Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Michał Piotr

w KRS

Michał Piotr Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kądziela Zbigniew Mirosław, Żelisko Jarosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stt Kądziela, Zawadzki, Żelisko Sp. J., Warszawa − KRS 0000389400

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wymiana instalacji sygnalizacji pożarowej w Przedszkolu nr 194, ul. Walerego Sławka 7, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus, Warszawa
  Wykonania instalacji sygnalizacji pożarowej w Przedszkolu nr 194, ul. Walerego Sławka 7, 02-495 Warszawa, na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Symbol klasyfikacyjny wspólnego słownika zamówień (CPV):
  45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
  45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
  51700000-9 – Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego.
  I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z wykonaniem Alarmowej Sygnalizacji Pożaru.
  II. Zakres planowanych działań obejmuje swoim zakresem (w ujęciu generalnym):
  1. ROBOTY BUDOWLANO – INSTALACYJNE:
  a) opracowanie planu bioz,
  b) odpowiedzialność wykonawcy za dostarczone i zabudowane materiały,
  c) prowadzenie robót budowlanych (przebijanie otworów w ścianach i stropach, montaż przepustów rurowych, zaprawianie bruzd),
  d) montaż listew i puszek elektroinstalacyjnych na ścianach i stropach,
  e) montaż wyposażenia specjalistycznego (centrali ppoż. gniazd i czujek temperatury
  i dymu, drukarki systemowej, urządzenia transmisji alarmu, modułu sygnalizatorów, ręcznych ostrzegaczy pożaru, manipulatorów, zespołów sterujących i przekaźników pośredniczących),
  f) montaż zasilania podstawowego i awaryjnego w tym baterii akumulatorów,
  g) układanie przewodów kabelkowych w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
  h) podłączenie wykonanych instalacji do istniejącego systemu central oddymiania,
  i) sprawdzenie i zaprogramowanie linii dozorowych, przeprowadzenie testów oraz uruchomienie wykonanego systemu ppoż.,
  j) wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych instalacji wraz z protokółami,
  k) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń.
  2. Określone wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w ww. dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, jak np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty zagospodarowania miejsca budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, itp.
  3. KLAUZULE SPOŁECZNE wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
  1) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na robotach instalacyjnych. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  2) W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 4 S.I.W.Z.
  3) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
  4) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ppkt 1), wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę dla zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników w celu prawidłowej realizacji umowy

Inne osoby dla Zawadzki Michał Piotr (80 osób):