Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Jan

w KRS

Jan Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Andrespol (Łódzkie)
Przetargi:33 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Agier Benedykt, Balcerak Jadwiga, Balwierczyk Jarosław, Bednarek Katarzyna, Benka Jadwiga Kazimiera, Biesaga Józef, Bogdan Paweł, Borkowska Beata Agnieszka, Bujak Grażyna Stanisława, Ciesielska Elżbieta, Cwalina Maria, Dygasińska Elżbieta, Dymel Elżbieta Jolanta, Dzienniak Barbara Cecylia, Dziki Piotr, Gabara Dariusz, Galant Anna Katarzyna, Gola Łukasz, Grabowicz Anna, Jadczak Monika Wioletta, Jasińska Maria, Jenda Grażyna Urszula, Klepacz Karolina Anna, Kopeć Agnieszka Julia, Kosowska Iwona, Kowalska Agnieszka, Lechowska Katarzyna, Lipski Andrzej, Lubczyński Szymon, Machała Elżbieta, Mrówka Piotr Ireneusz, Panek Małgorzata Iwona, Pingot Mirosława, Pira Halina, Rudnicka Monika Renata, Sentkowska Korytek Magdalena, Skwarka Dorota Maria, Składanie Wraz Z Członkiem Zarządu Lub Drugą Osobą Upoważnioną Przez Zarząd, Oświadczeń Woli W Zakresie Zawierania Umów Kredytowych, W Tym Kart Kredytowych Do Kwoty 10.000 Zł. Składanie Oświadczeń Woli W Ramach Niniejszego Pełnomocnictwa Dokonywane Może B Barbara Składanie, Składanie Wraz Z Członkiem Zarządu Lub Drugą Osobą Upoważnioną Przez Zarząd, Oświadczeń Woli W Zakresie Zawierania Umów Kredytowych, W Tym Kart Kredytowych Do Kwoty 10.000 Zł. Składanie Oświadczeń Woli W Ramach Niniejszego Pełnomocnictwa Dokonywane Może B Edyta Beata, Słowińska Joanna, Szewc Włodzimierz, Toma Konrad Wiktor, Tomczyk Halina Aleksandra, Wojtak Marianna, Włodarski Michał, Żaczek Władysław Kazimierz, Zając Maria Jolanta, Zielińska Iwona Dorota

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sikora Marian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andryszek Dariusz, Berent Dariusz, Ciesielska Elżbieta, Flakiewicz Józefa, Frączkowska Renata, Frątczak Ewa, Fudała Krzysztof Jerzy, Kosielski Jacek, Stefański Krzysztof, Włodarczyk Agnieszka, Łącka Marzena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro-store Sp. Z O.O., Brzeziny − KRS 0000064051
 2. Bank Spółdzielczy W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000128877
 3. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Warszawa − KRS 0000209318
 4. Forum Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000150433
 5. Giełda Ogrodnicza Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000161749
 6. Hodowla Roślin Strzelce Sp. Z O.O. - Grupa Ihar., Strzelce − KRS 0000204722
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Kurowicach, Kurowice − KRS 0000134420
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Przecławiu, Przecław − KRS 0000276475
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Wiśniowej Górze, Wiśniowa Góra − KRS 0000141588
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Brzezinach, Brzeziny − KRS 0000004866
 11. Spółka Ogrodniczo-pszczelarska Pszczółka W Łowiczu Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000332083
 12. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Ster, Andrespol − KRS 0000262996
 13. Stowarzyszenie Ekointegra, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000129123
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół W Kurowicach Szkoła Z Przyszłością, Kurowice − KRS 0000369871
 15. Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki, Justynów − KRS 0000006159
 16. Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce, Kurowice − KRS 0000551549
 17. Towarzystwo Oświatowe Szkoła 2001, Łódź − KRS 0000178933
 18. Zrew Transformatory S.A., Łódź − KRS 0000524158

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Elewarr-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000102377
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Brzeziny − KRS 0000075952
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000050080
 5. Jason Mackenzie Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000036551
 6. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 7. Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka − KRS 0000047934
 8. Mielec Pv S.A., Warszawa − KRS 0000386064
 9. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska Pszczółka, Łowicz − KRS 0000111173
 10. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Tuw, Warszawa − KRS 0000033284

