Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Marian

w KRS

Marian Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 81 lat
Miejscowości:Żnin (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badzińska Zofia, Bakaj Zygmunt, Banaszak Krystyna, Bolewska Wanda, Bratkowska Alina Elżbieta, Brelińska Teresa Małgorzata, Buczek Andrzej Jakub, Buczkowski Henryk, Cicha Eugenia Maria, Dudek Beata Teresa, Dziennik Wioletta, Gęsicki Mieczysław, Gic Elżbieta, Goc Jan, Grajek Ewa, Heinich Fabian, Hoffmann Zofia, Klawikowska Anna, Kokocha Alfred, Kośmicki Roman Stanisław, Ludkiewicz Ryszard Jan, Mądry Tadeusz, Mazany Józef, Mrówczyńska Barbara, Najzer Julita Sylwia, Nitka Wiesława Barbara, Owsianny Andrzej, Springer Władysław, Starczewska Irena Maria, Starczewska Maria, Świtała Elżbieta, Tańska Paulina, Wawrzyńska Jadwiga Marcjanna, Weneś Salomea Sabina, Wesołek Grzegorz, Zientara Wanda Teresa, Łukomska Maria Jolanta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Winiecka Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Pałuki W Żninie, Żnin − KRS 0000049730
 2. Biskupińskie Towarzystwo Archeologiczne Im. Walentego Szwajcera, Biskupin − KRS 0000170941
 3. Cech Rzemiosł Różnych W Żninie, Żnin − KRS 0000017890
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Białożewinie, Białożewin − KRS 0000454701
 5. Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego W Żninie, Żnin − KRS 0000033370
 6. Spółdzielnia Grup Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych - Spółdzielnia Osób Prawnych, Wtelno − KRS 0000548837
 7. Spółdzielnia Producentów Rzepaku Farmer, Białożewin − KRS 0000393547
 8. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Farmer, Białożewin − KRS 0000387657
 9. Spółdzielnia Producentów Zbóż Farmer, Białożewin − KRS 0000393538
 10. Spółdzielnia Producentów Ziemniaków Skrobiowych Farmer, Białożewin − KRS 0000393992
 11. Spółdzielnia Producentów Żywca Wołowego Farmer, Białożewin − KRS 0000388310
 12. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa Rolnik, Żnin − KRS 0000023193
 13. Stowarzyszenie Miłośników Wenecji, Wenecja − KRS 0000286594
 14. Stowarzyszenie Uniwersytet Iii Wieku Im. Wandy Dobaczewskiej W Żninie, Żnin − KRS 0000302376
 15. Stowarzyszenie Zaleśna Ekologiczna Kraina, Laski Wielkie − KRS 0000313686
 16. Wezambud Sp. Z O.O., Żnin − KRS 0000711258

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Trzody Chlewnej Spółdzielnia Zorza, Białożewin − KRS 0000271445
 2. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 3. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Żnin − KRS 0000244564

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej dla budżetu Powiatu Żniński9ego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, służb i straży w latach 2011 - 2014.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Żninie, Żnin
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Żnińskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży polegającej na:
  1.1. otwarciu i prowadzeniu 23 rachunków bieżących i 50 rachunków pomocniczych,
  1.2. realizacji poleceń przelewu do innych banków,
  1.3. realizacji poleceń przelewu w ramach banku prowadzącego obsługę powiatu,
  1.4. przyjmowania wpłat gotówki,
  1.5. wypłacaniu gotówki,
  1.6. potwierdzeniu operacji bankowych poprzez wyciągi z rachunków,
  1.7. przygotowywaniu i wydawaniu wyciągów bankowych z danego dnia do godz. 11:oo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji,
  1.8. instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu wskazanych pracowników,
  1.9. realizacja poleceń przelewu w formie papierowej w tym samym dniu roboczym złożonych do godz. 14oo, a złożonych po godz. 14oo w następnym dniu roboczym do godz. 10:oo,
  1.10 zapewnienie stałej i kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników ( w Starostwie Powiatowym - 3 stanowisk, w każdej jednostce organizacyjnej po 1 stanowisku),
  1.11. uruchomieniu i realizacji obsługi elektronicznej przelewów w każdej jednostce,
  1.12. Konwojowanie gotówki:
  a)konwojowanie gotówki z Banku do Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo - 10:oo
  b)konwojowanie gotówki z Kasy Starostwa Powiatowego w Żninie do Banku w wyznaczone dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 14:30 - 15:oo.
  c)wolumen wpłat i wypłat gotówki:
  - wpłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych
  - wypłaty gotówkowe - szacunkowo dziennie do kwoty 30.000 złotych
  d)ilość konwojów w okresie trwania umowy - około 1056
  1.13. wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz historii rachunku bankowego na potrzeby Zamawiającego,
  1.14. innych czynnościach nie wymienionych w pkt. 1 - 13.
  2. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o:
  - prowizji - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty
  ( wartości),
  - opłacie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.
  2.1. Wykonawca musi tak skalkulować prowizje i opłaty, aby nie uległy zmianom w trakcie trwania umowy.
  2.2. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  3. Obecnie budżet Zamawiającego na rok 2011według stanu na dzień 30.06.2011r. kształtuje się na poziomie:
  a)wydatki - 86.019.798,00 złotych
  b)dochody - 77.849.939,00 złotych
  3.1. Zamawiający podaje skalę wykorzystanych produktów i usług bankowych w skali rocznej:
  a)ilość rachunków bieżących podstawowych - 23
  b)ilość rachunków pomocniczych - 50
  c)ilość przelewów zewnętrznych papierowych - 165 rocznie
  d)ilość przelewów zewnętrznych elektronicznych - 53522 rocznie
  e)ilość blankietów czeków - 896 rocznie
  f)ilość wpłat gotówkowych - 16149 rocznie na łączną kwotę 2.523.483 złote
  g)ilość wypłat gotówkowych - 2340 rocznie na łączną kwotę 3.799.202 złote
  Dane dotyczą wszystkich jednostek wymienionych w rozdziale III pkt. 1 SIWZ
 2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łabiszyn, oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie, Łabiszyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łabiszyn, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu pożyczek i kredytów.

