Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Monika Anna

w KRS

Monika Anna Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Jawor (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Sławomir Grzegorz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Sławomir Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ms Team Elektro Sp. Z O.O., Jawor − KRS 0000420608
 2. Ms Team Sp. Z O.O., Jawor − KRS 0000384330

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eltelbud Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Jawor − KRS 0000249425

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Przebudowa instalacji elektrycznej - Tarnówek 2
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, Polkowice
  Przedmiotem Zamówienia jest przywrócenie pełnej sprawności techniczno - użytkowej pomieszczeń w czynnym budynku Przedszkola należącym do Zasobów Gminy Polkowice, administrowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach poprzez remont i przebudowę instalacji elektrycznej, zmianę sposobu ogrzewania budynku z systemu centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej na paliwo stałe na system ogrzewania miejscowego z pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi.
  Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna w postaci: Projekt budowlany pt. Remont i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Tarnówku wraz z Decyzją na wykonywanie robót budowlanych nr 136.2012 z dn. 21.03.2012, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót [ST] z załączonym przedmiarem robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] oraz Oferta Wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie w dwóch etapach:
  -Etap I - nie później niż do 31.08.2012 r. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty w części przedszkolnej;
  -Etap II - nie później niż do 30.09.2012 r. Wykonawca zgłosi do odbioru końcowego pozostałe roboty.
  W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione.
  Podane w ST lub przedmiarze robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) są przykładowe i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych dokumentach.
  Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie umożliwiał osiągnięcie założonych standardów technicznych [parametrów fizyko- technicznych], co najmniej takich jak wskazane w dokumentacji technicznej, a wszędzie tam gdzie w opisach występują nazwy własne materiałów można zastosować materiały inne pod warunkiem wykazania Zamawiającemu ich równoważności na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek wykazania na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem, że zaproponowane produkty i urządzenia - jako równoważne, będą spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w udostępnionej przy przetargu dokumentacji technicznej.
  Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji technicznej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  Cena ofertowa odpowiadać powinna zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie poza okolicznościami przedstawionymi w projekcie umowy.
  Wykonawca zobowiązany jest na wykonane roboty udzielić gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy, a na wymienianą stolarkę drzwiową na okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez usterek.

Inne osoby dla Woźniak Monika Anna (175 osób):