Powiązane przetargi (33 szt.):
 1. Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Miasto Brzeziny, Brzeziny
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
  a) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta Brzeziny,
  b) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego,
  c) rachunków podstawowych i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach;
  • Gimnazjum w Brzezinach;
  • Przedszkole Nr 1 w Brzezinach,
  • Przedszkole Nr 3 w Brzezinach;
  • Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach;
  • Muzeum Regionalne w Brzezinach;
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach;
  • Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
  2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne,
  3) realizację poleceń przelewów do innych banków, w tym w wersji elektronicznej i papierowej,
  4) przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych,
  5) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych,
  6) dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych,
  7) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy w formie wyciągów bankowych sporządzanych codziennie,
  8) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach,
  9) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Miasta Brzeziny,
  10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych,
  11) wydawanie blankietów czekowych,
  12) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonego upoważnieniem w Uchwale budżetowej odrębnie w każdym roku budżetowym z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększoną lub pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Bank – stałą przez cały okres trwania umowy (dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M - wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,4600 skorygowana o stałą marżę banku podana w ofercie Banku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania. Marża Banku jest stała przez cały okres trwania umowy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku,

  13) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego (jednolite dla wszystkich jednostek) ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, pomnożony przez współczynnik Banku, oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,4600) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  14) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „OVERNIGHT”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 100.000,00 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,6600 skorygowana) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  15) kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych,
  16) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego (obsługa księgowa jednostek organizacyjnych objętych niniejszym postepowaniem prowadzona jest w siedzibie Zamawiającego) pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników,
  17) prowadzenie obsługi bankowej do ostatniego dnia roboczego roku,
  18) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Wydawanie karty płatniczej będzie realizowane na wniosek i według potrzeb określanych przez Klienta,
  1) dzierżawę 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA i MASTERCARD, (terminale płatnicze do przyjmowania wpłat od klientów będą zainstalowane w 2 punktach tj. budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Kulczyńskiego 9 w Brzezinach oraz w budynku Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach):
  1) Bank zobowiązany będzie do:
  a) bezpłatnego:
  - dostarczenia sprzętu na wskazany przez Zamawiającego adres,
  - przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w uzgodnionym przez strony terminie nie później niż do dnia obowiązywania umowy, w zakresie przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych,
  b) świadczenia całodobowego serwisu,
  2) szacuje się, że rocznie dokonywanych będzie wpłat przy użyciu kart płatniczych na kwotę około 950.000,00 zł,
  3) z tytułu instalacji terminali Bank będzie pobierał opłatę miesięczną za dzierżawę oraz prowizję od dokonywanych wpłat,
  4) Zamawiający wymaga, aby wpłaty dokonane kartą płatniczą były w kwotach brutto i znajdowały się na koncie jednostki na następny dzień,
  5) terminale będą zainstalowane poprzez stałe łącze internetowe.

 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnocin w roku 2017 w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E Bukowiec – Brójce – Dalków – Czarnocin – Biskupia Wola na odcinku od km 10 + 545 do km 17 + 245.
  Zamawiający: Gmina Czarnocin, Czarnocin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 579 984,94 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 94/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnocin w roku 2017 w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E Bukowiec – Brójce – Dalków – Czarnocin – Biskupia Wola na odcinku od km 10 + 545 do km 17 + 245. Sposób uruchomienia kredytu: kredyt uruchamiany w transzach na wniosek Zamawiającego, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2017 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku, w dniu roboczym. Wykonawca uruchomi środki z kredytu w dniu złożenia dyspozycji pod warunkiem, że dyspozycja zostanie złożona przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 10:00 tego dnia, lub w terminie wskazanym w dniu dyspozycji. Dyspozycja będzie składana w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawcę w umowie. Proponowane transze: 1)30.04.2017r. – 40.254,97zł 2)31.05.2017r. – 433.878,81zł 3)30.06.2017r. – 461.657,09zł 4)31.07.2017r. – 611.676,24zł 5)30.09.2017r. – 32.517,83zł Okres spłaty kredytu: 1)2017r.: 0 zł 2)2018r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.750,00zł 3)2019r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.750,00zł 4)2020r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.750,00zł 5)2021r.: 31.03. – 98.750,00zł, 30.06. – 98.750,00zł, 30.09. – 98.750,00zł, 31.12. – 98.734,94zł Warunki realizacji zamówienia: 1)Oprocentowanie kredytu ustalane według zmiennej stopy procentowej tj. na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych notowanej na każdy pierwszy dzień roboczy okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego) powiększonej o niezmienną marżę banku. Marża musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, 2)Naliczanie odsetek dokonuje się za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia, wg formuły: odsetki = saldo kredytu x łączne oprocentowanie x rzeczywista liczba dni w okresie obrachunkowym /365 dni w roku. Naliczania odsetek dokonuje się w okresach kwartalnych i o ich wysokości należy poinformować Zamawiającego(np. pismem na adres podany w części I SIWZ, faxem na nr 44/741 41 11, na adres e-mail:k.lula@czarnocin.pl) w terminie 7 dni przed terminem płatności. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone za dany kwartał będą płatne w terminie płatności raty kredytu, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się na 31.03.2018 roku. Pierwszy termin płatności odsetek ustala się na dzień 31.03.2018r. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 4)Zamawiający może wnioskować o przesunięcie spłaty kredytu na termin późniejszy. 5)Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie-wykorzystania całości kredytu i nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. 6)Zamawiający wyklucza pobieranie jakichkolwiek dodatkowych prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu, za wyjątkiem odsetek od kredytu. 7)Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oświadczamy, że: Gmina Czarnocin nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, instytucji finansowych ani żadnych innych podmiotów. Na naszych rachunkach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. W stosunku do Zamawiającego nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 3. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zamawiający: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2026 roku.

