Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Wiesław

w KRS

Wiesław Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesław
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Krystyna Izabela

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Astur Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000101072
 2. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna-polesie Lubelskie, Okuninka − KRS 0000617453

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla trzech grup osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami - łącznie 130 osób tj. 67 osób niepełnosprawnych oraz 63 opiekunów. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące Zadania (części): Zadanie A: Usługa turnusu dla grupy 1 - Morze Bałtyckie Zadanie B: Usługa turnusu dla grupy 2 - Jezioro Zadanie C: Usługa turnusu dla grupy 3 - Sudety Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tytuł projektu: ,,Twój los w twoich rękach,,. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji każdego z Zadań (każdej z części) niniejszego zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na w/w Zadania. W załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono schorzenia osób w podziale na poszczególne części (zadania). Wykonawca realizując turnus musi uwzględnić specyfikę schorzeń opisanych w tym załączniku. 2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować turnus zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz.1694). 3) Miejsce realizacji turnusu: a) Dla części I (Zadanie A) w ośrodku zlokalizowanym: w odległości do 200 m od plaży nadmorskiej przy czym droga ta musi być utwardzona i wyrównana. b) Dla części II (Zadanie B) w Ośrodek musi być usytuowany nad jeziorem lub innym zbiornikiem wodnym mogącym pełnić funkcję kąpieliska w odległości do 5 godzin jazdy autobusem licząc od siedziby Powiatowego Centrum Powiatowego w Tarnowie. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora/kąpieliska musi znajdować się piaszczysta plaża z wydzieloną strzeżoną strefą i wykwalifikowaną opieką ratowniczą. Jezioro/Kąpielisko musi być nie mniejsze niż 20 hektarów i być dopuszczone do użytku przez odpowiednie służby sanitarne. Wymaga się by ośrodek był oddalony od jeziora/kąpieliska o nie więcej niż 1300m. Jeśli Wykonawca zaoferuje realizację turnusu w ośrodku oddalonym o więcej niż 350 m. od jeziora/kąpieliska to będzie on zobligowany do zapewniania również transportu dla uczestników co najmniej raz dziennie do miejsca kąpielowego i z powrotem. O godzinie wyjazdu i powrotu będzie decydować opiekun grupy w porozumieniu z uczestnikami. c) Dla części III (Zadane C) na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie graniczącym z pasmem gór Sudetów. 4) Wykonawca zorganizuje na swój koszt i we własnym zakresie w okresie trwania turnusu co najmniej jedną wycieczkę w trakcie której uczestnicy będą mogli zwiedzać atrakcje przyrodnicze i/lub historyczne. W ramach każdej wycieczki Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za organizację i opiekę towarzyszącą grupie uczestników od momentu opuszczenia ośrodka, aż po powrót. 5) Wykonawca zorganizuje w czasie wolnym zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne). 6) Ośrodek, w którym Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia musi być ośrodkiem przystosowanym do realizacji turnusu z uwzględnieniem wszystkich schorzeń uczestników tego turnusu wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ w ramach realizowanego Zadania (części). Ośrodek musi posiadać wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz.1694). Wykonawca przekaże oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego, że zaoferowany ośrodek poosiada wymagany przepisami wpis najpóźniej wraz dniem przekazania programu o którym mowa w punkcie 12. 7) Turnus musi zostać tak zorganizowany by jego uczestnicy byli zgrupowani w jednym budynku ośrodka. 8) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów i fizjoterapeutów gwarantującą prawidłową realizację programów turnusu (zabiegi, ćwiczenia realizowane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu). Wykonawca zapewni ponadto opiekuna odpowiedzialnego za koordynację grupy na turnusie w zakresie obsługi kulturalno - oświatowej. Zaleca się by rolę opiekuna przez cały okres realizacji turnusu pełniła ta sama osoba. Opiekun musi przejąć grupę uczestników niezwłocznie po jej przybyciu na teren ośrodka. 9) Wykonawca musi przeprowadzić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia badania lekarskie na początku i na końcu turnusu dla każdego z uczestników. W przypadku konieczności przewozu uczestnika do szpitala w trakcie trwania turnusu, uwzględni to w ramach organizowanego turnusu oraz bezpłatnie zapewni konieczną opieka pielęgniarską lub lekarską. 10) W ramach turnusu wykonawca zorganizuje co najmniej 3 zabiegi dziennie przez minimum 10 dni zabiegowych dla każdej osoby niepełnosprawnej według wskazań lekarza dostosowanych do rodzaju schorzeń i dysfunkcji. Zabiegi będą realizowane na terenie ośrodka, w którym zakwaterowani będą uczestnicy turnusu. Ośrodek musi mieć możliwość realizacji dla uczestników zabiegów suchych i wodnych. 11) Turnus zostanie zrealizowany dla następującej liczby uczestników i opiekunów a) Zadanie A: Liczba uczestników 42 opiekunów 40 b) Zadanie B: Liczba uczestników 17, opiekunów 15 c) Zadanie C: Liczba uczestników 8 opiekunów 8 12) Zadaniem opiekunów oddelegowanych przez Zamawiającego jest wyłącznie opieka i nadzór nad uczestnikami turnusów. Wykonawca nie może zobowiązywać tych opiekunów do innych zadań, zwłaszcza niedopuszczalne jest powierzenie im organizacji turnusów, wyżywienia i noclegów, powierzenie roli przewodnika. 13) Wyżywienie, w ramach turnusu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla wszystkich uczestników oraz opiekunów oddelegowanych przez Zamawiającego. Posiłki muszą być wydawane na terenie ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego, który Wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie. Wymaga się od Wykonawcy minimum 3 posiłków dziennie; śniadanie, kolacja - podawana w formie szwedzkiego stołu, natomiast obiad dwudaniowy wyporcjowany, plus deser. Posiłki muszą zostać przygotowane i podane z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczący higieny żywienia i żywności. Ponadto w dniu powrotu Wykonawca przed rozpoczęciem podróży wręczy każdemu uczestnikowi oraz ich opiekunom suchy prowiant na czas podróży. 14) W przypadku osób wymagających zastosowania specjalistycznej diety Wykonawca zagwarantuje zbilansowane, urozmaicone posiłki dostosowanych do rodzaju schorzenia. 15) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ubezpieczenie wszystkich uczestników turnusu oraz opiekunów oddelegowanych przez Zamawiającego na czas trwania turnusu od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 20.000 zł za osobę. Wykonawca musi posiadać polisę potwierdzającą objęcie uczestników takim ubezpieczeniem oraz przedstawić jej kserokopię przed rozpoczęciem wyjazdu. 16) Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zorganizowania turnusu, (za wyjątkiem transportu do miejsca jego realizacji oraz transportu powrotnego, który zapewnia Zamawiający), w tym także do kontaktu z organizatorami, przedstawicielami oraz innymi właściwymi osobami dla miejsc gdzie będą one realizowane w celu ustalenia szczegółów przyjazdu, zapewnienia noclegów, zapewnienia wyżywienia, badań, organizacji zabezpieczeń i wszelkich innych rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia turnusu. 17) Wymaga się by pomieszczenia ogólnodostępne, z których korzystać będą uczestnicy tj. co najmniej stołówka, baza rekreacyjna, baza zabiegowa były dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. winda, podjazd). 18) Zaleca się by teren ośrodka był bezpieczny, ogrodzony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 19) Wykonawca zakwateruje uczestników turnusu w jednym obiekcie, w pokojach dwuosobowych lub/i trzyosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym zlokalizowanych na parterze lub/i I piętrze wyposażonych w: telewizor z pilotem, czajnik bezprzewodowy, ręczniki kąpielowe. Niedopuszczalne jest kwaterowanie w pokojach innych osób niż uczestników turnusu i ich opiekunów. 20) Zaleca się by pokoje i łazienki wyposażone były w rozwiązania architektoniczne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. 21) Wykonawca zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz lekarską (lekarz i pielęgniarka na stałe przebywający w ośrodku). 22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników lub opiekunów - maksymalnie o 8 osób dla Zadania A, o 4 osoby dla Zadania b oraz 3 osoby dla Zadania C. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem najpóźniej 3 dni przed wyjazdem. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z uwagi na wprowadzone przez Zamawiającego zmniejszenia. 23) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odpowiednią dokumentację w postaci pisemnego sprawozdania zawierającego szczegółowy opis realizacji turnusu. Wykonawca będzie prowadził także dokumentacje w postaci zdjęć podczas realizacji turnusu, formie zapisu cyfrowego na płycie CD. Wymagana ilość zdjęć co najmniej 5 każdego dnia. 24) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy program każdego turnusu najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem turnusu. Program taki musi zawierać co najmniej informacje o planowanych dniach rozpoczęcia turnusu, zalecanych godzinach przyjazdu i wyjazdu, o miejscach, w które udadzą się uczestnicy, miejscu noclegowym, o osobie wyszczególnionej z imienia i nazwiska pełniącej rolę opiekuna, o którym mowa w punkcie 8 oraz innych informacjach istotnych z punktu widzenia realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w złożonym harmonogramie na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy. Dokonana zmiana nie prowadzi do zmiany zawartej umowy. 25) Zamawiający dokona płatności na podstawie faktur (rachunków) po zakończeniu realizacji turnusu. Podstawą do wystawienia faktur (rachunków) jest przekazanie dokumentacji, o której mowa w pkt. 23. Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu winno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia turnusu (wyjazdu). 26) W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a) informowania uczestników turnusu i ich opiekunów o fakcie współfinansowania turnusów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, b) stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo projektu, logo powiatu PCPR w Tarnowie, hasło promocyjne POKL. c) Oznakowanie miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Zwoleń
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych szkoleń wyjazdowych z zakresu aktywności zawodowej i społecznej wraz z programem rehabilitacyjno - integracyjnego dla 92 osób niepełnosprawnych i 16 ich opiekunów z podziałem na dwie grupy w tym: jedna grupa 57 osób niepełnosprawnych i 11 opiekunów , druga grupa 35 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów oraz 7 dniowego wyjazdu integracyjno- szkoleniowego dla grupy 16 osobowej w tym: 8 dzieci z rodzin zastępczych i 8 opiekunów będących uczestnikami projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniki Nr 1 do niniejszej SIWZ, który stanowią jej integralną część. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)..
 3. Zorganizowanie dwóch 14-dniowych pobytów rehabilitacyjno-szkoleniowych w ośrodku na terenie województwa lubelskiego dla 70 osób (60 osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat i 10 opiekunów osób niepełnosprawnych) wraz z organizacją kursu `Barista latte art` w ramach projektu Lepszy start w dorosłe życie współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Parczew
  1.Przedmiotem zamówienia jest:
  zorganizowanie dwóch 14-dniowych pobytów rehabilitacyjno-szkoleniowych w ośrodku na terenie województwa
  lubelskiego dla 70 osób (60 osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat i 10 opiekunów osób
  niepełnosprawnych) wraz z organizacją kursu `Barista latte art` w ramach projektu Lepszy start w dorosłe życie
  współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2. I tura
  pobytu - od 04.08.2014r. do 17.08.2014r. dla 40 osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem
  niepełnosprawności) w tym organizację kursu `Barista latte art` dla 40 osób niepełnosprawnych w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. II tura pobytu - od 17.08.2014r. do 30.08.2014r. dla 30 osób (w tym 10 osób ze znacznym
  stopniem niepełnosprawności wraz z 10 opiekunami) w tym organizację kursu `Barista latte art` dla 20 osób
  niepełnosprawnych w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. 2. W pobycie rehabilitacyjno-szkoleniowym
  uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: -upośledzenie umysłowe; -choroby psychiczne;
  -zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; -choroby narządu wzroku; -upośledzenie narządu ruchu, w tym osoby
  poruszające się na wózku inwalidzkim (nie więcej niż 10 osób na wózku inwalidzkim); -epilepsja; -choroby układu
  oddechowego i krążenia; -choroby układu pokarmowego; -choroby układu moczowo -płciowego; -choroby
  neurologiczne; -inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
  zakaźne odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego; -całościowe zaburzenia rozwojowe. Wykaz
  osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych
  przed rozpoczęciem pobytu rehabilitacyjno - szkoleniowego. 3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca
  zobowiązany jest zapewnić: 1)transport uczestników wraz z opiekunami z miejsca wskazanego przez
  Zamawiającego (na terenie miasta Parczew) do miejsca pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego. Autokar/BUS
  powinien być przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym na wózku inwalidzkim)
  zgodnie z liczbą uczestników wskazanym w punkcie 3.1. Wyjazd z Parczewa o godz. 7.00 w pierwszym dniu
  pobytu, wyjazd do Parczewa o godzinie 14.00 w ostatnim dniu pobytu. 2)dwa pobyty rehabilitacyjno-szkoleniowe.
