Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Jan

w KRS

Jan Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Kluczbork (Opolskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balicki Mirosław, Gromadka Małgorzata, Niedźwiedź Joanna, Płaza Paweł Andrzej, Urban Krzysztof, Witek Artur Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zabłocki Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Świadomości Ahimsa, Borkowice − KRS 0000538060
 2. Bezpartyjny Blok Samorządowy, Kluczbork − KRS 0000099637
 3. Inspectors. Pl I. Pikuta, Z. Socha Sp. J., Ligota Dolna − KRS 0000260817
 4. Przedsiębiorstwo Rolne Kost-rol Sp. Z O.O., Kostów − KRS 0000026357
 5. Szpital Wojewódzki W Opolu Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000592388
 6. Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000018438

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dolina Stobrawy Sp. Z O.O., Maciejów − KRS 0000579543
 2. Fundacja Dłonie i Serca, Opole − KRS 0000381655
 3. Milickie Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Milicz − KRS 0000367386
 4. Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. Z O.O., Przedmość − KRS 0000046813
 5. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000032168
 6. Powiatowe Centrum Medyczne W Wołowie Sp. Z O.O., Wołów − KRS 0000305310
 7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Kluczborku Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000135935
 8. Rycerska Byczyna Sp. Z O.O., Byczyna − KRS 0000669930
 9. Seal-net Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Wrocław − KRS 0000314843
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość, Kluczbork − KRS 0000157312
 11. Talk Mobile Z. Socha i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Kluczbork − KRS 0000340227

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym
  265 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna.
  Kompleksowe usługi serwisowe wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta i obejmują między innymi:
  1. Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym.
  2. Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym.
  3. Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym.
  4. Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego.
  5. Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego.
  6. Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego.
  7. Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego.
  8. Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury.
  9. Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego.
  10. Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).
  11. Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza.
  12. Wymiana filtra powietrza.
  13. Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa).
  14. Wymiana membran dmuchawy.
  15. Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów.
  16. Wymiana membran dyfuzorów.
  17. Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza.
  18. Kontrola stanu studni chłonnej.
  19. Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kessel:
  a) kompresor – ocena stanu, wymiana i czyszczenie filtra, wymiana membran lub całego zestawu naprawczego;
  b) osad wstępny – pomiar wysokości osadu ( ocena częstotliwości wywozu osadu );
  c) osad czynny – wstępna ocena stanu kondycji osadu – zmiany ustawień sterownika lub dodatkowe środku chemiczne;
  20. Przebudowa systemu odprowadzenia ścieków zgodnie z wskazanym przedmiarem robót.
  2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.
  3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu:
  pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu.
  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonejw załączonym do SIWZ wzorze umowy.
  4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej
  Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b
  Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 8.
 2. „Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Kluczbork i gminy Byczyna w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym
  417 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach:
  1)Gmina Kluczbork - Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna; (365 przydomowych oczyszczalni ścieków)
  2)Gmina Byczyna – Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn;
  (52 przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 3. Dostawa wody z sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do Zakładu Karnego w Kluczborku
  Zamawiający: Zakład Karny, Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia
  i odprowadzanie ścieków, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniach wydanych
  do Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia
  7 czerwca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) z sieci wodociągowej
  obiektu: Zakład Karny w Kluczborku w ilości ok 28 000 m3 / rocznie, tj. 2333,33 m3
  miesięcznie i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.
  - Cel wykorzystania wody:
  Zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia spełniającą wymagania określone
  w Rozporządzeniach wydanych do Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
  odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.)
  - Miejsce dostarczania wody - Zakład Karny Kluczbork, 46-200 Kluczbork,
  ul. Katowicka 4.
  - Wodomierz główny stanowi granicę eksploatacji.
  - Miejscem pomiaru ilości dostarczonej wody do nieruchomości jest miejsce
  zabudowania wodomierza głównego.
  - Rozliczenie za zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie na podstawie ilości
  dostarczonej wody przyjmując 1 miesięczny okres obrachunkowy. Odbiorca dokonuje zapłaty
  za dostarczoną wodę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
  - Odbiorca zamawia na rok 2016 i 2017 umowną ilość wody w ilości ok 2333,33 m3
  /miesięcznie, 28 000 m3 /rocznie, (56 000 m3 w okresie 2 lat)
 4. Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna
  Zamawiający: Gmina Kluczbork, Kluczbork
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym
  365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna.

  Kompleksowe usługi serwisowe wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta i obejmują między innymi:
  1. Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym.
  2. Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym.
  3. Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym.
  4. Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego.
  5. Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego.
  6. Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego.
  7. Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego.
  8. Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury.
  9. Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego.
  10. Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).
  11. Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza.
  12. Wymiana filtra powietrza.
  13. Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa).
  14. Wymiana membran dmuchawy.
  15. Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów.
  16. Wymiana membran dyfuzorów.
  17. Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza.
  18. Kontrola stanu studni chłonnej.
  19. Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kessel:
  a) kompresor - ocena stanu, wymiana i czyszczenie filtra, wymiana membran lub całego zestawu naprawczego;
  b) osad wstępny - pomiar wysokości osadu ( ocena częstotliwości wywozu osadu );
  c) osad czynny - wstępna ocena stanu kondycji osadu - zmiany ustawień sterownika lub dodatkowe środku chemiczne;
  20. Przebudowa systemu odprowadzenia ścieków zgodnie z wskazanym przedmiarem robót.
 5. Roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne przy zadaniu inwestycyjnym: Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o., Kluczbork
  Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne przy zadaniu inwestycyjnym: Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka

Inne osoby dla Zawadzki Jan (53 osoby):