Kogo reprezentuje osoba

Żak Franciszek

w KRS

Franciszek Żak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Franciszek
Nazwisko:Żak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Inowrocław (Kujawsko-pomorskie), Kruszwica (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dorenda Piotr Paweł, Dzwoniarkiewicz Bogdan Marian, Grabowski Jerzy Bogusław, Imański Piotr, Kotas Andrzej, Krzewina Waldemar Józef, Kubiak Leszek Edward, Molenda Roman, Mrówczyński Marek, Olejnik Jan Kazimierz, Opasik Henryk, Posadzy Michał, Wypijewski Waldemar Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Luber Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagrowski Zbigniew, Borczak Paweł, Chojnacki Piotr, Chojnowska Agnieszka, Chromiński Jacek, Chylewski Leszek Wojciech, Dybicz Jan Maksymilian, Dzwoniarkiewicz Adam, Dzwoniarkiewicz Bogdan, Kozłowski Jan, Puchała Zbigniew, Rasała Jerzy, Ryż Dominik, Ryż Zbigniew, Sobecki Lech, Wachowicz Jerzy, Winiarczyk Adam Andrzej, Ławniczak Tomasz Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żurawski Dawid Krystian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Adterram Polska Sp. Z O.O., Morgi − KRS 0000631723
 2. Agroprodukt Sp. J. Wspólnicy Ryż i Dzwoniarkiewicz, Rzepowo − KRS 0000263743
 3. Bank Spółdzielczy W Kruszwicy, Kruszwica − KRS 0000046919
 4. Bm Warzywa Sp. Z O.O., Racice − KRS 0000672988
 5. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Piast Sp. Z O.O., Rzepowo − KRS 0000294576
 6. Klub Piłkarski Gopło Kruszwica, Kruszwica − KRS 0000099229
 7. Kmw Invest Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000443604
 8. Kmw Invest Sp. Z O.O. 2 Spółka Komandytowa, Inowrocław − KRS 0000452785
 9. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 10. Młyn Grażyna Sp. J. Adam Dzwoniarkiewicz i Wspólnicy., Racice − KRS 0000013070
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Chełmcach, Chełmce − KRS 0000078934
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Kruszwicy, Kruszwica − KRS 0000050940
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Racicach, Racice − KRS 0000263960
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Rusinowie, Rusinowo − KRS 0000084793
 15. Planto Sp. Z O.O., Racice − KRS 0000418127
 16. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Nadgoplański, Kruszwica − KRS 0000115373
 17. Przedsiębiorstwo Komunalne W Kruszwicy Sp. Z O.O., Kruszwica − KRS 0000101600
 18. Stowarzyszenie Krusza, Kruszwica − KRS 0000657221
 19. Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Nasz Dom W Racicach, Racice − KRS 0000274959
 20. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Nadgoplański W Kruszwicy, Kruszwica − KRS 0000050921
 21. Wegefarm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000284969
 22. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna W Cukrowni Kruszwica, Kruszwica − KRS 0000112297

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrea Dystrybucja S.A., Poznań − KRS 0000396020
 2. Aluban Sp. Z O.O., Racice − KRS 0000397310
 3. Cn-tower-plaza Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000154050
 4. Cukrownia Kruszwica S.A., Kruszwica − KRS 0000121027
 5. Fundacja Mecz Życia, Grodztwo − KRS 0000412551
 6. Mamp;m Sp. Z O.O., Radziejów − KRS 0000032741
 7. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Mogilno − KRS 0000308392
 8. Przedsiębiorstwo Transportowo-węglowe Przy Cukrowni Kruszwica Sp. Z O.O., Kruszwica − KRS 0000088693
 9. Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000046531
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Mogilnie, Mogilno − KRS 0000123175
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Polanowicach, Polanowice − KRS 0000008684
 12. Spółdzielnia Producentów Świń Polski Orzeł, Płużnica − KRS 0000176162
 13. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2012-2016
  Zamawiający: Gmina Kruszwica, Kruszwica
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kruszwica i jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1.Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stopa redyskonta weksli pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji redyskonta weksli, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem, b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, c) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych ( nie dotyczy jednostek organizacyjnych) d)Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy Zamawiającego - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych e) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 4 stanowisk ( 2 dla: Urząd Miejski W Kruszwicy i po jednym dla Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy iMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy), w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin, - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, f) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: - dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, -generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, - pełną informację o dacie i godzinie operacji, -przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, -wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, -system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, g) Wydawanie blankietów czekowych. h) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. i) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. j) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. k) Możliwość udzielenia na rachunku podstawowym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Kruszwicy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową., - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, - w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 2.Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 3.Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 4.Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 5. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 6. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w SIWZ. Ilości rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz jednostek organizacyjnych, stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego na 2011 rok
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy, Kruszwica
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego na 2011 rok, który wymaga zachowania następujących warunków: 1. kwota kredytu: 454.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 PLN), 2. okres kredytowania: do 31 grudnia 2014 roku, 3. karencja w spłacie kapitału do dnia 30 listopada 2012 r 4. spłata kapitału po upływie okresu karencji: zgodnie z proponowanym harmonogramem spłat rat kapitałowych - załącznik 4 do SIWZ 5. spłata odsetek w okresach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca bez karencji 6. jedyne zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 7. przeliczanie oprocentowania miesięcznie 8. kredyt zostanie wykorzystany do 31 grudnia 2011 roku 9. uruchomienie kredytu nastąpi na pisemne polecenie zamawiającego nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania informacji od zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą faksu) na konto bankowe zamawiającego 10. oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma stałej marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i stopy WIBORU 1M stanowiącej średnią z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego 11. wysokość marzy będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy 12. za spłatę rat kredytu i odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy 13. zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych opłat i prowizji, a odsetki będą naliczone za okres faktycznego wykorzystania kredytu, 14. wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystaniem kredytu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Inne osoby dla Żak (736 osób):