Kogo reprezentuje osoba

Wójtowicz Stefan

w KRS

Stefan Wójtowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stefan
Nazwisko:Wójtowicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Gorlice (Małopolskie), Mszanka (Małopolskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Horowicz Felicja, Hycnar Józef Stanisław, Jajko Monika Krystyna, Janiga Marian, Janik Barbara, Jemioła Jerzy Władysław, Kijek Tadeusz, Kotowicz Lucyna Zofia, Kozień Jadwiga, Machowicz Jan Kazimierz, Michalec Krystyna, Mielczarek Dariusz Ambroży, Rząca Zofia, Śliwa Maria Zofia, Staniszewska Barbara Michalina, Szczepanek Anna Janina, Tarsa Maria Anna, Walczyk Andrzej Piotr, Wietecha Stanisława, Zielińska Maria Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Eugenia

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyn Jerzy, Jagielska Anna, Janek Krzysztof Stanisław, Janusz Marian, Karwala Stanisława, Pasieka Marian Ryszard, Trybus Jerzy Marian, Wójtowicz Fryderyk, Wójtowicz Helena, Wresiło Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gorlicach, Gorlice − KRS 0000137659
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Łużnej, Łużna − KRS 0000028591
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Mszance, Mszanka − KRS 0000041525
 4. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Mszanka, Mszanka − KRS 0000337418
 5. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa, Ropa − KRS 0000396399
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Oświaty i Kultury W Szymbarku, Szymbark − KRS 0000452748
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru Beskidy, Dominikowice − KRS 0000365212
 8. Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku W Gorlicach, Gorlice − KRS 0000511938

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Moszczenicy, Moszczenica − KRS 0000094126
 2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Mszance, Mszanka − KRS 0000218113
 3. Spółdzielnia Mleczarska W Gorlicach, Gorlice − KRS 0000081101

