8. Podczyszczenie istniejącego rowu ( 0,7m3/mb ) z uzupełnieniem poboczy ,wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III, nadmiar ziemi z odwozem. na odl.do 1 km sam.samowyład. Szczegółowe opisy zamówienia dla zadania Nr 1 opisują: - Przedmiar robót - Załącznik Nr 7do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ 2. Zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych: 2.1 Nr 0038T Hołdza - Brzezie - Chotel Czerwony oraz odcinka drogi gminnej Nr 004381T Brzezie - Komornice - Gaj dł.550 m Działki nr. 211/1; 211/2; 307;227/3, 1. Tyczenie trasy w terenie równinnym 2. Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV 3. Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm 4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 5. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 7. Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wykonaniem naziomu i ściankami prostymi prefabrykowanymi 8. Podczyszczenie istniejącego rowu ( 0,7m3/mb ) z uzupełnieniem poboczy ,wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III, nadmiar ziemi z odwozem. na odl.do 1 km sam.samowyład. 2.2 Nr.0004386T Skorocice - Aleksandrów dł.1430 mb Działki Nr.638; 964; 955, 1. Tyczenie trasy w terenie równinnym 2. Profilowanie równiarką istniejącej podbudowy 3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm Szczegółowe opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują: - Przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ.
 14. KP/PP wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem produktu ZP 5-2- KP Stopnica - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Roboty murarskie i murowe, instalacja drzwi, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne.
 15. KP/PP - wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem produktu ZP-5-2; PP Waśniów, KP Połaniec, KP Stopnica; postępowanie nr 059/PN/2009.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Wykonanie robót budowlanych ( roboty rozbiórkowe i demontażowe, budowlno-montażowe oraz instalacyjne) związanych z realizacją produktu ZP-5-2 w budynkach PP Waśniów, KP Połaniec, KP Stopnica.
 16. PP w Działoszycach - remont kompleksowy, ul. Kościuszki 42, roboty uzupełniające
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Instalacja c.o. - roboty uzupełniające
 17. Remont kompleksowy PP w Działoszycach, ul. Kościuszki 42
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Roboty rozbiórkowe, Instalacja drzwi, okien, Podłoża i posadzki, Prace dot. kładzenia podłóg, Prace dotyczące kładzenia płytek, Prace tynkarskie, Prace malarskie, Instalacja wentylacji, Instalacja wod-kan, Instalacja c.o., Instalacja elektryczna.
 18. Wykonanie robót budowlanych - Termomodernizacja Budynku Przychodni Niskiej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włoszczowa
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

  Roboty termomodernizacyjne wykonywane na elewacji Przychodni Niskiej ZOZ Włoszczowa polegają na wykonaniu ocieplenia styropianem wraz wyprawą tynkarska cienkowarstwową w kolorze żółtym w szczególności na:
  1.Skuciu części odpadających starych tyków cementową wapiennych;
  2.Odtworzenie powierzchni skutych i wyczyszczonych;
  3.Naklejenie styropianu o grubości 10 cm z zagruntowaniem powierzchni styku
  4.Kołkowanie, osiatkowanie, zaklejenie płyt styropianowych;
  5.Nałożenie wyprawy tynku systemowego cienko warstwowego gr.ziarna 2mm w kolorze żółtym;
  6.Odtworzenie betonowej opaski wokół budynku w technologii zgodnej z ustaleniami z inwestorem ( beton lub płytki betonowe lub kostka betonowa 6cm.)
  7.Wykonanie instalacji odgromowej.
  Roboty będą wykonywane zgodnie z technologią przyjętego systemu docieplenia.
  Po zakończeniu prac teren robót i tereny przyległe zostaną doprowadzone do należytego stanu i porządku.
 19. Remont kompleksowy budynku KPP w Pińczowie - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Remont kompleksowy budynku KPP w Pińczowie - roboty uzupełniające

Inne osoby dla Wójtowicz Józef Stanisław (57 osób):