Kogo reprezentuje osoba

Zawada

w KRS

Michał Zawada

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Nazwisko:Zawada
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1925 r., wiek 96 lat
Miejscowości:Koniaków (Śląskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gazur Jan Franciszek, Legierska Jadwiga, Legierski Bartłomiej, Niewiadomska Barbara, Śliwka Paweł, Stańko Jan, Urbaczka Danuta, Urbaczka Zuzanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Waszut Aleksandra Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Lokalna Grupa Działania Trójwieś, Istebna − KRS 0000318195

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Istebnej, Istebna − KRS 0000135751
 2. Bank Spółdzielczy W Ustroniu, Ustroń − KRS 0000114918
 3. Spółdzielnia Usług i Produkcji, Koniaków − KRS 0000197195

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2010/2011.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna o łącznej długości 172,70 km. Zamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadnia, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg. 2. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Przejezdność dróg, w szczególności dla I kolejności odśnieżania należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drogach. 3. Przejezdność dróg dla drugiej kolejności odśnieżania należy zapewnić przed godziną 10 rano. 4. W przypadku wystąpienia potrzeby uszorstnienia drogi kategorii pierwszej wynagrodzenie zostanie wyliczone jako 20 % stawki ofertowej z 1 km utrzymania drogi. 5. Wykonawca realizujący poszczególne części zamówienia zapewnia gotowość do pracy, w przypadku konieczności przez całą dobę oraz zapewnia całodobowy punkt dyspozytorsko-kontaktowy posiadający całodobową łączność telefoniczną. Ponadto Wykonawca prowadzi i rejestruje nie mniej niż trzy razy na dobę w punkcie dyspozytorsko-kontaktowym w Dzienniku meldunków obserwację stanów pogody, opadów śniegu oraz informacją o występowaniu wiatru. 6. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach publicznych. i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi piasek lub mieszanka piasku i soli - dotyczy tylko dróg pierwszej kolejności odśnieżania oraz do płużenia powierzchni drogi. 7. Dla dróg pierwszej kolejności odśnieżania Wykonawca musi posiadać przynajmniej jedną jednostkę płużącą z zamontowanym pługiem i piaskarką. Ponadto Wykonawca musi dysponować tzw. wirnikiem lub dmuchawą. W przypadku intensywnych opadów śniegu Zamawiający wymagać może użycia wskazanego powyżej sprzętu specjalistycznego tj. wirnika. W przypadku braku zastosowania wymaganego przez Zamawiającego wirnika w ciągu 6 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty pracy zleconego przez Zamawiającego wirnika. 8. Dla dróg drugiej kolejności odśnieżania Wykonawca musi posiadać przynajmniej jedną jednostkę taką jak samochód ciężarowy lub traktor. 9. Dla dróg drugiej kolejności zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznie jednego przejazdu na dzień. 10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość środków uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg posypywanie będzie tylko wykonywane dla dróg I kolejności. 11. O rozpoczęciu i zaprzestaniu tzw. akcji czynnej zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Istebna. Szczegółowy sposób przekazywania meldunków i komunikatów, dla każdego Wykonawcy realizującego poszczególne części zamówienia określony zostanie w umowie. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne, potwierdzane w miarę możliwości faksem lub pocztą elektroniczną musi być odnotowane w Dzienniku meldunków. W okresie bezśnieżnej zimy oraz w okresie pomiędzy kolejnymi opadami śniegu Wykonawca zapewnia pełną gotowość do podjęcia działań oraz dokonuje obserwacji stanu powierzonych mu dróg, a w miarę konieczności, lub wskutek uzasadnionych indywidualnych interwencji odpowiednich służb Policja, Straż Graniczna, służby leśne itp. lub mieszkańców odejmuje natychmiast działania w celu zlikwidowania przyczyny interwencji. Typowym przykładem uzasadnionych interwencji mogą być np. oblodzenia drogi, niebezpieczne koleiny, zawiewanie śniegu lub lokalne opady śniegu. 12. Każdego dnia, do godziny 11:00 wykonawca przekazuje do wydziału lub do upoważnionego pracownika Gminy Istebna wymienić Imiennie drogą telefoniczną lub faksem tj. zgodnie z formą określoną w umowie meldunek zawierający informację o aktualnym stanie dróg oraz o zakresie wykonanych w ciągu doby prac. 13. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym Protokołem odbioru sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość przepracowanych w tzw. akcji czynnej dób ze wskazaniem jednostek sprzętowych, zużytego materiału uszorstniającego oraz ze wskazaniem panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona przez Zamawiającego ilość dób przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 kmdobę zimowego utrzymania dróg. 14. Zamawiający zastrzega, że: - zakres robót przyjętych do realizacji oraz całkowita długość powierzonych do utrzymania dróg może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione,
  - natychmiast może zostać zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy
 2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Milówka
  Zamawiający: Gmina Milówka, Milówka
  Zamówienie dotyczy prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka w sołectwach: Milówka, Kamesznica, Laliki, Szare, w standardach III i IV, określonych w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji oraz jednej drogi gminnej (byłej drogi krajowej) w miejscowościach Szare i Laliki.