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 400.000,00 zł, Z PRZEZNACZENIEM NA: POKRYCIE DEFICYTU POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - STABILIZACJA OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI NR 3556 W MIEJSCOWOŚCI ROPA W KM 0+220-0+300. CPV - 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
  CPV - 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Ropa, o następującej charakterystyce: 1. Kredyt w kwocie: 400.000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 ). 2. Okres kredytowania: Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2013 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Przewidywane uruchomienie kredytu - 17 grudnia 2013 r. 3. Spłata kapitału w ratach miesięcznych do 31.12.2018 r. i tak; 1) 78.400,00 zł do dnia 31.12.2014 r. ( tj. 10 rat po 7.840,00 zł - od 31.03.2014) 2) 80.400,00 zł do dnia 31.12.2015 r. ( tj. 12 rat po 6.700,00) 3) 80.400,00 zł do dnia 31.12.2016 r. ( tj. 12 rat po 6.700,00) 4) 80.400,00 zł do dnia 31.12.2017 r. ( tj. 12 rat po 6.700,00) 5) 80.400,00 zł do dnia 31.12.2018 r. ( tj. 12 rat po 6.700,00) 4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. 5. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 7. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 8. Przy naliczaniu odsetek za okres kredytowania stosuje się stawkę WIBOR 1M ogłaszaną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który nalicza się odsetki 9. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 10. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram spłat rat kapitałowych z uwzględnieniem każdego miesiąca obowiązywania umowy wraz z wyodrębnieniem kwoty określającej wysokość miesięcznej płatności Zamawiającego. 11. Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M z dnia 25.11.2013 r. 12. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 13. Dla jednolitego sposobu obliczenia ceny i jednocześnie zagwarantowania porównywalności ofert, należy przyjąć terminy spłaty rat kredytowych na ostatni dzień każdego miesiąca, bez względu na to, czy terminy te przypadają na dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Szczegółowe zasady spłaty rat kredytu zostaną określone w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do 1.000.000 zł
  Zamawiający: Gmina Sękowa, Sękowa
  1 Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2 Uruchamianie kredytu nastąpi do końca 2013 roku w transzach na rachunek podstawowy Gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą i przedkładane w postaci wniosku w terminie nie krótszym niż 2 dni przed uruchomieniem transzy. Wystąpienie może zostać przesłane przez Zamawiającego faksem.
  3 Spłata rat kredytu następowała będzie zgodnie z harmonogramem spłat wg załącznika Nr 2 do SIWZ i w poszczególnych latach nie przekroczy następujących wysokości:
  a. w 2015r. - 200.000zł,
  b. w 2016r. - 50 000zł
  c. w 2017r. - 250 000zł
  d. w 2018r. - 50 000zł
  e. w 2019r. - 300 000zł
  f. w 2020r. - 50 000zł
  g. w 2021r. - 100 000zł
  4 Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zwiększenie okresu kredytowania zostanie dokonane pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  5 W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki WIBOR 1M w wysokości 2,60 % z dnia 03.12.2013 r. i stałej marży banku. Wyliczoną stopę oprocentowania należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. Przyjęcie stawki WIBOR 1M z dnia 03.12.2013 r. ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty.
  6 Koszty obsługi kredytu stanowi tylko zmienne oprocentowanie kredytu. Nie dopuszcza się innych kosztów kredytu. Stopa procentowa kalkulowana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną lub obniżoną o stałą w całym okresie kredytowania marżę banku. Aktualizacja stopy procentowej następuje pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego przy użyciu stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
  7 Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 lub 366 dni w roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wysokości odsetek najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności noty odsetkowej. Dopuszcza się możliwość przekazania pisma drogą elektroniczną lub faksem. Odsetki płatne będą po otrzymaniu noty odsetkowej do 10 dnia następnego miesiąca.
  8 Za spłatę odsetek i rat kredytowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
  9 Pierwsze naliczenie odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu.
  10 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  11 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobrania kwoty kredytu.
  12 Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej (przed ustalonym terminem) spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu i bez konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie.
  13 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym aneksy, opinie bankowe), o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie.
  14 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zawartego w treści formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, że zobowiązuje się do uruchomienia kredytu, zgodnie z ust. 3.1 i ust .3.2 SIWZ oraz wyraża zgodę na:
  a) Pierwsze naliczenie odsetek w miesiącu uruchomienia kredytu.
  b) Zabezpieczenie kredytu wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  c) Możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów.
  d) Możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w formie aneksu do umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  15 Celem zbadania zdolności kredytowej Gminy Sękowa oraz opracowania własnej informacji przez Wykonawcę Zamawiający załącza niezbędne dokumenty finansowe stanowiące załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zamawiający informuje, że nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawcę, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Wykonawcę własnych analiz
 3. udzielenie kredytu długoterminowego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Bank usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu w wysokości 910 000 zł słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w 2013 r.

  2. Dla ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową ustaloną według 1-miesięcznej stawki WIBOR na dzień 22.11.2013 r. i stałą marżę bankową, którą będzie obowiązywać w okresie trwania umowy.

  3. Nie przewiduje się prowizji przygotowawczej.

  Dane dotyczące kredytu:
  1/ Kredyt w PLN
  2/ Wysokość kredytu długoterminowego: 910.000 zł
  3/ Uruchomienie kredytu nastąpi w II transzach:
  - I transza w wysokości 500.000 zł dzień po podpisaniu umowy
  - II transza w wysokości 410.000 zł do dnia 30 grudnia 2013 r., przelewem na zlecenie płatnicze Kredytobiorcy.
  4/ Okres kredytowania: 2013-2020
  5/ Karencja w spłacie kapitału kredytu:
  - rozpoczęcie spłaty kredytu ostatni dzień roboczy I kwartału 2015 r.

