Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Krzysztof Henryk

w KRS

Krzysztof Henryk Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tołwińska Edyta Maria, Zawadzka Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tołwiński Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Omega Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000262544
 2. Stowarzyszenie Oświatowo - Społeczne, Łódź − KRS 0000251364

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Aktywna integracja w mieście Głowno - zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, Głowno
  Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach zamówienia pn.: Aktywna integracja w mieście Głowno - zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych Szkolenia są realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach realizacji projektu Aktywna integracja w mieście Głowno 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla grupy 8 osób w zakresie: 1) szkolenie zawodowe - opiekunka dziecięca z możliwością pracy w żłobku i klubie malucha - dla 3 osób - łącznie 200 godzin dydaktycznych zrealizowanych w okresie X -XI 2013r. ( 1 godz. dydaktyczna 45 minut zegarowych, do czasu trwania szkolenia nie wlicza się przerw kawowych, ani żadnych przerw technicznych). Program szkolenia: 1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin): a) adaptacja jako rezultat rozwoju, b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; 2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin): a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, b)aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka, c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, e) mechanizmy rozwoju dziecka; 3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin): a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa), c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, f) wprowadzanie dziecka w kulturę, g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; 4) kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin): a) odpowiedzialność prawna opiekuna, b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy), c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, e) emisja głosu; Wymagane ustawowo praktyki zawodowe. w ilości 80 godzin zostaną zorganizowane przez Zamawiającego po zakończeniu szkoleń teoretycznych. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia uprawniającego do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej w klubie malucha i żłobku dla osób uczestniczących w szkoleniach teoretycznych, dla których Zamawiający wystawi potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych. Całe szkolenie ma zawierać elementy teoretyczne i praktyczne nauki zawodu. 2) szkolenie zawodowe - kasjer handlowy - dla 2 osób - łącznie 128 godzin dydaktycznych zrealizowanych w okresie X -XI 2013r. ( 1 godz. dydaktyczna 45 minut zegarowych, do czasu trwania szkolenia nie wlicza się przerw kawowych, ani żadnych przerw technicznych). Program szkolenia: - Bezpieczeństwo i higiena pracy w obiekcie handlowym - 2 godz; - Bhp przy urządzeniach elektrycznych - 2 godz; - Ochrona przeciwpożarowa - 3 godz; - Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku - 3 godz; - Budowa i obsługa kasy - 4 godz; - Programowanie kasy przynajmniej 4 modeli - 40 godz; - Rozpoczęcie pracy na kasie, przynajmniej 4 modele - 8 godz; - Sprzedaż towarów przynajmniej na 4 modelach - 34 godz; - Drukowanie raportów na kasie - 12 godz; - Wystawianie faktur i rachunków - 20 godz; Całe szkolenie ma zawierać elementy teoretyczne i praktyczne nauki zawodu. Wykonawca - firma szkoleniowa zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia tj. co najmniej 1 kasa na 1 uczestnika szkolenia. 3) szkolenie zawodowe - pracownik biurowy z elementami obsługi komputera i rachunkowości - dla 3 osób - łącznie 180 godzin dydaktycznych zrealizowanych w okresie X -XI 2013r. ( 1 godz. dydaktyczna 45 minut zegarowych, do czasu trwania szkolenia nie wlicza się przerw kawowych, ani żadnych przerw technicznych). Program szkolenia : - Podstawy prawne wykonywania zawodu : zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w pracy biurowej - 5 godz; - Organizacja pracy biurowo - kancelaryjnej w tym m.in.: urządzenie biura, organizacja pracy sekretariatu, estetyka pracy, obieg informacji, zasady prowadzenia terminarza, zarządzanie sobą w czasie, czynności kancelaryjne, przechowywanie akt - 15godz; - Techniki komunikowania się i obsługa klienta w biurze, zasada savoir- vivre w tym m.in.: normy etyczne i porządkowanie w miejscu pracy, reguły obyczajowe w pracy, komunikacja interpersonalna, bariery komunikacyjne, praca indywidualna i zespołowa, kultura organizacji ( ubiór w pracy), prowadzenie rozmów telefonicznych, zasady przyjmowania interesantów; - Zasady sporządzania dokumentacji kancelaryjno - biurowej, finansowo - księgowej i pracowniczej w tym m.in.: rodzaje pism i zasady ich sporządzania, ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu różnego rodzaju pism i dokumentacji biurowej, sporządzanie protokółów, sprawozdań oraz notatek służbowych, sporządzanie pism i dokumentacji w sprawach pracowniczych ( wynagrodzenia i podatki od wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłki chorobowe, lista płac - ćwiczenia praktyczne; sporządzanie pism - ćwiczenia praktyczne - 40 godz; - Kształtowanie public relations, w tym m.in.: czym jest public relations, korzyści, cele, modele dobrego public relations; - Obsługa komputera i urządzeń biurowych w tym m.in.: Windows, dyski, katalogi, pliki, dokumenty, operacje na plikach, foldery, Word , układ strony, pisanie i edycja tekstu, formatowanie, szablony, opcje wstawiania, widoku, formatu, drukowanie , Excel, kolumny, wiersze, komórki, obliczenia, wzory matematyczne, wprowadzanie adresów, autosuma, wykresy, tabela przestawna; zasady korzystania z Internetu, program do komputerowego fakturowania, Symfonia kartoteki towarów, wystawianie faktur, korekt- ćwiczenia; obsługa urządzeń biurowych ( faks, ksero, drukarka, skaner, bindownica itp. - ćwiczenia) - 55 godz; -Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja składników aktywów i pasywów, zasady ewidencji zdarzeń , w tym operacji gospodarczych - 65 godz; Całe szkolenie ma zawierać elementy teoretyczne i praktyczne nauki zawodu. Wykonawca - firma szkoleniowa zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. 4) szkolenia BHP dla 4 osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych wskazanych przez Zamawiającego niezbędnych do podjęcia i odbycia praktyk zawodowych na stanowiskach pracy związanych z ukończonym szkoleniem zawodowym. Zgodne z Kodeksem Pracy i aktami wykonawczymi. 5) Szkolenia zawodowe muszą być zgodne ze standardami określonymi przez MP i PS pod względem programu i liczby godzin; w tym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193z póź. zm)., http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/dane_programow!browse.action?reload=true ; Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69 poz. 368) i obowiązującymi przepisami prawa. 6) W ramach przedmiotu zamówienia, w zakresie wszystkich szkoleń, Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia w trakcie wszystkich szkoleń suchego poczęstunku ( ciastka, kawa , herbata, cukier, mleko,śmietanka do kawy, woda mineralna, sok); - zapewnienia fachowej kadry prowadzącej szkolenia oraz stałej opieki metodycznej; - zapewnienie sali wykładowej wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi dla przeprowadzenia szkolenia, - zaleca się, aby szkolenia odbywały się na terenie miasta Głowna; - dopuszcza się, aby szkolenia mogły być przeprowadzone w innym miejscu - Wykonawca zobowiązuje się wówczas zapewnić na własny koszt transport uczestników szkolenia z siedziby Zamawiającego ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie , Głowno ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno) do miejsca, gdzie będą przeprowadzone zajęcie dydaktyczne oraz transport uczestników z miejsca realizacji zajęć dydaktycznych do miejscowości Głowno - do siedziby Zamawiającego. - przygotowania i druku materiałów dydaktycznych; - ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uczestnictwem w szkoleniach grupowych oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. - przygotowania i druku świadectw ukończenia szkolenia (zaświadczeń,certyfikatów potwierdzających odbycie spotkań, szkoleń na druku MEN), z naniesionymi odpowiednio logotypami. Nabyte kwalifikacje ( rodzaj uprawnień ) typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu Zaświadczenie o ukończeniu kursu i Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych ; - zabezpieczenia materiałów szkoleniowych (długopisy, notatniki, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, niezbędne materiały do przeprowadzenia poszczególnych szkoleń; - dokumentowania prowadzonych zajęć i działań poprzez sporządzanie list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych. Lista obecności będzie potwierdzała odbiór materiałów oraz korzystanie z zapewnionego przez Wykonawcę poczęstunku. - prowadzenia szkoleń, - wykonania szczegółowego programu oraz harmonogramu szkoleń. - zapewnienia oznakowania obowiązującymi logotypami PO KL i UE wszystkich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz pomieszczeń w których będą odbywać się szkolenia.
 2. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej i administracyjnej w ramach projektu pn.: Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty ! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów cz 1-15.
