Kogo reprezentuje osoba

Woszczyk Cierzyńska Katarzyna

w KRS

Katarzyna Woszczyk Cierzyńska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Nazwisko:Woszczyk Cierzyńska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Częstochowa (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krasoń Wioletta Agnieszka, Ociepa Magdalena, Szpigiel Wiesław, Wieczorek Jan, Wieczorek Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pęciak Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania Przedsięwzięć i Usług Rynku Pracy Konsultant Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000141151
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko - Dlaczego Nie ?, Wierzchowisko − KRS 0000339726
 3. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjnewudimeks Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000147650

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Konsorcjum Inwestycyjno-budowlane S.A., Częstochowa − KRS 0000077868

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach
  2.Wykonawca ma obowiązek zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędny zespół inspektorów nadzoru w następujących branżach:
  a)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych
  b)drogowej,
  c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych,
  3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekażę Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych wszystkich inspektorów nadzoru.
  4.Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
  6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
  Zamawiający: Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegająca na nadzorze oraz zarządzaniu robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej”, współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności. Wykonawca wykonywał będzie zgodnie z zawartą umową obowiązki Inżyniera, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 290). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Opis Słownik główny: 71.31.00.00-4 79.11.00.00-8.
 3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie miasta Chorzów
  Zamawiający: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie (wybór) Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie miasta Chorzów. Przedmiot obejmuje geodezyjne wyznaczenie działki pod budowę PSZOK, opracowanie programów uwzględniających funkcjonalność i zagospodarowanie działki przeznaczonej na budowę PSZOKu, obejmuje przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ-u na projekt budowlany i wykonawczy PSZOK-u oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót wraz ze sprawdzeniem i oceną ofert w obu postępowaniach, sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją zadania budowy PSZOK i prowadzoną inwestycją. Zamówienie składa się z IV Etapów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SIWZ.

Inne osoby dla Woszczyk Cierzyńska (65 osób):