Kogo reprezentuje osoba

Żak Wiesław

w KRS

Wiesław Żak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesław
Nazwisko:Żak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie)
Przetargi:43 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adaszkiewicz Krystyna Jadwiga, Bąbol Roman, Badełek Bożena Irena, Bogusławski Andrzej, Bronowicka Teresa Danuta, Chała Danuta, Chojka Janina Maria, Dębiec Halina, Dróżdż Janusz, Dziuba Joanna, Fau Perek Sylwia Katarzyna, Feja Stanisław, Gałka Małgorzata Urszula, Gogól Urszula Sabina, Golińska Czapla Justyna Magdalena, Grad Mieczysław Stanisław, Jabłońska Ilona Anna, Jadczak Ewa Maria, Jakubowska Jolanta Katarzyna, Janowska Paulina, Janus Andrzej Piotr, Janus Aneta Teresa, Janus Krystyna Wiesława, Janusik Mariola Anna, Jędraszkiewicz Winer Aleksandra, Kacprzak Zofia Janina, Kagankiewicz Joanna Ewa, Kagankiewicz Urszula, Karp Jerzy, Klimek Jadwiga Aleksandra, Klimkiewicz Sławomira, Kopeć Zofia, Kotynia Wacław, Kowalewska Wioletta Edyta, Kozakowska Magdalena Krystyna, Krawczyński Artur Sławomir, Krych Teresa Cecylia, Ksyt Agata, Kubryn Wioletta Katarzyna, Kudlik Małgorzata Krystyna, Kwapisz Małgorzata, Kwaśniak Wiesława Elżbieta, Laskowska Monika, Lechowska Teresa Jolanta, Maciaszczyk Krystyna, Mamełka Barbara Aniela, Marat Ewa Monika, Matera Wiesława, Mierzejewska Aneta, Mieszek Krystyna, Mordaka Agnieszka, Najmanowicz Deredas Magdalena Anna, Nowak Jadwiga Irena, Olejnik Anna Dorota, Ościk Elżbieta, Padyk Teresa Małgorzata, Pardyka Piotr, Pawlak Elżbieta, Pawliczak Jolanta, Pawłowska Honorata, Perka Adam, Piątkowski Marcin Andrzej, Piechota Tadeusz, Piotrowska Jadwiga Rozalia, Poręba Małgorzata Agata, Pryczek Jadwiga, Przewoźniak Jadwiga, Roman Wioletta Ilona, Rytych Marlena Bogumiła, Sadzińska Anna, Ścieżko Jarosław, Skoczylas Marek, Śliwińska Jolanta Teresa, Sobczyk Bronisław, Sońta Ewa Tamara, Staniaszek Agnieszka Ewa, Stępniarek Joanna, Sulikowska Magdalena Beata, Sulikowska Maria, Szczepanik Jadwiga, Szczytowski Mieczysław, Szewczyk Marianna, Szymczyk Janina Maria, Słodka Paulina Małgorzta, Teysler Elżbieta, Wilkowska Henryka Janina, Winkiel Danuta Grażyna, Wojciechowska Iwona, Wojtalczyk Marcin Krzysztof, Zielińska Beata, Łysakowska Dorota Angelika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000186741
 2. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Żelechlinku, Żelechlinek − KRS 0000255881
 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bud-uj Razem, Osiedle Niewiadów − KRS 0000307230
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Budziszewice, Budziszewice − KRS 0000462011
 5. Stowarzyszenie Trzeźwości Dobry Dzień, Wolbórz − KRS 0000225725

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rzeczycy, Rzeczyca − KRS 0000144419
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Żelechlinku, Żelechlinek − KRS 0000178120
 3. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.632.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Będków, Będków
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.632.000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych).
  Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym. Usługa charakteryzuje się powtarzalnością i typowością – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia. Zasady polityki kredytowania regulują obowiązujące powszechnie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.). Oferty w postępowaniu mogą złożyć wszystkie banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.

  2. Uruchomienie kredytu przewidujemy w czterech transzach:
  I transza w dniu 26 czerwca 2017 r. - kwota 600.000,00 zł
  II transza w dniu 28 lipca 2017 r. - kwota 100.000,00 zł
  III transza w dniu 28 września 2017 r. - kwota 900.000,00 zł
  IV transza w dniu 21 grudnia 2017 r. - kwota 32.000,00 zł


  3. Planowane terminy spłaty rat kredytów:

  Spłata kredytu nastąpi w 36 ratach:
  1) Raty płatne w latach 2021 - 2024 po 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w terminach:
  - 31 marca , 30 czerwca i 30 września 2021 r.
  - 31 marca , 30 czerwca i 30 września 2022 r.
  - 31 marca , 30 czerwca i 29 września 2023 r.
  - 29 marca , 28 czerwca i 30 września 2024 r.