  Każdy pobyt obejmie 14 dni pobytowych, w tym 13 noclegów (przyjazd grupy w pierwszym dniu pobytu w
  godzinach porannych na drugie śniadanie), wyjazd grupy w czternastym dniu pobytu po obiedzie. 3)pobyt w
  obiekcie rehabilitacyjno-wczasowym lub rehabilitacyjno-szkoleniowym, przystosowanym do potrzeb osób
  niepełnosprawnych, tj. bez barier architektonicznych; 4)kadrę gwarantującą prawidłową organizację pobytu
  rehabilitacyjno -szkoleniowego posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych czynności; w
  tym opiekę medyczną; 5)badanie lekarskie uczestników na początku i na końcu pobytu rehabilitacyjno -
  szkoleniowego; 6)stałą opiekę pielęgniarską i możliwość korzystania z opieki lekarskiej podczas pobytu
  rehabilitacyjno-szkoleniowego; 7)opiekuna grupy w ośrodku wskazanego do kontaktu z uczestnikami i opiekunami
  we wszelkich sprawach związanych z pobytem grupy; 8)zabiegi rehabilitacyjne - nie mniej niż 18 zabiegów dla
  każdego uczestnika łącznie w trakcie trwania pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego w dni robocze (od poniedziałku
  do piątku). Co najmniej 2 zabiegi dziennie z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia pobytu, w których
  dopuszcza się po jednym zabiegu na uczestnika, zgodnie z zaleceniem lekarza i posiadanym
  schorzeniem/rodzajem niepełnosprawności uczestnika; 9)zorganizowanie minimum 2 spotkań z muzyką przy
  ognisku/ lub grillu/ dla każdej z grup połączonych z pieczeniem kiełbas/mięsa z zapewnieniem poczęstunku, w tym:
  kiełbasy, mięsa, pieczywa, ketchupu, musztardy soków, napojów, herbaty, kawy oraz jednego spotkania
  integracyjnego w formie wieczorku tanecznego lub wieczorku filmowego; 10)całodzienne wyżywienie, w skład
  którego wchodzą: śniadanie, dwu daniowy obiad z deserem i sokiem lub kompotem, kolacja. Posiłki powinny
  spełniać wymogi diet wynikających z posiadanych schorzeń uczestników pobytu; 11)zakwaterowanie w pokojach 2
  i 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym - toaleta, umywalka, prysznic w każdym pokoju. Każdy pokój musi
  być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i
  stoliki, szafki przy łóżkach, telewizor oraz czajnik bezprzewodowy, przy czym zakwaterowanie osób poruszających
  się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniem ruchowym możliwe jest wyłącznie na parterze jeśli w budynku nie funkcjonuje winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; 12)ubezpieczenie NNW dla każdego
  uczestnika pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego - 70 osób (60 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów)
  obejmujące całodobowy 14 dniowy pobyt, na kwotę nie niższą niż 10.000 zł na jedną osobę; 13)stołówkę na
  terenie ośrodka rehabilitacyjno-wczasowego lub rehabilitacyjno-szkoleniowego; 14)sprzęt sportowo-rekreacyjny,
  np. sprzęt wodny (rowery wodne, kajaki), boisko sportowe, rowery, stół do tenisa stołowego, rzutki itp.)
  15)opłacenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu i opiekunów, jeśli wymagać
  będzie tego lokalizacja ośrodka; 16)realizację 3 grup kursu `Barista latte art` po 10 godzin dydaktycznych (1
  godzina = 45 min.) na grupę dla łącznie 60 osób niepełnosprawnych, według następującego porządku: I tura - od
  04.08.2014 r. do 17.08.2014 r.: I grupa - 20 osób niepełnosprawnych, II grupa - 20 osób niepełnosprawnych. II
  tura - od 17.08.2014 r. do 30.08.2014 r.: I grupa - 20 osób niepełnosprawnych. a)maksymalna dzienna liczba
  godzin kursu nie więcej niż 5 godzin dydaktycznych na grupę; b)kurs zostanie przeprowadzony przez osobę lub
  osoby posiadające umiejętności i kwalifikacje w zakresie kursu Barista latte art., tj. ukończony kurs z zakresu
  Barista/Barista latte art lub inny równoważny. c)wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i
  produktów oraz wszelkiego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do należytego przeprowadzenia tego rodzaju
  kursu. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt oraz urządzenia w szczególności: tradycyjny/ciśnieniowy ekspress
  do kawy, młynki, blendery, pełne stanowiska pracy baristy, a także materiały m.in. kawy, mleko, syropy,
  przyprawy, czekolady, owoce itp. d)szkolenie ma celu zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
  praktycznych z zakresu Baristy latte art Kurs powinien obejmować m.in następujące zagadnienia: -rodzaje kaw:
  espresso, kawy mleczne, kawy deserowe; -obsługa ekspresu; -przygotowanie kaw; -wstęp do latte art.; -pokaz
  oraz instruktaż wykonywania wzorów różnymi technikami (wzory lane z ręki, rysowane sosem i szpikulcem, m.in
  serce, rozeta, tulipan); -degustacja przyrządzonych kaw; -czyszczenie ekspresu. e)organizator kursu zobowiązany
  jest prowadzić dziennik zajęć z tematyką oraz imienną listą obecności podpisywaną przez uczestników, a także do
  wystawienia dyplomów / zaświadczeń o ukończonym kursie, zawierających tytuł kursu, informację o terminie
  realizacji oraz wykaz zrealizowanych zagadnień; f)obowiązkowe jest oznakowanie dyplomów / zaświadczeń oraz
  dzienników szkoleń logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
  zgodnie z wzorem wskazanym przez Zamawiającego; g)obowiązkowe jest przekazanie kopii dzienników kursu
  oraz kopii każdego wydanego dyplomu / zaświadczenia Zamawiającemu drogą pocztową na adres
  Zamawiającego nie później niż 5 dni kalendarzowych po zakończeniu pobytu; h)obowiązkowe jest oznakowanie
  pomieszczeń, w których odbywać się będzie kurs `Barista latte art` plakatem Zamawiającego, zawierającym m.in.
  informację o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej oraz informacją o realizacji pobytu rehabilitacyjno -
  szkoleniowego w ramach projektu `Lepszy start w dorosłe życie`, ze środków Europejskiego Funduszu
  Społecznego, wraz z logo PO KL i EFS w widocznym miejscu na terenie ośrodka; 4.Wykonawca ponosi
  odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych z przebiegiem pobytu, w tym związanych m.in. z
  zabiegami leczniczymi, opieką lekarską, kursem `Baristy latte art`, spotkaniami integracyjnymi. 5.Pobyt
  rehabilitacyjno-szkoleniowy powinien przebiegać zgodnie z programem pobytu, który winien zostać załączony do
  oferty
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Zwoleń
  . Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu aktywności zawodowej i społecznej wraz z programem rehabilitacyjno - integracyjnego dla jednej grupy składającej się z 36 osób ( w tym: 25 osób niepełnosprawnych, 10 opiekunów osób niepełnosprawnych i 1 opiekun grupy ze strony Zamawiającego) będących uczestnikami projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniki Nr 1 do niniejszej SIWZ, który stanowią jej integralną część. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)..
