Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Marek

w KRS

Marek Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:180 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Góral Maurycy Józef, Mucowski Paweł, Stojek Tomasz, Tyc Mikołaj Sebastian, Zawadzka Jolanta Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Sportu i Rekreacji Koszarawa Sp. Z O.O., Koszarawa − KRS 0000133690
 2. Corta Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000481420
 3. Mikumi Sp. Z O.O., Zarzecze − KRS 0000557997
 4. Mt Invest Tyc Sp. Z O.O., Zarzecze − KRS 0000499018
 5. Mt Invest Tyc Spółka Komandytowa, Zarzecze − KRS 0000325135
 6. Remor Solar Polska S.A., Recz − KRS 0000405938
 7. Sansec Poland S.A., Warszawa − KRS 0000429238
 8. Winnica Srebrna Góra Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000324122

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aviation Infotic Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000623373
 2. Aviation Infotic Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000625171
 3. Biopal Instytut Badawczo-produkcyjny Sp. Z O.O., Gumna − KRS 0000125808
 4. Jmb Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000558227
 5. Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000035435
 6. Polski Holding Kruszyw Sp. Z O.O., Zarzecze − KRS 0000364061
 7. Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. Z O.O., Zarzecze − KRS 0000284635

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Zakup sprzętu informatycznego 3 części
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do opisu i ilości zamawianego
  sprzętu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie
  nowe (nieużywane), wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku, zapakowane w oryginalne
  opakowania producenta, kompletne, posiadać w szczególności niezbędne okablowanie, certyfikaty i
  instrukcje. Do każdego urządzenia oddzielnie musi być dostarczona wypełniona i podstemplowana
  karta gwarancyjna. Wszystkie dokumenty będą sporządzone w języku polskim. 2. Każde dostarczane
  urządzenie powinno być zakupione w oficjalnym/autoryzowanym kanale sprzedaży producenta,
  posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, kierowanych do użytkowników z obszaru RP. 3.
  Parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowią parametry minimalne
  lub maksymalne dla sprzętu i oprogramowania. Zaoferowanie sprzętu, który nie spełnia parametrów
  wskazanych, minimalnych lub maksymalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. W
  przypadkach, gdzie określono wyrób nazwami towarowymi dopuszcza się rozwiązania równoważne
  https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74d...
  4 z 17 09.06.2017, 13:00
  pod względem tych samych właściwości, funkcji, parametrów technicznych i wymagań funkcjonalno –
  użytkowych danego wyrobu. 5. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowany
  wyrób jest równoważny i spełnia wymagania Zamawiającego.
  II.5)
 2. DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH WRAZ Z MONITORAMI, PAKIETÓW BIUROWYCH ORAZ DRUKAREK
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych wraz z monitorami, pakietów biurowych oraz drukarek, których ilość i parametry techniczne opisano w Załączniku nr 1 i 1a, 1b, 1c do SIWZ.
  2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 3. Dostawa oprogramowania do backupu danych wraz z usługą szkolenia i wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim [OP-IV.272.37.2017.AGP]
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do backupu danych wraz z usługą szkolenia i wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
 4. Zakup oprogramowania systemowego w ramach projektu Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania systemowego w ramach projektu ,,Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”.
  2. Przedmiot zamówienia jest częścią Projektu Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa 2 E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ – „Specyfikacja Techniczna”.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany produktów zaproponowanych w ofercie na równoważne lub o lepszych parametrach w sytuacji wprowadzenia nowych wersji zaoferowanych produktów lub gdy został wycofany z produkcji, pod warunkiem zachowania ustalonych zasad cenowych i płatności. Nowe produkty należy uzgodnić z Zamawiającym.
  5. Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko, według zamówienia Zamawiającego.
  6. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
  9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw.
 5. Odnowienie 200 sztuk posiadanych licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection w wersji 14, kompilacja 2349 (14.0.2349.0100) na okres 1 roku lub dostarczenie innego równoważnego oprogramowania.