  2) Raty płatne w latach 2025 - 2028 po 63.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)
  w terminach:
  - 31 stycznia, 30 kwietnia, 30 maja, 31 lipca, 30 września i 28 listopada 2025 r.
  - 30 stycznia, 30 kwietnia, 29 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada 2026 r.  - 29 stycznia, 30 kwietnia, 28 maja, 30 lipca, 30 września i 30 listopada 2027 r.
  - 31 stycznia, 28 kwietnia, 31 maja, 31 lipca, 29 września i 30 listopada 2028 r.  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i liczone jako suma stawki referencyjnej powiększonej
  o marżę banku; stawkę referencyjną stanowi: stopa procentowa obliczona jako średnia arytmetyczna notowań stawek WIBOR IM z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
  Do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i kwot uruchomienia transz, terminów spłaty rat kredytowych oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  O w/w zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy w Rzeczycy na lata 2017-2019.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Rzeczyca i jej jednostki organizacyjne: 1) Urząd Gminy w Rzeczycy 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 3) Gimnazjum w Rzeczycy 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy 5) Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy 2. Kompleksowa obsługa bankowa Budżetu gminy obejmuje: • otwarcie, prowadzenie i ewentualnie likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczenia środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej; • przyjmowanie wpłat gotówkowych; • dokonywanie wypłat gotówkowych; • realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; • sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych, w formie papierowej po każdej zmianie solda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom; • wydawanie czeków; • zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych; • instalacji na wniosek Zamawiającego usługi typu home-banking, przynajmniej na czterech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w każdej z jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu; • wykonywanie wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej; • udzielenie osobom upoważnionym informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia; • wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, bez opłat i prowizji; • zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegającym na przekazaniu na koniec każdego dnia roboczego, kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca; • przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie; • tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy; • możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (kwota do 1 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następujących latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBIOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel In blanco. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty; • oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu kwartału.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Lubochnia
  Zamawiający: Gmina Lubochnia, Lubochnia
  1. Przedmiotem zamówienia jest