 5. organizacja i przeprowadzenie warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego Aktywność - Twoja szansa na samodzielność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Lublin
  Zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowych warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych dla 50 osób niepełnosprawnych (w tym jedna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz jedna osoba głuchoniema) wraz z 10 osobami z ich otoczenia na terenie województwa lubelskiego (z wyłączeniem powiatu lubelskiego oraz Miasta Lublina). 1. Instrument aktywizacji zdrowotnej: - zorganizowanie i przeprowadzenie 2 badań lekarskich: pierwsze celem wskazania zabiegów rehabilitacyjnych na początku pobytu oraz drugie celem kontroli efektywności zabiegów rehabilitacyjnych, - dwa zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla każdego z uczestników warsztatów wg zaleceń lekarza, ustalonych na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną. 2. Instrument aktywizacji społecznej: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - treningu kompetencji i umiejętności społecznych, w wymiarze nie mniejszym niż 24 godz. na 1 osobę. Zabiegi rehabilitacyjne oraz warsztaty szkoleniowe mają być przeprowadzane przez 5 dni z wyłączeniem dnia przyjazdu i wyjazdu uczestników. Warsztaty powinny odbyć się w terminie 10.08.2013-30.09.2013 r. w trzech grupach, których skład zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą. Zadanie 2 Zorganizowanie i przeprowadzenie sześciodniowych warsztatów szkoleniowych dla 28 osób na terenie województwa lubelskiego (z wyłączeniem powiatu lubelskiego oraz Miasta Lublina). 1. Instrument aktywizacji społecznej: Celem warsztatów jest uświadomienie sobie przez uczestników związku między realizacją życiowych celów a poziomem osobistej satysfakcji oraz określenie i rozszerzenie indywidualnych celów życiowych, a także pomoc w dostrzeżeniu związku pomiędzy skutecznym osiąganiem celów a umiejętnościami osobistymi oraz społecznymi. Zakres merytoryczny warsztatów winien obejmować takie zagadnienia tematyczne (minimum), jak: - identyfikacja własnej efektywności oraz pożądanych kierunków rozwoju, - wyznaczanie obszarów, które warto usprawnić, - określenie obszarów mogących być źródłem trudności w osiągnięciu celów w wymiarze nie mniejszym niż 24 godz. na 1 osobę. Warsztaty szkoleniowe mają być przeprowadzane przez 4 dni z wyłączeniem dnia przyjazdu i wyjazdu uczestników.Warsztaty powinny odbyć się w terminie 10.08.2013 - 31.08.2013 r. w dwóch grupach, których skład zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą
 6. Zorganizowanie 10-dniowego pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego w ośrodku na terenie województwa lubelskiego dla 96 osób (81 osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat i 15 opiekunów osób niepełnosprawnych) wraz z organizacją warsztatów psychologicznych, w ramach projektu `Lepszy start w dorosłe życie`, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Parczew
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie 10-dniowego pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego w ośrodku na terenie województwa lubelskiego dla 96 osób (81 osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat i 15 opiekunów osób niepełnosprawnych) wraz z organizacją warsztatów psychologicznych w ramach projektu `Lepszy start w dorosłe życie` współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2. I tura pobytu - od 10.08.2013 r. do 19.08.2013 r. dla 48 osób (w tym 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z 15 opiekunami i 18 osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności); II tura pobytu - od 19.08.2013 r. do 28.08.2013 r. dla 48 osób niepełnosprawnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 2. Pobyt obejmie 10 dni pobytowych i 9 noclegów (przyjazd grupy w pierwszym dniu pobytu w godzinach rannych na śniadanie), wyjazd grupy w dziesiątym dniu pobytu po obiedzie. 3. W pobycie rehabilitacyjno-szkoleniowym uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: -upośledzenie umysłowe; -choroby psychiczne; -zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; -choroby narządu wzroku; -upośledzenie narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim (nie więcej niż 15 osób na wózku inwalidzkim); -epilepsja; -choroby układu oddechowego i krążenia; -choroby układu pokarmowego; -choroby układu moczowo -płciowego; -inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego; -całościowe zaburzenia rozwojowe. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pobytu rehabilitacyjno - szkoleniowego. 4. Zakres zamówienia obejmuje: realizację dwóch 10-dniowych pobytów rehabilitacyjno-szkoleniowego. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1)wypoczynek w obiekcie sanatoryjnym lub wypoczynkowym, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych; 2)kadrę gwarantującą prawidłową organizację pobytu rehabilitacyjno -szkoleniowego; 3)badanie lekarskie na początku i na końcu pobytu rehabilitacyjno - szkoleniowego; 4)stałą opiekę pielęgniarską i możliwość korzystania z opieki lekarskiej podczas pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego; 5)zabiegi rehabilitacyjne - nie mniej niż 20 zabiegów dla każdego uczestnika łącznie w trakcie trwania pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego (nie mniej niż 2 zabiegi dziennie dla każdego uczestnika w dni robocze) wybrane według zalecenia lekarza zgodnie z posiadanym schorzeniem/rodzajem niepełnosprawności; 6)zorganizowanie minimum 2 spotkań przy ognisku dla całej grupy połączonych z pieczeniem kiełbas, z poczęstunkiem w formie kiełbasy, plus dodatki (pieczywo, ketchup, musztarda, soki, herbata, kawa itp.); 7)animatora dla uczestników pobytu odpowiedzialnego za opiekę i koordynację pobytu grupy w ośrodku i wskazanego do kontaktu z uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z pobytem grupy; 8)realizację warsztatów psychologicznych pt. `Jak radzić sobie ze złością i wykorzystać jej potencjał w codziennym życiu ?` - 12 godzin (1 godzina = 45 min.) dla 81 osób niepełnosprawnych, według następującego porządku: I tura - od 10.08.2013 r. do 19.08.2013 r.: I grupa - 15 osób niepełnosprawnych, II grupa - 18 osób niepełnosprawnych. II tura - od 19.08.2013 r. do 28.08.2013 r.: I grupa - 24 osoby niepełnosprawne, II grupa - 24 osoby niepełnosprawne. 8.1.Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osobę lub osoby posiadające ukończone studia magisterskie pierwszego stopnia na kierunku psychologia. 8.2. Prowadzący warsztaty zobowiązany jest prowadzić dziennik warsztatów psychologicznych z wykazem realizowanych tematów, harmonogramem oraz imienną listą obecności podpisywaną przez uczestników, a także do wystawienia dyplomów dla uczestników o udziale w warsztatach, zawierających tytuł warsztatów, informację o terminie realizacji oraz wykaz zrealizowanych zagadnień; 8.3. Obowiązkowe jest oznakowanie dyplomów oraz dzienników szkoleń logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wzorem wskazanym przez Zamawiającego; 8.4.Obowiązkowe jest przekazanie kopii dzienników warsztatów oraz kopii każdego wydanego dyplomu Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego nie później niż 5 dni kalendarzowych po zakończeniu pobytu; 8.5.Obowiązkowe jest oznakowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą warsztaty psychologiczne plakatem Zamawiającego, zawierającym m.in. informację o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej oraz informacją o realizacji pobytu rehabilitacyjno - szkoleniowego w ramach projektu `Lepszy start w dorosłe życie`, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z logo PO KL i EFS w widocznym miejscu na terenie ośrodka; 9)całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja, z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń uczestników pobytu, włącznie z dniem przyjazdu - grupa rozpoczyna pobyt śniadaniem i dniem wyjazdu - grupa wyjeżdża po obiedzie; 10)zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym - umywalka, prysznic w każdym pokoju. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach, telewizor, radio oraz czajnik bezprzewodowy, przy czym zakwaterowanie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniem ruchowym możliwe jest wyłącznie na parterze jeśli w budynku nie funkcjonuje winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; 11)ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego - 96 osób (81 osób niepełnosprawnych i 15 opiekunów) obejmujące całodobowy 10 dniowy pobyt, na kwotę nie niższą niż 10.000 zł na jedną osobę. 12)stołówkę na miejscu; 13)sprzęt sportowo-rekreacyjny; 14)opłacenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu i opiekunów, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka; 5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych z przebiegiem pobytu, w tym związanych m.in. z zabiegami leczniczymi, opieką lekarską, warsztatami psychologicznymi, spotkaniami integracyjnymi. 6.Pobyt rehabilitacyjno-szkoleniowy powinien przebiegać zgodnie z programem pobytu, który winien zostać załączony do oferty
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologiczno - integracyjnych dla uczestników projektu pn. Samodzielność drogą do aktywności życiowej.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologiczno - integracyjnych dla 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu krasnostawskiego. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Krasnymstawie w ramach projektu systemowego pt. Samodzielność drogą do aktywności życiowej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 7.1.,Poddziałanie 7.1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
 8. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Zwoleń
  1.Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu aktywności zawodowej i społecznej wraz z programem rehabilitacyjno - integracyjnego dla jednej grupy składającej się ze 102 osób ( w tym: 60 osób niepełnosprawnych, 40 ich opiekunów osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów grupy ze strony Zamawiającego) oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowego szkolenia wyjazdowego z zakresu rozwoju kompetencji społecznych z programem integracyjnym dla 10 dzieci z rodzin zastępczych i 10 ich opiekunów będących uczestnikami projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej SIWZ, które stanowią jej integralną część. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)..
