Kogo reprezentuje osoba

Zakrzewska Zofia Janina

w KRS

Zofia Janina Zakrzewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Drugie imię:Janina
Nazwisko:Zakrzewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Łęczna (Lubelskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chruścik Bożena Joanna, Ćwirzeń Ewa, Franczuk Teresa, Gajownik Krystyna, Gąsiorowska Danuta, Grygiel Henryk, Jurko Mirosław Jerzy, Karwacki Sławomir Piotr, Kosiarski Bronisław, Kowalski Aleksander, Kuchciewicz Aleksander, Kłos Andrzej, Pawlak Witold, Rabos Henryk Wiesław, Radko Jerzy Adam, Śledź Tadeusz, Szewczyk Cecylia Barbara, Tkaczuk Joanna, Toruń Mieczysława, Urbankiewicz Zbigniew Antoni, Wiązowska Agnieszka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Monika Justyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000041862
 2. Bemar Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000221364
 3. Fundacja Polski Samorząd, Turka − KRS 0000639502
 4. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000133613
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Uścimów Stary − KRS 0000448990
 6. Ochotnicza Straż Pożarna, Karolin − KRS 0000032999
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowogrodzie, Nowogród − KRS 0000238015
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowym Uścimowie, Nowy Uścimów − KRS 0000331038
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Zawadowie, Zawadów − KRS 0000038939
 10. Profesja Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000595706
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Łęcznej Z/s W Zofiówce, Zofiówka − KRS 0000317751
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Stefana Batorego, Łęczna − KRS 0000152544
 13. Spółdzielnia Rolniczo Handlowa W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000044729
 14. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Starym Uścimowie, Stary Uścimów − KRS 0000191673
 15. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Łęczna − KRS 0000033936
 16. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000157783

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000083181
 2. Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu Chmielarz, Nałęczów − KRS 0000242550
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000132505
 4. Stowarzyszenie Przystań Uścimów, Stary Uścimów − KRS 0000505133
 5. Zakład Przemysłu Cukierniczego Żmudź Sp. Z O.O., Żmudź Kolonia − KRS 0000113226
 6. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw W Witaniowie Z Siedzibą W Witaniowie, Witaniów − KRS 0000194885

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Puchaczów wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Puchaczów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi,
  kod CPV 66110000-4).
  3.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej części Instrukcji dla wykonawców przedmiotem zamówienia.
  3.3. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Rozdziale II SIWZ pt.,
  Opis przedmiotu zamówienia.
  3.4. Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 206.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki
  i inne podobne świadczenia.
  3.5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  Rozdział II
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  2. Udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekroczy wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty 206.000 euro. Wartością są opłaty, prowizje, odsetki
  i inne podobne świadczenia.
  3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
  3.1. Otwarcia 30 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 formularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
  Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy.
  3.2. Prowadzenia 9 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty).
  3.3. Prowadzenia 21 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty).
  3.4. Przekazywania informacji na hasło o saldach i innych operacjach na rachunkach w 2 jednostkach organizacyjnych gminy (punkt 4 formularza oferty).
  3.5. Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to średnio 1.000 wpłat w różnych wartościach.
  3.6. Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 55.000,00 zł.
  3.7. Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2008r., że średnio w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 15 sztuk czeków.
  3.8. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 10 stanowiskach.
  3.9. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty).
  Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 10 stanowiskach.
  W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
  3.10. Realizacji przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 550 sztuk przelewów.
  3.11. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 570 sztuk przelewów.
  3.12. Sporządzania duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu (punkt 12 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów.
  3.13. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych (punkt 13 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 35 sztuk przelewów.
  3.14. Obsługa wypłat z rachunków świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń socjalnych (punkt 14 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2008 roku - że miesięcznie może to być 500 sztuk przelewów.
  3.15. Zasilania przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy gminy / powiatu i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu (punkt 15 formularza oferty)
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie.
  4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 16 formularza oferty).
  4.1. Dla porównania ofert, przyjęto założenie, iż może to być kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.
  Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to
  z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oferty należy wstawić oprocentowanie kredytu.
  Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, jako jeden ze składników tegoż oprocentowania, przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni, tj. listopad która wyniosła 4,19 %.

  Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca:
  cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ...... na następny miesiąc.
  4.2. Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 17 formularza oferty).
  4.3. Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 18 formularza oferty).
  5.Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (punkt 19 formularza oferty).
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku do dnia zawarcia umowy.
  6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca może być zobowiązany do udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w związku z uprawnieniami wynikającymi
  z Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
  (z późn. zm.) (punkt 20 formularza oferty).
  6.1. Dla porównania ofert przyjęto gwarancję w wysokości 1.000.000,00 zł.
  6.2. Zamawiający zastrzega, iż wysokość gwarancji może być inna, gdyż może to wynikać
  z konkretnej wartości realizowanej inwestycji. Nie można też stwierdzić ilu wykonawców robót budowlanych może zażądać gwarancji, a także okresów obowiązywania gwarancji.
  6.3. Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym, jaki % wynagrodzenia żąda od Zamawiającego liczony od kwoty gwarancji za rozpoczęty 10-dniowy okres. W koszcie tym wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prowizje i opłaty związane z gwarancją. W przypadku korzystania Gminy z gwarancji w terminie 15 dni, należy rozumieć, że są to dwa okresy podlegające opłacie za korzystanie z gwarancji.
  7.Termin w dniach, na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane (punkt 21 formularza oferty).
  W formularzu oferty należy wpisać liczbę dni, niezbędnych bankowi na udzielenie gwarancji. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku o gwarancję do dnia zawarcia umowy.
  8.Opłata w zł za wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne za dowody osobiste (punkt 22 formularza oferty).
  Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że może to być 30 opłat.
  Wykonawca powinien podać kwotę w zł od jednej opłaty.
  9.Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek (punkt 23 formularza oferty).
  Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
  Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ...... na następny miesiąc.
  Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc poprzedni, tj. listopad która wyniosła 3,34 %.
  Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Uścimów z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn: Budowa drogi Gminnej Nr 103637L na okres do dnia 31.12.2012 r.
  Zamawiający: Gmina Uścimów, Stary Uścimów
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy
  Uścimów w wysokości 1 094 000,00PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn:
  Budowa drogi Gminnej Nr 103637L na okres do dnia 31.12.2012r.
  - Środki finansowe uzyskane w ramach kredytu zostaną przeznaczone na realizację zadania
  pn: Budowa drogi gminnej nr 103637L Jedlanka - Drozdówka od km 0+000 do km
  1+546,80 o długości 1,5468 km
  - Symulacja kredytu zawiera wszystkie koszty odsetkowe, prowizyjne oraz opłat, w tym
  wskazuje, jaka wielkość marży ponad stawkę bazową jest oferowana;
  - Do symulacji należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 18.09.2009. w wysokości
  4,18 % oraz uruchomienie kredytu dnia 15 grudnia 2009 roku;
  - Do obliczeń należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych dla danego roku
  odpowiednio 365 lub 366 oraz liczbę dni kalendarzowych w okresie odsetkowym;
  -Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o
  wskaźnik stosowany przez wykonawcę - WIBOR 3M , powiększony o marżę m, stałą
  w okresie kredytowania;
  - Raty kapitałowe będą spłacane:
  a) kwota w wysokości 650 000,00 PLN jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca
  2010r.
  b) pozostała kwota w wysokości 444 000,00 PLN w równych ratach począwszy od
  30 marca 2010 roku, ostatnia rata 31 grudnia 2012 roku, płatne na koniec miesiąca
  kończącego kwartał.
  - Odsetki będą spłacane w ratach na koniec każdego kwartału;
  - Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia środków kredytowych;
  - Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu kolejnych rat kapitałowych i
  odsetkowych;
  - Cenę oferty w złotych polskich należy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania
  kredytu, prowizji przygotowawczej oraz sumy wartości opłat i prowizji bankowych z
  tytułu spłaty rat kapitałowych i rat oprocentowania wg wzoru:
  Co = Ko + Wo + Pp
  gdzie:
  Co - cena ofertowa
  Ko - oprocentowanie plus marża m liczone j.w. - wyrażone w złotych;
  Wo - suma wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat przez
  Zamawiającego rat kapitałowych i odsetkowych oraz za pozostawienie
  środków do dyspozycji - wyrażona w złotych;
  Pp - prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu - wyrażona
  w złotych.
  1) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji,
  2) forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco stanowiący równowartość 100 % kwoty kredytu,
  3) warunki przedterminowej spłaty - bez ograniczeń i prowizji.
  Wartość prowizji przygotowawczej nie może być większa niż 0,25%