Kogo reprezentuje osoba

Zawadzki Zbigniew

w KRS

Zbigniew Zawadzki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Zawadzki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1932 r., wiek 86 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:59 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czubak Agata, Czubak Dariusz, Czubak Dorota Halina, Czubak Maciej Tomasz, Pawłusiów Mirosława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtasik Teodor

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Handlowo-usługowa Almar Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000127163
 2. Polprimes Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000226278
 3. Stowarzyszenie A-kwadrat, Opole − KRS 0000110407

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Firma Handlowa Wojtpol Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000020504

Powiązane przetargi (59 szt.):
 1. Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych. Szczegółowy wykaz zamawianego przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia zamawianych przedmiotów do siedziby Zamawiającego na swój koszt i terminie określonym przez Zamawiającego.
 2. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Politechniki Opolskiej
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla Politechniki Opolskiej
  z podziałem na 2 części, w ramach projektów: 1.1 „Techniczna PObudka - program rozwoju
  zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu opolskiego”. – realizowany przez Wydział
  Mechaniczny; 1.2 „Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” – realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania; 1.3 „Techniczna
  PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu kędzierzyńskokozielskiego”
  – realizowany przez Wydział Inżynierii Systemów Technicznych. 2. Szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazach rzeczowo-cenowych, stanowiących załączniki nr 1A
  oraz 1B do SIWZ.
 3. Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych
  materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek
  organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez
  Unię Europejską - Nazwa projektu: Erasmus+ „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa
  wyższego między krajami programu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 5. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/120/2015)
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek
  organizacyjnych Politechniki Opolskiej szczegółowo określonych w wykazie rzeczowo-cenowym
  stanowiącym dla: części I - załącznik nr 2a do SIWZ. części II - załącznik nr 2b do SIWZ
 6. Dostawa tuszy, tonerów, papieru kserograficznego i innych artykułów biurowych dla ZZŚO w Opolu
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: Dostawa tuszy, tonerów, papieru kserograficznego i innych artykułów biurowych dla ZZŚO w Opolu
  2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
  Nr 2a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - cz. I - artykuły biurowe, papier kserograficzny
  Nr 2b - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - cz. II - tusze, tonery, folie do faksów
  Wykonawca będzie dostarczał zamówione produkty na własny koszt do RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski z siedzibą w Opolu ul. Odrowążów 2 sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.
  Zamawiający każdorazowo poprzedzi zakup pisemnym zamówieniem, przesłanym Wykonawcy - e-mailem lub faxem do godz. 10.00, w dniu robocze, w którym dokładnie wskaże asortyment i ilości zamówionych produktów.
  Zamawiane produkty, w ilościach i asortymencie wskazane w zamówieniach, Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i ryzyko, łącznie z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godz. od 7.30 do 13.30,
  w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych produktów wymienionych w OFERCIE CENOWEJ i OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - cz. I i II.
  Każdy z oferentów winien dołączyć do oferty wg lp. opisu przedmiotu zamówienia i oferty cenowej:
  1. Skoroszyt oczkowy 1/2 (poz. nr 13) - 1 szt.
  2. Fastykuła A4 z utwardzanej tektury (poz. 18) - 1 szt.
  3. Długopisy żelowe z wkładem niebieskim (poz. nr 34) - 1 szt.
  4. Długopisy z wkładem niebieskim (poz. nr 39) - 1 szt.
  5. Zawieszki do kluczy (poz. nr 92) -1 szt.
  Brak jakiejkolwiek próbki będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
  2a.Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera:
  Zał. nr 02 - Wzór umowy
  - zał. nr 1 - Oferta cenowa
  - zał. nr 2a - Opis przedmioty zamówienia - część I - artykuły biurowe, papier kserograficzny
  - zał. nr 2b - Opis przedmioty zamówienia - część II- tusze, tonery, folie do faksów
  Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
  3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres:
  a) na zszywacz archiwizacyjny - minimum 3 lata
  b) na dziurkacz archiwizacyjny - minimum 2 lata
  c) na pozostałe produkty - minimum 12 miesięcy
 7. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Izby Skarbowej w Opolu i Urzędów Skarbowych województwa opolskiego
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych do poszczególnych jednostek administracji podatkowej województwa opolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający rodzaj materiałów biurowych oraz wielkości szacunkowe określone jako maksymalne ilości zamawianych materiałów biurowych zawiera wykaz zamawianych materiałów, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
  W niniejszym postępowaniu Zamawiający, na podstawie art. 34 ust.5 PZP przewiduje prawo opcji, które określone zostało przez Zamawiającego w następujący sposób:
  1) 60% całkowitej wartości przedmiotu zamówienia (a tym samym po zawarciu umowy 60% maksymalnej kwoty wynagrodzenia wynikającej z oferty Wykonawcy) stanowić będzie zamówienie podstawowe,
  2) 40% całkowitej wartości przedmiotu zamówienia (a tym samym po zawarciu umowy 40% maksymalnej kwoty wynagrodzenia wynikającej z oferty Wykonawcy) stanowić będzie zamówienie objęte wspomnianym prawem opcji.
  Prawo opcji, które Zamawiający przewidział w przedmiotowym postępowaniu, zostało przez niego określone stosunkiem procentowym, licząc od całkowitej wartości zamówienia - tożsamej z kwotą podaną w ofercie Wykonawcy.