  Szczegółowy harmonogram spłat został przedstawiony na formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
  Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

  Okres karencji w spłacie kredytu do 31 grudnia 2016r. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.

  Spłata kapitału – od upływu okresu karencji, tj. od 1 stycznia 2017r. do 30 grudnia 2026r. w okresach miesięcznych w ratach o równej wysokości, na koniec każdego miesiąca.

  Spłata odsetek – od kwoty wykorzystanej transzy kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca.

  W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  Oprocentowanie kredytu – oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo według zasad stosowanych przez Wykonawcę,
  z zastrzeżeniem, że ustalona będzie dla pierwszego oraz każdego następnego okresu obrachunkowego,
  wg notowań nie starszych niż z 1 miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy.
  Stała marża banku dla całego okresu kredytowania.
  W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.
  Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni
  w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu.
  Kredytobiorca nie przewiduje naliczenia przez Bank prowizji bankowej od przyznanego kredytu.
  Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Data postawienia kredytu do dyspozycji - najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy (w kwocie transzy określonej przez Zamawiającego) do dnia 31 grudnia 2016r.
  Bank musi działać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (tekst jednolity
  Dz. U. z 2015 r. poz. 128)
  Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia wszystkie wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i posiada zdolność do zaciągania kredytów.
 4. Kredyt długoterminowy w kwocie 544.068,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 544.068,00 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 grudnia 2016 r. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w pięciu transzach nie później niż w terminach wynikających z harmonogramu. Poszczególne transze kredytu uruchamiane będą po złożeniu przez Zamawiającego potwierdzonej pisemnej dyspozycji w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Za opóźnienie w wypłacie transzy kredytu Zamawiającemu należeć się będą od Wykonawcy odsetki w wysokości maksymalnej. 3. Kredyt zostanie spłacony w 72 ratach: pierwsza rata w wysokości 8.018,00 zł w miesiącu styczniu 2023 r., 71 równe raty miesięczne w wysokości 7.550,00 zł każda od lutego 2023 r. do grudnia 2028 r. 4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z sumy: stałej w okresie kredytowania marży banku, zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 1M). Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (22 lutego 2016 r.). O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 5. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca od kwoty faktycznego zadłużenia. 6. Kwota pobieranych odsetek będzie obliczana za okres od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym będą pobierane odsetki. 7. Jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 8. Pierwsze odsetki spłacone będą w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu; ostatnia rata odsetkowa spłacona będzie w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła ostateczna spłata kredytu. 9. Nie dopuszcza się pobierania prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Pr. bank. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny. W przypadku nie wykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 13. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 14. Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Rzeczyca dostępne są na stronie internetowej Gminy Rzeczyca pod adresem: http://bip.rzeczyca.pl
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 111172E w miejscowości Wilamów-Góry, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Wielenin Kolonia, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamów, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie - odcinek 1 oraz odcinek 2, Przebudowa drogi gminnej nr 111154E w miejscowości Człopy, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczki, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Spycimierz-Łęg Baliński
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 4 368 500,00 PLN (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 111172E w miejscowości Wilamów - Góry, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Wielenin Kolonia, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamów, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie - odcinek 1, Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie - odcinek 2, Przebudowa drogi gminnej nr 111154E w miejscowości Człopy, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuczki, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Spycimierz - Łęg Baliński.
  Planuje się uruchomienie kredytu w kwocie 4 368 500,00 PLN
  a) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2026 r.
  b) Terminy przekazywania środków.
  Przewiduje się uruchomienie kredytu do 30 grudnia 2015 roku.
  c) Karencja w spłacie kredytu i odsetek: do 31 grudnia 2015 roku.
  d) Okres spłaty kapitału kredytu - 11 lat od upływu okresu karencji (od 31 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku).
  e) Termin rozpoczęcia spłaty rat kapitału kredytu po upływie okresu karencji (pierwszy termin płatności raty kapitałowej winien wypaść na 31 stycznia 2016 roku).
  f) Forma spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu - raty miesięczne (Spłata rat kapitału kredytu oraz odsetek winna się odbywać na koniec miesiąca. Spłata kapitału kredytu winna się odbywać w 132 następujących ratach:
  Rok 2016 - pierwsza rata 18 203,00 zł, następne 11 rat każda po 18 202,00 zł;
  Rok 2017 - pierwsza rata 36 406,00 zł następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2018 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2019 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2020 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2021 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2022 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2023 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2024 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2025 - pierwsza rata 36 406,00 zł, następne 11 rat każda po 36 404,00 zł;
  Rok 2026 - pierwsza rata 18 203,00 zł, następne 11 rat każda po 18 202,00 zł.
  g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu
  oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
  h) Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku.