  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  do wysokości 2 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Gminy Lubochnia
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu.
  3. Planowany termin do zaciągnięcia kredytu - do 29 grudnia 2016 r.
  4. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić kredyt nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną
  5. Wykonawca nie będzie naliczał prowizji ani opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  7. Koszt kredytu składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR i stałej marży.
  8. Kredyt spłacany będzie w latach 2017-2025 w miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2025 r. Ilość rat: 108, wysokość raty miesięcznej została określona w harmonogramie spłaty kredytu (zał. Nr 2 do SIWZ)
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych na dzień ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  11. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  12. Dokumenty do oceny wiarygodności zdolności finansowej Kredytobiorcy stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
  1. Kwota kredytu: do 4 000 000,00 zł (słownie: do czterech milionów złotych);
  2. Okres spłaty kredytu- kredyt spłacany będzie w latach 2017- 2024 w miesięcznych ratach;
  3. Okres kredytowania- Zamawiający zaciągnie kredyt na 8 lat z okresem spłaty kapitału od 01.01.2017r. do 31.12.2024r.;
  4. Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN;
  5. Przeznaczenie kredytu – pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  6. Zabezpieczenie kredytu - weksel in – blanco wraz z deklaracją wekslową;
  7. Koszt kredytu: składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M (stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca))
  i stałej marży;
  8. Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy;
  9. Dysponowanie kredytem: kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy w terminie: maksymalnie 72 godzin od otrzymania wniosku (dotyczy zarówno pierwszej jak i drugiej transzy). Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach określonych w pkt. 14 SIWZ. Przewiduje się uruchomienie 2 transz.
  Pierwsza transza: w terminie do dnia 15 grudnia 2016r. w kwocie 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych).
  Druga transza: w terminie do dnia 22 grudnia 2016r. w kwocie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).
  10. Odsetki: za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366. Odsetki należą się tylko za okres od wypłaty kredytu do jego spłaty.
  11. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej i opłat dodatkowych ani innych opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu (koszty prowizji i pozostałych opłat należy skalkulować w marży kredytu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  12. Wysokość rat kapitałowych: kredyt spłacany będzie w latach 2017 - 2024
  w miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2024 r. Ilość rat: 96. Harmonogram spłaty kredytu: rok 2017: 8 333,33 PLN x 12 m-cy = 99 999,96 PLN, rok 2018: 37 500 PLN x 12 m-cy = 450 000 PLN, rok 2019: 45 833,33 PLN x 12 m-cy = 549 999,96 PLN, rok 2020: 45 833,33 PLN x 12 m-cy = 549 999,96 PLN, rok 2021: 45 833,33 PLN x 12 m-cy = 549 999,96 PLN, rok 2022: 50 000 PLN x 12 m-cy = 600 000 PLN, rok 2023: 50 000 PLN x 12 m-cy = 600 000 PLN, rok 2024: 50 000 PLN x 11 m-cy i 50 000,16 PLN x 1 m-c = 600 000,16 PLN
  13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty wysokości kredytu, w tym na etapie realizacji umowy, bez dodatkowych kosztów, jednakże nie mniej niż do kwoty 3 000 000,00 zł. W przypadku zmniejszenia wysokości kredytu wymagane jest proporcjonalne obniżenie rat kredytu spłacanych przez Zamawiającego.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat
  i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram
  i termin spłat kredytu). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty kredytu. W przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości spłata kredytu na wniosek Zamawiającego zostanie ustalona w nowej wysokości. Spłata kredytu dokonana zostanie na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą jej wpływu do Wykonawcy.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1.Kwota kredytu: do 3 500 000,00 zł (słownie: do trzech milionów pięćset tysięcy); 2.Okres spłaty kredytu- kredyt spłacany będzie w latach 2016- 2022 w miesięcznych ratach 3.Okres kredytowania- Zamawiający zaciągnie kredyt na 7 lat z okresem spłaty kapitału od 01.01.2016r. do 31.12.2022. 4.Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN 5.Przeznaczenie kredytu - pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 6.Zabezpieczenie kredytu - weksel in - blanco wraz z deklaracją wekslową. 7.Koszt kredytu: składać się będzie z odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M i stałej marży 8.Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy 9.Dysponowanie kredytem: kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy w terminie: maksymalnie 72 godzin od otrzymania wniosku (dotyczy zarówno pierwszej jak i drugiej transzy). Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach określonych w pkt. 14 SIWZ. Przewiduje się uruchomienie 2 transz: Pierwsza transza: w terminie do dnia 14 grudnia 2015r. w kwocie 2 000 000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych) Druga transza: w terminie do dnia 28 grudnia 2015r. w kwocie 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 10.Odsetki: za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366. Odsetki należą się tylko za okres od wypłaty kredytu do jego spłaty. 11.Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej i opłat dodatkowych ani innych opłat za przyznanie i uruchomienie kredytu (koszty prowizji i pozostałych opłat należy skalkulować w marży kredytu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu. 12.Wysokość rat kapitałowych: kredyt spłacany będzie w latach 2016- 2022 w miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2022r. Ilość rat 84, wysokość 83 rat miesięcznych: 41 666,67 zł., ostatnia rata: 41 666,39 zł. 13.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu. 14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty kredytu. W przypadku wykorzystania kredytu w zmniejszonej wysokości spłata kredytu na wniosek Zamawiającego zostanie ustalona w nowej wysokości. Spłata kredytu dokonana zostanie na rachunek wskazany w umowie kredytowej. Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, każda z wpłat powoduje zmniejszenie zadłużenia pod datą jej wpływu do Wykonawcy.
 6. Kredyt długoterminowy.