  Tym samym całkowita wartość zamówienia stanowić będzie sumę wartości zamówienia podstawowegoi zamówienia, które ewentualnie zostanie udzielone przy wykorzystaniu prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 PZP.

  Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
 8. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Projektu pod nazwą: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku., szczegółowo określonych w załączniku nr 2a, 2b do SIWZ Formularz rzeczowo - cenowy, z podziałem na dwie części: 1) Część nr 1 : materiały biurowe, 2) Część nr 2 :materiały eksploatacyjne. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Część nr 1 : materiały biurowe: Wszystkie materiały biurowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Szczegółowy opis Materiałów biurowych zawiera wykaz rzeczowo - cenowy, stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ. 2) Część nr 2 : materialy eksploatacyjne: a) Wszystkie materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń (nieużywane), oryginały bądź materiały równoważne (pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności, jakości wydruku (kopii), wydajności, szybkości schnięcia (utrwalenia), nie zmazywania się druku (kopii) - odpowiadające wymogom producenta urządzenia), b) Oferowane Materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach odpowiednio zabezpieczonych przez producenta, c) Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji urządzeń, do których są przeznaczone, d) Wymagany termin obowiązywania gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne wynosi minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Szczegółowy opis Materiałów eksploatacyjnych zawiera wykaz rzeczowo - cenowy, stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ. Miejsce dostawy: na koszt Wykonawcy do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
 9. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b)ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - które stanowią integralną część SIWZ; Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
 10. Dostawa materiałów biurowych, sprzętu biurowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
  1. Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów biurowych, sprzętu biurowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 zadań (części) tj.: Zadanie nr 1: Dostawa materiałów biurowych do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach realizacji projektu Centra Startowe - sieciowy system wspierania przedsiębiorczości w województwie opolskim w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zadanie nr 2: Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby projektu Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie nr 3: Dostawa materiałów biurowych realizowana na potrzeby projektu pn. Opolska Platforma Innowacji. Zadanie nr 4: Dostawa materiałów biurowych dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Zadanie nr 5: Dostawa fabrycznie nowych tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zadanie nr 6: Zakup tonerów na potrzeby projektu Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 2. Wymagania techniczne: Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, posiadały oryginalne fabryczne opakowania (hermetycznie zamknięte) nie noszące znamion otwierania oraz były wolne od wad technicznych i prawnych. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych. Pod określeniem materiały równoważne Zamawiający rozumie takie, które są kompatybilne ze sprzętem, do którego materiały te są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych od oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Jednocześnie przez równoważne Zamawiający rozumie materiały fabrycznie nowe, wyprodukowane w 100 % z nowych części, nieregenerowane, nie noszące śladów użytkowania o jakości nie gorszej od materiałów oryginalnych zlecanych przez producenta urządzenia, nie naruszających w żaden sposób praw patentowych ani innej własności intelektualnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania materiałów eksploatacyjnych naruszających prawo polskie lub prawo UE. Wszystkie oferowane materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta oraz etykietą zawierającą numer katalogowy oraz termin ważności. Dostarczane materiały powinny posiadać datę ważności, umieszczoną w widocznym miejscu na opakowaniu, gwarantującą użytkowanie ich przez Zamawiającego przez co najmniej 24 miesiące od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu.
 11. Dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektów: Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin, Poddziałanie 1.4.2 RPO WO 2007-2013, Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych, Poddziałanie 5.2.1 PO KL i Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1 PO KL oraz na potrzeby zadania Opolska Karta Rodziny i Seniora. Nr postępowania: DOA-IV.272.23.2014. (4-ry części)
