Kogo reprezentuje osoba

Zaorski Zbigniew

w KRS

Zbigniew Zaorski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Zaorski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Głogów (Dolnośląskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mastej Jan, Mastej Szynkarczyn Karolina Katarzyna, Szynkarczyn Damian Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Auto-stacja Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000018364

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Głogów na 2017 r.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Głogów, Głogów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego oraz płynów eksploatacyjnych, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji. 1. benzyna bezołowiowa Pb95 - 6 200 litrów 2. olej napędowy ON 34 000 litrów
 2. Zakup paliw płynnych do maszyn i pojazdów służbowych Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie
  Zamawiający: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, Przemków
  Przedmiotem zamówienia jest zakup na stacji paliw należącej do wykonawcy: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - przewidywana ilość 7 000 litrów, - oleju napędowego - przewidywana ilość 20 000 litrów. Przewidywana ilość w/w paliw może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia, w zależności od realnych potrzeb Zamawiającego. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie przez pracowników Zamawiającego- do zbiorników pojazdów wymienionych w umowie oraz do kanistrów.
  Rozliczenie za zakupione paliwo odbywać się będzie w formie bezgotówkowej- na podstawie wykazu tankowań, które potwierdzać będzie Karta wydania lub Zbiorcze zestawienie (zawierające: datę tankowania, imię i nazwisko pobierającego, nr rejestracyjny pojazdu, ilość oraz rodzaj pobranego paliwa, wartość netto i brutto podpisy wydającego i pobierającego przedmiot zamówienia
 3. Dostawa paliw płynnych do maszyn i pojazdów służbowych Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie
  Zamawiający: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, Przemków
  Dostawa realizowana będzie poprzez sukcesywne tankowanie na stacjach paliwowych Wykonawcy:
  - benzyny bezołowiowej Pb 95 - przewidywana ilość 8 500 litrów,
  - oleju napędowego - przewidywana ilość 20 000 litrów.
 4. Zakup paliw do samochodu służbowego, samochodów pożarniczych i autobusu szkolnego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Gminy Kotla
  Zamawiający: Gmina Kotla, Kotla
  Zakup paliw do samochodu służbowego, samochodów pożarniczych i autobusu szkolnego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Gminy Kotla w szacunkowych ilościach: - benzyny bezołowiowej (Pb-95) - ok. 50 litrów, oleju napędowego - ok. 14 500 litrów
 5. dostawa paliw płynnych
  Zamawiający: Nadleśnictwo Głogów, Głogów
  sukcesywna dostawa paliw płynnych i olejów, poprzez tankowanie samochodów i ciągników nadleśnictwa: olej napędowy ON ( standard): 42.000 l, benzyna bezołowiowa PB 95 : 5.200 l, olej silnikowy: wg potrzeb, olej przekładniowy: wg potrzeb, olej hydrauliczny: wg potrzeb, płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe : wg potrzeb.
 6. Dostawa paliw dla Nadleśnictwa Głogóww 2012 r.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Głogów, Głogów
  sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji: benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 6 500 l oraz oleju napędowego w ilości 45 000 l .
 7. Dostawa paliw płynnych do maszyn i pojazdów służbowych Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie
  Zamawiający: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, Przemków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2011:
  - oleju napędowego w ilości 25 000 litrów, - benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 12 000 litrów, - benzyny bezołowiowej Pb 98 w ilości 1 000 litrów, - produktów naftowych do 2 % wartości paliw (oleju napędowego i benzyny) w formie tankowań, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
  Powyższe ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
 8. Sukcesywny zakup paliwa dla Komendy Powiatowej PSP w Głogowie na rok 2011
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, Głogów
  olej napędowy - 12 000 litrów CPV 09134100-8
  benzyna bezołowiowa 98 oktanów - 4 000 litrów CPV 09132100-4
 9. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 85 000 litrów (spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024:2001) dla potrzeb grzewczych (sezon grzewczy 2010/2011 r - do 43 000 litrów, sezon grzewczy 2011/2012 r - do 42 000 litrów), do obiektu: Zamek Książąt Głogowskich w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Głogów
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 85 000 litrów (spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024:2001) dla potrzeb grzewczych (sezon grzewczy 2010/2011 r - do 43 000 litrów, sezon grzewczy 2011/2012 r - do 42 000 litrów), do obiektu: Zamek Książąt Głogowskich w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
 10. Dostawy oleju napędowego
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
  I część
  Bieżące dostawy oleju napędowego Ekodiesel ON lub równoważne do urządzeń transportowych do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy - Zakład Materiałów Ściernych. Miejsce dostawy: ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice (teren Huty Miedzi Głogów II), w ilości około 30 000 litrów/rok, tj. około 2 000 do 2 500 litrów miesięcznie (jednorazowa dostawa maksymalnie do 2000 l.). Każdorazowa dostawa paliwa oznacza dowóz cysterną do Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie i rozładunek oleju do hermetycznie zamykanych metalowych beczek, o łącznej pojemności 2100 litrów.