  Zamawiający: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie: kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/155/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. Zakres zamówienia: Kwota kredytu - do wysokości 4.000.000,00 zł, ( słownie: cztery miliony złotych). Cel kredytowania - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres kredytowania do 31.10.2021 r. Uruchomienie kredytu w transzach maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego w miarę zaistniałych potrzeb płatniczych nie później niż do dnia 29.12.2015 r. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski SA o numerze 82 1050 1461 1000 0023 6464 4274. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Kwota przekazanych środków na konto Zamawiającego do 29.12.2015 r. stanowić będzie faktyczną kwotę udzielonego kredytu. Od niewykorzystanej części kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odrębna prowizja. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Oprocentowanie - stawka depozytów międzybankowych WIBOR - 1M plus marża Banku. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych tj. w ostatnim dniu roboczym miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. Spłata rat kapitału będzie następować w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym, począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. do października 2021 r. w sposób następujący: Rok Spłata kapitału ogółem Raty miesięczne 2017 - 180.000,00:12x15.000,00, 2018 - 600.000,00: 12x50.000,00 2019 - 600.000,00: 12x50 000,00 2020 - 1.200.000,00: 12 x 100.000,00 2021 - 1.420.000,00: 9 x 150.000,00 1 x 70.000,00 Razem 4.000.000,00 Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania tj. przed końcem 31.10.2021 r., jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż przedstawione w harmonogramie spłaty. Zmiana harmonogramu spłaty kapitału wymaga uprzedniego poinformowania Wykonawcy i jest uzależniona od jego zgody. Za powyższe czynności Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji. Wszelkie zmiany w umowie będą wprowadzane w formie aneksu akceptowanego przez obie strony. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. Poza oprocentowaniem kredytu wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielonego zamówienia. Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania kredytu, w okresie kredytowania będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta..
 7. Obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 8. Wybór banku do udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2015 roku do wysokości 1.000.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  i pożyczek, budżetu Gminy Inowłódz w 2015 roku do wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu.
  3. Kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek Zamawiającego kierowany na adres Wykonawcy (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną) w terminie maksymalnie 72 godzin od otrzymania wniosku. Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach określonych w pkt. 13 SIWZ.
  Przewiduje się uruchomienie dwóch transz:
  I transza w dniu 27 listopada 2015 r. w kwocie 500.000,00 zł
  II transza w dniu 16 grudnia 2015 r. w kwocie 500.000,00 zł
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminów uruchomienia transz.
  4. Wykonawca nie będzie naliczał prowizji za uruchomienie kredytu oraz poszczególnych transz.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanej części kredytu.
  6. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek od kwoty kredytu.
  7. Kredyt spłacany będzie w latach 2023-2030 w miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od dnia 31.01.2023 r. do dnia 31.12.2030 r.
  8. Harmonogram spłaty kredytu:
  - rok 2023: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2024: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2025: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2026: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2027: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2028: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2029: 10.000,00 PLN x 12 m-cy = 120.000,00 PLN
  - rok 2030: 20.000,00 PLN x 4 m-ce = 80.000,00 PLN
  - rok 2030: 10.000,00 PLN x 8 m-cy = 80.000,00 PLN
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  11. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 9. Kredyt długoterminowy w kwocie 993.715,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 993.715,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset piętnaście) złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 grudnia 2015 r. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w czterech transzach nie później niż w terminach wynikających z harmonogramu. Poszczególne transze kredytu uruchamiane będą po złożeniu przez Zamawiającego dyspozycji faksem lub e-mailem w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Za opóźnienie w wypłacie transzy kredytu Zamawiającemu należeć się będą od Wykonawcy odsetki w wysokości maksymalnej. 3. Kredyt zostanie spłacony w 72 ratach: pierwsza rata w wysokości 13.915,00 zł w miesiącu styczniu 2023 r., 71 równe raty miesięczne w wysokości 13.800,00 zł każda od lutego 2023 r. do grudnia 2028 r. 4. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z sumy: stałej w okresie kredytowania marży banku, zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 1M). Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania (8 lipca 2015 r.). O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 5. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca od kwoty faktycznego zadłużenia. 6. Kwota pobieranych odsetek będzie obliczana za okres od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym będą pobierane odsetki. 7. Jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 8. Pierwsze odsetki spłacone będą w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu; ostatnia rata odsetkowa spłacona będzie w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła ostateczna spłata kredytu. 9. Nie dopuszcza się pobierania prowizji i innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Pr. bank. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wówczas ulega zmianie harmonogram i termin spłaty kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny. W przypadku nie wykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. 13. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 14. Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Rzeczyca dostępne są na stronie internetowej Gminy Rzeczyca pod adresem: http://bip.rzeczyca.pl
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Wolbórz, Wolbórz
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014, w wysokości do 1 400 000,00 PLN.
  Zamówienia zgodnie z CPV 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu.
  1. Okres kredytowania - 73 miesiące.
  2. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 28 czerwca 2015 r.
  3. Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu w jednej transzy w kwocie 1 400 000,00 PLN do 29.12.2014 r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uruchomienia i wysokości transzy kredytu. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą dodatkowych opłat
  i prowizji ze strony Wykonawcy.
  4. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w następujących terminach
  i wysokościach:
  ROK 2015
  I rata - 15 000,00 PLN do 29.06.2015 r.
  II rata - 15 000,00 PLN do 29.09.2015 r.
  III rata - 15 000,00 PLN do 29.12.2015 r.
  ROK 2016
  I rata - 12 500,00 PLN do 29.03.2016 r.
  II rata - 12 500,00 PLN do 29.06.2016 r.
  III rata - 12 500,00 PLN do 29.09.2016 r.
  IV rata - 12 500,00 PLN do 29.12.2016 r.
  ROK 2017
  I rata - 75 000,00 PLN do 29.03.2017 r.
  II rata - 75 000,00 PLN do 29.06.2017 r.
  III rata - 75 000,00 PLN do 29.09.2017 r.
  IV rata - 75 000,00 PLN do 29.12.2017 r.
  ROK 2018
  I rata - 75 000,00 PLN do 29.03.2018 r.
  II rata - 75 000,00 PLN do 29.06.2018 r.
  III rata - 75 000,00 PLN do 29.09.2018 r.
  IV rata - 75 000,00 PLN do 29.12.2018 r.
  ROK 2019
  I rata - 77 500,00 PLN do 29.03.2019 r.
  II rata - 77 500,00 PLN do 29.06.2019 r.
  III rata - 77 500,00 PLN do 29.09.2019 r.
  IV rata - 77 500,00 PLN do 29.12.2019 r.
  ROK 2020
  I rata - 98 750,00 PLN do 29.03.2020 r.
  II rata - 98 750,00 PLN do 29.06.2020 r.
  III rata - 98 750,00 PLN do 29.09.2020 r.
  IV rata - 98 750,00 PLN do 29.12.2020 r.

  5. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych
  i płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  6. Odsetki z tytułu kredytu naliczane będą w oparciu o wartość średnią stawki
  WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stałą marżę banku.
  Koszt kredytu należy wyliczyć według średniej wartości stawki WIBOR 3M
  za miesiąc październik 2014 r. (2,07 %).
  7. Odsetki od udzielonego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku
  z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu.
  8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową, kontrasygnowanych przez Skarbnika Gminy.
  10. Forma przekazania kredytu: bezgotówkowa, na rachunek podstawowy budżetu Gminy Wolbórz.
  11. Zamawiający nie dopuszcza :
  - możliwości wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców,
  - podawania wysokości kryteriów alternatywnie lub w przedziałach,
  - podawania kryteriów w innej konwencji niż określona w specyfikacji.
  12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy
  w drodze aneksów :
  - zmianę harmonogramu spłaty kredytu w przypadku gdy będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej Zamawiającego,
  - zmianę terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
  13. Materiały niezbędne do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ.
  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb wykonawców informacji w postaci przetworzonej według wzorów
  i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty, jakie wykonawcy mogą uzyskać od Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Będków, Będków
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł.
  1. Uruchomienie kredytu przewidujemy w dwóch transzach:

  I transza w dniu 13 października 2014 r. - kwota 600.000,00 zł,
  II transza w dniu 01 grudnia 2014 r. - kwota 600.000,00 zł.

  2. Planowane terminy spłaty rat kredytów:

  Spłata kredytu nastąpi w 12 ratach po 100.000,00 zł . Raty płatne w latach 2019 -2024 w terminach:
  - 30 sierpnia i 29 listopada 2019 r.
  - 31 sierpnia i 30 listopada 2020 r.
  - 31 sierpnia i 30 listopada 2021 r.
  - 31 sierpnia i 30 listopada 2022 r.
  - 31 sierpnia i 30 listopada 2023 r.
  - 30 sierpnia i 29 listopada 2024 r.
  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i liczone jako suma stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku; stawkę referencyjną stanowi: stopa procentowa obliczona jako średnia arytmetyczna notowań stawek WIBOR IM z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
  Do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni , a rok 365 dni. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia transz, zmiany terminów spłaty zaciągniętego kredytu (rat) oraz niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 12. Obsługa bankowa budżetu Gminy Czerniewice oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Czerniewice, Czerniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Czerniewice oraz jednostek organizacyjnych obejmująca:
  a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących
  i pomocniczych,
  b) realizację wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie,
  c) realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych,
  d) realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych,
  e) usługę płatności masowych ( identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej),
  f) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów,
  g) /zerowanie/ rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Czerniewice,
  h) wydawanie blankietów czekowych,
  i) usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej:
  - dokonywanie operacji przelewów ( w tym przelewów masowych),
  - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
  - drukowanie wyciągów bankowych
  j) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania,
  k) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat,
  l) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z okresu od 01.10.2013 do 31.10.2013 - 2,60) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  ł) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu /overnight/ lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, pomniejszonej o marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.10.2013 do 31.10.2013 - 2,40) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  m) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.10.2013 do 31.10.2013 -2,40) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  n) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat,
  ń) prowadzenie depozytu.
  2. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
  3. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
  4. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco.
  5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
  7. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 2 lit i-j niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 31.12.2013 r.
  8. Wykaz jednostek objętych postępowaniem:
  1) jednostki budżetowe
  a) Urząd Gminy w Czerniewicach
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach
  c) Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach
  d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu
  2) instytucje kultury
  a) Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach
  b) Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach
  9. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania.
  W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  10. Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej.
  11. Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia
  z Referatem Finansów i Budżetu Urzędu Gminy w Czerniewicach ul. Mazowiecka 42.

  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy.
 13. Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2014-2016
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:
  1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.
  1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
  1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
  1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.
  1.5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.
  1.6. Wydawaniu czeków.
  1.7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.
  1.8. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking, przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w trzech jednostkach organizacyjnych gminy, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu.
  1.9. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej.

  2. Lokata OVERNIGHT

  Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.
  Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy.  Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.10.2013 r. do 30.10.2013 r. (2,40)

  3. Kredyt w rachunku bieżącym

  Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok kwota 1 000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
  Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
  Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco
  Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
  Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M- średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 01.10.2013 do 31.10.2013 r. (2,60) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy.

  4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

  Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.
  Do oferty należy przyjąć WIBID 1M jako średnią stawkę z okresu od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. (2,40)
  Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.
 14. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.800.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Będków, Będków
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.800.000,00 zł.
  1. Uruchomienie kredytu przewidujemy w trzech transzach:

  I transza do dnia 04 października 2013 r. - kwota 200.000,00 zł,
  II transza do dnia 31 października 2013 r. - kwota 800.000,00 zł,
  III transza do dnia 20 grudnia 2013 r. - kwota 800.000,00 zł,

  2. Planowane terminy spłaty rat kredytów:

  Spłata kredytu nastąpi w 18 ratach. Raty płatne w terminach:
  lata 2019 -2024 - po 100.000,00 zł na koniec I-go, II-go i III-go kwartału każdego roku.

  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i liczone jako suma stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku; stawkę referencyjną stanowi: stopa procentowa obliczona jako średnia arytmetyczna notowań stawek WIBOR IM z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca).
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia transz, zmiany terminów spłaty zaciągniętego kredytu (rat) oraz niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  6. Zamawiający posiada następujące dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej:
  a)uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii dot. możliwości spłaty przez Gminę Będków kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  b) uchwała nr XXVI/129/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013,
  c) uchwała nr XXXI/163/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2013 - 2029,
  d) uchwała nr XXXI/162/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
  e) bilans z wykonania budżetu Gminy wg stanu na 31.12.2012 r.,
  f) sprawozdanie Rb-NDS za 2012 r. i I półrocze 2013 r.,
  g) sprawozdanie Rb-Z za 2012 r. i I półrocze 2013 r.,
  h) sprawozdanie Rb-N za 2012 r. i I półrocze 2013 r.,
  Jeżeli w/w dokumenty będą niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty, Zamawiający na wniosek wykonawcy prześle je niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 15. Obsługa bankowa budżetu Gminy Rokiciny oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rokiciny oraz jednostek organizacyjnych obejmująca: 1)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, 2)realizację wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, 3)realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, 4)realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, 5)sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, 6)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Rokiciny, 7)wydawanie blankietów czekowych, 8)drukowanie wyciągów bankowych 9)przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 10)udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, 11)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. 12)możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, pomniejszonej o marżę banku, 13) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy.14)wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, 15)prowadzenie depozytu. 3.Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 4.Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 5.Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 6.Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 09.06.2013 r. 11.Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej.
 16. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz
  Zamawiający: Gmina Wolbórz, Wolbórz
  1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
  1.1. Bieżącą obsługę bankową:
  a)nieodpłatne otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  b)prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  c)nieodpłatną realizację poleceń przelewu środków pieniężnych wewnątrz banku,
  d)realizację poleceń przelewu środków pieniężnych do innych banków,
  e)nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  f)nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych,
  g)przesyłanie codziennie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
  h)dostarczanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami(polecenie przelewu) w wersji papierowej do godz. 15:30 następnego dnia roboczego
  i)konwojowanie gotówki do i z punktu kasowego Urzędu Miejskiego znajdującego się przy Pl. Jagiełł28, 97-320 Wolbórz. Odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godz. Od 8:00 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje konwój gotówki 23 razy w miesiącu.
  Konwój dostarczy ,odbierze gotówkę po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem lub drogą elektroniczną , najpóźniej do godz. !3-tej w dniu roboczym poprzedzającym zasilenie- wypłatę
  1.2 Pozostałe usługi bankowe:
  a)wydawanie nieodpłatnie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
  b)wydawanie nieodpłatnie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
  c)nieodpłatne przechowywanie depozytów
  1.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym:
  a)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1 M depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
  1.4Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych:
  Wykonawca umożliwi lokowanie środków na lokatach terminowych (odrębna umowa lokat). Oprocentowanie rachunków lokat terminowych obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBID 1 M depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę banku. Marża winna być podana w procentach i stała w okresie obowiązywania umowy.
  1.5. Elektroniczny dostęp do rachunków bankowych:
  1.5.1.Wykonawca udostępni wielostanowiskową usługę bankowości elektronicznej dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmującą wszystkie rachunki bankowe, umożliwiającą w szczególności dokonywanie przelewów, sprawdzanie sald rachunków oraz drukowanie duplikatów wyciągów bankowych zawierających szczegóły uznań i obciążeń rachunków,
  1.5.2. Możliwość dokonywania przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją Elixir, Sorbnet,
  1.5.3 Wykonawca umożliwi, w razie wystąpienia takiej konieczności, składanie dyspozycji przelewów w formie papierowej
  1.5.4 Wykonawca zapewnieni bezpłatną instalację i serwis, elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian liczby tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej. Usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
  1.6 Uruchamianie kredytu przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości określonej upoważnieniem w stosownej uchwale Rady Miejskiej oraz podpisaniu odrębnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
  a)Kredyt udostępniany będzie w terminie do 5 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy o bankową obsługę budżetu
  b)Spłata kredytu następować będzie do 31 grudnia, a w ostatnim roku do ostatniego dnia trwania umowy o bankową obsługę budżetu
  c)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M depozytów międzybankowych, powiększoną o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. Zamawiający dopuszcza wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz banku.
  d)koszt kredytu nie będzie obciążany dodatkowymi opłatami za wyjątkiem oprocentowania złożonego ze stawki WIBOR 1 M oraz stałej marży banku .
  e)maksymalna kwota kredytu w okresie trwania umowy o bankową obsługę budżetu Gminy Wolbórz nie przekroczy 1 500 000,00 PLN
 17. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu na 2012 rok
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  . Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu na 2012 rok.
 18. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota kredytu 180 000,00 zł, kredyt długoterminowy
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Wolbórz, Wolbórz
  Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012, w wysokości do 1 349 401,84 PLN.
  Zamówienia zgodnie z CPV 66.11.30.00-5.
  1. Okres kredytowania - 96 miesięcy.
  2. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 27 września 2013 r.
  3. Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu w 1 transzy, tj.:

  I transza w kwocie - 1 349 401,84 PLN do 28.12. 2012 r.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uruchomienia i wysokości transzy kredytu. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony Wykonawcy.
  4. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w następujących terminach
  i wysokościach:

  ROK 2013
  I rata - 14 401,84 PLN do 27.09.2013 r,
  II rata - 16 000,00 PLN do 27.12.2013 r.
  ROK 2014
  I rata - 11 500,00 PLN do 27.03.2014 r.
  II rata - 12 500,00 PLN do 27.06.2014 r.
  III rata - 12 500,00 PLN do 27.09.2014 r.
  IV rata- 12 500,00 PLN do 27.12.2014 r
  ROK 2015
  I rata - 37 500,00 PLN do 25.03.2015 r.
  II rata - 37 500,00 PLN do 27.06.2015 r.
  III rata - 37 500,00 PLN do 27.09.2015 r.
  VI rata - 37 500,00 PLN do 27.12.2015 r.
  ROK 2016
  I rata - 37 500,00 PLN do 27.03.2016 r.
  II rata - 37 500,00 PLN do 27.06.2016 r.
  III rata - 37 500,00 PLN do 27.09.2016 r.
  VI rata - 37 500,00 PLN do 27.12.2016 r.
  ROK 2017
  I rata - 37 500,00 PLN do 27.03.2017 r.
  II rata - 37 500,00 PLN do 27.06.2017 r.
  III rata - 37 500,00 PLN do 27.09.2017 r.
  VI rata - 37 500,00 PLN do 27.12.2017 r.
  ROK 2018
  I rata - 62 500,00 PLN do 27.03.2018 r.
  II rata - 62 500,00 PLN do 27.06.2018 r.
  III rata - 62 500,00 PLN do 27.09.2018 r.
  VI rata - 62 500,00 PLN do 27.12.2018 r.

  ROK 2019
  I rata - 62 500,00 PLN do 27.03.2019 r.
  II rata - 62 500,00 PLN do 27.06.2019 r.
  III rata - 62 500,00 PLN do 27.09.2019 r.
  VI rata - 62 500,00 PLN do 27.12.2019 r.
  ROK 2020
  I rata - 80 000,00 PLN do 27.03.2020 r.
  II rata - 80 000,00 PLN do 27.06.2020 r.
  III rata - 80 000,00 PLN do 27.09.2020 r.
  VI rata - 80 000,00 PLN do 27.12.2020 r.
  5. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne
  w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  6. Odsetki z tytułu kredytu naliczane będą w oparciu o wartość średnią stawki WIBOR 3M
  z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stałą marżę banku.
  Koszt kredytu należy wyliczyć wg. średniej wartości stawki WIBOR 3M za miesiąc październik 2012 r. (4,82%).
  7. Odsetki od udzielonego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu.
  8. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  9. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowanych przez Skarbnika Gminy.
  10. Forma przekazania kredytu: bezgotówkowa, na rachunek podstawowy budżetu Gminy Wolbórz.
  11. Zamawiający nie dopuszcza :
  - możliwości wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców,
  - podawania wysokości kryteriów alternatywnie lub w przedziałach,
  - podawania kryteriów w innej konwencji niż określona w specyfikacji.
  12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy w drodze aneksów :
  - zmianę ostatecznego terminu wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu spłaty kredytu w przypadku gdy będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej Zamawiającego,
  - zmianę terminu uruchomienia lub spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
  - zmniejszenia wysokości marży bankowej,
  - zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie
  to korzystniejsze dla Zamawiającego,
  - zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczenia oprocentowania, jeżeli będzie
  to wynikało ze zmiany prawa.
  13. Materiały niezbędne do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ.
 20. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
  Kwota kredytu : 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
  Okres kredytowania - Zamawiający zaciągnie kredyt na 5 lat (60 miesięcy) z okresem spłaty kapitału od 31.01.2013r.do 30.11.2017r.;
  Waluta kredytu - Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN
  Przeznaczenie kredytu - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
  Zabezpieczenie kredytu - weksel in - blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Oprocentowanie kredytu - Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji umowy odsetki z tytułu kredytu naliczane były w oparciu o WIBOR 3M obowiązującą w dniu zapadalności spłaty raty kredytu oraz stałą marżę banku wskazaną w formularzu oferty.
  Naliczenie oprocentowania: Zamawiający wymaga podania ceny oferty według zasad wskazanych w pkt 11 niniejszej SIWZ.
  Marża: stała w całym okresie obowiązywania umowy
  Skrócenie okresu kredytowania: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty.
  Dysponowanie kredytem : nastąpi w dwóch transzach:
  I transza - w wysokości 1 800 000,00 zł. Pierwsza transza zostanie postawiona do dyspozycji Gminy w ciągu 48 godz. od dnia podpisania umowy.
  II transza - w wysokości 1 700 000,00 zł. zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w dniu 17.12.2012r.
  Wysokość rat kapitałowych:
  1) Raty płatne w wysokości:
  - pierwsza rata płatna w wysokości 59 324,00 zł.
  -pozostałe 58 rat płatne w wysokości 59 322,00 zł.
  2) Do rat kredytu wliczone będą odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych i płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca
  Spłata kredytu: Zamawiający wymaga, aby następowała:
  1) W ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Spłata rat kapitałowych kredytu będzie następowała po upływie karencji w 59 ratach miesięcznych począwszy od 31.01.2013r. do 30.11.2017r.
  Zapłata rat kapitałowo - odsetkowych -Zamawiający wymaga aby odsetki naliczane były od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
 21. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kredytów
  Zamawiający: Gmina Czerniewice, Czerniewice
 22. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na Remont drogi gminnej w Luboczy
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 23. Prowadzenie obsługi bankowej Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz..
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Tomaszów Mazowiecki
 24. Wykonywanie usługi w zakresie zorganizowania i prowadzenia obsługi kasowej przez bank w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki
 25. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 26. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.100.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Będków, Będków
 27. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubochnia oraz jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Lubochnia, Lubochnia
 28. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 rok.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 29. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 rok.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 30. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rokiciny
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
 31. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011
  Zamawiający: Gmina Wolbórz, Wolbórz
 32. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu na 2011 rok.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 33. Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Inowłódz oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
 34. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2011 roku w wysokości 3.153.839,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Inowłódz, Inowłódz
 35. Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Czerniewice oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Czerniewice, Czerniewice
 36. Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 37. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz
  Zamawiający: Gmina Lubochnia, Lubochnia
 38. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Będków w kwocie 1.875.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Będków, Będków
 39. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 40. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
 41. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2010 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Wolbórz, Wolbórz
 42. Udzielenie kredytu długoterminowego na wkład własny w realizacji operacji Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice
  Zamawiający: Wójt Gminy Budziszewice, Budziszewice
 43. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi kasowej przez bank w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki

Inne osoby dla Żak (748 osób):