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest odnowienie 200 sztuk posiadanych licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection w wersji 14, kompilacja 2349 (14.0.2349.0100) na okres 1 roku lub dostarczenie innego równoważnego oprogramowania spełniającego kryteria specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Ważność licencji od dnia 09.06.2017 r. do 08.06.2018 r. Zamawiający wymagał, aby maksymalny termin dostawy wynosił 7 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
 6. Dostawa serwerów i przełączników sieciowych - switch dla WUP w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk serwerów (Część I zamówienia), 6 sztuk gigabitowych przełączników sieciowych switch (Część II zamówienia) oraz 1 sztuki 10-gigabitowego przełącznika sieciowego- switch (Część III zamówienia). Zamawiany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, gotowy do pracy i o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazano w części II niniejszej SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. W/w sprzęt wraz z wyposażeniem ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w Łodzi ul. Wólczańska 49, bud B. 2. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 4-5 p.z.p. 3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p.
 7. Zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
  ​Zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice.  W ramach zamówienia Wykonawca zapewni usługę 12 miesięcznego supportu producenta typu Basic oprogramowania firmy VmWare będącego w posiadaniu Zamawiającego.
  Szczegółowy zakres prac określa:
  1.Wzór umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ)
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 5 do SIWZ)
 8. Zakup licencji oprogramowania systemowego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup licencji oprogramowania systemowego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w wersji serwerowej wraz usługą zdalnego pulpitu dla 40 jednoczesnych sesji. W ramach zamówienia niezbędny jest zakup następujących pozycji: a) System operacyjny- 1 szt. b) Licencja dostępowa użytkownika pulpitu zdalnego- 40 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz minimalnych wymagań dla oprogramowania został zawarty w Dodatku nr 3 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane oprogramowanie interaktywne spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego Opis oferowanego oprogramowania. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania), usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – wykaz minimalnych wymagań dla oprogramowania (Dodatek nr 3 do SIWZ). 5. Miejscem dostawy zakupionego oprogramowania będzie: Referat Informatyki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp
 9. Serwis macierzy EMC, modernizacja infrastruktury sieciowej, dostawa komputerów przenośnych oraz modułów pamięci RAM
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 10. Dostawa usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware, zwany dalej usługą wsparcia serwisowego. Usługa wsparcia serwisowego świadczona będzie zgodnie z warunkami licencyjnymi usługi wsparcia serwisowego u producenta VMware Inc oraz zgodnie z harmonogramem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) aktualizację oprogramowania zgodnie z obowiązującym systemem licencyjnym producenta; b) dostęp do poprawek udostępnianych przez producenta; c) dostęp do bazy wiedzy producenta; d) wsparcie telefoniczne i internetowe przez serwis producenta. 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup usługi wsparcia serwisowego oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego rejestrację wsparcia serwisowego traktowanego jako wydruk ze strony obsługi licencji firmy VMware dla Uniwersytetu Śląskiego w gałęzi CINIBA. 3. Termin gwarancji. Wymagany minimalny termin gwarancji na nośniki (jeśli dotyczy) wynosi 3 miesiące. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia rejestracji wsparcia serwisowego do 14 dni od daty zawarcia umowy. 2) Usługa wsparcia serwisowego obejmuje okres ustalony w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie z zasadami licencyjnymi firmy Vmware. 6. Adres dostawy: Zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia rejestracji wsparcia serwisowego do: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, pok. 420
 11. Dostawa sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, oprogramowania i sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania.
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
  Zadanie 1 – Podzespoły komputerowe i komputery
  Zadanie 2 – Projektory multimedialne
  Zadanie 3 – Oprogramowanie biurowe
  Zadanie 4 – Akcesoria komputerowe
  Zadanie 5 – Monitor
  Zadanie 6 – Skaner
  Zadanie 7 – Części projektorów
  Zadanie 8 – Routery
  Zadanie 9 – Projektor
  Zadanie 10 – Części i akcesoria komputerowe
  Zadanie 11 – Program do identyfikacji sprzętu i oprogramowania
  Zadanie 12 – Monitory i akcesoria
  Zadanie 13 – Zestaw modernizacyjny serwera
  Zadanie 14 - Projektor multimedialny
  Zadanie 15 – Zasilacze UPS
  Zadanie 16 - Switch sieciowy
  Zadanie 17 - Sprzęt komputerowy i akcesoria
 12. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów
  Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 SIWZ.
 13. Dostawa podzespołów do modernizacji i rozbudowy infrastruktury.
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Dostawa podzespołów do modernizacji i rozbudowy infrastruktury.
  Część I – Dostawa aparatów telefonicznych.