  Zamówienie obejmuje:
  - odśnieżanie dróg na całej szerokości, zatoczki oraz rozjazdu na Lalikach,
  - usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, żużlem i mieszanką) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, przed przejazdami kolejowymi, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków PKP i PKS.
 3. Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach - etap II
  Zamawiający: Przedszkole Nr 4, Ustroń
  W I etapie robót wykonano nadbudowę części południowej przedszkola, wzmocniono konstrukcję dachu głównego oraz wymieniono pokrycie tego dachu. Ułożono posadzkę z płyt OSB na poddaszu. Obecnie w drugim etapie robót przewiduje się do wykonania prace budowlane związane z częścią południową przedszkola. Wykończone zostaną na gotowo z instalacjami piętro dobudówki oraz parter poza strefą kuchenną (część zachodnia parteru). Kolejne etapy remontu przedszkola przewiduje się w następnych latach. Realizacja robót wymaga uzgodnień z dyrekcją Przedszkola nr 4 w Ustroniu w zakresie placu budowy i dróg komunikacyjnych oraz koordynacji robót budowlanych w okresie pracy przedszkola. Zakres robót obejmuje część przedszkola o powierzchni całkowitej 2x15,37*6,36m=195,50m2.
 4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna
  Zamawiający: Urząd Gminy w Istebnej, Istebna
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna o łącznej długości 168,10 km. Zamówienie będzie realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy w podziale na zadnia, stanowiące jeden rejon odśnieżania. W poszczególnych zadaniach ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg
 5. Budowa woliery kwarantannowo-adaptacyjnej.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, Wisła
  . Przedmiotem zamówienia jest budowa i wyposażenie woliery kwarantannowo-
  adaptacyjnej wraz ze śluzą i wybiegiem dla głuszców, ulokowanym w środowisku
  leśnym.
  Obejmuje budowę i wyposażenie woliery kwarantannowo-adaptacyjnej złożonej z 6 boksów o wymiarach 4m x 8,0m każdy. Do woliery będzie przylegała śluza składająca się z 6 boksów - każdy o wymiarach 5m x 4m i 1,7m wysokości oraz wybieg dla głuszców złożony z 4 boksów - każdy o wymiarach 10m x 20m i 1,7 - 3,5m wysokości. Ściany boczne zarówno śluzy jak i wybiegu będą wykonane, do wysokości 1,7m z siatki metalowej , a powyżej z siatki plastikowej. Od góry zarówno śluza jak i wybieg będą przykryte siatką plastikową. Prace związane z wykonaniem wybiegu, z uwagi na konieczność zachowania naturalnej roślinności leśnej, mogą się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym i tylko na pasach pozbawionych roślinności o szerokości około 2m.
  II. Zakres prac do wykonania jest określony w projekcie budowlanym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności polega na wykonaniu:

  1. geodezyjnego wytyczenia budowy,
  2. stop fundamentowych,
  3. konstrukcji drewnianej szkieletowej,
  4. ścian z desek do wysokości 90 cm a powyżej 90 cm z siatki metalowej Casanet,
  5. dachu o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, spiętego jętkami,
  6. pokrycia płytami typu ondulina (przeźroczystymi od strony południowej),
  7. drzwi z kantówki obitej deskami i siatką,
  8. posadzki i przejść między i wzdłuż boksów,
  9. elektrycznej instalacji zabezpieczającej ( pasterz elektryczny), sanitarnej oraz na-
  wadniającej i włączenie do istniejącej instalacji alarmowej i monitorowania obiektu,
  10. wyposażenia woliery w przejścia dla ptaków, ruszty do podawania karmy, grzędy itd.
  11. śluzy i ogrodzonego wybiegu,
  12. geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Inne osoby dla Zawada (467 osób):