Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Janusz

w KRS

Janusz Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzka Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Auto Zawadzki Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000170902

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, NAPRAW, REMONTÓW I KONSERWACJI POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DACIA DUSTER BĘDĄCYCH NA STANIE PODLASKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów okresowych, napraw, remontów i konserwacji wskazanych w tabeli pojazdów służbowych Dacia Duster będących na stanie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, wynikających z bieżącej eksploatacji: Lp. Marka i model pojazdu Numer rejestracyjny Rok produkcji Silnik Przebieg (km) 1. Dacia Duster WI8687S 2012 benzynowy, 1598 ccm 48339 2. Dacia Duster WI8689S 2012 benzynowy, 1598 ccm 48556 3. Dacia Duster WI8812S 2012 benzynowy, 1598 ccm 54976 4. Dacia Duster WI8813S 2012 benzynowy, 1598 ccm 49790 5. Dacia Duster WI8814S 2012 benzynowy, 1598 ccm 72410 6. Dacia Duster WI8815S 2012 benzynowy, 1598 ccm 52251 7. Dacia Duster WI8816S 2012 benzynowy, 1598 ccm 66680 8. Dacia Duster WI8817S 2012 benzynowy, 1598 ccm 47030 stan na dzień 31.12.2013 r. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 1) Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów - CPV 50112000-3, 2) Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - CPV 34300000-0. 3. Szczegółowy zakres usług obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów okresowych, 2) wykonywanie napraw koniecznych do zachowania właściwego stanu technicznego pojazdów służbowych, stwierdzonych podczas przeglądów oraz wynikających z eksploatacji, 3) usługi wymiany/montażu części w samochodach, 4) wykonywanie przeglądów antykorozyjnych nadwozia i podwozia, 5) usługi wymiany/uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, 6) utylizacja zdemontowanych części oraz płynów eksploatacyjnych. 4. Ceny części i płynów eksploatacyjnych użyte do realizacji przedmiotu umowy wymienione w Formularzu Ofertowym (Załączniku nr 1 do Specyfikacji) będą stałe przez cały okres obowiązywania Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naprawy z użyciem części niewymienionych w Formularzu Ofertowym Zamawiający szacuje na kwotę 20.000,00 zł brutto, przy czym zastrzega, że kwota ta może ulec zmniejszeniu w zależności od wysokości środków, jakie Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że przewidziane (oszacowane) ilości usług objętych zamówieniem zawiera Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do Specyfikacji). Zamawiający przyjął: 1) ilość przeglądów, części zamiennych podlegających wymianie podczas przeglądów, płynów eksploatacyjnych podlegających wymianie lub uzupełnieniu podczas przeglądów - na podstawie książki gwarancyjnej lub instrukcji obsługi, 2) ilość roboczogodzin na usługi napraw samochodów stwierdzonych podczas przeglądów lub wynikających z eksploatacji - na podstawie analizy dotychczasowej dokumentacji serwisowej podobnych usług w okresie ostatnich 12 miesięcy. 6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej: 1) 3 (słownie: trzema) samodzielnymi stanowiskami, na których wykonywane mogą być naprawy mechaniczne trzech pojazdów jednocześnie, wszystkimi usytuowanymi w pomieszczeniu zamkniętym, tak by naprawy mogły być wykonywane niezależnie od warunków atmosferycznych, 2) urządzeniem do wyważania kół jezdnych w pojazdach (felgi stalowe i aluminiowe), 3) komputerem do diagnozowania oraz usuwania błędów układu sterującego silnikiem, układu ABS, poduszek powietrznych. 7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i płynów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych i płynów eksploatacyjnych niewymienionych w Formularzu Ofertowym, była zgodna z cennikami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi tj. podpisania protokołu odbioru samochodu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, płynów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw, remontów i konserwacji. 8. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z książki gwarancyjnej lub instrukcji obsługi dla danego pojazdu. 9. Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zdefiniowany w punkcie 3 ppkt 1) - 3) niniejszego rozdziału Specyfikacji. 11. Wykonawca świadczący usługi poza granicami miasta Łomża zobowiązany będzie do odbioru - przy pomocy lawety - samochodu przeznaczonego do wykonania usługi objętej Specyfikacją, z ul. Nowej 2 w Łomży i dostarczenia do miejsca wykonywania usługi, w terminie 3 dni od daty powiadomienia i ponownego dostarczenia na ul. Nową 2 w Łomży po wykonaniu usługi, bez dodatkowego wynagrodzenia. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z technologią przewidzianą do danego rodzaju pojazdów i zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązującymi u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu katalogów norm czasowych. 13. W przypadku unieruchomienia samochodu, spowodowanego awarią na terenie województwa podlaskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia samochodu do miejsca wykonywania usługi (holowanie) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia (dotyczy sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówił dostarczenia pojazdu na swój koszt lub dana sytuacja nie dotyczy ubezpieczyciela). 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości samochodów (zmniejszenia lub zwiększenia ilości) oraz zmiany numerów rejestracyjnych samochodów, które zostaną poddane przeglądom, naprawom, remontom i konserwacji w drodze Aneksu do Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy. 15. W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na żądanie Zamawiającego samochodu zastępczego z pełnym zbiornikiem paliwa, we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Po zakończeniu naprawy Zamawiający zwróci samochód zastępczy z pełnym zbiornikiem paliwa. 16. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 17. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji. 19. Zamawiający wymaga, aby usługi objęte przedmiotem zamówienia były przeprowadzane zgodnie z technologią, warunkami i zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami ustalonymi przez producenta samochodów, w sposób określony w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz. U. UE L z dnia 28 maja 2010 r.) oraz Uzupełniających wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych (Dz. U. UE C z dnia 28 maja 2010 r.)