  6/ Spłata kredytu będzie następować w/g prognozowanego harmonogramu stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
  7/ Spłata odsetek:
  - Odsetki od kredytu naliczane będą na bieżąco od kwoty faktycznego zadłużenia za cały kwartał kalendarzowy ( raty malejące) płatne, co kwartał wraz z ratą kapitałową kredytu na podstawie przesłanego przez Bank na 3 dni przed terminem płatności zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  - Spłata pierwszych odsetek płatna będzie 30 grudnia 2013 r.
  - Spłata należnych odsetek za 2014 rok będzie płatna w dniu 30.12.2014 r.
  - od kwoty niewykorzystanej Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  8/ Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.
  9/ Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w takiej sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  10/ Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów.
  11/ Za aneksowanie umowy Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  12/ Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowić będzie- weksel in blanco.
  13/ Do oferty należy dołączyć symulację spłaty kredytu
  14/ Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami będą przychody i dochody budżetu Gminy Moszczenica w latach 2015-2020
 4. Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie planowanego deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach. CPV 66113000-5.
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: lipiec 2012 - grudzień 2015 roku. - Karencja w spłacie rat kapitałowych: 5 miesięcy. - Spłata kapitału do: 31.12.2015 roku (spłata w ratach miesięcznych). - Raty kapitałowe miesięczne. - Termin płatności pierwszej raty kapitałowej 30.01.2013 r. - Termin spłaty raty odsetkowej: w terminie płatności raty kapitałowej każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. - Raty płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca - Wysokość rat: pierwsza rata- 7.000 zł, 35 rat po 5.800 zł - Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu - Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy skorygowaną przez marżę banku. - Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego - wypłata w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku. - Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. - Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. - CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 5. USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BAKOWEGO W WYSOKOŚCI 193.000,00 zł Z PRZEZNACZENIEM NA: POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN: BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM CENTRUM WSI ROPA. CPV 66113000-5.
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 193.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z realizacja zadania pn: Budowa chodnika i parkingu z zagospodarowaniem centrum Wsi Ropa. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: sierpień 2012 - grudzień 2015 roku. - Karencja w spłacie rat kapitałowych: 5 miesięcy. - Spłata kapitału do: 31.12.2015 roku (spłata w ratach miesięcznych). - Raty kapitałowe miesięczne. - Termin płatności pierwszej raty kapitałowej 30.01.2013 r. - Termin spłaty raty odsetkowej: w terminie płatności raty kapitałowej każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. - Raty płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca - Wysokość rat: pierwsza rata- 7.500 zł, 35 rat po 5.300 zł - Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu - Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy skorygowaną przez marżę banku. - Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego - wypłata w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku. - Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. - Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. - CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 6. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Biecz, Biecz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego
  w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 złotych) zgodnie
  z wolą Rady Miejskiej w Bieczu wyrażoną w uchwale Nr XXIII/313/2012 podjętą dnia 30 listopada
  2012 r.
  Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
  i kredytów.

  1. Termin postawienia kredytu do dyspozycji: jednorazowo - dnia 28.12.2012 r.

  2. Spłata kredytu nastąpi dnia 25.06.2013 r.

  3. Spłata odsetek:
  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane na koniec miesiąca od kwoty zadłużenia, płatne (na podstawie noty wystawionej przez bank) w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca
  w okresie kredytowania, począwszy od miesiąca następujacego po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu.
  W przypadku, gdy termin słaty kredytu upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek od kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
  Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym roku wykorzystania kredytu w stosunku do rzeczywistej ilości dni w roku (odpowiednio 365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).

  4. Do celów obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć:
  - termin postawienia kredytu do dyspozycji: 28.12.2012 r.
  - rzeczywistą liczbę dni w każdym roku tj. 365/365 i 366/366 w roku przestępnym
  - stawkę WIBOR 1 M - średnia arytmetyczna z notowań WIBOR 1M z miesiąca listopada 2012 r. -
  4,64 %

  5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową. Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej. Gmina wystawi oświadczenie o poddaniu się egzekucji na zasadach obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  7. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
  Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. Stawka bazowa ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna ze stanów dziennych stawek WIBOR 1M z miesiąca poprzedniego i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca.

  O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
  Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego będzie ustalone wg zasad obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

  8. Środki z kredytu zostaną przelane na rachunek bieżący Zamawiającego.

