Kogo reprezentuje osoba

Woźniak Wiesław Stefan

w KRS

Wiesław Stefan Woźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesław
Drugie imię:Stefan
Nazwisko:Woźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Chodecz (Kujawsko-pomorskie), Lubsin (Kujawsko-pomorskie), Potok (Kujawsko-pomorskie), Włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudziak Waldemar Piotr, Grabowski Przemysław Krzysztof, Kujawa Paweł, Lewandowski Krzysztof, Mamoński Leszek, Mikołajczak Kamil Krzysztof, Zamrzycki Sebastian Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciarkowska Mirosława Ewa, Górniak Dzioba Daria, Grzybowski Henryk Jan, Skarżyńska Katarzyna Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowski Marcin
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Grażyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dramczyk Sebastian Piotr, Gawłowska Joanna, Plucińska Grażyna, Pluciński Michał Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pawińska Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ag-med Sp. Z O.O., Potok − KRS 0000052308
 2. Ashton Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000420224
 3. Fundacja Sport i Pamięć, Włocławek − KRS 0000309937
 4. Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A., Włocławek − KRS 0000513521
 5. Klub Koszykówki Włocławek S.A., Włocławek − KRS 0000207305
 6. Memento Mori Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000212172
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000034210
 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000031648
 9. Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej, Włocławek − KRS 0000288602
 10. Wgw Abs Services Sp. Z O.O., Lubsin − KRS 0000686591
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Chodecz − KRS 0000536312

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apex-elzar Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000031786
 2. Blejkan Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000290880
 3. Chemeko Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000073399
 4. Elzar Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000503071
 5. Gpt Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000054043
 6. Hydrobudowa Polska S.A. Likwidacyjnej, Wysogotowo − KRS 0000017342
 7. Infra S.A., Wysogotowo − KRS 0000295199
 8. Marplast Sp. Z O.O., Mała Grzywna − KRS 0000511038
 9. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000180178
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000048441
 11. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Metorex Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Toruń − KRS 0000036203
 12. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spec-dróg Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000049755