  i) Odsetki liczone od salda kredytu spłacane będą miesięcznie (na koniec każdego miesiąca)
  j) dotrzymaniu terminu spłaty kredytu i odsetek decyduje data przekazania środków na rachunek Wykonawcy.
  k) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 0,2%. Prowizja będzie płatna w okresie 7 dni roboczych po dniu uruchomienia kredytu.
  l) Wszystkie elementy cenotwórcze poza bazą oprocentowania określoną w punkcie III podpunkt 3 litera h, tj. stawka WIBOR 1M będą wielkościami stałymi na czas obowiązywania umowy i nie będą mogły podlegać negocjacji.
  m) Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie w 2015 roku spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  1.Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie w 2015 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Kwota; 1.200.000 zł.
  3. Waluta kredytu: PLN.
  4. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2029 r.
  5.Przewidywany okres uruchomienia kredytu: jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy.Dla potrzeb wyliczenia ceny zawartej w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo: kwota 1.200.000 zł przekazana na rachunek Zamawiającego w dniu 22.12.2015 r.
  6. Wykorzystanie kredytu: jednorazowa transza przekazana na rachunek bankowy budżetu miasta Rawa Mazowiecka.
  7. Karencja w spłacie kredytu do 28.03.2016 r.
  8. Spłata kapitału kredytu: 56 rat kwartalnych, płatne na dzień 28 każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 28.03.2016 roku, ostatnia płatna 28.12.2029 roku.
  9. Sposób zapłaty odsetek: odsetki rzeczywiste płatne miesięcznie 28 dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania, począwszy od miesiąca stycznia 2016r.
  10. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na:
  a) stawce bazowej WIBOR 3 M dla miesięcznych depozytów złotówkowych, liczonej jako średnia z ostatnich 10 notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy,
  b) marży - stałej w całym okresie kredytowania.
  11. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny In blanco.
  12. Umowa kredytowa powinna zawierać możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
 7. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na potrzeby Gminy Koluszki.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koluszkach, Koluszki
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości: 4.600 000,00 zł. słownie: cztery miliony, sześćset tysięcy złotych przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Koluszki, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  2) Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem. Następny dzień po podpisaniu umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kredyt będzie wzięty w terminie dostosowanym do aktualnych potrzeb Zamawiającego tj. w okresie od dnia 20 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
  3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych jednak kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mniejsza niż: 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych.
  4) Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
  5) Środki z kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Koluszki.
  II. Warunki udzielenia i spłaty zaciągniętego kredytu
  1)Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała od stycznia 2016 r. do grudnia 2025 r. tj. przez okres 10 lat w następujących terminach i kwotach:
  a) dziesięć rat płatnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia każdego roku będą wynosiły po: 38.700,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych,
  b) pozostałych sto dziesięć rat płatnych w ostatnich dniach roboczych w miesiącach od lutego do grudnia każdego roku będzie wynosiło po: 38.300,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych).
  2) Do każdej ze 120 rat należy naliczyć odsetki od faktycznie zaciągniętego kredytu.
  3) Kredyt może być spłacony przed terminem spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt będzie spłacony wcześniej odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  4) Wykonawcy przyjmują jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
  6) Spłata odsetek będzie następowała w terminach spłaty kwot zaciągniętego kredytu. Każda z rat kredytu płatna będzie przelewem tak, aby środki znajdowały się na rachunku banku udzielającego kredytu w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
  7) Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w ratach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank Wykonawcę.
  8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich ( PLN ).
  9) Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy ). Jedynym zyskiem banku będzie stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu.
  10) Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi opłatami za: ubezpieczenie kredytu, koszty manipulacyjne, prowizję przygotowawczą od udzielonego kredytu lub innymi kosztami.
  11) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
 8. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zamawiający: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2020 roku. Szczegółowy harmonogram spłat został przedstawiony na formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) Okres karencji w spłacie kredytu od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 1 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2020 r. w okresach miesięcznych w ratach o równej wysokości, na koniec każdego miesiąca. Spłata odsetek - od kwoty wykorzystanej transzy kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu - oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania wyznaczana będzie każdorazowo według zasad stosowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że ustalona będzie dla pierwszego oraz każdego następnego okresu obrachunkowego, wg notowań nie starszych niż z 1 miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy. Stała marża banku dla całego okresu kredytowania. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia Aneksu. Kredytobiorca nie przewiduje naliczenia przez Bank prowizji bankowej od przyznanego kredytu. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Data postawienia kredytu do dyspozycji - najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy (w kwocie transzy określonej przez Zamawiającego) do dnia 31 grudnia 2015 r. Bank musi działać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Gmina Tomaszów Mazowiecki spełnia wszystkie wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i posiada zdolność do zaciągania kredytów
 9. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jeżowie, Jeżów