 9. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu z programem rehabilitacyjno -integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, wyjazdu z programem integracyjno - szkoleniowego dla dzieci z rodzin zastępczych i opiekunów, kursu prawa jazdy Kat.B dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Zwoleń
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu z programem rehabilitacyjno -integracyjnym dla 30 osób niepełnosprawnych i 15 ich opiekunów, 7 dniowego wyjazdu integracyjno -szkoleniowego dla 6 dzieci z rodzin zastępczych i 6 ich opiekunów oraz Kursu prawa jazdy Kat.B dla 10 pełnoletnich osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych będących uczestnikami projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
  powiatowe centra pomocy rodzinie.
  2 Zamawiający powyższe zamówienie podzielił na III części i dopuszcza
  składanie ofert częściowych. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu może zrealizować całość zamówienia lub poszczególną jego część:
  3.Część I zamówienia - 14 dniowy wyjazd z programem rehabilitacyjno - integracyjnym dla 45 osób (30 osób niepełnosprawnych w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich i 15 ich opiekunów) ze szkoleniem z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej w ilości 30 godzin zajęć zespołowych i 30 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego ( po 1 godz. dla każdej osoby niepełnosprawnej) z następującymi dysfunkcjami lub schorzeniami: - z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; - z
  chorobami neurologicznymi;
  4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694) a w szczególności zapewnić jego uczestnikom:
  5 W zakresie położenia ośrodka: a) zakwaterowania w jednym obiekcie sanatoryjnym
  lub wypoczynkowym ( dla całej grupy) uprawnionym do realizacji niniejszego zamówienia, zlokalizowanym w odległości max. 200 km. Od siedziby Zamawiającego ( Zwolenia) połoŜonym nad akwenem wodnym ( np. rzeka,jezioro itp.). b) wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, z których korzystać będą uczestnicy m.in. stołówka,
  baza rekreacyjna, baza zabiegowa itp, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. winda, podjazd itp.)
  6.W zakresie zakwaterowania: a) rozlokowania wszystkich uczestników w pokojach 2 lub 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ( tj: umywalka, prysznic, wc, z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody) zlokalizowanych na parterze ośrodka, wyposażonych w telewizor z pilotem, telefon, czajnik bezprzewodowy, ręczniki kąpielowe itp. b) w przypadku zakwaterowania na piętrze niezbędne wyposażenie budynku w windę. Wykonawca musi dysponować również salą szkoleniową do przeprowadzenia zajęć z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej. c) wyposażenie pokoi i łazienek w rozwiązania architektoniczne
  dostosowane do rodzaju niepełnosprawności (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) d)zapewnienie obsługi sprzątającej dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach, z których będą korzystać uczestnicy wyjazdu.
  7.W zakresie wyżywienia: a) 3 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem i kompotem, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka, z zastrzeżeniem iż przyjazd uczestników do ośrodka rozpoczyna się obiadem. b) w przypadku osób wymagających zastosowania specjalistycznej diety, zagwarantowanie zbilansowanych, urozmaiconych posiłków, dostosowanych do rodzaju schorzenia; c) suchy prowiant na czas podróży w dniu wyjazdu; d) żywienie uczestników pobytu powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i zasad higieny;
  8.W zakresie bazy rehabilitacyjno -zabiegowej: a) co najmniej 2 zabiegi dziennie przez min. 10 dni zabiegowych dla każdej osoby niepełnosprawnej,według wskazań lekarza, dostosowane do rodzaju schorzenia lub dysfunkcji, zabiegi realizowane na terenie ośrodka w którym zakwaterowani będą uczestnicy wyjazdu; b)
  wykwalifikowana kadra rehabilitantów i fizykoterapeutów; c) badania lekarskie na początku i na końcu turnusu osób niepełnosprawnych; d) całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska ( lekarz i pielęgniarka na stałe przebywający w ośrodku) e) w przypadku konieczności przewozu uczestnika do szpitala, gwarancja bezpłatnego transportu, opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej;
  9 W zakresie zaplecza rekreacyjno - rozrywkowego: a) kadra gwarantująca prawidłową realizację programu wyjazdu, w tym opiekun odpowiedzialny za koordynację pobytu grupy w zakresie obsługi kulturalno oświatowej;
  b) zatrudnienie opiekuna ze strony Zamawiającego i pokrycie jego kosztów pobytu. c) bogata oferta zajęć integracyjno - rozrywkowych ( ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki integracyjne wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprez) d) co najmniej 2 wycieczki autokarowe, w trakcie których uczestnicy będą mogli zwiedzić okoliczne atrakcje przyrodnicze i historyczne . e) uregulowanie wszelkich biletów wstępu, wejściówek opłat parkingowych itp; f) bogata bezpłatna infrastruktura sportowa np.: boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów itp.; g) zajęcia związane z
  przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności osób biorących w nich udział;
  10.W zakresie transportu: a) przewóz uczestników ze Zwolenia do miejscowości w której położony jest ośrodek, oraz przywóz z ośrodka do Zwolenia po zakończeniu pobytu; b) wykonawca zapewni sprawny technicznie ( posiadający aktualny przegląd techniczny), komfortowo wyposażony autokar z klimatyzacją, toaletą, TV i nagłośnieniem; c) wykonawca zapewni kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu i aktualne badania lekarskie; d) wykonawca poinformuje zamawiającego o terminie, miejscu i godzinie podstawienia autokaru w dniu wyjazdu ze Zwolenia w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wyjazdu; e) ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników na czas pobytu i przejazdu autokarowego w wysokości 10 tys. zł.przypadających na jednego uczestnika a w razie zaistnienia potrzeby sporządzenia protokołu okoliczności i
  przyczyn wypadku związanego z uczestnikiem jak i w drodze do i z miejsca turnusu; f) wykonawca jest zobowiązany do pełnienia roli opiekuna grupy podczas wyjazdu i wspierania osób przez cały okres pobytu;
  11. W zakresie przeprowadzenia szkolenia: a) wykonawca przeprowadzi 30 godz. grupowe szkolenie z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej oraz 30 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego ( po 1 godz. dla każdej osoby niepełnosprawnej) b) tematyka szkolenia obejmuje: - umiejętności komunikacji interpersonalnej; - jak podnieść poczucie własnej wartości: - jak wzmocnić pewność siebie; - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem; - poruszanie się po rynku pracy; - warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przysługujące im
  prawa i obowiązki; - nauka konstruowania CV oraz listu motywacyjnego; - nabywanie wiedzy z zakresu autoprezentacji; c) w trakcie szkolenia poczęstunek w postaci suszu ciastkowego, napoi, owoców, kawy, herbaty.
  d) Wykonawca na 5 dni przed planowanym wyjazdem przedstawi zamawiającemu, plan wyjazdu oraz program szkolenia.