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
  Zamawiający: Urząd Miejski w Raciążu, Raciąż
  Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" nr POIS.02.03.00-00-0037/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, realizowany jest na terenie Aglomeracji Raciąż, w mieście Raciąż, w rejonie ulic: Warszawskiej, Sportowej, Zakolejowej, Dworcowej, Łąkowej, 11 Listopada, Płockiej, Wolności, Rzeźnianej, Zawoda oraz na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu a także na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witkowo w gm. Raciąż. Na realizację Projektu Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. 2.1.2 Zamawiający zaprasza Wykonawców na wizję lokalną w dnu 6.02.2017r. 2.2. Zakres rzeczowy Projektu Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu" obejmuje trzy grupy robót: 1) Budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Raciąża o łącznej długości 6,46 km w rejonie ulic Warszawskiej, Sportowej, Zakolejowej, Dworcowej, Łąkowej, 11 Listopada, Płockiej, Wolności, Rzeźnianej, Zawoda. 2) Rozbudowę oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu położonej przy ul. Szwedzkiej, której zakres obejmuje: budynek techniczny, budynek socjalny, pompownie ścieków surowych, zbiornik retencyjny, komorę zasuw, reaktory SBR, komorę wlotową, stację dmuchaw, komorę tlenowej stabilizacji osadu, stację mechanicznego odwadniania osadu. 3) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Witkowo związany z: - budynkiem stacji uzdatniania wody składającego się z: hali filtrów, sprężarkowni, chlorowni, pompowni IIº, pomieszczenia pomp wód popłucznych,- zbiornikami naziemnymi wody pitnej, - studniami głębinowymi-ujęcia wody podziemnej, - budynkiem stacji transformatorowej, - elementami zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem.
 2. Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz, Chodecz
  Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz.” Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą przez właścicieli w dowolnych pojemnikach (w tym workach). Wyposażenie w pojemniki (worki) służące do zbierania odpadów komunalnych należy do Właścicieli nieruchomości. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Chodecz przeznaczone są ogólnodostępne pojemniki o min. pojemności 1100 l. Pojemniki będą dostępne w 15 ogólnodostępnych punktach zbiorczych odbioru odpadów komunalnych, wyznaczonych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu umowy: 1) wyposaża każdy z 15 ogólnodostępnych punktów zbiorczych odbioru odpadów komunalnych wyznaczonych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, w co najmniej 4 pojemniki o min. pojemności 1100 l przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych; 2) wyposaża każdy z 15 ogólnodostępnych punktów zbiorczych odbioru odpadów komunalnych wyznaczonych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, wyposaża w co najmniej 1 pojemnik o min. pojemności 1100 l dla każdej z frakcji odpadów segregowanych (tj. szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych i trawy), 3) umożliwia właścicielom nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyposażenie w pojemniki (worki) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych na terenie Gminy Chodecz zmieszanych odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie: 10 razy w ciągu czasu trwania umowy, tj. raz w miesiącu (w pierwszy poniedziałek miesiąca) w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2017 r. oraz dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 2017 r. Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów: 34 razy w ciągu czasu trwania umowy, tj. dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2017 r. oraz dwa razy w tygodniu (w poniedziałek i piątek) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 2017 r. Zamawiający zobowiązany jest do dysponowania punktem selektywnej zbiórki odpadów (tzw. PSZOK) na terenie Miasta i Gminy Chodecz w momencie podpisania umowy z Zamawiającym. PSZOK musi być tak dostosowany, aby umożliwić właścicielom działek letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dostarczanie do niego następujących odpadów komunalnych: 1) metale, 2) opakowania wielomateriałowe, 3) przeterminowane leki i chemikalia, 4) zużyte baterie i akumulatory, 5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe, 8) zużyte opony, 9) popiół.
 3. Modernizacja SUW Komorów
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja SUW Komorów polegająca na: - przebudowie instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych tylko w budynku technologicznym i osadniku w Stacji Uzdatniania Wody Komorów; - remoncie wewnętrznym tylko hali technologicznej zgodnie z projektami załącznik 8 do SIWZ. W ramach wewnętrznego remontu hali technologicznej należy uwzględnić: - wymianę drzwi i okien, parapetów wew. i obróbkę blacharską podokienników zew.; - oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie stalowych krat okiennych w ramach wymiany okien w części technologicznej; - wykonanie ścianki działowej i zadaszenia chlorowni; - odnowienie tynków wewnętrznych, przetarcie, uzupełnienie braków i ich malowanie oraz wyłożenie glazurą; - wyłożenie posadzki gresem antypoślizgowym; - wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia hali technologicznej oraz instalację siły i sterowania urządzeń technologicznych w hali technologicznej i osadniku, osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania. Na podstawie wytycznych automatyki Wykonawca może wykonać potrzebne sterowanie urządzeń technologicznych. Urządzenia wymagające zasilenia i sterowania podane są na schemacie technologicznym. W przedmiarach robót w poz. 2.1.11 jest mowa o dostawie, montażu, uruchomieniu i oprzewodowaniu rozdzielni automatyki RS1. W zakresie automatyki przewidziano rozdzielnicę fabryczną dostawcy technologii. UWAGI: 1. Rozdzielnica RS2 nie została objęta rysunkiem, gdyż urządzenia sanitarne wymagające sterowania posiadają własne rozdzielnice sterujące RS2 (dotyczy: elektrolizera, osuszacza powietrza, nagrzewnicy i grzejników). Zasilanie ww. urządzeń przewidziano w rozdzielnicy RE1. 