  9. Waluta kredytu: PLN.

  10. W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiający przedkłada dokumenty opisane
  w zał. nr 4 do SIWZ
 7. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 1.500.000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Sękowa, Sękowa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 r.
  Uruchamianie kredytu nastąpi do końca 2012 roku w transzach na rachunek podstawowy Gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą i przedkładane w postaci wniosku w terminie nie krótszym niż 3 dni przed uruchomieniem transzy. Wystąpienie może zostać przesłane przez Zamawiającego faksem.
  Spłata rat kredytu następowała będzie zgodnie z harmonogramem spłat wg załącznika Nr 2 do SIWZ i w poszczególnych latach nie przekroczy następujących wysokości:
  a. - w 2013 r. - 1.100.000 zł,
  b. - w 2016 r., 2017 r., 2018r., 2019r.,2020 r., - 40.000 zł,
  c. - w 2021 r. - 44.510 zł,
  d. - w 2022 r. - 155.490 zł,
  Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zwiększenie okresu kredytowania zostanie dokonane pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć stopę oprocentowania kredytu jako sumę stawki WIBOR 1M w wysokości 4,54 % z dnia 28.11.2012 r. i stałej marży banku. Wyliczoną stopę oprocentowania należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. Przyjęcie stawki WIBOR 1M z dnia 28.11.2012 r. ma na celu wyłącznie wybór najkorzystniejszej oferty.
  Koszty obsługi kredytu stanowi tylko zmienne oprocentowanie kredytu. Nie dopuszcza się innych kosztów kredytu. Stopa procentowa kalkulowana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną lub obniżoną o stałą w całym okresie kredytowania marżę banku. Aktualizacja stopy procentowej następuje pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego przy użyciu stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
  Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 lub 366 dni w roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wysokości odsetek najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności noty odsetkowej. Dopuszcza się możliwość przekazania pisma drogą elektroniczną lub faksem. Odsetki płatne będą po otrzymaniu noty odsetkowej do 10 dnia następnego miesiąca.
  Za spłatę odsetek i rat kredytowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
  Pierwsze naliczenie odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu.
  Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobrania kwoty kredytu.
  Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej (przed ustalonym terminem) spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu i bez konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie.
  Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym aneksy, opinie bankowe), o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie.
  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zawartego w treści formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, że zobowiązuje się do uruchomienia kredytu, zgodnie z ust. 3.1 i ust .3.2 SIWZ oraz wyraża zgodę na:
  a) Pierwsze naliczenie odsetek w miesiącu uruchomienia kredytu.
  b) Zabezpieczenie kredytu wekslem własnym In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  c) Możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów.
  d) Możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w formie aneksu do umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Celem zbadania zdolności kredytowej Gminy Sękowa oraz opracowania własnej informacji przez Wykonawcę Zamawiający załącza niezbędne dokumenty finansowe stanowiące załącznik Nr 5 do SIWZ.
  Zamawiający informuje, że nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawcę, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Wykonawcę własnych analiz.
 8. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie nieprzekraczającej 836.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Łużna, Łużna
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w kwocie nieprzekraczającej 836 000,00 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Łużna.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w formie transz zrealizowanych do dnia 30 listopada 2012 r. na rachunek podstawowy Gminy Łużna.
  3. Ustala się karencję w spłacie rat kapitałowych do dnia 30 stycznia 2015 r.
  4. Spłata rat kapitałowych następowała będzie co miesiąc do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2015 r. do miesiąca grudnia 2022 r. i w poszczególnych latach nie przekroczy następujących wielkości:
  Rok 2015 - kwota 50 000,00 zł,
  Rok 2016 - kwota 100 000,00 zł,
  Rok 2017 - kwota 100 000,00 zł,
  Rok 2018 - kwota 200 000,00 zł,
  Rok 2019 - kwota 230 000,00 zł,
  Rok 2021 - kwota 100 000,00 zł
  Rok 2022 - kwota 56 000,00 zł.
  Szczegółowy harmonogram miesięczny rat kapitałowych zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.

  Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych są zawarte w Tabeli głównej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022, stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/12 Rady Gminy Łużna z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna na lata 2012-2022.

  5. Koszt obsługi kredytu stanowi tylko zmienne oprocentowanie kredytu. Nie dopuszcza się innych kosztów kredytu. Stopa procentowa kalkulowana jest w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR 1M powiększoną lub obniżoną o stałą w całym okresie kredytowania marżę Wykonawcy. Aktualizacja stopy procentowej następuje pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego przy użyciu stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego. O zmianie oprocentowania Wykonawca będzie każdorazowo zawiadamiał Zamawiającego w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed terminem płatności. Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

  6. Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej (przed ustalonym terminem) spłaty rat kapitałowych bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń finansowych z tego tytułu i bez konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie.

  7. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Odsetki płatne będą po otrzymaniu noty odsetkowej do 10 dnia następnego miesiąca.
  Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 lub 366 dni w roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wysokości odsetek najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności noty odsetkowej. Dopuszcza się możliwość przekazania noty odsetkowej drogą elektroniczną lub faxem.

  8. Za dzień spłaty odsetek i rat kredytowych przyjmuje się dzień wypływu należności z rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Odsetki nie podlegają kapitalizacji.

  9. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w pierwszym miesiącu po miesiącu uruchomienia kredytu.

  10. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie pobrania kwoty kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobrania kwoty kredytu.

  12. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym aneksy, opinie bankowe), o które będzie występował Zamawiający były wydawane bezpłatnie.

  13. Zamawiający informuje, że:
  1) nie wyszczególnia na spłatę jakich zobowiązań zostaną przeznaczone środki z kredytu;
  2) nie będzie zobowiązany do rozliczania wydatkowania środków z udzielonego kredytu.
 9. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
  Zamawiający: "Uzdrowisko Wysowa" S.A., Wysowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości wg poniższego zestawienia:
  -w okresie grudzień-maj 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100),
  -w okresie czerwiec-listopad 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
 10. Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu związanego z termomodernizacją obiektów publicznych oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Gorlickiego, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie w 2011 roku deficytu budżetu związanego z termomodernizacją obiektów publicznych oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych- w kwocie 2 756.000 zl.
 11. udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica w 2011 r. oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Bank usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu w wysokości 789 000 zł słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica w 2011 r. oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

  2. Dla ustalenia całkowitego kosztu kredytu należy oprzeć się o zmienną stopę procentową ustaloną według 1-miesięcznej stawki WIBOR na dzień 10.11.2011 r. i stałą marżę bankową, którą będzie obowiązywać w okresie trwania umowy.

  3. Nie przewiduje się prowizji przygotowawczej.

  Dane dotyczące kredytu:
  1/ Kredyt w PLN
  2/ Wysokość kredytu długoterminowego: 789.000 zł
  3/ Uruchomienie kredytu nastąpi - dzień po podpisaniu umowy w I transzy, przelewem na zlecenie płatnicze Kredytobiorcy.
  4/ Okres kredytowania: 7 lat
  5/ Karencja w spłacie kapitału kredytu:
  - rozpoczęcie spłaty kredytu ostatni dzień roboczy I kwartału 2012 r.