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
  Dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektów: Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin, Poddziałanie 1.4.2 RPO WO 2007-2013, Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych, Poddziałanie 5.2.1 PO KL i Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1 PO KL oraz na potrzeby zadania Opolska Karta Rodziny i Seniora. Nr postępowania: DOA-IV.272.23.2014. (4-ry części); Część I: dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin, Poddziałanie 1.4.2 RPO WO 2007-2013. Część II: dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych, Poddziałanie 5.2.1 PO KL. Część III: dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektu Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Część IV: - dostawa materiałów biurowych na potrzeby zadania Opolska Karta Rodziny i Seniora. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1, 2, 3, 4, b) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY cz. 1, 2, 3, 4, - które stanowią integralną część niniejszej SIWZ; Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30192000-1 - Wyroby biurowe, 30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy, 30197630-1 - Papier do drukowania.
 12. Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych i artykułów papierniczych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych i artykułów papierniczych. Szczegółowy wykaz zamawianego przedmiotu zamówienia zamieszczono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji. Wykonawca obowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia zamawianych przedmiotów do siedziby Zamawiającego na swój koszt w ilościach i terminach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym
 13. Dostawa fabrycznie nowych kaset z tonerami i tuszy do drukarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, nr postępowania: DOA-IV.272.16.2014
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
  Dostawa fabrycznie nowych kaset z tonerami i tuszy do drukarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.:
  a) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  b) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
 14. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii oraz Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych TABELA A oraz TABELA B
  na potrzeby projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 3514/2013 z dnia 28 marca 2013 r. z późn. zm., TABELA C oraz TABELA D na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji,
  szczegółowo określonych w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym -załącznik nr 2 do SIWZ.
 15. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Opole
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
  CZĘŚĆ I: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 6 do SIWZ;
  CZĘŚĆ II: zakup i dostawa materiałów do kserokopiarek, faxów i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 7 do SIWZ
 16. Dostawa artykułów biurowych w ramach Projektu pod nazwą: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych w ramach Projektu systemowego nr POKL.09.02.00-16-001/13 pod nazwą: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianych artykułów, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz-rzeczowo cenowy). 3. Zmawiający wymaga, aby wszystkie artykuły biurowe dostarczane do Zamawiającego, były: -fabrycznie nowe, -bez śladów używania, -dopuszczone do sprzedaży w Polsce, -wolne od wad technicznych, -zgodne z Polską Normą, -o wysokiej jakości wykonania. 4. Dostawa artykułów biurowych będzie zrealizowana bezpośrednio do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole - parter
 17. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 3514/2013 z dnia 28 marca 2013 r. szczegółowo określonych w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym: - dla części I - załącznik nr 2a do SIWZ, - dla części II - załącznik nr 2d do SIWZ, - dla części III - załącznik nr 2c do SIWZ, - dla części IV - załącznik nr 2d do SIWZ
 18. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w ilości i asortymencie wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, w przypadku dostarczenia materiałów innych niż oryginalne wydajność określoną na podstawie normy ISO 19752 (dla tonerów czarnych) i normy ISO 19798 (dla tonerów kolorowych) oraz na podstawie normy ISO 24711 (dla kartridży czarnych) lub normy ISO 24712 (dla kartridży kolorowych). Zamawiający w przypadkach oznaczonych gwiazdką w załączniku nr 2 dopuszcza określenie wydajności wg innej metody niż ISO.