  Część II – Dostawa GPS
  Część III – Dostawa pamięci serwerowych
  Część IV – Dostawa podzespołów serwerowych
  Część V – Dostawa podzespołów komputerowych
 14. Dostawa serwerów dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa serwerów dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanych niżej „sprzętem” lub „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania (oferty częściowe).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawarty jest w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48820000 – 2 Serwery

  4.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  4.1.Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich.
  4.2. W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte 2 odrębne umowy, każda obejmująca odrębne zadanie (część).
  4.3. Warunki gwarancji i serwisu muszą być nie gorsze od warunków gwarancji i serwisu producenta oferowanego sprzętu.
  5.Rozwiązania równoważne:
  5.1.Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
  5.2.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
  5.3.Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
  5.4.Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
  5.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
 15. Dostawa licencji oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką gwarancyjną oraz zakup wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową. 2 części zamówienia
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką gwarancyjną oraz zakup wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową. 2 części zamówienia
 16. Dostawa komputerów i oprogramowana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Dostawa komputerów biurkowych typu mini, monitorów,komputerów przenośnych, systemów operacyjnych, oprogramowania biurowego, innego oprogramowania, akcesoriów do komputerów.
 17. Zakup i dostawa zasilaczy UPS dla PUP – 15 sztuk.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Oświęcim
  Zakup i dostawa zasilaczy UPS dla PUP – 15 sztuk. Zasilacze UPS o parametrach technicznych szczegółowo określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 18. Dostawa urządzeń informatycznych
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
  Dostawa urządzeń informatycznych
 19. Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla systemu Citrix XenDesktop, zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla systemu VMware vSphere, zakup aktualizacji usług serwisowych producenta wraz z subskrypcją usług ochronnych FortiGuard dla 2 urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM Fortigate 310B dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Poznań
  Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla systemu Citrix XenDesktop, zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla systemu VMware vSphere, zakup aktualizacji usług serwisowych producenta wraz z subskrypcją usług ochronnych FortiGuard dla 2 urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM Fortigate 310B dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania): 1. Zadanie 1 – Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla systemu Citrix XenDesktop. a) Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla łącznie 300 licencji systemu Citrix XenDesktop Platinum Edition - Per User/Device (code LA-0001881967-86631) wraz z usługami Citrix Repeater Plug-in, Citrix Access Gateway Universal License, Citrix Branch Repeater VPX. b) Usługi wskazane w pkt. a) muszą być aktywowane od dnia 31 grudnia 2016 r. na okres 12 miesięcy. Obecne usługi są aktywne do dnia 30 grudnia 2016 r. (order 0001881967/000004). 2. Zadanie 2 – Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla systemu VMware vSphere. a) Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla łącznie 10 licencji (na 10CPU) systemu VMware vSphere 5 Enterprise Plus na okres 12 miesięcy począwszy od dnia 13 grudnia 2016. Obecne usługi są aktywne do dnia 12 grudnia 2016r. b) Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla łącznie 12 licencji (na 12CPU) systemu VMware vSphere 6 Enterprise Plus na okres 12 miesięcy począwszy od dnia 16 grudnia 2016. Obecne usługi są aktywne do dnia 15 grudnia 2016r. c) Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta (Software Maintenance) dla 1 licencji konsoli VMware vCenter Server 6 Standard na okres 12 miesięcy począwszy od dnia 13 grudnia 2016. Obecne usługi są aktywne do dnia 12 grudnia 2016r. 3. Zadanie 3 - Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta wraz z subskrypcją usług ochronnych FortiGuard dla 2 urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM Fortigate 310B. a) Zadanie obejmuje dwa urządzenia klasy UTM Fortigate 310B o numerach seryjnych FG300B3911601677 oraz FG300B3913600205. b) Zakup aktualizacji usług serwisowych producenta obejmuje usługę serwisową świadczoną w trybie 8x5 NBD, aktualizację oprogramowania urządzeń oraz zwrot i wymianę urządzeń. Usługa musi być aktywna dla urządzeń wskazanych w pkt. a) począwszy od dnia 2 stycznia 2017 r. na okres 12 miesięcy. Obecna usługa jest aktywna do dnia 1 stycznia 2017r. c) Subskrypcja usług ochronnych FortiGuard obejmuje 4 moduły: IPS and Application Control, Email Filtering, Web Filtering oraz AntiVirus. Usługa musi być aktywna dla urządzeń wskazanych w pkt. a) począwszy od dnia 2 stycznia 2017 r. na okres 12 miesięcy. Obecna usługa jest aktywna do dnia 1 stycznia 2017r.
