Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Marcin

w KRS

Marcin Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Skierniewice (Łódzkie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chałański Łukasz Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, Skierniewice − KRS 0000389107

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Techniki Biurowej Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000071203

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Łowicz
  Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionach - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - komputera przenośnego z oprogramowaniem wraz z jego rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz dostawa, udzielenie licencji, instalacja w ramach realizacji projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest uruchomienie przedmiotu zamówienia w środowisku informatycznym Zamawiającego.

  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dostawy, rozmieszczenia, instalacji i uruchomienia laptopa z oprogramowaniem w budynku Zamawiającego,

  Dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

  Do oferty należy dołączyć opis oferowanego urządzenia potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzenia. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniu powyższej nazwy ani numeru katalogowego dla produkowanego urządzenia, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie iż producent nie nadaje urządzeniu takiej nazwy.


  Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
  a) posiadać deklarację CE,
  b) dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
  c) posiadać dołączone niezbędną instrukcję i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
  d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata.

  Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

  Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 9 do SIWZ.

  Oznaczenie wg CPV: 30213100-6 komputery przenośne, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

  Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om.

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Łowicz
  Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz dostawa, udzielenie licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest uruchomienie przedmiotu zamówienia w środowisku informatycznym Zamawiającego. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia/warsztatów z obsługi sprzętu dla wyznaczonych osób - pracowników Zamawiającego. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie laptopów z oprogramowaniem w budynku Zamawiającego, 2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie projektorów multimedialnych, 3. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych, 4. Dostawa i instalacja ręcznego laserowego czytnika kodów, 5. Dostawa i instalacja bezprzewodowego laserowego czytnika kodów (laserowy), 6. Dostawa, instalacja przewodowego laserowego czytnika kodów (diodowy), 7. Dostawa kolektora danych, 8. Dostawa drukarki etykiet, 9. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie tablicy interaktywnej (z systemem mocowania), 10. Dostawa radioodtwarzaczy CD, 11. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego, 12. Dostawa programów do wystawiania listów przewozowych, 13. Dostawa oprogramowania magazynowego - 5 różnych programów 14. Dostawa programu do planowania tras. Dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do oferty należy dołączyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania którego dotyczy. Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki: a) posiadają deklaracje CE, b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0, d) dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, e) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, f) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu naklejki na sprzęt w ilości po 2 sztuki na każdą sztukę sprzętu, urządzenia. W zależności od wielkości sprzętu należy dobrać odpowiednią wielkość naklejki. Naklejka musi być czytelna. Dostępne formaty naklejek - etykiet samoprzylepnych na arkuszach A4, do drukarek laserowych lub atramentowych: - 97 x 42,3 mm - 70 x 37 mm - 52,5 x 21,2 mm Obowiązujący wzór naklejki - naklejka powinna być kolorowa oraz zawierać treść wskazaną - wzór zamieszczony w SIWZ. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2) Ustawy. Oznaczenie wg CPV: 30213100-6 komputery przenośne, 30213300-8 komputery biurkowe, 30232110-8 drukarki laserowe, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 3. Dostawa drukarek na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Żyrardów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych drukarek przeznaczonych do pracy bieżącej pracowników Wydziału Ksiąg Wieczystych dostarczonych środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Sądu Rejonowego w Żyrardowie: Al. Partyzantów 3 .
 4. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Skierniewicach, Skierniewice
  Część I : zestaw komputerowy - 11 szt., switch - 5 szt. Minitor LCD - 31 szt.

  Część II: Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna z dupleksem - 5 szt. Drukarka igłowa min. 18 igłowa 136-kolumnowa - 1 szt. Drukarka 9-igłowa - 5 szt.
 5. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy w Sadkowicach
  Zamawiający: Gmina Sadkowice, Sadkowice
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest sprzedaŜ i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego o
  parametrach technicznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 - zestawienie
  parametrów technicznych. 2. Zamówienie obejmuje sprzęt, opisany w załączniku nr 2 -
  Formularz cenowy. 3. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy. 4. W załączniku nr 3 -
  zestawienie parametrów technicznych naleŜy wskazać markę i model oferowanego sprzętu.
  5. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 6. Dostawa
  sprzętu powinna być zrealizowana w godz. 800 - 1400. 7. Dostarczony sprzęt musi
  posiadać zainstalowany system operacyjny oraz dodatkowe opisane w SIWZ
  oprogramowanie. 8. Wraz z dostawą Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie
  płyty instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i
  konserwacji, certyfikaty. 9. Sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do
  uruchomienia poszczególnych urządzeń. 10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w
  terminach i na warunkach określonych w załączniku nr 3. 11. Szczegółowy zakres praw i
  obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący
  załącznik nr 7
 6. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu pod nazwą DuŜo wiem - więcej mogę - świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Sadkowice, Sadkowice
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i
  oprogramowania komputerowego w ramach projektu pod nazwą DuŜo wiem - więcej mogę
  - świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
  zamówienia jest sprzedaŜ i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego o
  parametrach technicznych opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 - zestawienie
  parametrów technicznych. 2. Zamówienie obejmuje sprzęt, opisany w załączniku nr 2 -
  Formularz cenowy. 3. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy. 4. W załączniku nr 3 -
  zestawienie parametrów technicznych naleŜy wskazać markę i model oferowanego sprzętu.
  5. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 6. Dostawa
  sprzętu powinna być zrealizowana w godz. 800 - 1400. 7. Dostarczony sprzęt musi
  posiadać zainstalowany system operacyjny oraz dodatkowe opisane w SIWZ
  oprogramowanie. 8. Wraz z dostawą Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie
  Instytucja Pośrednicząca
  DUżO WIEM - WIĘCEJ MOGĘ - ŚWIADOMY WYBÓR DROGI
  EDUKACYJNO - ZAWODOWEJ
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Realizator projektu
  2
  płyty instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i
  konserwacji, certyfikaty. 9. Sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do
  uruchomienia poszczególnych urządzeń. 10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w
  terminach i na warunkach określonych w załączniku nr 3. 11. Szczegółowy zakres praw i
  obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący
  załącznik nr 7