  11 Wymagania dodatkowe, związane z realizacją usługi: a) opłata taksy klimatycznej za wszystkich uczestników, jeżeli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka miejscowości uzdrowiskowej; b) oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy projektu, poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących
  realizowanego projektu; c) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i przekazania jej w formie zapisu cyfrowego na płycie CD Zamawiającemu po zakończeniu zrealizowanej usługi; d) zawiadomienie zamawiającego o każdym przypadku przerwania pobytu przez jego uczestnika; e) przekazanie sprawozdania w formie pisemnej po jej
  zakończeniu zawierającego opis przeprowadzonej usługi oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, niezbędnych przy realizacji ww. projektu f) W wyjeździe będzie dodatkowo uczestniczył opiekuna ze strony Zamawiającego , którego koszty pokryje sam Zamawiający. g) Wykonawca pokryje koszty pobytu osób
  kontrolujących ze strony Zamawiającego; h) Podane w pkt 1 niniejszego załącznika ilości uczestników są szacunkowe a Zamawiający poda wstępną ilość osób na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Powiadomienie o wstępnej ilości uczestników nastąpi faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adres podany przez Wykonawcę
  w ofercie. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników i opiekunów może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) i tak: - jeżeli zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników, najpóźniej do 1-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia usługi, to zamawiający nie poniesie kosztów umownych świadczeń przewidzianych dla tych uczestników, których nieobecność została zgłoszona; - jeżeli zamawiający zgłosi
  zmniejszenie ilości uczestników w dniu rozpoczęcia usługi, to zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych, za pierwszą dobę w ośrodku dla tych osób; - jeżeli zamawiający nie dokona zgłoszenia o zmniejszeniu ilości uczestników, zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych dla danej osoby za wszystkie dni trwania usługi; -jeżeli liczba osób zostanie zwiększona Zamawiający, dodatkowo pokryje koszty tych osób zgodnie z e złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą. - Każdorazowa zmiana ilości osób uczestników projektu wymagać będzie formy
  pisemnej w postaci aneksu do umowy.
  12 Część II zamówienia - 7 dniowy wyjazd integracyjno - szkoleniowy dla
  6 dzieci z rodzin zastępczych i 6 ich opiekunów.
  13Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowego wyjazdu integracyjno- szkoleniowego dla 6 dzieci z rodzin zastępczych i 6 ich
  opiekunów uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 14.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, a w szczególności zapewnić jego uczestnikom:
  15. W zakresie położenia ośrodka: a)zakwaterowania w jednym ośrodku ( dla całej grupy) zlokalizowanym w odległości max. 200 km. od siedziby Zamawiającego ( Zwolenia) położonym nad akwenem wodnym ( np. rzeka, jezioro itp.). b) wszystkie
  pomieszczenia ogólnodostępne, z których korzystać będą uczestnicy projektu m.in. stołówka, baza rekreacyjna,baza szkoleniowa;
  16.W zakresie zakwaterowania: a) rozlokowania wszystkich uczestników w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ( tj: umywalka, prysznic, wc, z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody) wyposażonych w telewizor z pilotem, telefon, czajnik bezprzewodowy, ręczniki kąpielowe itp. b).Wykonawca musi dysponować również salą szkoleniową do przeprowadzenia zajęć z zakresu rozwoju kompetencji społecznych; c)zapewnienie obsługi sprzątającej dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach, z których będą korzystać uczestnicy projektu
  17.W zakresie wyźywienia: a) 3 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem i kompotem, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka,
  z zastrzeżeniem iż przyjazd uczestników do ośrodka rozpoczyna się obiadem. b) suchy prowiant na czas podróży w dniu wyjazdu; c) żywienie uczestników pobytu powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i zasad higieny; 18.W zakresie zaplecza rekreacyjno - rozrywkowego: a) kadra gwarantująca prawidłową realizację programu wyjazdu, w tym opiekun odpowiedzialny za koordynację pobytu grupy w zakresie obsługi kulturalno oświatowej;
  b) bogata oferta zajęć integracyjno - rozrywkowych ( ogniska, grillowanie, wieczorki taneczne, wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprez) c) co najmniej 2 wycieczki jednodniowe autokarowe w trakcie których uczestnicy będą mogli zwiedzić okoliczne atrakcje przyrodnicze i historyczne. d) uregulowanie wszelkich
  biletów wstępu, wejściówek opłat parkingowych itp; e) bogata bezpłatna infrastruktura sportowa np.: boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów itp.; f) zorganizowanie
  czasu wolnego dla uczestników projektu;
  19.W zakresie transportu: a) przewóz uczestników ze Zwolenia do miejscowości w której położony jest ośrodek, oraz przywóz z ośrodka do Zwolenia po zakończeniu pobytu; b) wykonawca zapewni sprawny technicznie ( posiadający aktualny przegląd techniczny), komfortowo wyposażony autokar z klimatyzacją, toaletą, TV i nagłośnieniem; c) wykonawca zapewni kierowcę posiadającego odpowiednie
  uprawnienia do prowadzenia pojazdu i aktualne badania lekarskie; d) wykonawca poinformuje zamawiającego o terminie, miejscu i godzinie podstawienia autokaru w dniu wyjazdu ze Zwolenia w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wyjazdu; e) ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników na czas pobytu i
  przejazdu autokarowego w wysokości 10 tys. zł. przypadających na jednego uczestnika a w razie zaistnienia potrzeby sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnikiem jak i w drodze do i z miejsca turnusu; f) wykonawca jest zobowiązany do pełnienia roli opiekuna grupy podczas wyjazdu i wspierania osób przez cały okres pobytu; 20.W zakresie przeprowadzenia szkolenia: a) wykonawca przeprowadzi 10 godz. grupowe szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji społecznej oraz 6 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego
  ( po 1 godz. dla każdego dziecka) tematyka szkolenia obejmuje: - rozpoznawanie osobistych kompetencji,umiejętności, mocnych stron niezbędnych do pracy z ludzmi; - rozpoznawanie własnych skutecznych strategii,wywieranie wpływu społecznego; - stwarzanie wizji własnej pracy zawodowej; - twórcze przekraczanie własnych
  ograniczeń; - trening umiejętności optymalnego wyraŜania własnego zdania, życzeń, uczuć, obmowy i krytyki; -budowanie dobrych, bliskich relacji rodzinnych; -asertywność, radzenie sobie ze stresem; - kreatywne myślenie i
  twórcze rozwiązywanie konfliktów; - znaczenie i istota komunikacji interpersonalnej; b) w trakcie szkolenia Wykonawca zapewni jego uczestnikom, poczęstunek w postaci suszu ciastkowego, napoi, owoców, kawy, herbaty.
  c) Wykonawca na 5 dni przed planowanym wyjazdem przedstawi zamawiającemu, plan wyjazdu oraz program szkolenia.
  21.Wymagania dodatkowe, związane z realizacją usługi: a) opłata taksy klimatycznej za wszystkich uczestników, jeŜeli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka miejscowości uzdrowiskowej; b) oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy projektu, poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących
  realizowanego projektu; c) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i przekazania jej w formie zapisu cyfrowego na płycie CD Zamawiającemu po zakończeniu zrealizowanej usługi; d) zawiadomienie zamawiającego o każdym przypadku przerwania pobytu przez jego uczestnika; e) przekazanie sprawozdania w formie pisemnej po jej
  zakończeniu, zawierającego opis przeprowadzonej usługi oraz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego. f) Podane w pkt 1 niniejszego załącznika ilości uczestników są szacunkowe a Zamawiający poda wstępną ilość osób na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Powiadomienie o wstępnej ilości uczestników
  nastąpi faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adres podany przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników i opiekunów może ulec zmianie i tak: - jeżeli zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników, najpóźniej do 1-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia usługi, to zamawiający nie
  poniesie kosztów umownych świadczeń przewidzianych dla tych uczestników, których nieobecność została zgłoszona; - jeżeli zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników w dniu rozpoczęcia usługi, to zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych, za pierwszą dobę w ośrodku dla tych osób; - jeżeli zamawiający nie
  dokona zgłoszenia o zmniejszeniu ilości uczestników, zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych dla danej osoby za wszystkie dni trwania usługi; - każdorazowa zmiana ilości osób uczestników projektu wymagać będzie formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. g) Wykonawca jest zobowiązany poddać się kontroli ze strony PCPR oraz innym uprawnionym osobom ,oraz pokryje koszty pobytu tych osób. 22.Część III zamówienia- Kurs prawa jazdy Kat.B dla 10 pełnoletnich osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych
  1.Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B dla 10 pełnoletnich osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestników projektu systemowego My samodzielni realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu współfinansowanego ze
  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 23.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  24.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 ze zm.) 25.Kurs będzie obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych (tzw jazdy) dla każdego uczestnika projektu. Przez godz. jazdy należy rozumieć 60 min. ) Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia przeprowadzi egzamin wewnętrzny i wyda zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, przed zgłoszeniem do egzaminu państwowego oraz badania lekarskie przed przystąpieniem do kursu dla każdego uczestnika. Koszt pierwszego egzaminu państwowego i koszt badań lekarskich pokrywa Wykonawca.
  26.Zajęcia teoretyczne Zamawiający wymaga, żeby odbywały się na terenie miasta Zwolenia, Wykonawca w złożonej ofercie poda dokładny adres realizacji niniejszego zamówienia. i przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić
  Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji budynku i sal wykładowych.
  27.Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia niezbędne materiały dydaktyczne i piśmienne, które po zakończeniu szkolenia przejdą na
  ich własność;
  28.Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 7:00 do godz.18 :00. Zamawiający dopuszcza zajęcia w soboty i niedziele. 29.Zajęcia muszą być zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia zajęć tj: posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy p poż..
  30.Wykonawca podczas prowadzenia zajęć teoretycznych zapewni jego uczestnikom wyżywienie w postaci obiadu - II danie wraz z napojem oraz przerwy kawowe ( kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka)
  31.Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia od dnia rozpoczęcia szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków , forma ubezpieczenia imienna, pełny zakres całodobowy), kserokopię polisy należy dostarczyć do zamawiającego najpóźniej na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, a w przypadku kiedy okres od podpisania umowy do rozpoczęcia szkolenia będzie krótszy to w dniu rozpoczęcia szkolenia.. W przypadku zmiany osób uczestniczących w projekcie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie nowym uczestnikom na własny koszt. 32.Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołów okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy w razie gdy taki wypadek zaistniał w trakcie szkolenia u osoby skierowanej, lub w trakcie przejazdu tych osób.
  33.Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu, a po zakończeniu kursu przekazania jej Zamawiającemu.
  34.Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za przeprowadzony kurs prawa jazdy kat. B zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) nie zgłoszeniu się uczestników na zajęcia; b) przerwanie lub rezygnacja z uczestnictwa w kursie skierowanej osoby c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu i umowy;
  35.Wykonawca jest zobowiązany poddać się kontroli PCPR oraz innym uprawnionym osobom.
  36.Wykonawca będzie zobowiązany do właściwego oznakowania (oblogowania) sal wykładowych ,list obecności, dzienników zajęć itp zgodnie z obowiązującymi
  przepisami dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  37.Zamawiający zastrzega, iż może ulec zmianie liczba uczestników kursu, wówczas Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za faktyczną ilość osób, które kurs ukończyły, stosownie do złożonej w prowadzonym postępowaniu oferty.
  38.Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i przekazania jej w formie zapisu cyfrowego na płycie CD Zamawiającemu po zakończeniu zrealizowanej usługi;.
 10. Organizacja trzech imprez sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej SA i ich rodzin w Okunince k/Włodawy nad Jeziorem Białym (części od I do III)
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech imprez sportowo-rekreacyjnych nad j. Białym w Okunince k/Włodawy dla pracowników Poczty Polskiej i ich rodzin w ilości: 2800 (część I), 800 (część II) i 800 (część III) uczestników.
  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
  o Ogrodzony teren ośrodka o powierzchni od 2 do 4 ha do dyspozycji uczestników imprez
  w dniach 02.06.2012 r. ( część I), 09.06.2012 r. ( część II) oraz 16.06.2012 r. ( część III)
  o Ośrodek z bezpośrednim dostępem do jeziora, własnymi pomostami i sprzętem wodnym do rekreacji
  o Zespół muzyczny
  o Nagłośnienie w trakcie trwania festynu
  o Miejsce na zabawę taneczną
  o Boiska do piłki nożnej, plażowej, siatkowej, sprzęt sportowy do tych gier
  o Organizacja rozgrywek sportowych, zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej obsady sędziowskiej
  o Stoiska z posiłkami i napojami - (jednoczesne wydawanie wszystkich posiłków)
  o Miejsca siedzące, stoliki, parasole dla wszystkich uczestników festynu
  o Zaplecze kuchenne - własna kuchnia umożliwiająca przygotowanie wszystkich posiłków na miejscu (wykluczony catering)
  o Ciepłe posiłki w tym obiad z dwóch dań
  o Napoje w ilości 1,5 l na każdego uczestnika
  o Dodatkowe stoły z przystawkami sukcesywnie uzupełniane ( tylko w części I)
  o Ochronę przez wynajętą firmę ochroniarską
  o Opiekę medyczną na czas trwania imprezy
  o Opiekę ratowników na kąpielisku oraz możliwość korzystania ze sprzętu wodnego
  o Zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarno- higienicznego (WC)

  Szczegółowy zakres zobowiązania Wykonawcy w poszczególnych częściach zawierają wzory umów przygotowane dla poszczególnych części I, II i III, stanowiące załączniki od nr 4.1 do nr 4.3 do SIWZ.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w ww. wzorach umów.