  1.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.545.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00)100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku. 2. Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie w transzach, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego, których termin i wysokość zostaną określone we wniosku złożonym przez Zamawiającego przed ich uruchomieniem. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu wniosku (dyspozycji), przy czym za dzień następny traktuje się jako dzień pierwszy po złożeniu wniosku (dyspozycji). Przez pisemne złożenie wniosku (dyspozycji) należy rozumieć złożenie dyspozycji również w formie elektronicznej (skan pisma) lub fax. 3. W trakcie realizacji zamówienia planowana ilość transz oraz terminy i kwoty poszczególnych transz kredytu mogą ulec zmianie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych. 5. Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej przez Zamawiającego kwoty kredytu. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od salda kredytu. 6. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. 7. Bank nie będzie pobierał opłat i dodatkowych kosztów od niewykorzystanej kwoty kredytu. 8. Środki z uruchomionego kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Jeżów wskazany przez Zamawiającego. 9. Okres karencji w spłacie kredytu od dnia postawienia środków kredytu do dyspozycji do dnia 31.01.2016r. 10. Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu następowała będzie w 120 miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym: pierwsze 6 rat płatne w wysokości po 3.000,00zł, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do dnia 31 stycznia 2016r., kolejne 15 rat płatnych w wysokości po 5.000,00zł, kolejne 6 rat płatnych w wysokości po 7.500,00zł, kolejne 9 rat płatnych w wysokości po 10.000,00zł, kolejne 11 rat płatnych w wysokości po 2.000,00zł, kolejne 13 rat płatnych w wysokości po 3.000,00zł, kolejne 12 rat płatnych w wysokości po 6.000,00zł, kolejne 12 rat płatnych w wysokości po 20.000,00zł, kolejne 12 rat płatnych w wysokości po 27.000,00zł, kolejne 14 rat płatnych w wysokości po 30.000,00zł, kolejne 10 rat płatnych w wysokości po 20.000,00zł, ostatnia płatna do 31 grudnia 2025r. 11. Wysokość poszczególnych rat spłat kapitału może ulec zmianie w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego mniejszej kwoty kredytu. 12. Spłata kwoty odsetek od wykorzystanego kredytu następowała będzie w okresach miesięcznych w malejących ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem spłaty w całości lub części, bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 14. Wykonawca przyjmuje jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 16. Marża banku określona w procentach będzie stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Jedynym zyskiem banku będzie stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu. 17. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu lub wykonaniem zamówienia np.: z tytułu ubezpieczenia kredytu, kosztów manipulacyjnych, prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu lub innych kosztów. 18. Do obliczenia odsetek należy przyjąć faktyczną liczbę dni w każdym roku kalendarzowym..
 10. USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY BRÓJCE.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Brójce w wysokości 4.500.000,- zł. z czego kwota 3.870.537,- zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kwota 629.463 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 11. USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA.
  Zamawiający: Gmina Nowosolna, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Nowosolna w wysokości 1.500.000,- zł. z czego kwota 657.554,61 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kwota 842.445,39 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 12. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 339 254,96zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
  Przedmiotem zamówienia jest udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rokiciny Nr 52/2014 z dnia 30 września 2014r. Kwota kredytu: 1.339.254,96 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 96/100). Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w kwocie niższej, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji
 13. Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług bankowych na rzecz Zamawiającego
 14. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
  Zamawiający: Powiat Brzeziński, Brzeziny
  1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1)otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 34, z tego: budżet powiatu - 10, jednostki organizacyjne powiatu - 24);
  2)otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego;
  3)potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
  4)oprocentowanie środków na rachunkach zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę;
  5)przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  6)dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych;
  7)realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu;
  8)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbierane w banku w formie papierowej);
  9)miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach;
  10)wydawanie blankietów czekowych;
  11)udzielenie zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Brzezińskiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, skorygowaną (powiększoną lub pomniejszoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania;
  12)instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników;
  13)udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
  14)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
  15)przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
  16)wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
  - przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy
  2.Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit. Zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez wykonawcę dokumenty. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku.
  3.System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
  1)dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
  2)dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji;
  3)możliwość dokonywania przelewów bankowych;
  4)generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów;
  5)pełną informację o dacie i godzinie operacji;
  6)przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
  7)wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania;
  8)dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami;
