Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Michał Marcin

w KRS

Michał Marcin Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Marcin
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Jacek Stanisław, Woźniak Paweł Jan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Jacek Stanisław, Woźniak Paweł Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Anna Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Elmax Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000013909
 2. Elmax Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000591693
 3. Grupa Polskich Hurtowni Elektrycznych El-ring Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000164110
 4. Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie, Lublin − KRS 0000028981
 5. Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci Im. Małego Księcia, Lublin − KRS 0000004522
 6. Towarzystwo Jana Karskiego, Kazimierz Dolny − KRS 0000146424

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elexim Piotr Skowron Patrick Willems Sp. J., Sandomierz − KRS 0000072602
 2. Elmega Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000193161
 3. Zespół Usług Technicznych Not Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000068653

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa artykułów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz baterii, różnych materiałów i akcesoriów stolarskich. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów.
  Pakiet nr 1 - Artykuły budowlane
  Pakiet nr 2 - Artykuły stolarskie i ślusarskie
  Pakiet nr 3 - Artykuły hydrauliczne
  Pakiet nr 4 - Artykuły elektryczne
  Pakiet nr 5 - Artykuły różne

  3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej), 44111000-1 Materiały budowlane, 44111800-9 Zaprawa, 44831300-7 Kity, 44810000-1 Farby, 44812210-0 Farby olejne, 44820000-4 lakiery, 44221200-7 Drzwi, 44510000-8 Narzędzia, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne, 44192200-4 Gwoździe, 44531400-5 Śruby, 44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy, 44316400-2 Drobne artykuły metalowe, 44220000-8 Stolarka budowlana, 44190000-8 Różne materiały budowlane, 44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane, 44191400-9 Płyta pilśniowa, 44191100-6 Sklejka, 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria, 316810000-3 Akcesoria elektryczne, 31682000-0 Wyroby elektryczne, 44411000-4 Wyroby sanitarne, 44115210-4 Tworzywa hydrauliczne
  3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia zawierają załączniki nr 1-5 do SIWZ
  3.4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
  3.5. Dostarczone wyroby muszą posiadać min. 6 miesięczny okres ważności licząc od daty dostarczenia towaru oraz atesty dopuszczające do użytku w obszarze medycznym na terenie Polski.
  3.6. Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.
  3.7. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
  3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiających, wynikających z bieżącej działalności, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oznacza to, że zapotrzebowane ilości gazów medycznych i technicznych określonych w załącznikach 1-5 do SIWZ są szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o ilości wstępnie zapotrzebowanej przez Zamawiających.
  3.9. Każdy Zamawiający (z grupy podmiotów) regulował będzie zobowiązania wynikające ze zrealizowanej na jego rzecz dostawy odrębnie, na warunkach określonych umową. Rozliczanie za przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi wystawianymi po zrealizowaniu każdego zamówienia częściowego. Zamówienia realizowane będą zgodnie z bieżącymi zamówieniami poszczególnych Zamawiających i dostarczane na koszt Wykonawcy do magazynów (lub innych miejsc składowania) w siedzibie poszczególnych Zamawiających.
  3.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Inne osoby dla Woźniak Michał Marcin (128 osób):