  Dostarczone materiały eksploatacyjne dodatkowo muszą posiadać na opakowaniach czytelne oznaczenie Wykonawcy jednoznacznie identyfikujące kto jest dostawcą danego materiału. Oznaczenie może być wykonane w postaci np. naklejki z logo, pieczątki, znaczka firmowego, oklejenia taśmą firmową.
 19. jednorazowa dostawa w 2013 r. i 2014 r. wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole
  jednorazowa dostawa w 2013 r. i 2014 r. wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku do umowy pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w umowie. Załącznik szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: opis zamówienia w podziale na 2 części (dostawa w 2013 r. i dostawa w 2014 r), opis rodzajowy i ilościowy zamawianych materiałów (asortyment, jednostka miary, ilość) dla każdej części zamówienia oraz miejsce dostawy.
 20. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji 45-315 Opole ul. Głogowska 27 szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz rzeczowo - cenowy.
 21. akup i dostawy materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych związanych z realizacją projektu Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych - część II: pierwszy okres roku szkolnego 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Głogówek, Głogówek
 22. Dostawa papieru i materiałów biurowych do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
 23. Dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektów: Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej, Poddziałanie 8.1.4 PO KL i Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1 PO KL.cz. I:Dostawa papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektu Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej, Poddziałanie 8.1.4 PO KL.cz.II: Dostawa materiałów biurowych i papieru do sprzętu drukującego na potrzeby projektu Depopulacja- czas na zmiany na opolskim rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1 PO KL.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 24. Dostawa artykułów biurowych i papieru do urządzeń kopiujących i drukarek na potrzeby projektu unijnego Nr KSI: PO KL 09.01.03-16-001/12 pn. Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 25. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
 26. Dostawa papieru i materiałów biurowych do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
 27. Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby wdrażania RPO WO 2007-2013, PO KL, PO PT 2007-2013, PO WT.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 28. Jednorazowa dostawa wraz z wniesieniem przez pracowników Wykonawcy we wskazane miejsca materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole
 29. Dostawa kaset z tonerami i tuszy do drukarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 30. Dostawa tonerów do kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na rok 2013
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 31. Dostawa tonerów do telefaksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
 32. CZ. I: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby projektu pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012-2013, oraz Dostawa papieru do urządzeń kopiujących i drukarek na potrzeby projektu pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012-2013. Cz. II: Dostawa papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 33. Dostawa papieru i materiałów biurowych do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
 34. Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu pod nazwą: Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole
 35. Dostawa artykułów biurowych i papieru do urządzeń kopiujących i drukujących dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I-II-III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 36. Dostawa artykułów biurowych i papieru do urządzeń kopiujących i drukujących dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowana ze Schematu I-II-III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 37. Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek dla potrzeb Uniwersytetu Opolskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Opole
 38. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny, Opole
 39. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu pn.: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, Opole
 40. Dostawa artykułów biurowych i papieru dla UMWO. Część I: Dostawa materiałów biurowych i papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Część II: Dostawa artykułów biurowych i papieru do urządzeń kopiujących i drukujących dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowana ze Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 41. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU DLA DPO
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 42. Dostawa materiałów biurowych i artykułów papierniczych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opole
 43. Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu, Opole
 44. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 45. Dostawa tonerów do kserokopiarek
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 46. Dostawa tonerów do kserkopiarek
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 47. Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu Innowacyjna szkoła zawodowa III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Opole
 48. Dostawa papieru
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 49. Dostawa papieru
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 50. Dostawa papieru
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 51. Część I - Dostawa pod nazwą: papier dla pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Część III - Dostawa papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 52. Cz. III Zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 53. Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby projektu Nr KSI: POKL.08.01.04-16-001/10 pn. Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej, Poddziałanie 8.1.4. PO KL
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 54. Dostawa artykułów papierniczych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Schematu I Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (część III). Dostawa artykułów papierniczych dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (część IV)
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 55. Dostawa artykułów papierniczych dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowany ze Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (część I). Dostawa papieru dla pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (część II).
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 56. Dostawa materiałów biurowych dla pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Część II)
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 57. 1.Dostawa polegającą na sprzedaży i dostarczeniu papieru do drukarek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ilości 20 ryz formatu A-3 (część I). 2.Dostawa polegającą na sprzedaży i dostarczeniu papieru do drukarek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ilości 110 ryz formatu A-4 (część II). 3.Dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu na rok 2010 wg załącznika (część III)
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole
 58. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
  Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole
 59. Dostawa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu artykułów biurowych oraz papieru do urządzeń poligraficznych i drukujących szczegółowo opisanych w załącznikach od 1 do 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole