Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Stanisław

w KRS

Stanisław Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1940 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gośniak Zdzisław Tomasz, Klimowicz Aleksander, Kozłowicz Andrzej Stanisław, Kozłowska Janina Joanna, Mroczkowski Czesław, Ślufarski Stanisław Jerzy, Włodarczyk Witold

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Usługowa Propol Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000035132
 2. Elektrosep Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000154824
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Art Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000441227

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Enbud Słupsk - Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000113886

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  : 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Część nr 1 Roboty elektryczne w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez Administracje Zasobów Gminnych, w zakresie: 1) Wymiana instalacji elektrycznych, 2) Montaż osprzętu elektrycznego, 3) Montaż ogrzewania elektrycznego, w lokalach mieszkalnych, użytkowych, w częściach wspólnych na terenach zewnętrznych. Część nr 2 Roboty elektryczne w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez Administracje Wspólnot i Lokali nr 1 i nr 2 , w zakresie: 1) Wymiana instalacji elektrycznych, 2) Montaż osprzętu elektrycznego, 3) Montaż ogrzewania elektrycznego, w lokalach mieszkalnych, użytkowych, na terenach zewnętrznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.1. 9.2. do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 2 części, o tożsamym zakresie i wielkości. Zamawiający zastrzega, iż jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. 5. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego..
 2. Nadbudowa z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowa Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/79/14.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania Nadbudowa z przebudową Działu Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowa Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku, opisanych Dokumentacją projektową oraz STWiORB stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 2.Zadanie inwestycyjne opisane w ust. 1 składa się z następujących etapów: 1)Etap I Przebudowa budynku byłej Pralni i Kotłowni na potrzeby Działu Fizjoterapii oraz nadbudowa przy Dziale Fizjoterapii pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego, w którego skład wchodzą etapy: a)I.A - przebudowa budynku byłej Pralni i Kotłowni na potrzeby Działu Fizjoterapii b)I.B - nadbudowa przy Dziale Fizjoterapii na potrzeby Oddziału Geriatrycznego (minimum stan surowy zamknięty) 2) Etap II - przebudowa Działu Fizjoterapii (roboty budowlane dotyczące przebudowy obecnie funkcjonującego Działu Fizjoterapii w budynku głównym szpitala) pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz wykonanie prac instalacji i wykończeniowych nadbudowy 3.Zakres prac dla etapu I.A obejmuje wykonanie: 1)Robót budowlano-montażowych łącznie z pracami wykończeniowymi 2)Robót instalacji sanitarnych, w tym wykonanie instalacji c.o., wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji, 3)Wentylacji mechanicznej 4)Robót elektrycznych 5)Robót teletechnicznych 4.Zakres prac dla etapu I.B obejmuje wykonanie: 1)Robót budowlano-montażowych (minimum stan surowy zamknięty) 5.Zakres prac dla etapu II obejmuje wykonanie instalacji oraz prac wykończeniowych nadbudowy pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego oraz przebudowę istniejącego Działu Fizjoterapii pod potrzeby Oddziału Geriatrycznego, w tym: 1)Robót budowlano-montażowych łącznie z pracami wykończeniowymi 2)Robót instalacji sanitarnych, w tym wykonanie instalacji c.o., wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji, gazów medycznych, ciepła technologicznego 3)Wentylacji mechanicznej 4)Robót elektrycznych 5)Robót teletechnicznych.
 3. Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej oraz drogi dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w Cewicach - Etap I budowa oświetlenia ulicznego
  Zamawiający: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Cewice
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej oraz na drodze dojazdowej do zabudowy jednorodzinnej w m. Cewice 1.Zakres robót obejmuje: a)Budowa linii kablowej 0,4 kV -kabel YAKY 4x25 mm² o długości 700 m ( z zapasami min 800 m) ułożonej w gruncie. b)Montaż co drugiego słupa oświetleniowego wg. projektu tj. montaż 11 słupów oświetleniowych (min 9 metrowych bez wysięgników) posadowionych na gotowych fundamentach prefabrykowanych typu F-150. Słupy o przekroju sześciokątnym lub owalnym. Lokalizację montowanych słupów należy uzgodnić z Zamawiającym. c)Oprawy oświetleniowe energooszczędne i wandaloodporne typu SGP 340 PC 1xSON-TPP P3X (z redukcją mocy w godzinach późnonocnych) lub równoważne pod względem parametrów technicznych i użytkowych d)Montaż szafy pomiarowo-sterowniczej posadowionej na fundamencie prefabrykowanym, z układem samoczynnego sterowania oświetleniem ulicznym. e)Wszelkie pomiary i badania należy wykonać zgodnie z projektem, potwierdzone odpowiednimi protokółami. 2.Projektowana linia układana będzie w bliskiej odległości od istniejącego wodociągu, kanalizacji, kabli telekomunikacyjnych i kabli energetycznych- należy zachować szczególną ostrożność, a roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie. 3.Wykonawca zobowiązany jest do: a)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, b)wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy c)uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót . d)uporządkowania placu budowy oraz przywrócenia drogi do stanu pierwotnego e)naprawienia szkody na własny koszt w przypadku uszkodzenia kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz kabli. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacja projektowa b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 4. Modernizacja schroniska dla zwierząt w Słupsku, ul. Portowa 11
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji wentylacyjnej, grzewczo -wentylacyjnej mechanicznej, instalacji c.o., modernizacja kotłowni oraz wykonanie remontu - wymiany instalacji elektrycznych w obiektach schroniska z uwzględnieniem wykonania zaprawienia bruzd i przebić oraz wykonanie pomiarów nowej instalacji, wraz z robotami towarzyszącymi Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (zadania): Część I - roboty budowlane branży sanitarnej Część II - roboty budowlane branży elektrycznej; Szczegółowy zakres określony jest w dokumentacji projektowej i STWiOR załączonych do siwz oraz w opisie przedmiotu zamówienia w siwz.
 5. Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej z zastosowaniem urządzeń wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego w Gimnazjum nr 3 w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32 część Gimnazjum nr 3 wraz z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych oświetleniowych i gniazd wtykowych w pomieszczeniach piwnicy, parteru, I piętra, II piętra oraz nowej na poddaszu oraz dodatkowo instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w 5 pomieszczeniach Liceum. W ciągach komunikacyjnych Gimnazjum wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Gimnazjum wykonać sygnalizację pożaru, włamania, które należy połączyć z istniejącymi instalacjami w niektórych pomieszczeniach Liceum. Zamontować nową centralę sygnalizacji pożarowej, w której przewidzieć rezerwę dla rozbudowy instalacji dla całego Zespołu Szkół (pozostałe pomieszczenia Liceum) oraz centralę sygnalizacji włamania. Instalacje monitoringu kamerowego oraz telefoniczne pozostają bez zmian - należy je w części Gimnazjalnej wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych należy wykonać zaprawienie bruzd i przebić, i wykonać malowanie pasów w kolorze najbardziej zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian i sufitów. Szczegółowy zakres robót określony został w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do siwz. Uwaga: Roboty głośne należy wykonywać w godzinach od 16:00 do 21:00 (od poniedziałku do piątku). Jednorazowo można wyłączyć tylko dwie klasy ze względu na prowadzenie robót w czynnym obiekcie szkolnym
 6. Wymiana instalacji elektrycznej po starych trasach w kompleksie administrowanym przez JW 4220.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Wymiana instalacji elektrycznej po starych trasach w kompleksie administrowanym przez JW 4220:
  Budynek nr 173 szkoleniowy - (dyżurka ) - wymianę rozdzielnicy i WLZ,
  Budynek nr 260 - wymianę rozdzielnic i WLZ,
  Budynek nr 261 - wymianę rozdzielnic WLZ w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót.
 7. Bieżąca konserwacja oświetlenia alejek spacerowych, pomników oraz fontann i ich układu pompowego na terenie cmentarzy komunalnych oraz na terenach zieleni miejskiej administrowanych przez Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4
  Zamawiający: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, Słupsk
  W zakresie robot do wykonania są w szczególności:
  1)wymiana uszkodzonych lub zużytych żarówek,
  2)wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych i kloszy,
  3)naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów słupów,
  4)bieżąca konserwacja złączy elektrycznych i odgromowych,
  5)konserwacja podstaw słupów, oraz wysięgników,
  6)usuwanie skutków wandalizmu na oświetleniu,
  7)wymiana układów sterujących,
  8)wymiana końcówek kablowych,
  9)demontaż i ponowny montaż pomp przy fontannach,
  10) uruchomienie oświetlenia świątecznego,
  11) wymiana podstaw bezpiecznikowych i wkładek topikowych,
  12) wymiana styczników w tablicach elektrycznych.
 8. Dostawa i montaż urządzeń nagłośnienia sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 przy ul.Banacha w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy z montażem aparatury nagłaśniającej wraz z uruchomieniem, strojeniem i pomiarami w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 przy ul. Banacha. 2.Zakres zamówienia określa Projekt Techniczny Budowlano-Wykonawczy Zakładu Elektrotechniki Elektroniki i Akustyki DIGITRONIC Studio Projektowe inż. Janusz Wysocki Słupsk - stanowiący załącznik do niniejszej siwz. 3.W sali gimnastycznej ułożone jest okablowanie zgodnie z ww. projektem. 4.Wykaz aparatury nagłaśniającej - wg załącznika nr 9 (Formularz cenowy) oraz zgodnie z Projektem Technicznym. 5.Szczegółowe uwagi i wymagania dotyczące rozwiązań technicznych i wykonania poszczególnych instalacji zawarte są w projekcie - w opisie technicznym i na odpowiednich rysunkach. 6. Specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do niniejszej siwz. 7.W posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja projektowa obiektu udostępniana Wykonawcy do wglądu. 8.Na dzień odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest przekazać kartę gwarancyjną na cały zakres zamówienia. a)do oferty wymagane jest oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zastosowany sprzęt nagłośniający spełnia wymogi obowiązujących norm (np. PN, PN-EN). b)po dokonaniu dostawy, na dzień odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć deklaracje zgodności z normami, jak w pkt a). 9.Z odbioru końcowego spisany będzie protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Użytkownika i Inwestora Bezpośredniego. 10.Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji istniejącego obiektu
 9. Dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego - sala gimnastyczna przy ZSOiT w Słupsku ul. Szymanowskiego
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy z montażem aparatury nagłaśniającej wraz z uruchomieniem, strojeniem i pomiarami w sali gimnastycznej ZSOiT przy ul. Szymanowskiego. 2.Zakres zamówienia określa Projekt Techniczny Budowlano-Wykonawczy Zakładu Elektrotechniki Elektroniki i Akustyki DIGITRONIC Studio Projektowe inż. Janusz Wysocki Słupsk - stanowiący wraz z przedmiarem załącznik do niniejszej siwz. 3.W sali gimnastycznej ułożone jest okablowanie zgodnie z ww. projektem. 4.Wykaz aparatury nagłaśniającej - wg załącznika nr 6 (Formularz cenowy) oraz zgodnie z Projektem Technicznym. 5.Szczegółowe uwagi i wymagania dotyczące rozwiązań technicznych i wykonania poszczególnych instalacji zawarte są w projekcie - w opisie technicznym i na odpowiednich rysunkach

Inne osoby dla Zawadzki Stanisław (35 osób):