 20. Usługi przedłużenia wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Oracle Database Standard Edition i Veeam Backup & Replication
  Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe, Łódź
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi przedłużenia wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Oracle Database Standard Edition, Veeam Backup & Replication.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:
  Zadanie 1 – Usługa przedłużenia wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Veeam Backup & Replication
  Zadanie 2 – Usługa przedłużenia wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Oracle Database Standard Edition
  Szczegółowy opis usług składających się na poszczególne części zawiera Załącznik nr 1.
 21. Zakup urządzeń sieciowych
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 22. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Okręgowy Urząd Probierczy, Kraków
 23. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie VMware
  Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Wrocław
 24. Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Turku
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Tureckiego, Turek
 25. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
  Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz, Olkusz
 26. Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe
  Zamawiający: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa
 27. Dostawa usługi przedłużenia wsparcia serwisowego do posiadanego przez zamawiającego oprogramowania nr DZP.381.71.2016.DW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 28. Usługa serwisowa dla urządzeń bezpieczeństwa sieci CISCO SYSTEMS oraz dla urządzeń sieciowych FORTINET (MERU NETWORKS) dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 29. Świadczenie usług przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 30. Zakup środowiska serwerów typu Blade oraz systemu Vmware
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, Olsztyn
 31. Przystosowanie budynku do tymczasowej obsługi klientów oraz kontrola dostępu w budynku VGB ul. Czerniakowska 16
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
 32. Dostawa sprzętu sieciowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 33. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA, znak postępowania: ZP-4/03/2016
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław
 34. Dostawa 90 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego na okres 1 roku
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 35. licencje oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Legionowie
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
 36. Zadanie 1 - Dostawa licencji oprogramowania biurowego oraz serwerowego systemu operacyjnego. Zadanie 2 - Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego..
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
 37. zakup licencji oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów wirtualnych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 38. Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 39. Dostawa usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez zamawiającego oprogramowania VMWARE nr DZP.381.30.2016.DW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 40. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
 41. Usługa wsparcia technicznego oprogramowania do wirtualizacji serwerów będącego w posiadaniu WIM
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 42. Dostawa oprogramowania
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 43. Zakup usług przedłużenia gwarancji oraz wsparcia technicznego w zakresie infrastruktury informatycznej funkcjonującej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz podległych Sądach Rejonowych
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Olsztynie, Olsztyn
 44. Dostawa oprogramowań dla projektu GeCONiI (Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich). Oznaczenie sprawy: OZ/D/15/99/TB.
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 45. Dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego VMware z prawem do aktualizacji i opieką gwarancyjną
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 46. Dostawa Active Directory wraz z wizualizacją i backupem.
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
 47. Dostawa oprogramowania do backupu Veeam Availability Suite Enterprise Plus for Vmware oraz licencji systemu VMware vSphere Enterprise Plus dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Poznań
 48. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu, Pisz
 49. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Wrocław
 50. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie odnowienia licencji i przedłużenia usług wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware, użytkowanego w Zachodniopomorskim OW NFZ
  Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Szczecin
 51. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego nowego i używanego dla potrzeb Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie, Olsztyn
 52. 24 miesięczne odnowienie konserwacji oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Veeam
  Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Warszawa
 53. Zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz z usługami dodatkowymi dla PUP
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Oświęcim
 54. Dostawa sprzętu informatycznego dla sądów okręgu płockiego
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Płocku, Płock
 55. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania: - Licencji na serwerowy system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (Zadanie nr 2) - Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe (Zadanie nr 4)
  Zamawiający: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce
 56. Zakup sprzętu komputerowego.
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
 57. Dostawa oprogramowania, oznaczenie sprawy ZP-41/SKW/2015
  Zamawiający: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa
 58. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO nr sprawy ZP.272.12.2015
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
 59. Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratorium Cyfrowych Zasobów Bibliotecznych w ramach projektu Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
 60. Zakup sprzętu informatycznego, przedłużenie subskrypcji na TSM, VMWare oraz przedłużanie gwarancji na serwery IBM i przełączniki FC
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 61. WYKONANIE DODATKOWYCH GNIAZD KOMPUTEROWYCH W BUDYNKU VGB III ODDZIAŁU ZUS W WARSZAWIE, PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 16
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, Warszawa
 62. Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia do laboratorium VIDEOLAB oraz dostawa pakietu oprogramowania biurowego
  Zamawiający: Kielecki Park Technologiczny, Kielce
 63. Dostawa serwerów sieciowych przeznaczonych do rozbudowy istniejącej infrastruktury wyposażonej w serwery HP DL360, HP DL380. Oznaczenie sprawy 05/RJP2/D/2015/ZP
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 64. CTM/BZ/ZZ/83/15dostawa licencji i subskrypcji.