2. W opisie projektu technologii na stronie 14 sformułowanie i liniowe należy skreślić. 3. W załączniku 4.1. na stronie 49 projektu technologii błędnie podano: ilość 1. Powinno być: ilość 2. 4. W ofercie należy uwzględnić możliwość sterowania pompownią Io z poziomu sterownika centralnego. Sterowanie powinno dotyczyć trzech studni. 5. Praca SUW ma być automatyczna i ręczna. Wynika to z wytycznych automatyki. 6. W dokumentacji rysunkowej technologii zaprojektowane urządzenia mają posiadać dwa włazy boczne, zgodnie z STWiOR pkt. 4.1.1. 7. W przedmiarach dotyczących remontu SUW: a) uwzględnić dział od 1 do 6 włącznie - tylko remont wewnętrzny hali technologicznej; b) nie uwzględniać działu 7 za wyjątkiem lp. 92 - remont wewnętrzny hali technologicznej; c) nie uwzględniać działu od 8 do 13 włącznie. 8. W przedmiarach elektrycznych technologii nie uwzględniać całej poz. 1, ponieważ Lp. 1. - linie sterownicze - (zostało wykonane w poprzednim etapie modernizacji). Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem ofert dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej modernizacji (ew. urządzenie placu budowy). Wykonawca przed rozpoczeciem robót ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną lub/i wideo terenu budowy, miejsca modernizacji tj. hali technologicznej i osadnika, i dostarczyć Zamawiającemu. 2. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące Załącznik 10 do SIWZ. 3. Roboty mają być wykonane zgodnie z STWiOR załączniki 9 do SIWZ. 4. Ogólne wytyczne wykonawstwa i odbioru. Zakres rzeczowy prac objętych niniejszym opracowaniem wykonywać i odbierać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wspólną dla niniejszego opracowania oraz opracowania pt. Projekt budowlany instalacji technologicznych i sanitarnych) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne) i Tom II (instalacje sanitarne i przemysłowe). 5. Prawa autorskie. Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać udostępnionej mu dokumentacji poza przedmiotowym procesem inwestycyjnym. Dokumentacja tak w całości, jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie. 6. Oferta równoważna Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać niezbędne świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Podstawą uwzględniającą równoważność jest dokumentacja i STWiOR, a podane tam kryteria nie mogą być traktowane wybiórczo. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne do oferty załączy wyczerpującą informację techniczną wykazującą spełnienie wymaganych kryteriów. że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania Szczegółowe wymagania Zamawiającego określono w STWiOR - załącznik 9 do SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia zamienne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji oraz niezawodności działania. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany zaoferowanych urządzeń/wyborów na etapie wykonywania zamówienia bez akceptacji Inwestora i projektanta. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane materiały i urządzenia wymagań Zamawiającego określonych w STWiOR i dokumentacji projektowej, przy jednoznacznym i precyzyjnym określeniu ich typu: - atestów PZH. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów na materiały i urządzenia związane bezpośrednio z technologią uzdatniania wody tj. posiadające kontakt z wodą. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający dodatkowo żąda przedstawienia: - deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, - karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. 8. Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z istniejącym terenem, w celu prawidłowego przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, gdy udzielenie pełnomocnictwa będzie niezbędne do realizacji zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić bezpieczną organizację prac; b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę; c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego; d) nadmiar gruntu/gruzu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek, w tym starej instalacji, a na etapie realizacji umowy przedłożyc Zamawiającemu dokument potwierdzjący dokonanie zezłomowania. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu/gruzu. e) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty wody i energii elektrycznej, koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej; f) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części; g) w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie roboty i czynności z nimi związane w sposób zapewniający ciągłe funkcjonowanie instalacji wodociągowej oraz jak najmniejszą uciążliwość dla odbiorów wody, a wyłączenia dopływu wody z SUW do sieci będą dokonywane na czas niezbędny do wykonywania przełączeń lub niezbędnych robót instalacyjnych i mogą odbywać się w godzinach nocnych od godz. 23.00 do godz. 5.00..
 4. Program utwardzania dróg gruntowych - II postępowanie
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek, poprzez wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE). Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące ulice: 1) ulica Boczna od km 0+000 do km 0+178, 2) ulica Dobra od Alei Jana Pawła II do ul. Zachodniej, 3) ulica Jaworowa od ul. Michelińskiej do ul. Kościelnej, 4) ulica Konopnickiej od km 0+000 do km 0+226,3, 5) ulica Liściasta od ul. Zachodniej do ul. Szyszkowej, 6) ulica Miodowa od ul. Botanicznej do ul. Szkolnej, 7) ulica Modra od ul. Botanicznej do ul. Szkolnej, 8) ulica Paprocia od ul. Michelińskiej do ul. Sarniej, 9) ulica Parkowa - działka nr 1 (KM 07; Obręb Michelin), działka nr 4 (KM 08; Obręb Michelin), działki nr 4 i 190 (KM 09; Obręb Michelin), działka nr 59 (KM 10; Obręb Michelin), 10) ulica Płowiecka od ul. Łubnej do ul. Planty II, 11) ulica Siewna od ul. Podmiejskiej do ul. Zatorze, 12) ulica Słodowskiej od km 0+000 do km 0+302,3, 13) ulica Sasankowa od ul. Witoszyńskiej do ul. Poziomkowej
 5. Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Chodecz
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów

Inne osoby dla Woźniak Wiesław Stefan (34 osoby):