  2.CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  CPV: 66110000-4 - usługi bankowe

  3.Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Kredyt długoterminowy w kwocie 1 608 000,00 zł
  W tym:
  - 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu;
  - 108 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  Okres kredytowania: do 30.09.2016r.
  Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa WIBRO dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
  -zabezpieczenie: weksel in blanco
  -Spłata kapitału zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
  -Płatność odsetek w okresach miesięcznych
  -Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ
  -W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy
  -Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu.
  -Kredyt długoterminowy w wysokości 1 608 000,00 zł. zostanie postawiony do dyspozycji przez bank od dnia podpisania umowy z możliwością wykorzystania w pełnej kwocie
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 250.000,00 PLN na częściowe sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Tonowo-Żalin
  Zamawiający: Gmina Janowiec Wielkopolski, Janowiec Wielkopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 250.000,00 PLN z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Tonowo-Żalin.

  2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
  1) Planowany okres kredytowania - 2010r. - 2017r
  2) Sposób uruchomienia kredytu: jedna transza w kwocie 250.000,00 zł.

  3) Oprocentowanie kredytu: według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku.


  4) Marża: stała dla całego okresu kredytowania, ustalona przez Wykonawcę.

  5) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową.

  6) Terminy spłaty kredytu: odsetki i raty kapitałowe płatne miesięcznie.

  7) Raty kapitałowe: równe w całym okresie kredytowania.

  8) Karencja w spłacie rat kapitałowych: 12 m-cy liczone od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

  9) Data rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych: listopad 2011r.

  10) Prowizja: proporcjonalnie od uruchamianych transz.

  11) Naliczanie odsetek: od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zamówienie należy wykonać w terminie: uruchomienie środków od 1 listopada 2010 r. do 31.10.2017 r.
 4. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego zlotowego inwestycyjnego oraz kredytu pomostowego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. NZOZ w Żninie..
  Zamawiający: Pałuckie Centrum Zdrowia NZOZ Sp. z o.o., Żnin
  Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego złotowego inwestycyjnego oraz kredytu pomostowego na realizację Projektu Nr RPKP.03.02.00-04-020/08, pod nazwą Zakup aparatów i urządzeń medycznych wraz z dostosowaniem obiektu szpitalnego do ich użytkowania oraz do osiągnięcia zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami prawa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Umowy nr WPW.I.3040-UE-84/2009 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. NZOZ w Żninie. Dla każdego niżej wymienionego zadania zostanie zawarta odrębna umowa kredytowa. Zadanie 1.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego inwestycyjnego w wysokości 663.000,00 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Zadanie 2.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego pomostowego w wysokości 345.000,00 złotych (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 5. Udzielenie Gminie Żnin kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 960 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żninie, Żnin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Żnin kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 960 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup mieszkań od KSC w Toruniu oraz na realizację zadania ORLIK 2012. Rozliczenie otrzymanego kredytu nastąpi do 30.01.2010r. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 6 lat ze spłatą od 20.12.2010 do 20.09.2015r

Inne osoby dla Woźniak Marian (42 osoby):