  9)udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych.
  4.Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z Powiatem Brzezińskim i każdą z jednostek organizacyjnych powiatu.
  5.W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  6.W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:
  1)otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
  2)prowadzenia rachunków pomocniczych;
  3)potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
  4)za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
  5)za dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego, z wyłączeniem wypłaty świadczeń dla bezrobotnych;
  6)za realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej;
  7)potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
  8)za wydawanie blankietów czekowych;
  9)uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym;
  10)od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
  11)instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
  12)udzielania osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;
  13)za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;
  14)za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
  15)za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
  16)za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych;
  - przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
  7.Dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia zamawiającego, wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej tabeli opłat i prowizji, stanowiącej załącznik do umowy.
 15. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA W KWOCIE 600.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Nowosolna, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Nowosolna w wysokości 600.000,- zł. w tym 373.948 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz 226.052,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.740.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Powiat Brzeziński, Brzeziny
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  w wysokości 2.740.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemną dyspozycję kredytobiorcy w formie przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 27 grudnia 2012 r.
  3. Okres karencji w spłacie kredytu od dnia postawienia do dyspozycji kredytu do 25 stycznia 2013 r.
  4. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu podlega karencji do dnia 25 stycznia 2013 r.
  5. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do 25 kwietnia 2020 r.
  6. Spłata kapitału nastąpi w 88 okresach miesięcznych licząc od dnia 25 stycznia 2013 r. do 25 kwietnia 2020 r. w następujących kwotach i terminach:
  1) pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatna do 25 stycznia 2013 r.,
  2) kolejne 23 raty w wysokości po 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, płatne do 25 dnia każdego miesiąca począwszy od 25 lutego 2013 r.,
  3) kolejne 63 raty w wysokości po 39.062,50 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, płatne do 25 dnia każdego miesiąca począwszy od 25 stycznia 2015 r.,
  4) ostatnia rata w wysokości 39.062,50 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy), płatna do 25 kwietnia 2020 r.
  7. Wysokość miesięcznych rat spłat kapitału może ulec zmianie w przypadku wykorzystania przez zamawiającego mniejszej kwoty kredytu.
  8. Spłata kredytu i odsetek nastąpi do 25 dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten przypada w sobotę, niedzielę lub święto - spłata nastąpi pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
  9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i obliczane w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania. Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć średnią wartość WIBOR 1M w okresie od 21 października 2011 r. do 19 października 2012 r., tj. 4,81%.
  10. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania całości kredytu lub wcześniejszej jego spłaty, bez pobrania przez bank dodatkowej prowizji lub opłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału, odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  11. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  12. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące wykorzystania udzielonego kredytu polegające na niewykorzystaniu kredytu w pełnej wysokości lub wcześniejszej spłaty kredytu w całości bądź w części i dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy kredytowej w takim zakresie.
  Zmiany postanowień umowy o kredyt dotyczące wydłużenia okresu kredytowania i zmiany harmonogramu spłat kredytu mogą nastąpić również na wniosek Zamawiającego, po uzyskaniu zgody i akceptacji Banku, w przypadku niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, tj. w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej i możliwości naruszenia wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na skutek m. in. nałożenia na Zamawiającego nowych zadań w wyniku zmiany przepisów prawa, uzyskania niższych dochodów niż planowane, a także konieczności wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.
  13. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
  14. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego miesiąca jest ustalana w oparciu o stawkę WIBOR 1M liczoną jako średnia arytmetyczna w okresie od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy.
  15. Prowizje:
  1) wysokość prowizji za gotowość banku od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,
  2) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem - 0%
  3) wysokość prowizji przygotowawczej - nie wyższa niż 0,1% od kwoty kredytu.
  16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców tylko prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz, pobranej w chwili ostatecznego uruchomienia kredytu - nie później niż do dnia 27 grudnia 2012 r.
  17. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika oraz oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji (złożone w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo bankowe).
  18. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
  19. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  20. Zamówienie zostanie wykonane samodzielnie przez wykonawcę (bez udziału podwykonawców) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
  21. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
 17. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzeziny oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  w wysokości 1 180 000, 00zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeziny oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