  6/ Spłata kredytu będzie następować w/g prognozowanego harmonogramu stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
  7/ Spłata odsetek:
  -Odsetki od kredytu naliczane będą na bieżąco od kwoty faktycznego zadłużenia za cały kwartał kalendarzowy ( raty malejące) płatne, co kwartał wraz z ratą kapitałową kredytu na podstawie przesłanego przez Bank na 3 dni przed terminem płatności zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek.
  - Spłata pierwszych odsetek płatna będzie ostatniego dnia roboczego I kw. 2012 r.
  -od kwoty niewykorzystanej Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  8/ Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.
  9/ Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w takiej sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  10/ Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów.
  11/ Za aneksowanie umowy Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  12/ Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowić będzie- weksel in blanco.
  13/ Do oferty należy dołączyć symulację spłaty kredytu
  14/ Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami będą: dochody własne budżetu Gminy Moszczenica w latach 2012-2018
 12. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
  Zamawiający: "Uzdrowisko Wysowa" S.A., Wysowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 750 000,00 zł.
 13. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: wrzesień 2011- grudzień 2014 roku.
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gmin ziemi gorlickiej. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: wrzesień 2011- grudzień 2014 roku. - Karencja w spłacie rat kapitałowych: 1 miesiąc. - Spłata kapitału do: 31.12.2014 roku (spłata w ratach miesięcznych). - Raty kapitałowe miesięczne. - Termin płatności pierwszej raty kapitałowej 30.01.2012 r. - Termin spłaty raty odsetkowej: w terminie płatności raty kapitałowej każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. - Raty płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca - Wysokość rat : pierwsza rata- 8.000 zł, 35 rat po 7.200 zł - Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu - Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy skorygowaną przez marżę banku. - Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego - wypłata w terminie do dnia 30 września 2011 roku. - Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. - Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. - CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 14. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: listopad 2011- grudzień 2014 roku.
  Zamawiający: Gmina Ropa, Ropa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: listopad 2011- grudzień 2014 roku. - Karencja w spłacie rat kapitałowych: 4 miesiące. - Spłata kapitału do: 30.12.2014 roku (spłata w ratach miesięcznych). - Raty kapitałowe miesięczne. - Termin płatności pierwszej raty kapitałowej 30.01.2012 r. - Termin spłaty raty odsetkowej: w terminie płatności raty kapitałowej każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. - Raty płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca - Wysokość rat : pierwsza rata- 4 500 zł, 35 rat po 5.300 zł - Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu - Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy skorygowaną przez marżę banku. - Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego - wypłata w terminie do dnia 30 września 2011 roku. - Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. - Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. - CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 15. WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT INWESTYCYJNY
  Zamawiający: Urząd Gminy Sękowa, Sękowa
  1) okres kredytowania - od września 2010 r. do grudnia 2015 r.,
  2) wysokość kredytu - do kwoty 985.000 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziasiąt pięć tysięcy, zero groszy),
  3) uruchomienie kredytu - w razie zaistnienia potrzeb
  4) spłata oprocentowania kredytu - miesięcznie od 1 miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu do końca grudnia 2015r)
  7) Spłata kapitału nastąpi od stycznia 2011r w 60 ratach miesiacznych, czyli do końca grudnia 2015r płatne do 30go dnia każdego miesiąca.
  8) kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu,
  9) oprocentowanie kredytu: 1 miesięczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres za który naliczane są odsetki, powiększony o stałą marżę banku,
  10) zastrzega się prawo do zmiany kwoty zaciągniętego kredytu, ostateczna kwota kredytu może ulec zmniejszeniu, oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
  11) oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu,

  12) kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  13) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową
  14) zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności zmiany harmonogramu spłaty.
 16. WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT INWESTYCYJNY
  Zamawiający: Urząd Gminy Sękowa, Sękowa
  1) okres kredytowania - od grudnia 2010 r. do grudnia 2017 r.,
  2) wysokość kredytu - do kwoty 696.840 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych),
  3) uruchomienie kredytu - po podpisaniu mowy
  4) spłata oprocentowania kredytu - kwartalnie na koniec każdego kwartału począwszy od 2012r.- do 2017r.
  7) spłata kapitału nastąpi :
  30 września 2011 roku - w kwocie 343.840,zł
  od 2012r do 2016r - po 60.000zł w każdym roku, płatne w miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca.

  w 2017 - 53.000zł płatne w miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca

  8) kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu,
  9) oprocentowanie kredytu: 1 miesięczny WIBOR z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres za który naliczane są odsetki, powiększony o stałą marżę banku,
  10) zastrzega się prawo do zmiany kwoty zaciągniętego kredytu, ostateczna kwota kredytu może ulec zmniejszeniu, oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
  11) oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu,

  12) kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  13) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową
  14) zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności zmiany harmonogramu spłaty.

Inne osoby dla Wójtowicz (855 osób):