Kogo reprezentuje osoba

Zaorska Kinga

w KRS

Kinga Zaorska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kinga
Nazwisko:Zaorska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1989 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Ostrołęka (Mazowieckie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
  1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
    • Stanowisko/Funkcja: x x x x

    Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
    Zaorski Hubert Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
  1. Agencja Ochrony Mienia Tarcza - Tomaszów Mazowiecki Sp. Z O.O., Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000233052
  2. Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000640572
  3. Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Ostrołęka − KRS 0000695397

Powiązane przetargi (6 szt.):
  1. Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości zlokalizowanej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38
    Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, Warszawa
    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości zlokalizowanej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
  2. Usługa polegająca na całodobowej ochronie dwóch nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38 i Sienkiewicza 56 (05-2015)
    Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, Warszawa
    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie następujących nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce: 1) ul. Piłsudskiego 38, 2) ul. Sienkiewicza 56. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A oraz załączniku nr 1B do SIWZ
  3. Ochrona fizyczna Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk oraz obiektów administrowanych przez Centrum Usług Wspólnych: Powsinska 69/71 wraz z pawilonem Powsińska 73, Bagatela 6/8, Grzesiuka 6, 8, 9, oraz przy ul. Bagatela 6/8, ZR Parkowa
    Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych, Warszawa
    Ochrona fizyczna Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk oraz obiektów administrowanych przez Centrum Usług Wspólnych: Powsinska 69/71 wraz z pawilonem Powsińska 73, Bagatela 6/8, Grzesiuka 6, 8, 9, oraz przy ul. Bagatela 6/8, ZR Parkowa
  4. MZN 19-2013 Usługa polegająca na całodobowej ochronie budynku administracyjno-biurowego (wraz z terenem przyległym) zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 38 w Ostrołęce
    Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, Warszawa
    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie budynku administracyjno-biurowego (wraz z terenem przyległym) zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 38 w Ostrołęce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ
  5. USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
    Zamawiający: Sąd Rejonowy, Ostrów Mazowiecka
    WYMIAR SPRAWOWANIA OCHRONY 1. Ochrona będzie realizowana zgodnie z ustawą z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) w obiekcie sądu, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: 1) stałej lub doraźnej; 2) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; 3) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. 2. Bezpośrednia ochrona fizyczna w formie wskazanej w ust. 1 pkt. 1 i 2 będzie sprawowana: 1) w godzinach 0800 ÷ 2000 - jeden pracownik (12 godzin) przez 7 dni w tygodniu, łącznie 13152 godziny; 2) w godzinach 0700 ÷ 1500 - jeden pracownik (8 godzin) w dni robocze, łącznie 6056 godzin. 3. Dodatkowo w ilości 100 godzin x 3 lata, w okresie trwania umowy ( tj. 300 godzin): a) w dniach i godzinach określonych przez Zamawiającego - 1 pracownik b) według zgłoszenia Zamawiającego złożonego na piśmie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dodatkowej ochrony. Ochrona w czasie trwania wskazanym pkt. 2 będzie realizowana poprzez Posterunek Stały( PS) utworzony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. W czasie poza godzinami realizowania ochrony za pośrednictwem PS - ochrona ta będzie wykonywana za pośrednictwem załóg patrolowo - interwencyjnych (ZPI) dwuosobowych, centrum dyspozycyjnego (CD), poprzez stałe dozorowanie w obiekcie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 5. Bezpośrednia ochrona fizyczna w formie wskazanej w ust. 1 pkt. 3 sprawowana będzie co najmniej 1 raz w miesiącu dla wartości pieniężnych poniżej 1 jednostki obliczeniowej i innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych przewożonych na odległość do 5 km oraz dodatkowo w ilości (8 x 3) konwoje w okresie trwania umowy, w dni i czasie według zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego dokonanego na zasadach określonych w rozdz. V ust. 2.
  6. ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE FIZYCZNEJ, CAŁODOBOWEJ OCHRONY WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA, NIERUCHOMOŚCI, MIENIA I OSÓB WRAZ Z OCHRONĄ I TRANSPORTEM WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PARKU WODNEGO PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 3 W OSTROŁĘCE
    Zamawiający: PARK WODNY, Ostrołęka
    1. Zadanie obejmuje usługi ochroniarskie:
    1.1. Fizyczna całodobowa ochrona we wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy, nieruchomości, mienia i osób Parku Wodnego przy ul. Wincentego Witosa 3 w Ostrołęce. Na jedną zmianę pracy wymaga się od Wykonawcy jednego pracownika ochrony.
    1.2. Monitoring (ochrona interwencyjna) - grupa interwencyjna minimum 2 osoby, dojeżdża do Parku Wodnego w celu interwencji w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu powiadomienia uzbrojona w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.
    1.3. Ochrona i transport wartości pieniężnych dwa razy w tygodniu na trasie Park Wodny - Bank (teren miasta) przy następujących założeniach:
