Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Krzysztof Roman

w KRS

Krzysztof Roman Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Roman
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1988 r., wiek 31 lat
Miejscowości:Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kałek Marek Krzysztof, Migdalska Beata Janina, Orzechowska Danuta, Woźniak Edmund, Woźniak Mariusz, Woźniak Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Elektro-bud Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000294810

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Techbud - Dom Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000164920

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. wymiana okablowania strukturalnego logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim
  Zamawiający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński
  Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: wymiana okablowania strukturalnego logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z wymianą okablowania strukturalnego logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Czarnieckiego w Stargardzie Szczecińskim w granicach i zakresie określonymi dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą m.in.: a) wykonanie wydzielonej instalacji elektrycznej zasilania komputerów, b) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN c) inne roboty oraz czynności ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym, oraz d) wszelkie inne, nie wymienione w lit. a) - c), roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego) - dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót; przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w projekcie budowlanym a pominięte w przedmiarze robót, 2) za roboty nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych lub z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu), 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez projekty budowlane wykonawcze wydzielonej instalacji zasilającej urządzenia komputerowe i instalacji LAN oraz przedmiary robót (z zastrzeżeniem warunków wynikających z instrukcji sporządzenia wyceny ofertowej), 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wynika ze stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia postępowania - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego dokumentacją projektowo-kosztorysową, 3) Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót demontażowych istniejącej instalacji. 4) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. 5) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3 do SIWZ, 6) w opinii Zamawiającego, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin budynku, 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) ~175 punktów PEL; Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, a w tym obowiązki Wykonawcy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl (www.stargard.pl / Miasto / Bieżące informacje / Zamówienia publiczne (BIP) lub bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski / Zamówienia publiczne). http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych i zabezpieczeń technicznych w budynku willi nr 1 i recepcji w Grodnie.
  Zamawiający: Woliński Park Narodowy, Międzyzdroje
  3.1 Opis przedmiotu zamówienia.
  3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w budynkach: Willa nr 1 i Recepcja w Grodnie 1 pod nazwą:
  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych i zabezpieczeń technicznych w budynku willi nr 1 i recepcji w Grodnie.
  3.1.2 Oba budynki usytuowane są na działce nr 1 obręb 22 gm. Międzyzdroje w kompleksie Grodno, odległość pomiędzy budynkami ok. 70 m. Działka znajduje się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich ograniczeń i zakazów obowiązujących w Wolińskim Parku Narodowym.
  3.1.3 W poprzednich latach budynki uległy przebudowie i termomodernizacji.
  3.1.4 Informacje o budynkach:
  3.1.4.1 Budynek Willa 1
  1) Ogólne dane budynku
  Kubatura obiektu - 3741,59 m3
  Powierzchnia użytkowa -922,99 m2
  Ilość wejść do budynku - 2
  Ilość kondygnacji - 4
  Podpiwniczenie pełne
  2) Zakres zamówienia dotyczący budynku Willi 1 obejmuje:
  a) aktualizację dokumentacji teletechnicznej i zabezpieczeń technicznych budynku willi nr 1 w Grodnie,
  - sieć telefoniczna,
  - sieć komputerowa,
  - sieć zabezpieczenia p.poż.,
  - sieć zabezpieczenia antywłamaniowego,
  - sieć monitoringu (dotychczasowo zostały ułożone przewody od miejsca montażu kamer zewnętrznych do serwerowni)
  b) wykonanie instalacji teletechnicznej i zabezpieczeń technicznych dla budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją, w tym:
  - montaż okablowania wraz z kanałami instalacyjnymi i wykonaniem przepustów przez ściany i stropy (dotychczasowo zostały ułożone przewody od miejsca montażu kamer do serwerowni),
  - montaż szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem (szafy z modułem światłowodowym),
  - montaż gniazd wtykowych,
  - montaż centrali telefonicznej w obudowie,
  - montaż elementów telewizji dozorowej w tym kamer, rejestratora,
  - montaż elementów systemu kontroli dostępu w tym central alarmowych, czujek ruchu, czujek pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
  - wykonanie pomiarów kontrolnych i rozruch sieci,
  - wykonanie innych prac niezbędnych podczas realizacji zadania,
  - naprawa uszkodzeń i uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac,
  - całość niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania zadania po stronie wykonawcy
  c) przy pracach projektowych i wykonawczych należy uwzględnić wymagania Komendanta Straży Pożarnej (załącznik 2.3 - Wykaz dokumentacji technicznej)
  - zastosowania certyfikowanej autonomicznej czujki dymu
  - zastosowania na zewnątrz aneksu kuchennego, na korytarzach pierwszego piętra (korytarz nr 100, korytarz nr 105) certyfikowanych sygnalizatorów alarmowych optyczno-akustycznych, uruchamianych sygnałem ze znajdującej się w aneksie kuchennym autonomicznej czujki dymu w przypadku jej zadziałania, zapewniających natężenie dźwięku na poziomie co najmniej 65 dB, przy jednoczesnym zapewnieniu ich działania przez co najmniej 30 min. W warunkach zaniku głównego zasilania w energię elektryczną,
  - zastosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich ciągach komunikacyjnych o średnim natężeniu oświetlenia na podłodze, wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej co najmniej 2 luksy.