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
 65. Dostawa urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej Uniwersytetu Łódzkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 66. Zakup oprogramowania
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
 67. Dostawa przełączników pracujących w technologii InfiniBand w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).
  Zamawiający: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Gdańsk
 68. CTM/BZ/ZZ/64/15 dostawa oprogramowania i licencji
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
 69. Dostawa sprzętu do rozbudowy serwera NAS
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
 70. ZRB/NDM/71/Dostawa wraz z podłączeniem i rozruchem UPS na zadanie przebudowa budynku nr 18 w Warszawie przy ul. Ostroroga 35 (zad. nr 01284)
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 71. Dostawa urządzeń i programów komputerowych
  Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa
 72. DOSTAWA USŁUGI WSPARCIA SERWISOWEGO DO POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAMOWANIA IBM TSM DZP.381.87.2015.DW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 73. Dostawa sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk
 74. Dostawa 70 sztuk licencji oprogramowania - systemu operacyjnego dla komputerów osobistych (PC)
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie, Lublin
 75. Dostawa serwerowych systemów operacyjnych i oprogramowania narzędziowego
  Zamawiający: Centrum Projektów Informatycznych, Warszawa
 76. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania, wsparcia dla switchy oraz przedłużenie umów serwisowych i gwarancji dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
  Zamawiający: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Lublin
 77. Dostawa licencji oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 78. Dostawa oprogramowania
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 79. Dostawa usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez zamawiającego oprogramowania VMware
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 80. Zakup wyposażenia i materiałów związanych z instalacją, wdrożeniem i konfiguracją infrastruktury IT do potrzeb projektu Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich.Oznaczenie sprawy: OZ/D/15/22/EK
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 81. Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla 110 stanowisk na okres 1 roku, o specyfikacji stanowiacej załącznik nr 1 do SIWZ
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 82. Modernizacja infrastruktury serwerowej WFOŚiGW w Olsztynie - dostawa macierzy dyskowej
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Olsztyn
 83. Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Część 1 - SPRAWA WSA- ZP-03/2015
  Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Warszawa
 84. Zakup licencji ze wsparciem i subskrypcji VMware
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
 85. Wybór podmiotów realizujących sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 86. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W POWIECIE GLIWICKIM
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 87. Przedłużenie serwisów gwarancyjnych, wsparcia technicznego, licencji na sprzęt i oprogramowanie użytkowane w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 88. Dostawa sprzętu komputerowego II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-44/2015)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 89. dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  Zamawiający: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 90. Dostawa zasilaczy awaryjnych nr sprawy: DZP.381.09.2015.DW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 91. CTM/BZ/ZZ/13/15 dostawa licencji i subskrypcji.
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
 92. Dostawa części komputerowych nr DZP.381.31.2015.DW
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 93. Wsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replocation (contract FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V), które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 94. Zakup usługi wsparcia technicznego oprogramowania do wirtualizacji serwerów VMware będącego w posiadaniu Wojskowego Instytutu Medycznego - numer sprawy P/014/2015/SZ/WIM - 11/ZP/15.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 95. Dostawa stacji roboczych z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
 96. Dostawa modułów pozwalających na proaktywny monitoring środowiska VMware vSphere w ramach systemu ZSI.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 97. Dostawa stacji roboczych z akcesoriami oraz routera dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
 98. Dostawa oprogramowania do wirtualizacji systemów serwerowych na potrzeby Instytutu Informatyki PW. Postępowanie nr WEiTI/74/S/ZP/2014/1030
  Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Warszawa
 99. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 100. Zakup wraz z dostawą: zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera sieciowego, dysków i pamięci operacyjnej RAM do serwerów, zasilaczy awaryjnych, licencji na oprogramowanie dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Kielce
 101. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa

Inne osoby dla Zawadzki Marek (33 osoby):