    a) użycie własnych, odpowiednich środków transportu Wykonawcy,
    b) konwój minimum 2 osoby, w tym jeden pracownik uzbrojony w broń palną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 2010r.
    1.4. Gospodarka kluczami na obiekcie - pracownik wydaje klucze od pomieszczeń obiektu osobom upoważnionym po dokonaniu pisemnego pokwitowania w księdze pokwitowań.
    1.5. Ochrona sejfu zakładowego - pracownicy Wykonawcy udostępniają wstęp do pomieszczenia, w którym znajduje się sejf tylko osobom upoważnionym przez Zamawiającego.
    UWAGI do zadań z pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
    1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
    2. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
    3. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowaną ilość godzin i zdarzeń ochrony oraz cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie.
    4. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie, jeżeli szkoda powstała na skutek nienależytego wykonania usługi ochrony.
    5. Usługi z ramienia Wykonawcy wykonywać będą osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (minimum licencja pracownika ochrony I stopnia), będące sprawnie psychofizycznie, niekarane (zaświadczenie o niekaralności z KRK).
    2. Zakres obowiązków w kompleksowej usłudze ochrony:
    2.1. Ochrona fizyczna obiektów:
    a) opracowanie i wdrożenie procedur postępowań (pisemne) m.in.: zdarzenie pożaru (np. alarmowanie, kierowanie do wyjść ewakuacyjnych), zdarzenie ogólne (np. klient pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, klient nie przestrzegający regulaminu),
    b) Prowadzenie zeszytu służby - 100 kartkowy zeszyt w kratkę dla rejestrowania zdarzeń, z ponumerowanymi stronami, pieczęć firmowa na każdej stronie, każda strona to jeden dzień miesiąca, na zakończenie każdego miesiąca na jednej stronie podsumowanie pokazujące ile godzin przepracowano w każdym dniu m-ca i ile jest godzin łącznie, potwierdzone przez Koordynatora; personel Wykonawcy wpisywać będzie: datę, imię i nazwisko pełniącego dyżur, wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony obiektów i mienia Zamawiającego; co najmniej 1-krotna kontrola w ciągu tygodnia przez Koordynatora z wpisem o tym do zeszytu; po wypełnieniu całego zeszytu służby należy go przekazać Zamawiającemu i założyć kolejny zeszyt służby jak wyżej,
    c) zapewnienie wszystkim osobom wykonującym pracę wynikająca z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych ubrań służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz Zamawiającym, (łączność bezprzewodowa),
    d) znajomość regulaminów obiektu i regulaminów korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz instrukcji pożarowych,
    e) prowadzenie stałej i wnikliwej obserwacji otoczenia, patrolowanie terenów chronionych obiektu co 2 godziny w ciągu dyżuru,
    f) wyprowadzanie z terenu obiektu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz posiadających przedmioty niebezpieczne i zabronione,
    g) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zauważonych szkód lub nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu w miejscu pracy,
    h) natychmiastowe interweniowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów porządkowych oraz przepisów ochrony ppoż,
    i) w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia natychmiastowe wyprowadzenie osób znajdujących się w strefach ich zasięgu, wezwanie Straży Pożarnej lub innych zagrożeń w miarę posiadanych środków,
    j) podejmowanie interwencji w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa, naruszenia porządku lub ujawnienia przestępstwa,
    k) z chwilą zaistnienia przestępstwa, naruszenia nietykalności bądź uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego - zachowanie maksymalnej ostrożności, zapewnienie sobie pomocy innych pracowników, ustalenie świadków, zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa, niezwłocznie powiadomienie przełożonych oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
    l) Wykonawca na okres trwania umowy wyposaży swoich pracowników w urządzenia systemu kontroli obiektu z możliwością zewnętrznego logowania się do pełnienia nadzoru nad pracownikiem w czasie dyżuru.
    2.2. Monitoring (ochrona interwencyjna):
    a) przysyłanie grupy interwencyjnej (minimum 2 osoby) po włączeniu systemu antynapadowego, obejmujący swoim zasięgiem teren całego Parku Wodnego założonego na koszt Wykonawcy na czas trwania umowy,
    b) czas reakcji pomiędzy uruchomieniem systemu antynapadowego a przyjazdem grupy interwencyjnej musi być nie krótszy niż 5 minut,
    c) odnotowanie zdarzeń interwencyjnych w zeszycie służby (ochrony).
    2.3. Ochrona i transport wartości pieniężnych przez konwój uzbrojony:
    a) transport i ochrona wartości pieniężnych przy użyciu własnych środków i własnego sprzętu,
    WSPÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW do pkt. 2.1, 2.2, 2.3:
    1. Zapewnienie wszystkim osobom wykonującym pracę wynikająca z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych przez zamawiającego ubrań służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz Zamawiającym (np. krótkofalówki).
    2. Wykonywanie innych czynności zleconych przez zamawiającego, a mieszczących się w szeroko rozumianym zakresie usługi ochrony.
    3. Wykonywanie wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami i własnym sprzętem (bez podwykonawców).
    4. Wyznaczenie Koordynatora, zobowiązanego do przeprowadzenia kontroli pracowników ochrony na terenie obiektu zarówno w dzień, jak i w nocy, co najmniej raz w tygodniu (fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w zeszycie służby prowadzonej przez pracowników ochrony) oraz potwierdzenia przepracowanej ilości godzin na koniec miesiąca.

Inne osoby dla Zaorska (35 osób):