  UWAGA: Zamawiający posiada 8 opraw oświetlenia awaryjnego o źródle światła Daylight White LED 3W, trybie pracy SA i A, szczelności obudowy IP 41 oraz czasie pracy 3h, które przekaże do wykorzystania podczas wykonywania instalacji awaryjnego oświetlenia. Ilości te należy uwzględnić przy kosztorysowaniu robót.


  3.1.4.2 Budynek Recepcja
  1) Ogólne dane budynku
  Kubatura obiektu - 929 m3
  Powierzchnia użytkowa - 150,21 m2
  Ilość wejść do obiektu - 2
  Ilość kondygnacji - 2
  Podpiwniczenie - brak
  2) Zakres zamówienia dotyczący budynku Recepcji obejmuje:
  a) opracowanie dokumentacji teletechnicznej i zabezpieczeń technicznych budynku
  - sieć telefoniczna,
  - sieć komputerowa,
  - sieć zabezpieczenia antywłamaniowego,
  - połączenie z serwerownią i centralą telefoniczną w budynku willi nr 1
  b) wykonanie instalacji teletechnicznej i zabezpieczeń technicznych dla budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją, w tym:
  - montaż okablowania wraz z kanałami instalacyjnymi i wykonaniem przepustów przez ściany i stropy,
  - przyłączenie do szaf dystrybucyjnych (szafy z modułem światłowodowym),
  - montaż gniazd wtykowych internetowych RJ45 - 10 szt. oraz gniazd telefonicznych RJ11 - 10 szt.,
  - przyłączenie do centrali telefonicznej,
  - wykonanie sieci połączenia z serwerownią i centralą telefoniczną w budynku willi nr 1,
  - montaż elementów systemu kontroli dostępu w tym wyposażenia central alarmowych, czujek ruchu PIR+MW - 14 szt.,
  - wykonanie pomiarów kontrolnych i rozruch sieci,
  - wykonanie innych prac niezbędnych podczas realizacji zadania,
  - naprawa uszkodzeń i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu prac,
  - całość niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania zadania po stronie wykonawcy.
  3.1.5 Przy realizacji zamówienia po stronie wykonawcy jest zapewnienie: projektantów, kierownika budowy, nadzoru autorskiego i technicznego, całości niezbędnych materiałów i sprzętu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  3.1.6 Wykonawca udzieli co najmniej 3 lata gwarancji na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
  3.1.7 Okres rękojmi zostanie rozszerzony na okres trwania gwarancji.
 3. Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP w Szczecinie przy ul.Kaszubskiej 35
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35
 4. Wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji nagłośnienia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 59 przy ul Dąbskiej 105 w Szczecinie
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji nagłośnienia sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 59 przy ul Dąbskiej 105 w Szczecinie. 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót: 1) Zakres przedmiotu zamówienia zostaje podzielony na dwa etapy realizacji obejmujące: a) ETAP I polegający na budowie wewnętrznych instalacji teletechnicznych w nowobudowanym budynku dydaktycznym oraz instalacji nagłośnienia w nowej sali sportowej; b) ETAP II polegający na budowie wewnętrznych instalacji teletechnicznych oraz instalacji nagłośnienia w sali gimnastycznej w przebudowywanym remontowanym budynku istniejącej szkoły
 5. Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP w Szczecinie, ul. Kaszubska 35
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
  Przedmiotu zamówienia: Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP w Szczecinie, ul. Kaszubska 35. Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, roboty instalacyjne, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego, adaptacja istniejącego budynku agregatu prądotwórczego. Szczegółowy opis robót branży budowlanej i elektrycznej został zawarty w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Branża Elektryczna, szczegółowym kosztorysie nakładczym. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Branża Elektryczna, szczegółowym kosztorysem nakładczym, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przekaże przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Branża Elektryczna i szczegółowym kosztorysem nakładczym. Przed złożeniem ofert wskazana jest wizja lokalna terenu budowy; osoby do kontaktów: - Małgorzata Kotarska - inspektorem nadzoru branży budowlanej, tel.: 91 82 11 454, - Andrzej Chmurzewski - inspektorem nadzoru branży elektrycznej, tel. 91 82 11 453, Wszelkie nazwy własne dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych podając nazwę producenta, markę, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Inne osoby dla Woźniak Krzysztof Roman (135 osób):