Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Krzysztof

w KRS

Krzysztof Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Augustów (Podlaskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzki Mirosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzki Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzka Paulina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Pomocy Drogowej Road Assistance, Warszawa − KRS 0000080005
 2. Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa, Augustów − KRS 0000356043
 3. Transdźwig Zawadzcy Sp. J., Augustów − KRS 0000178817
 4. Transdźwig Zawadzki Sp. J., Augustów − KRS 0000348865

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Suwalskiego
  Zamawiający: Powiat Suwalski, Suwałki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usuwanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Suwalskiego.Zamówienie obejmuje świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Suwalskiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017, poz 128 ze zm.)przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ
 2. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego.
  Zamawiający: Powiat Augustowski, Augustów
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Augustowskiego.
  Zamówienie obejmuje świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Augustowskiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ.
 3. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Augustowskiego na podstawie art. 130 a ustawy (Prawo o ruchu drogowym).
  Zamawiający: Powiat Augustowski, Augustów
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg Powiatu Augustowskiego oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym ( tj., Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) 2.W/w usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu i polegać będzie na holowaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi transportowej obejmuje: 1)przyjęcie zlecenia od uprawnionego podmiotu przyjazdu pojazdu holującego, 2)dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu miejsca przebywania pojazdu w czasie 60 min., 3)przygotowanie pojazdu lub pojazdów i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu), 4)załadunek pojazdu na zestaw holujący lub holowanie pojazdu, 5)dojazd z pojazdem transportowanym na parking, 6)rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu, 7)przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów, 8)wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może dojść jedynie wówczas, gdy przedstawiono: a)Wykonawcy zezwolenie na odbiór pojazdu przez uprawniony podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - o ile było wymagane, b)uiszczono opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu. Do holowania pojazdów winien być wykorzystany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Augustowskiego w możliwie najszybszym czasie. 3.Parkowanie pojazdów winno odbywać się na posiadanym przez Wykonawcę parkingu strzeżonym znajdującym się na terenie Powiatu Augustowskiego. Ogólne warunki przewidziane dla parkingu strzeżonego: nieruchomość utwardzona, trwale ogrodzona, oświetlona, dozorowana przez całą dobę, wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, zamykana w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, której to parametry i wyposażenie umożliwiać będą przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych na mocy art. 130 a ust. 1 i 2 cyt. Ustawy z dróg Powiatu Augustowskiego pojazdów tj. rowerów, motorowerów, motocykli, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 4.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywanych pojazdów. 5.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)naliczania opłat obciążających właściciela pojazdu za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym, które to opłaty stanowią całkowity dochód powiatu, 2)naliczania obciążających właściciela pojazdu kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia i egzekwowania ich bezpośrednio od właściciela pojazdu, a)według stawek określonych dla danego roku w Uchwale Rady Powiatu w Augustowie w sprawie wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia i odstąpienia od usunięcia pojazdu. 6.Wykonawca jest zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z holowaniem pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie. 8.Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 9.W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany (jeśli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia) i nastąpi orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu Augustowskiego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyliczone koszty usunięcia pojazdu wg cen określonych w uchwale (załącznik Nr 6 do SIWZ), natomiast za przechowywanie pojazdu wg stawek każdorazowo negocjowanych lecz nie wyższych niż wynika to z umowy.
 4. ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI - W REJONIE DZIAŁANIA KPP W AUGUSTOWIE
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług transportowych polegających na usuwaniu i przemieszczaniu, wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi, pojazdów i ich części o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zatrzymanych do dyspozycji Policji (Komenda Wojewódzka Policji, Komendy Miejskie Policji, Komendy Powiatowe Policji, Komenda Główna Policji), a także przemieszczanie pojazdów służbowych Policji - w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
 5. ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI - W REJONIE DZIAŁANIA KPP W AUGUSTOWIE
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług transportowych polegających na usuwaniu i przemieszczaniu, wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi, pojazdów i ich części o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t zatrzymanych do dyspozycji Policji (Komenda Wojewódzka Policji, Komendy Miejskie Policji, Komendy Powiatowe Policji, Komenda Główna Policji), a także przemieszczanie pojazdów służbowych Policji - w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
 6. ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI - W REJONIE DZIAŁANIA KMP W SUWAŁKACH I KPP W SEJNACH
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług transportowych polegających na usuwaniu i przemieszczaniu, wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi, pojazdów i ich części o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t zatrzymanych do dyspozycji Policji (Komenda Wojewódzka Policji, Komendy Miejskie Policji, Komendy Powiatowe Policji, Komenda Główna Policji), a także przemieszczanie pojazdów służbowych Policji - w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i Komendy Powiatowej Policji w Sejnach
 7. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym.
  Zamawiający: Powiat Augustowski, Augustów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg Powiatu Augustowskiego oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 2. W/w usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu i polegać będzie na holowaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi transportowej obejmuje: 1) przyjęcie zlecenia od uprawnionego podmiotu przyjazdu pojazdu holującego, 2) dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu miejsca przebywania pojazdu w czasie 60 min., 3) przygotowanie pojazdu lub pojazdów i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu), 4) załadunek pojazdu na zestaw holujący lub holowanie pojazdu, 5) dojazd z pojazdem transportowanym na parking, 6) rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu, 7) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów, 8) wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może dojść jedynie wówczas, gdy przedstawiono: a) Wykonawcy zezwolenie na odbiór pojazdu przez uprawniony podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - o ile było wymagane, b) uiszczono opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu. Do holowania pojazdów winien być wykorzystany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Augustowskiego w możliwie najszybszym czasie. 3. Parkowanie pojazdów winno odbywać się na posiadanym przez Wykonawcę parkingu strzeżonym znajdującym się na terenie Powiatu Augustowskiego. Ogólne warunki przewidziane dla parkingu strzeżonego: nieruchomość utwardzona, trwale ogrodzona, oświetlona, dozorowana przez całą dobę, wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, zamykana w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, której to parametry i wyposażenie umożliwiać będą przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych na mocy art. 130 a ust. 1 i 2 cyt. Ustawy z dróg Powiatu Augustowskiego pojazdów tj. rowerów, motorowerów, motocykli, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywanych pojazdów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) naliczania opłat obciążających właściciela pojazdu za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym, które to opłaty stanowią całkowity dochód powiatu, 2) naliczania obciążających właściciela pojazdu kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia i egzekwowania ich bezpośrednio od właściciela pojazdu, a) według stawek określonych dla danego roku w Uchwale Rady Powiatu w Augustowie w sprawie wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia i odstąpienia od usunięcia pojazdu. 6. Wykonawca jest zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z holowaniem pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 9. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany (jeśli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia) i nastąpi orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu Augustowskiego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyliczone koszty usunięcia pojazdu wg cen określonych w umowie (załącznik Nr 6), natomiast za przechowywanie pojazdu wg stawek każdorazowo negocjowanych lecz nie wyższych niż wynika to z umowy.

Inne osoby dla Zawadzki Krzysztof (49 osób):