  Zamawiający: Urząd Gminy Celestynów, Celestynów
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń oraz warsztatów realizowanych w modułach szkoleniowych z podziałem na 15 części przedmiotu zamówienia : Moduł szkoleniowy 1 - MULTIMEDIA, ICT, E-LEARNING W EDUKACJI Cz. 1 Kurs w zakresie obsługi i zastosowania nowoczesnych multimediów w edukacji. Cz. 2 Kurs w zakresie obsługi komputera, środowiska Windows i programów biurowych. Cz. 3 Szkolenie w zakresie e-learningu i kształcenie na odległość w szkole. Moduł szkoleniowy 2 - KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY NAUCZYCIEL Cz. 4 Kurs w zakresie pracy z uczniem zdolnym - tutoring w szkole. Cz. 5 Warsztaty w zakresie pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Cz. 6 Warsztaty w zakresie rozwijania umiejętności kluczowych wśród uczniów. Moduł szkoleniowy 3 - EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I LEPSZE WYCHOWANIE Cz. 7 Warsztaty w zakresie asertywnej komunikacji w środowisku szkolnym. Cz. 8 Szkolenie w zakresie pracy z dzieckiem z ADHD w szkole i klasie. Cz. 9 Szkolenie w zakresie trudnych sytuacji wychowawczych. Cz. 10 Szkolenie w zakresie diagnozowania potrzeb wychowawczych. Moduł szkoleniowy 4 - PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Cz. 11 Szkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej i projektowania budżetów. Cz. 12 Warsztaty w zakresie planowania i zarządzania projektami edukacyjnymi. Cz. 13 Kurs w zakresie przepisów prawa oświatowego. Cz. 14 Warsztaty w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej. Program przekwalifikowania nauczycieli Cz. 15 Udział w programie przekwalifikowania nauczycieli: - przeprowadzenie kompleksowych badań w zakresie analizy potencjałów, identyfikacji kompetencji zawodowych 3 nauczycieli, - zorganizowanie udziału w kursach zawodowych lub kwalifikacyjnych umożliwiających kształcenie dorosłych dla 3 osób. Wyżej wymienione szkolenia, kursy lub warsztaty będą odbywały się na terenie powiatu otwockiego w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego lub w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, po uprzednim uzgodnieniu przez Strony, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca udostępni sale szkoleniowe. Minimalne warunki wyposażenia sal: rzutniki, komputery przenośne dla każdego uczestnika (w przypadku szkoleń cz 1-3),ekran. Sale wykładowe powinny być wyposażone w flipchart oraz markery w rożnych kolorach. Wykonawca zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do prowadzenia szkoleń. Wykonawca przeprowadzi kursy,warsztaty lub szkolenia na podstawie programów zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia. Program kursu,warsztatu,szkolenia będzie zawierał co najmniej tytuł zadania, miejsce i termin przeprowadzenia, imię i nazwisko trenera wraz z krótką informacją biograficzną o doświadczeniu trenera, szczegółowy opis bloków szkolenia,kursu,warsztatu wraz z czasem ich realizacji. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi kursu,warsztatu,szkolenia pełny pakiet materiałów szkoleniowych obejmujących program, 1 notatnik formatu A-5 oraz długopis oraz materiał autorski. Wykonawca umieści na pierwszej stronie materiałów szkoleniowych nazwę i logo Zamawiającego oraz oznaczenia i opis dotyczący współfinansowania szkolenia,warsztatu,kursu z Funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym graficzny wygląd materiałów szkoleniowych przed ich wytworzeniem. Podczas szkoleń,kursów,warsztatów Wykonawca zapewni obsługę cateringową obejmującą minimum : jeden posiłek ciepły dziennie w postaci obiadu min. dwa dania obiadowe (zupa i drugie danie) na 1 uczestnika szkolenia podczas przerwy półgodzinnej w każdym dniu szkolenia,kursu,warsztatu. W ramach przerw kawowych Wykonawca zapewni: kawę, herbatę, zimne napoje, kruche ciastka podczas każdej przerwy w każdym dniu szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi uczestnikom szkoleń odpowiednie zaświadczenia ukończenia szkoleń,warsztatów,kursów oraz zapewni opiekę poszkoleniową lub superwizję przez co najmniej 30 dni po zakończonym szkoleniu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację związaną z organizacją i prowadzeniem szkoleń,warsztatów,kursów. Zamówienie realizowanie jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu: IX Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach; Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty; tytuł projektu: Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów.

Inne osoby dla Zawadzki Krzysztof Henryk (62 osoby):