Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Mirosław Aleksander

w KRS

Mirosław Aleksander Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Drugie imię:Aleksander
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1966 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Gorlice (Małopolskie), Kraków (Małopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach, 2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sokołowski Krzysztof Janusz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowak Albin Karol
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sekuła Michał, Setlak Marek, Sikora Michał

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziemba Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alkom Nosal, Nowak Sp. J., Kraków − KRS 0000089656
 2. Biomantis 2 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000440252
 3. Biomantis Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000476288
 4. Biosec Sp. Z O.O., Lusina − KRS 0000585112
 5. Bmp Invest Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000481564
 6. Bmp Invest Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000483375
 7. Celeris Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000844094
 8. Cr Capital Jacek Zima Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000358018
 9. Fundacja Św. Izydora, Więcławice Stare − KRS 0000515131
 10. Lucibio Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000802037
 11. Towarzystwo Promocji Gamingu i Edukacji Informatycznej, Kraków − KRS 0000861298

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Contimax S.A., Bochnia − KRS 0000299583
 2. Fhub Miro Sp. Z O.O., Gorlice − KRS 0000432955

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Przebudowa fragmentu II Piętra Budynku Diagnostyczno-Zabiegowego na Zakład Patologii Nowotworów oraz Pracownię Cytometrii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa fragmentu II Piętra Budynku Diagnostyczno-Zabiegowego na Zakład Patologii Nowotworów oraz Pracownię Cytometrii dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji pomieszczeń fragmentu II piętra Budynku Diagnostyczno – Zabiegowego na potrzeby Zakładu Patologii Nowotworów oraz Pracowni Komórek Krwiotwórczych zwanej dalej Pracownią Cytometrii, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Roboty budowlane obejmują w szczególności: a) przebudowę pomieszczeń zgodnie ze zmianą ich funkcji, b) przebudowę klatki schodowej przez dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony ppoż., c) demontaż i montaż stolarki drzwiowej na drewniane oraz w pomieszczeniach o wysokim rygorze farmaceutycznym drzwi farmaceutycznej, d) malowanie ścian farbami szorowalnymi, e) obłogowanie ścian pomieszczeń czystych panelami farmaceutycznymi, f) wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych, g) demontaż i montaż nowych przyborów i armatury sanitarnych, h) demontaż i montaż nowych grzejników oraz ich armatury, i) częściowy demontaż istniejącej instalacji gazowej, j) demontaż istniejących elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz montaż nowych elementów wymienionych instalacji, k) wykonanie instalacji wewnętrznych linii zasilających, l) wykonanie tablic rozdzielczych, m) wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych, n) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, miejscowego oraz ewakuacyjnego, o) wykonanie pomiarów instalacji przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych, p) modyfikację systemu sygnalizacji pożaru i sterowań pożarowych, q) modyfikację systemu okablowania strukturalnego, r) modyfikację systemu sygnalizacji włamaniowej, s) wykonanie instalacji domofonowej. Szczegółowy opis robót budowlanych i sposób ich wykonania opisany jest w: a) Projekcie budowlano wykonawczym, b) Przedmiarach robót, c) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Szczególne warunki wykonania robót budowlanych: a) podczas realizacji umowy należy przestrzegać warunków określonych w Decyzji nr 159/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 07.02.2017r., b) prace adaptacyjne będą wykonywane w czynnym obiekcie służby zdrowia i w związku z tym, należy je wykonać w sposób jak najmniej uciążliwy dla personelu medycznego i pacjentów. W szczególności, prace powinny być prowadzone dwuetapowo, co powinno zostać uwzględnione w harmonogramie robót i bezwzględnie przestrzegane. W pierwszej kolejności należy wykonać wszystkie roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach: 2.071-2.080, 2.056, 2.066-2.069, 2.063, a po ich zakończeniu i dokonaniu odbioru częściowego będzie można przystąpić do realizacji robót w pozostałej części obiektu, która do tego czasu powinna być normalnie użytkowana. Obowiązkiem Wykonawcy będzie takie przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, aby zapewnić swobodny dostęp personelu do części pomieszczeń, w których w danym etapie robót nie będą wykonywane roboty budowlane. Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu powykonawczego i przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej (w 2 egz.) i elektronicznej (2 egz.), wykonania wszystkich niezbędnych uruchomień, prób, pomiarów oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 2. Przebudowa części pomieszczeń Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej - IV piętro, odcinek A w Budynku Kliniki na potrzeby transplantacji szpiku dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej na potrzeby transplantacji szpiku Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Przebudowa obejmuje korytarz południowo-wschodni z przyległymi pomieszczeniami na IV piętrze budynku Kliniki - odcinek A o powierzchni około 430 m2. W skład tej powierzchni wchodzi: - korytarz, -7 pokoi łóżkowych wraz z węzłami sanitarnymi, - 4 pokoje lekarskie, - 4 pomieszczenia wewnętrzne (usługowe). Przebudowa polega na: - zamknięciu korytarza (wydzielenie oddziału transplantacyjnego od chirurgicznego), - przebudowie trzech istniejących pokoi łóżkowych na jednostanowiskowe sale przystosowane do wykonywania zabiegów transplantacyjnych poprzez dobudowę pełnego węzła sanitarnego i objęcie ich systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym zapewniającym utrzymanie w nich parametrów powietrza o najwyższym stopniu czystości, - przebudowie trzech istniejących pokoi łóżkowych na trzystanowiskowe sale przygotowania pacjenta do transplantacji poprzez dobudowę pełnego węzła sanitarnego i objęcie ich systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym zapewniającym utrzymanie w nich parametrów powietrza o najwyższym stopniu czystości, - dobudowie na początku korytarza śluzy wejściowej umywalko-fartuchowej oraz zatoki na szafki szatniowe-metalowe, - dobudowie na końcu korytarza (przy ścianie szczytowej) obszernego punktu pielęgniarskiego z zatoką przygotowawczą wraz z stanowiskami pracy biurowej (2 stanowiska), - przemieszczeniu pomieszczenia pro-morte w miejsce łazienki, pomieszczenie po pro-morte będzie przeznaczone do przygotowania leków i wlewów, - remont przebudowanych i pozostałych pomieszczeń (wymiana stolarki, wymiana podłóg, malowanie, sufity podwieszane), - wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej z nawilżaniem powietrza mającej za zadanie utrzymanie stałej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach na zadanym poziomie, należy zapewnić I i II klasę czystości powietrza nawiewanego, - wykonanie systemu klimatyzacji VRF z bezpośrednim odparowaniem w pomieszczeniach nieobsługiwanych przez układ wentylacji automatycznej, - wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej (przebudowa przyłączy i wymiana urządzeń), - wykonanie instalacji niskoprądowych: systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej, systemu przyzywowego, systemu kontroli dostępu z domofonem do loży pielęgniarskiej, systemu okablowania strukturalnego, - przebudowę instalacji gazów medycznych, - wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie ogólne i miejscowe z sieci podstawowej, rezerwowanej, oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, zasilanie urządzeń elektromedycznych, - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu łącznika budynków. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - serwisowanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w okresie gwarancji wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, - opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, - opracowanie i przekazanie instrukcji eksploatacji zabudowanych urządzeń i instalacji w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w: - projekcie budowlanym, - projekcie uzupełniającym projekt budowlany, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, załączonych do SIWZ
 3. Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na pracownię RTG w Niepołomickim Centrum Medycznym w Niepołomicach, ul. Korczaka 1, dz. nr 3135/4 wg zatwierdzonej dokumentacji budowlanej
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Niepołomice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na pracownię RTG w Niepołomickim Centrum Medycznym w Niepołomicach, ul. Korczaka 1, dz. nr 3135/4 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji: wod.-kan. c.w.u., c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej wg zatwierdzonej dokumentacji budowlanej.
  Zakres prac budowlanych wg opisu technicznego zamieszczonego w projekcie budowlanym:
  - adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na pomieszczenia praowni RTG, remont instalacji wewnętrznych i wyposażenie pomieszczeń w instalacje niezbędne do funkcjonowania pracowni RTG oraz wykonanie osłon przegród budowlanych przed promieniowaniem jonizującym X.
  Szczegółowy techniczne dostępne sa pod adresem: http://www.niepolomice.eu/pl/rtg_pracownia.zip

  1. Wszystkie użyte materiały budowlane oraz urządzenia, przewody elektryczne musza posiadać certyfikat CE oraz inne wymagane prawem atesty dopuszczające je di użytku w budynkach służb zdrowia.
  2. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego , wszystkich wymaganych prawem certyfikatów i atestów dla zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych pomiarów instalacji elektrycznej.
  3. Wszystkie osłony radiologiczne muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania w służbie zdrowia.
  4. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego przygotowywuje wszystkie dokumenty przewidziane w ustawie Prawo Budowlane oraz informuje Zamawiającego o planowanym terminie zgłoszenia obiektu do kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego.
  5. Wykonawca zgłasza obiekt do kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego.

  Pomieszczenie na pracownię RTG musi spełniać wymagania dla pracowni i gabinetów rentgenowskich określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r, w sprawie szczegołowych warunków bezpieczeństwa z urządeniami radiologicznymi.
  Zamawiający zaleca firmom ubiegającym się o wykonanie zamówienia dokonania wizji lokalnej
 4. Roboty budowlane pn.: Remont elewacji na budynku PT KRUS w Jaśle
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Remont elewacji na budynku PT KRUS w Jaśle, 38 - 200 Jasło, ul. Mickiewicza 4a. W ramach prac budowlano - remontowych należy wykonać: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe,okładziny ścian, roboty posadzkarskie, roboty elewacyjne, roboty malarskie. Szczegółowy opis prac zawierają załączniki do SIWZ : Zał. Nr 4- Przedmiar robót, Zał Nr 5 - Kosztorys Inwestorski ( ślepy ) , Zał. Nr 6 - Specyfikacja techniczna Zał. Nr 9 - Projekt kolorystyki elewacji. Wszystkie prace budowlano-remontowe należy wykonywać, tak aby w trakcie ich trwania była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.W związku z tym może zaistnieć sytuacja, iż część prac trzeba będzie wykonywać po godzinach pracy i w dni wolne od pracy. Harmonogram poszczególnych etapów prac Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym. Jednocześnie informujemy, że podane w dokumentacji nazwy producentów należy traktować jako informacje odnośnie stawianych wymagań przez Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie materiałów o równorzędnym charakterze lub równoważnych parametrach.