  Kredyt długoterminowy w kwocie 1 180 000, 00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ) zostanie wykorzystany na:

  a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 1 022 699, 00zł słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na realizację zadań inwestycyjnych:

  -Modernizację stacji uzdatniania wody w msc. Paprotnia - 59 890, 00zł,
  -Przebudowa korony drogi w msc. Jaroszki o dł. 1, 30 km - 235 000, 00zł,
  -Przebudowa mostu w msc. Dąbrówka Mała - 19 554, 00zł,
  -Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Dąbrówce Dużej -708 255,00zł.

  b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 157 301, 00zł. (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych)

  Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego w 4 transzach:
  I transza- dnia 18.10.2012 roku kwota 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych;
  II transza- dnia 19.11.2012 roku kwota 300.000,00zł słownie: trzysta tysięcy złotych;
  III transza - dnia 10.12.2012 roku kwota 400 000, 00zł słownie: czterysta tysięcy złotych;
  IV transza - dnia 21.12.2012 roku kwota 180 000, 00zł słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych;

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania IV transzy kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych oraz możliwości rozwiązania umowy przez Bank.

  Środki z kredytu bankowego będą przekazane na wskazany rachunek Gminy Brzeziny
  Nr rachunku 05 8781 0006 0042 9377 2000 0010
 18. Bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Miasto Brzeziny, Brzeziny
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: a) Rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Miasto Brzeziny, b) Otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, c) Rachunków podstawowych i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych: -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach; -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach; -Gimnazjum w Brzezinach; -Przedszkole Nr 1 w Brzezinach, -Przedszkole Nr 3 w Brzezinach; -Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach; -Muzeum Regionalne w Brzezinach; -Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach; -Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, 2)realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne, 3) realizację poleceń przelewów do innych banków, w tym w wersji elektronicznej i papierowej, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych, 5) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 6) dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 7) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy w formie wyciągów bankowych sporządzanych codziennie, 8) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, 9) (zerowanie) rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasto Brzeziny, 10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 11) wydawanie blankietów czekowych, 12) udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Brzeziny z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank - stałą przez cały okres trwania umowy, 13) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego (jednolite dla wszystkich jednostek) ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, pomnożony przez wskaźnik zaoferowany przez Bank. 14) kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych, 15) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 16) prowadzenie obsługi bankowej do ostatniego dnia roboczego roku, 2. Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej, dla którego oprocentowanie zostanie ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększonej o marżę zaoferowaną przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania. Marża Banku jest stała przez cały okres trwania umowy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 3. Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z Gmina Miasto Brzeziny i każdą z jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. c. 5. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływanie nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 5. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów, przy czym przez rachunki Zamawiającego należy rozumieć rachunki Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, 2) za realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne, 3) za przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych, 4) za przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych 5) za dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych,, 6) za potwierdzanie sald na rachunkach bankowych, 7) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 8) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, 9) za wydawanie blankietów czekowych, 10) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 11) za instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 12) za udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, 13) za (zerowanie) rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasto Brzeziny, 14) za codzienne sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, Dla innych ewentualnych czynności nie przewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, bank będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. 6. Zamawiający żąda, aby wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponował na terenie miasta Brzeziny siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku
 19. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Brójce w wysokości 1.295.036,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Brójce w wysokości 1.295.036 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich. 1) Kwota kredytu - 1.295.036,00 zł 2) Okres kredytowania - do 30.06.2018 r. 3) Postawienie kredytu do dyspozycji nastąpi w 4 transzach płatnych w terminach: I transza w kwocie 399.396,00 zł - nie później niż 2 dni od podpisania umowy. II transza w kwocie 399.396,00 zł - do 29 czerwca 2012 r. III transza w kwocie 399.396,00 zł - do 28 września 2012 r. IV transza w kwocie 96.848,00 zł - do 28 grudnia 2012 r. 4) Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie w równych ratach kapitałowych w terminach określonych w załączniku do umowy, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.03.2013 roku. Ostatnia rata kredytu będzie płatna do 30.06.2018 r. W przypadku braku możliwości ustalenia równych wszystkich rat kapitałowych ostatnia rata może być wyższa lub niższa od pozostałych. 5) Spłata odsetek będzie następowała kwartalnie począwszy od 30.06.2012 r. do 30.06.2018 r. 6) Koszty obsługi kredytu: a) jednorazowa prowizja od przyznanego limitu kredytowego Pj: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowizji jednorazowej (Pj) w wysokości nie wyższej niż 0,2% kwoty kredytu. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują prowizję Pj w wysokości wyższej niż 0,2% kwoty kredytu zostaną odrzucone; b) oprocentowanie kredytu Ko będzie zmienne, obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M (wyliczona jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących w okresie od 1 do 10 marca 2012 r. ) powiększoną lub pomniejszoną o marżę Mz Wykonawcy - stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). c) koszty obsługi rachunku kredytowego suma opłat i prowizji bankowych Wo 7) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz możliwość niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności ponoszenia dodatkowych prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu. 9) W trakcie trwania umowy może zostać udzielona prolongata rat kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych prowizji lub innych obciążeń z tego tytułu. 10) Marża, prowizja oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz na kwartał i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 3M. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka..
 20. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeziny oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355 000,00zł
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
  1) Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 355 000,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeziny oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Kredyt zostanie wykorzystany na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę budynku gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.
  2) Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego w 2 transzach:
  I transza- dnia 16.12.2011 roku kwota 255.000,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych;
  II transza- dnia 22.12.2011 roku kwota 100.000,00zł słownie: sto tysięcy złotych;
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania II transzy kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych oraz możliwości rozwiązania umowy przez Bank.
  3) Środki z kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Brzeziny
  Nr rachunku 05 8781 0006 0042 9377 2000 0010
  4) Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami następowała będzie w następujących terminach i kwotach:
  a) w roku 2012- 11 rat po 23 000,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych)
  i 12- ta rata w wysokości 29 145,00zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) każda płatna do 10- go każdego miesiąca, począwszy od dnia 10.01.2012r.,
  b) w roku 2013- 11 rat po 3 035,00zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści pięć złotych) i 12- ta rata w kwocie 3 043,00zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści trzy złote), każda płatna do 10- go każdego miesiąca,
  c) w roku 2014- 11 rat w wysokości 3 035,00zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści pięć złotych) i 12- ta rata w kwocie 3 042,00zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści dwa złote) każda płatna do 10-go każdego miesiąca,
  d) ostatnia 36 rata płatna do dnia 10.12.2014r.
  5) Do każdej z 36 rat należy naliczyć odsetki od faktycznie zaciągniętego kredytu.
  6) Kredyt może być spłacony przed terminem spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  7) Może być udzielona prolongata na wniosek kredytobiorcy w sprawie rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. Prolongata nie może wykraczać poza całkowity okres kredytowania i wymaga formy aneksu do umowy.
  8) Wykonawcy przyjmują jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  9) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
  10) Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
  Jedynym zyskiem banku będzie stawka WIBOR 1 M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu.
  11) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat za: ubezpieczenie kredytu, koszty manipulacyjne, prowizję przygotowawczą od udzielonego kredytu lub inne koszty.
  12) Do obliczeń odsetek należy przyjąć 365 dni w każdym roku kalendarzowym.
 21. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.179.320,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Powiat Brzeziński, Brzeziny
 22. Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 300.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 23. Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogów w wysokości 709.627,00zł
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 24. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU GŁÓWNEGO I OFICYNY MUZEUM REGIONALNEGO W BRZEZINACH - ETAP I
  Zamawiający: Muzeum Regionalne w Brzezinach, Brzeziny
 25. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Brójce w wysokości 1.408.921,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 26. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Nowosolna w wysokości 2.444.496,- zł.
  Zamawiający: Gmina Nowosolna, Łódź
 27. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Brójce w wysokości 880.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 28. Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, Łódź
 29. Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogów w wysokości 3.749.697,00zł.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 30. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Brójce w kwocie 1.502.660,- PLN.
  Zamawiający: Gmina Brójce, Brójce 39
 31. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 32. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Brójce w wysokości 1.800.000,- zł. na pokrycie deficytu budżetowego.
  Zamawiający: Wójt Gminy Brójce, Brójce
 33. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Miasto Brzeziny, Brzeziny

Inne osoby dla Woźniak Jan (97 osób):