 2. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW, NAPRAW, REMONTÓW I KONSERWACJI POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH NA STANIE PODLASKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji wskazanych w tabeli pojazdów służbowych będących na stanie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, wynikających z bieżącej eksploatacji: Lp. Marka i model pojazdu Numer rejestracyjny Rok produkcji Silnik Przebieg (km) Okres gwarancji 1. Fiat Sedici WI4420K 2008 benzynowy, 1586 ccm 145068 pojazdy po gwarancji mechanicznej 2. Fiat Sedici WI4421K 2008 benzynowy, 1586 ccm 162976 3. Fiat Sedici WI4422K 2008 benzynowy, 1586 ccm 178817 4. Fiat Albea WI4169H 2007 benzynowy, 1368 ccm 169624 5. Fiat Panda WI97932 2004 benzynowy, 1108 ccm 171230 6. Fiat Panda WI97928 2004 benzynowy, 1108 ccm 167316 7. Mitsubishi Lancer WI4585K 2008 benzynowy, 1798 ccm 130560 8. Skoda Octavia WI4495K 2008 benzynowy, 1595 ccm 153824 9. Skoda Octavia WI4497K 2008 benzynowy, 1595 ccm 180146 stan na dzień 31.10.2013 r. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów - CPV 50112000-3, 3. Szczegółowy zakres usług obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów okresowych, 2) wykonywanie napraw koniecznych do zachowania właściwego stanu technicznego pojazdów służbowych, stwierdzonych podczas przeglądów oraz wynikających z eksploatacji, 3) usługi wymiany/montażu części w samochodach, 4) usługi wymiany/uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, 5) wykonywanie przeglądów antykorozyjnych nadwozia i podwozia, 6) utylizacja zdemontowanych części oraz płynów eksploatacyjnych. 4. Ceny części i płynów eksploatacyjnych użyte do realizacji przedmiotu umowy wymienione w Formularzu Ofertowym (Załączniku nr 1 do Specyfikacji) będą stałe przez cały okres obowiązywania Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naprawy z użyciem części niewymienionych w Formularzu Ofertowym Zamawiający szacuje na kwotę 14.817,00 zł brutto, przy czym zastrzega, że kwota ta może ulec zmniejszeniu w zależności od wysokości środków, jakie Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że przewidziane (oszacowane) ilości usług objętych zamówieniem zawiera Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do Specyfikacji). Zamawiający przyjął: 1) ilość przeglądów, części zamiennych podlegających wymianie podczas przeglądów, płynów eksploatacyjnych podlegających wymianie lub uzupełnieniu podczas przeglądów - na podstawie książki gwarancyjnej lub instrukcji obsługi. 2) ilość roboczogodzin na usługi napraw samochodów stwierdzonych podczas przeglądów lub wynikających z eksploatacji - na podstawie analizy dotychczasowej dokumentacji serwisowej podobnych usług w okresie ostatnich 12 miesięcy. 6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej: 1) 3 (słownie: trzema) samodzielnymi stanowiskami, na których wykonywane mogą być naprawy mechaniczne trzech pojazdów jednocześnie, wszystkimi usytuowanymi w pomieszczeniu zamkniętym, tak by naprawy mogły być wykonywane niezależnie od warunków atmosferycznych, 2) urządzeniem do wyważania kół jezdnych w pojazdach (felgi stalowe i aluminiowe), 3) komputerem do diagnozowania oraz usuwania błędów układu sterującego silnikiem, układu ABS, poduszek powietrznych. 7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i płynów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych i płynów eksploatacyjnych niewymienionych w Formularzu Ofertowym, była zgodna z cennikami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi tj. podpisania protokołu odbioru samochodu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, płynów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw, remontów i konserwacji. 8. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z książki gwarancyjnej lub instrukcji obsługi dla danego pojazdu. 9. Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zdefiniowany w punkcie 3 ppkt 1) - 3) niniejszego rozdziału Specyfikacji. 11. Wykonawca świadczący usługi poza granicami miasta Łomża zobowiązany będzie do odbioru - przy pomocy lawety - samochodu przeznaczonego do wykonania usługi objętej Specyfikacją z ul. Nowej 2 w Łomży i dostarczenia do miejsca wykonywania usługi, w terminie 3 dni od daty powiadomienia i ponownego dostarczenia na ul. Nową 2 w Łomży po wykonaniu usługi, bez dodatkowego wynagrodzenia. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązującymi u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu katalogów norm czasowych. 13. W przypadku unieruchomienia samochodu, spowodowanego awarią na terenie województwa podlaskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia samochodu do miejsca wykonywania usługi (holowanie) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia (dotyczy sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówił dostarczenia pojazdu na swój koszt lub dana sytuacja nie dotyczy ubezpieczyciela). 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości samochodów (zmniejszenia lub zwiększenia ilości) oraz zmiany numerów rejestracyjnych samochodów, które zostaną poddane przeglądom, naprawom, remontom i konserwacji w drodze Aneksu do Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy. 15. W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na żądanie Zamawiającego samochodu zastępczego z pełnym zbiornikiem paliwa, we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Po zakończeniu naprawy Zamawiający zwróci samochód zastępczy z pełnym zbiornikiem paliwa. 16. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 17. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji. 18. Zamawiający wymaga, aby usługi objęte przedmiotem zamówienia były przeprowadzane zgodnie z technologią, warunkami i zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami ustalonymi przez producenta samochodów, w sposób określony w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz. U. UE L z dnia 28 maja 2010 r.) oraz Uzupełniających wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych (Dz. U. UE C z dnia 28 maja 2010 r.)
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW, NAPRAW I KONSERWACJI SAMOCHODÓW MARKI DACIA DUSTER EKSPLOATOWANYCH W PODLASKIM ODDZIALE REGIONALNYM ARiMR
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji 8 sztuk samochodów marki Dacia Duster (rok produkcji 2012, silnik benzynowy 1,6 l) eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR, wynikających z awarii technicznych, przeglądów okresowych zgodnych z ustalonymi przez producenta warunkami eksploatacji (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów - CPV 50112000-3, części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - CPV 34300000-0). 2. Zakres usług obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów okresowych gwarancyjnych, 2) wykonywanie napraw samochodów w tym: a) wykonywanie napraw gwarancyjnych powstałych z winy gwaranta, b) wykonywanie napraw koniecznych do zachowania właściwego stanu technicznego pojazdów służbowych, stwierdzonych podczas przeglądów oraz wynikających z eksploatacji, c) usługi wymiany montażu części w samochodach, d) usługi wymiany uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, e) wykonywanie przeglądów antykorozyjnych nadwozia i podwozia, f) utylizacja zdemontowanych części oraz płynów eksploatacyjnych. 3. Ceny części i płynów eksploatacyjnych użyte do realizacji przedmiotu umowy wymienione w Formularzu Ofertowym (Załączniku nr 1 do Specyfikacji) będą stałe przez cały okres obowiązywania Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na naprawy z użyciem części niewymienionych w Formularzu Ofertowym Zamawiający przeznacza kwotę 15.000,00 zł brutto. 4. Zamawiający informuje, że przewidziane (oszacowane) ilości usług i dostaw objętych zamówieniem zawiera Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do Specyfikacji). Zamawiający przyjął: 1) ilość przeglądów, części zamiennych podlegających wymianie podczas przeglądów, płynów eksploatacyjnych podlegających wymianie lub uzupełnieniu podczas przeglądów - na podstawie Karty przeglądów i gwarancji, 2) ilość roboczogodzin na usługi napraw samochodów lub ich części stwierdzonych podczas przeglądów lub wynikających z eksploatacji - na podstawie analizy dotychczasowej dokumentacji serwisowej podobnych usług w okresie ostatnich 12 miesięcy. 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych i płynów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych i płynów eksploatacyjnych niewymienionych w Formularzu Ofertowym, była zgodna z cennikami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi tj. podpisania protokołu odbioru samochodu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, płynów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. 6. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z Warunków gwarancji i przeglądów okresowych dla danego samochodu. 7. Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zdefiniowany w punkcie 2 litera a) - c) niniejszego rozdziału. 9. Wykonawca świadczący usługi poza granicami miasta Łomża zobowiązany będzie do odbioru - przy pomocy lawety - samochodu przeznaczonego do wykonania usługi objętej Specyfikacją z ul. Nowej 2 w Łomży i dostarczenia do miejsca wykonywania usługi, w terminie 3 dni od daty powiadomienia i ponownego dostarczenia na ul. Nową 2 w Łomży po wykonaniu usługi, bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązującymi u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu katalogów norm czasowych. 11. W przypadku unieruchomienia samochodu, spowodowanego awarią, kolizją lub wypadkiem drogowym na terenie województwa podlaskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia samochodu do miejsca wykonywania usługi (holowanie) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia (dotyczy sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówił dostarczenia pojazdu na swój koszt lub dana sytuacja nie dotyczy ubezpieczyciela). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości samochodów (zmniejszenia lub zwiększenia ilości) oraz zmiany numerów rejestracyjnych samochodów, które zostaną poddane przeglądom, naprawom i konserwacji w drodze Aneksu do Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy. 13. W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na żądanie Zamawiającego samochodu zastępczego z pełnym zbiornikiem paliwa, we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Po zakończeniu naprawy Zamawiający zwróci samochód zastępczy z pełnym zbiornikiem paliwa. 14. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 15. Zamawiający wymaga, aby usługi były świadczone przez Wykonawcę, który posiada autoryzację do przeprowadzenia czynności obsługowych i naprawczych w pojazdach marki Dacia Duster
 4. Zakup nowego lub używanego samochodu osobowego wraz z odbiorem u Wykonawcy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego samochodu osobowego do przewozu 5 osób. Rok produkcji 2012. Pojazd winien być zarejestrowany w Polsce lub posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przez Zamawiającego. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie. PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Rok produkcji 2012 Przebieg nie więcej niż 2 000 km Liczba osób do przewozu nie mniejsza niż 5 Pojemność silnika min 1,6 l Długość całkowita min 4 m Wysokość prześwitu min 16 cm Norma emisji spalin EURO 5 Układ kierowniczy ze wspomaganiem Rodzaj paliwa - benzyna Poduszki powietrzne min. 2 Pojazd wyposażony w centralny zamek Elektryczne szyby Klimatyzacja Tylna kanapa składana, dzielona w układzie 1/3-2/3 Relingi dachowe Pojazd wyposażony w system ABS Radio CD Wymagania dodatkowe Dołączenie do oferty min 3 zdjęcia samochodu osobowego (dodatkowo zdjęcia stanu licznika oraz numeru VIN .) Pojazd winien być zarejestrowany w Polsce lub posiadać komplet dokumentów (tj; dowód rejestracyjny, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji) umożliwiających rejestrację przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 2 lata gwarancji (mechaniczna), min. 6 lat gwarancji na perforację blach nadwozia oraz min. 1 rok na powłokę lakierniczą . Wykonawca w momencie odbioru samochodu przekaże nieodpłatnie dla Zamawiającego instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, oraz kartę gwarancyjną w języku polskim, W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. Przekazania samochodu osobowego dla Zamawiającego, loco baza Wykonawcy. 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zapewni Zamawiającemu dokonanie oględzin w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu . Zamawiający w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od zakupu samochodu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość sprzedawanego samochodu. 1)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00 -1 Samochody osobowe 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
 5. Dostawa ośmiu samochodów osobowych na potrzeby Biura Kontroli na Miejscu Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 samochodów osobowych na potrzeby Biura Kontroli na Miejscu Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, spełniających następujące parametry techniczno-eksploatacyjne: 1) Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2012. 2) Nadwozie zamknięte typu hatchback, 4 sztuki trzy/pięciodrzwiowe, 4 sztuki pięciodrzwiowe . 3) Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. 4) Kolor nadwozia z podstawowej palety barw. 5) Silnik spalinowy o pojemności minimum 1,3 litra (w oznaczeniu handlowym). 6) Silnik o mocy minimum 62KW. 7) Napęd na jedną oś z możliwością manualnego/automatycznego włączenia napędu 4x4. 8) Metalowa osłona silnika. 9) Minimalny prześwit podwozia 18 cm. 10) Manualna skrzynia biegów, minimum 5 przełożeń do jazdy do przodu. 11) Wspomaganie układu kierowniczego. 12) Felgi stalowe/aluminiowe o średnicy minimum 15 cali. 13) System ABS, BAS, EBD (możliwe inne oznaczenie wymienionych symboli w zależności od producenta pojazdu). 14) Minimum dwie poduszki powietrzne (czołowe). 15) Wzmocnienia boczne w drzwiach. 16) Kontrolowane strefy zgniotu z przodu i z tyłu pojazdu. 17) Tylne światło przeciwmgielne. 18) Ogrzewanie tylnej szyby z wycieraczką. 19) Koło zapasowe. 20) Immobiliser. 21) Autoalarm. 22) Maksymalne zużycie paliwa w warunkach: - miasto: 11 l/100 km, - trasa: 7,5 l/100 km, - średnie: 8 l/100 km. 23) Emisja spalin - zgodna z EURO5. 24) Emisja CO2 max 190 g/km. 25) Przyspieszenie 0 - 100 km/h max 15 s. 26) Klimatyzacja. 27) Centralny zamek. 28) Minimum jedno gniazdo 12 V. 29) Radio/CD z głośnikami. 30) Trójkąt ostrzegawczy. 31) Apteczka samochodowa. 32) Gaśnica. 33) Komplet dywaników gumowych. 34) Zamontowane radio CB z anteną. 35) Zamontowany zestaw głośnomówiący Bluetooth®. 36) Komplet opon zimowych właściwych do proponowanego modelu pojazdu, 37) Pełnowymiarowe koło zapasowe. 2. Nazwy i kody zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: a) Główny przedmiot: 34110000-1 Samochody osobowe b) Przedmioty dodatkowe: 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 3. Warunki wykonania zamówienia: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) w ramach podanej w Formularzu Ofertowym ceny jednostkowej brutto za pakiet ubezpieczeń dla 1 (jednego) samochodu ubezpieczył każdy z samochodów na rzecz Zamawiającego na okres 1 (jednego) roku od ryzyka: odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu komunikacyjnego (OC), uszkodzenia oraz kradzieży (AC - pełny zakres w tym od kradzieży, bez udziału własnego), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW - kierowcy i pasażerowie), Assistance i przekazał Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe wraz z samochodami, b) wskazał minimum 1 (jedną) autoryzowaną stację obsługi serwisowej oferowanej marki samochodów na terenie województwa podlaskiego, c) dostarczył samochody do siedziby Zamawiającego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża w dni robocze w godz. 7:30-15:30. Dostawy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy, d) wraz z samochodami dostarczył komplet dokumentów niezbędnych do jego eksploatacji, w tym: instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, polisy ubezpieczeniowe, a także dwa komplety kluczy. 2) Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, I kategorii, dotychczas nigdy nie rejestrowane, dla których po zakupie Zamawiający będzie pierwszym właścicielem oraz muszą spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producentów samochodów oraz wymagania Zamawiającego. 4. Gwarancja jakości - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na dostarczone samochody gwarancji: 1) mechaniczna na części i podzespoły - na okres co najmniej 2 lat, 2) na perforację blachy - na okres co najmniej 6 lat, 3) na lakier - na okres co najmniej 1 roku
 6. Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN z silnikiem benzynowym o mocy min. 85 KM
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
  Dostawa samochodu ciężarowego typu VAN z silnikiem benzynowym o mocy min. 85 KM
 7. Świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji samochodów eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji niżej wymienionych samochodów eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR, wynikających z awarii technicznych, wypadków, kolizji drogowych, przeglądów okresowych zgodnych z ustalonymi przez producenta warunkami eksploatacji.
  a)Samochody marki Fiat - 15 (piętnaście) sztuk:
  - Sedici - 3 (trzy)sztuki,
  - Albea - 1 (jedna),sztuka,
  - Panda - 11 (jedenaście)sztuk,
  b)Samochody marki Renault - 7 (siedem) sztuk:
  - Thalia - 6 (sześć) sztuk,
  - Kangoo - 1 (jedna) sztuka.