  II część
  Bieżące dostawy oleju napędowego Ekodiesel ON lub równoważne do urządzeń transportowych do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy - Zakład Doświadczalny Hutnictwa. Miejsce dostawy: Legnica, ul. Złotoryjska 194 (teren Huty Miedzi Legnica), w ilości około 14 400 litrów/rok, tj. około 1000 do 1200 litrów miesięcznie (2 dostawy w miesiącu po około 400 - 600 l). Każdorazowa dostawa paliwa oznacza dowóz oleju do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy i rozładunek. Olej dostarczany będzie w hermetycznie zamykanych metalowych beczkach, o pojemności 200 litrów.

  Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób umożliwiający rozładunek (I część do w/w metalowych beczek), w miejscach do tego przeznaczonych i dopuszczonych, na mocy obowiązujących przepisów.
  Wykonawca zapewni dostawę oleju napędowego, którego jakość jest zgodna z PN-EN 590.
  Wymagane jest bezwzględne posiadanie przez Wykonawcę stosownych zezwoleń oraz koncesji na sprzedaż oleju napędowego.
  Zamawiający wymaga, by będący przedmiotem zamówienia olej napędowy posiadał świadectwo jakości i pochodzenia. Dokumenty te winny być dostępne na żądanie Zamawiającego.
  Zamawiający uwzględniając swoje aktualne potrzeby, będzie składał zamówienia
  u Wykonawcy na 3 dni przed terminem jego dostarczenia. Zamówienia będą składane telefonicznie
  i potwierdzane pisemnie faksem. Potwierdzenie przyjęcia określonego zamówienia do realizacji, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi w formie faxu podpisanego, ze wskazaniem na nim nazwiska i stanowiska osoby przyjmującej zamówienie w imieniu Wykonawcy.
  Potwierdzeniem każdorazowej zrealizowanej dostawa w terminie określonym w zleceniu będzie dokument WZ, wystawiony przez upoważnionego pracownika Wykonawcy i podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego badania ilości i jakości dostarczanego oleju napędowego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dostawy mniejszej ilości ton niż wartości opisane w SIWZ, co nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy.
  Transport odbywać się będzie zgodnie z przepisami ADR. Zamówienie będzie zrealizowane
  przy użyciu sprzętu i pracowników Wykonawcy lub będących w jego dyspozycji. Za zgodność transportu
  z przepisami ruchu drogowego i ADR odpowiada Wykonawca.
  Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
  Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8 - olej napędowy
 11. Dostawy oleju napędowego ON
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
  Bieżące dostawy oleju napędowego ON do urządzeń transportowych do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy - Zakład Materiałów Ściernych ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice; w ilości około 30 000 litrów/rok, tj. około 2 000 do 2 500 litrów miesięcznie przy jednorazowej dostawie; Każdorazowa dostawa paliwa oznacza dowóz cysterną do Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie i rozładunek oleju do hermetycznie zamykanych metalowych beczek, o łącznej pojemności 2100 litrów. Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób umożliwiający rozładunek do w/w metalowych beczek, w miejscach do tego przeznaczonych i dopuszczonych, na mocy obowiązujących przepisów.
  Wykonawca zapewni dostawę oleju napędowego, którego jakość jest zgodna z PN-EN 590.
  Wymagane jest bezwzględne posiadanie przez Wykonawcę stosownych zezwoleń oraz koncesji na sprzedaż oleju napędowego.
  Zamawiający wymaga, by będący przedmiotem zamówienia olej napędowy posiadał świadectwo jakości i pochodzenia. Dokumenty te winny być dostępne na żądanie Zamawiającego.
  Zamawiający uwzględniając swoje aktualne potrzeby, będzie składał zamówienia
  u Wykonawcy na 3 dni przed terminem jego dostarczenia. Zamówienia będą składane telefonicznie
  i potwierdzane pisemnie faksem. Potwierdzenie przyjęcia określonego zamówienia do realizacji, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi w formie faxu podpisanego, ze wskazaniem na nim nazwiska i stanowiska osoby przyjmującej zamówienie w imieniu Wykonawcy.
  Potwierdzeniem każdorazowej zrealizowanej dostawa w terminie określonym w zleceniu będzie dokument WZ, wystawiony przez upoważnionego pracownika Wykonawcy i podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolnego badania ilości i jakości dostarczanego oleju napędowego.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dostawy mniejszej ilości ton niż wartości opisane w SIWZ, co nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy.
  Transport odbywać się będzie zgodnie z przepisami ADR. Zamówienie będzie zrealizowane
  przy użyciu sprzętu i pracowników Wykonawcy lub będących w jego dyspozycji. Za zgodność transportu
  z przepisami ruchu drogowego i ADR odpowiada Wykonawca.
  Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
 12. Sukcesywny zakup paliwa dla KP PSP w Głogowie
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, Głogów
  Zadanie nr 1 Olej napędowy 12 tysięcy, Zadanie nr 2 benzyna bezołowiowa 4 tysiące litrów.

Inne osoby dla Zaorski (51 osób):