 11. Festyn rekreacyjno-sportowy - pożegnanie lata-grzybobranie - nad Jeziorem Białym w Okunince k/Włodawy, dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin obsługiwanych przez Dział Zarządzania Kadrami w Zamościu
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad Jeziorem Białym w Okunince k/Włodawy dla około 850 uczestników.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
  - ogrodzony teren ośrodka o powierzchni od 2 do 4ha, z bezpośrednim dostępem do jeziora, własne pomosty do dyspozycji uczestników imprezy w dniu 27-08-2011r w godz. 9.00-21.00
  - zespół muzyczny w godz. 14.00-21.00
  - nagłośnienie w trakcie trwania festynu
  - miejsce na zabawę taneczną
  - boiska do piłki nożnej , plażowej, siatkowej, sprzęt sportowy do tych gier
  - organizacja wyjścia do lasu na grzyby z przewodnikami
  - stoiska z posiłkami i napojami -(jednoczesne wydawanie wszystkich posiłków )
  - miejsca siedzące , stoliki, parasole dla wszystkich uczestników festynu
  - cztery posiłki: zestaw śniadaniowy: pierogi, naleśniki (do wyboru), wędlina, pieczywo, obiad z dwóch dań: zupa, kotlet drobiowy, ziemniaki surówka + kompot, bigos, z grila: kiełbasa, kaszanka, karkówka (do wyboru)
  - napoje w postaci wody mineralnej, napoje kolorowe owocowe gazowane i nie gazowane w ilości 1,5 l na każdego uczestnika
  - kawa , herbata przez cały czas trwania imprezy
  - opiekę medyczną na czas trwania imprezy - 1 pielęgniarka
  - opiekę ratowników na kąpielisku oraz możliwość korzystania ze sprzętu wodnego
  - w przypadku opadów deszczu udostępnienie domków, pokoi, pomieszczeń ( takich jak np. świetlica, sala gimnastyczna w ośrodku bądź w ośrodkach sąsiednich) dla uczestników festynu
  - miejsca parkingowe dla autokarów
  - miejsca parkingowe dla samochodów osobowych
  - zabezpieczenie firmy prowadzącej zabawy i konkursy dla dzieci oraz zabezpieczenie urządzeń rekreacyjnych ( min. 4 urządzenia + wata cukrowa) w godz. 10.00 -18.00
  - wyścigi rowerowe kajakiem, regaty żeglarskie na akwenie wodnym (dla wszystkich chętnych uczestników festynu)
  - ubezpieczenie uczestników festynu od następstw nieszczęśliwych wypadków
  - odpowiednie zabezpieczenie sanitarno- higieniczne - max 40 osób na 1 wc
  - odpowiednie zaplecze kuchenne: własna kuchnia i stołówka umożliwiająca przygotowanie posiłków na miejscu /wyklucza się catering/
  - transport uczestników festynu (ok. 75% ) autokarami z miejsc wyjazdu i z powrotem
  ( miejsca wyjazdu: Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Lub., Hrubieszów, Janów Lub. )
 12. Organizacja festynu sportowo rekreacyjnego nad Jeziorem Białym w Okunince k/ Włodawy dla pracowników Poczty Polskiej SA jak i członków ich rodzin obsługiwanych przez Dział Zarządzania Kadrami w Zamościu
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j. Białym w Okunince k/Włodawy dla ok. 900 uczestników.
  W ramach zawartej umowy wykonawca zapewnia :
  - ogrodzony teren ośrodka o powierzchni od 2 do 4 ha do dyspozycji uczestników imprezy w dniu 11-06-2011r w godz. 9.00-21.00 z bezpośrednim dostępem do jeziora, własnymi pomostami sprzętem wodnym do rekreacji
  - zespół muzyczny w godz. 14.00-21.00
  - nagłośnienie w trakcie trwania festynu
  - miejsce na zabawę taneczną
  - boiska do piłki nożnej , plażowej, siatkowej, sprzęt sportowy do tych gier
  - organizacja zaplanowanych rozgrywek sportowych /piłka nożna, siatkowa/ i zapewnienie obsady sędziowskiej
  - stoiska z posiłkami i napojami - (jednoczesne wydawanie wszystkich posiłków )
  - miejsca siedzące , stoliki, parasole dla wszystkich uczestników festynu
  - cztery posiłki: zestaw śniadaniowy, drugie danie obiadowe, bigos, kiełbasa z grilla,
  - napoje w postaci wody mineralnej, napoje kolorowe owocowe gazowane i nie gazowane w ilości 1,5 l na każdego uczestnika
  - opiekę medyczną na czas trwania imprezy
  - opiekę ratowników na kąpielisku oraz możliwość korzystania ze sprzętu wodnego
  - udostępnienie domków i pokoi dla uczestników festynu
  - w przypadku opadów deszczu udostępnienie pomieszczeń ( takich jak np. świetlica, sala gimnastyczna w ośrodku bądź w ośrodkach sąsiednich)
  - miejsca parkingowe dla autokarów
  - miejsca parkingowe dla samochodów osobowych
  - zabezpieczenie firmy prowadzącej zabawy i konkursy dla dzieci oraz zabezpieczenie urządzeń rekreacyjnych
  - wyścigi rowerowe kajakiem, regaty żeglarskie na akwenie wodnym
  - ubezpieczenie uczestników festynu od następstw nieszczęśliwych wypadków
  - transport uczestników festynu autokarami z miejsc wyjazdu i z powrotem
  - zaplecze kuchenne: własna kuchnia i stołówka umożliwiająca przygotowanie posiłków na miejscu /wyklucza się catering/
  - odpowiednie zabezpieczenie sanitarno- higieniczne - max 40 osób na 1 wc.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 13. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j.Białym w Okunince k/Włodawy
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest rganizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j.Białym w Okunince k/Włodawy dla ok.2850 uczestników w terminie 28.05.2011 r. w godz.8.30-21.00
 14. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j. Białym w Okunince k/Włodawy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin obsługiwanych przez Dział Zarządzania Kadrami w Zamościu
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j. Białym w Okunince k/Włodawy dla ok. 900 uczestników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 15. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j. Białym w Okunince k/Włodawy.
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego nad j. Białym w Okunince k/Włodawy dla ok. 2300 uczestników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 16. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Poczty Polskiej obsługiwanych przez CZK Dział Rejonowy w Zamościu
  Zamawiający: Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, na warunkach ustalonych w bezpośrednich negocjacjach, festynu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników p.p.u.p. Poczta Polska obsługiwanych przez Centrum Zarządzania Kadrami Dział Rejonowy w Zamościu.
  Warunki realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
 17. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Poczty Polskiej obsługiwanych przez CZK Dział Rejonowy w Lublinie
  Zamawiający: Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, na warunkach ustalonych w bezpośrednich negocjacjach, festynu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników p.p.u.p. Poczta Polska obsługiwanych przez Centrum Zarządzania Kadrami Dział Rejonowy w Lublinie.
  Warunki realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.