  2.Zakres usług obejmuje:
  1)wykonywanie przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
  2)wykonywanie napraw wynikających z przeglądów,
  3)wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych,
  4)wykonywanie bieżących konserwacji,
  5)diagnostykę, w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia oraz wymianie sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie,
  6)demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja,
  7)dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych.
  3.Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie oryginalnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cennikami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi tj. podpisania protokołu odbioru samochodu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu aktualnie obowiązującego u Wykonawcy cennika usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji.
  4.Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z Warunków gwarancji i przeglądów okresowych dla danego samochodu.
  5.Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego.
  6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
  7.Wykonawca świadczący usługi poza granicami miasta Łomża zobowiązany będzie do odbioru - przy pomocy lawety - samochodu przeznaczonego do wykonania usługi objętej Specyfikacją z ul. Nowej 2 w Łomży do miejsca wykonywania usługi, w terminie 3 dni od daty powiadomienia i ponownego dostarczenia na ul. Nową 2 w Łomży po wykonaniu usługi, bez dodatkowego wynagrodzenia.
  8.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązującymi u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu katalogów norm czasowych.
  9.Rozliczenie napraw wynikłych ze zdarzenia losowego objętego odrębną umową ubezpieczenia Zamawiającego, nastąpi na podstawie kosztorysu powypadkowego ubezpieczyciela. Wykonawca dokona rozliczenia naprawy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego bezpośrednio z ubezpieczycielem Zamawiającego.
  10.W przypadku unieruchomienia samochodu, spowodowanego awarią, kolizją lub wypadkiem drogowym na terenie województwa podlaskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia samochodu do miejsca wykonywania usługi (holowanie) w terminie 2 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia (dotyczy sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówił dostarczenia pojazdu na swój koszt lub dana sytuacja nie dotyczy ubezpieczyciela).
  11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości samochodów (zmniejszenia lub zwiększenia ilości) oraz zmiany numerów rejestracyjnych samochodów, które zostaną poddane przeglądom, naprawom i konserwacji w drodze Aneksu do Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy.
  12.W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na żądanie Zamawiającego samochodu zastępczego z pełnym zbiornikiem paliwa, we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Po zakończeniu naprawy Zamawiający zwróci samochód zastępczy z pełnym zbiornikiem paliwa.
  13.Zamawiający wymaga, aby usługi były świadczone przez Wykonawcę, który posiada Autoryzację Stacji w serwisie samochodów marki Fiat/Renault.
  14.Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, zatem Wykonawcy zobowiązani są do posiadania Autoryzacji Stacji stosowanie do zakresu złożonej oferty.
 8. Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9 osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przystosowania 1 miejsca do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
  Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Pomocna Dłoń" przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, Łomża
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 9. Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji samochodów eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Zamawiający: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji niżej wymienionych samochodów eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: a) samochody marki Fiat - czternaście (14) sztuk, w tym: - Palio Weekend dwie (2) sztuki - Albea dwie (2) sztuki - Panda siedem (7) sztuk - Sedici trzy (3) sztuki b) samochody marki Renault - dwanaście (12) sztuk, w tym: - Thalia dziewięć (9) sztuk - Kangoo trzy (3) sztuki c) samochody marki Skoda Octavia- trzy (3) sztuki. 2. Zakres usług obejmuje: 1) wykonywanie przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 2) wykonywanie napraw wynikających z przeglądów, 3) wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 4) wykonywanie bieżących konserwacji, 5) diagnostykę w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia oraz wymianie sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie, 6) demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, 7) dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych. 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie oryginalnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cennikami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi tj. podpisania protokołu odbioru samochodu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu aktualnie obowiązującego u Wykonawcy cennika usług, części, akcesoriów materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. 4. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z Warunków gwarancji i przeglądów okresowych dla każdego samochodu. 5. Naprawy będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru samochodu przeznaczonego do wykonania usługi objętej SIWZ z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego w terminie 3 dni od daty powiadomienia i ponownego dostarczenia do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego, we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązującymi u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania mu do wglądu katalogów norm czasowych. 9. Rozliczenie napraw wynikłych ze zdarzenia losowego objętego odrębną umową ubezpieczenia Zamawiającego nastąpi na podstawie kosztorysu powypadkowego ubezpieczyciela. Wykonawca dokona rozliczenia naprawy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego bezpośrednio z ubezpieczycielem Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości samochodów, które zostaną poddane przeglądom, naprawom i konserwacji w drodze Aneksu do Umowy. 11. W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 3 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na żądanie Zamawiającego samochodu zastępczego, we własnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia.