Kogo reprezentuje osoba

Zawodnik Janina Barbara

w KRS

Janina Barbara Zawodnik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Zawodnik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Puławy (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Barbara, Banaś Maria, Barszcz Bogdan, Brodowski Jan, Dąbrowa Elżbieta, Dubik Barbara, Dzierżak Iwona Ewa, Fijałkowski Zbigniew, Furtas Mariusz, Głowinkowski Stanisław, Hołosyniuk Wacław, Jagiełło Danuta, Jewulski Andrzej, Karczmar-czyk Stanisław, Kawka Stanisław, Kołdej Danuta Ewa, Kołdej Mieczysław, Krawczyk Zygmunt, Litwinek Robert, Luzar Urszula Marianna, Matysiak Tadeusz, Michta Karol, Morzyński Tadeusz, Piecyk Halina Anna, Przybysz Marianna, Rybicki Roman, Sadurek Elżbieta Marta, Stefanek Krzysztof, Strumnik Tadeusz, Strumnik Tomasz Dominik, Strumnik Tomasz Dominik, Szymonik Władysław Ksawery, Tomczyk Grzegorz Antoni, Twarowski Zygmunt, Zarychta Edward, Łukasik Jan Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzki Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Activetour Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000338501
 2. Dęblińskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Dęblin − KRS 0000045840
 3. Lubelski Bank Spółdzielczy, Końskowola − KRS 0000137588
 4. Marmury Centrum Lublin J.dzieniarz, B.rybicka, R.rybicki Sp. J., Markuszów − KRS 0000156685
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Chrząchowie, Chrząchów − KRS 0000039482
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Chrząchowku, Chrząchówek − KRS 0000057367
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Sieciechowie, Sieciechów − KRS 0000090776
 8. Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej Pb Wpsa, Poznań − KRS 0000430822
 9. Puławski Klub Rotariański, Puławy − KRS 0000050434
 10. Społeczny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych Puławy, Puławy − KRS 0000333125
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Powiśle W Puławach, Puławy − KRS 0000185074
 12. Web Communication Sp. Z O.O.., Żółwin − KRS 0000047836
 13. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000016640
 14. Zrzeszenie Producentów Rolnych Powiśle W Sieciechowie, Sieciechów − KRS 0000281465

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Puławach Z Siedzbą W Górze Puławskiej, Góra Puławska − KRS 0000161925
 2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy − KRS 0000011737
 3. Lubelska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nowy Pożóg − KRS 0000292745
 4. Miazek, Twarowski i Witek Sp. J., Dęblin − KRS 0000148926
 5. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Puławach, Puławy − KRS 0000106506
 6. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 7. Prom Sp. Z O.O., Janowiec − KRS 0000185047
 8. Prozap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000056296
 9. Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych Energezap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000039279
 10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zargaz Sp. J. Kierzkowski Kolada, Dęblin − KRS 0000017298
 11. Spółdzielnia Inwalidów Spin W Puławach, Puławy − KRS 0000042474
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jodełka W Puławach, Puławy − KRS 0000148981
 13. Spółka Pracownicza Chemia-puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000365602
 14. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska, Końskowola − KRS 0000220451
 15. Zrzeszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego Końskowola, Stary Pożóg − KRS 0000168670
 16. Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Lublin − KRS 0000089989

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 2.565.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Gmina Końskowola, Końskowola
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 2.565.000,00PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: a) Zadanie 1 : Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Skowieszyn na mieszkania socjalne; b) Zadanie 2 : Wykonanie izolacji ii odwodnienia budynku UG; c) Zadanie 3 : System wodno- ściekowy: sieć wodociągowa z przyłączami w m. Nowy Pożóg - Kolonia Kozłówka , Kolonia - Bimbrówka, sieć wodociągowa w m. Rudy, sieć wodociągowa w m. Końskowola ul. Pożowska (Cmentarz),Końskowola ul. Rynek, sieć kanalizacji sanitarnej w m. Końskowola ul. Rynek; d) Zadanie 4 : Międzygminny system wodno ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 2.1 Wysokość kredytu: 2.565.000,00 PLN, w tym na: a) Zadanie 1 : Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Skowieszyn na mieszkania socjalne - 300.000,00 PLN, b) Zadanie 2 : Wykonanie izolacji i odwodnienia budynku UG - 165.000,00 PLN, c) Zadanie 3 : System wodno- ściekowy: sieć wodociągowa z przyłączami w m. Nowy Pożóg -Kolonia Kozłówka , Kolonia - Bimbrówka, sieć wodociągowa w m. Rudy, sieć
  wodociągowa w m. Końskowola ul. Pożowska (Cmentarz),Końskowola ul. Rynek, sieć kanalizacji sanitarnej w m.Końskowola ul. Rynek - 1.000.000,00 PLN, d) Zadanie 4: Międzygminny system wodno ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy - 1.100.000,00 PLN. 2.2 Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj.
  do dnia 31.12.2023 r. 2.3 Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.12.2015 r. 2.4 Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych. 2.5 W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po
  wyznaczonej dacie spłaty. 2.6 Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania
  kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. 2.7 Cena ofertowa (Co), którą stanowią: a) koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 01.04.2015 r. w wysokości 1,65%, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach
  procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy, b) prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu. 2.8 Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić: a) prowizja przygotowawcza, b)
  oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku),
  niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 2.9 Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2023 r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty. 2.10 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części
  kredytu. 2.11 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2.12Realizacja dyspozycji kredytobiorcy nastąpi na rachunek budżetu Gminy Końskowola nr 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010. 2.13 Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 2.14 Prognozowany termin uruchomienia kredytu w okresie miesiąca kwiecień 2015 r. 2.15 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu najpóźniej trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy. 2.16 Dopuszcza się, że Zamawiający
  wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta - bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych kosztów. 2.17 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie.
 2. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BARANÓW I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015 - 2020
  Zamawiający: Gmina Baranów, Baranów
  Przedmiotem zamówienia była obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku obejmująca: a)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, negocjowane oprocentowanie rachunków nie niższe od 1,5 % ; b)realizację wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, c)realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, d)realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, e)usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) f)sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, g)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Baranów, h)wydawanie blankietów czekowych, i)usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych j) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, k)udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, l)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000 zł; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z dnia 27.02.2015 r. - 1,8900) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), m)możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, pomniejszonej o marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 27.02.2015 r. - 1,6900) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), n)oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 27.02.2015 r. - 1,6900) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), o)wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, p)otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego q)prowadzenie depozytu. 2.Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 3.Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 4.Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 5.Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 7.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 2 lit i-j niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 31.04.2015r. 8.Wykaz jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ 9.Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 10.Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 11.Bank winien posiadać oddział ,filie lub inną placówkę w miejscowości Baranów (na dzień składania ofert), lub utworzyć w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy jedną z w/w form organizacyjnych. 12.Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Baranów; 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 Planowany obrót na rok 2015 wynosi : 24.000.000,00 PLN
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów w kwocie 500.000 złotych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Baranów, Baranów
  Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów w kwocie 500.000 złotych Zakres usługi objętej zamówieniem: 1) Kredyt długoterminowy w wysokości 500.000 zł udzielony w złotych. 2) Zamawiający zastrzegł sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, bez dodatkowych opłat, prowizji i kar. 3) Zamawiający zastrzegł sobie, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody banku, prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów, odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 4) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 5) Kredyt pobrany będzie w trzech transzach, w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 6) Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 31.12.2012 r. 7) Okres spłaty kredytu - 84 miesiące licząc od dnia 01.01.2013 r. Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca, przy uwzględnieniu wymaganego przez Zamawiającego harmonogramu spłaty kredytu: - w 2013 roku: 12 rat po 3.000 zł; łącznie - 36.000 zł, - w 2014 roku: 12 rat po 3.000 zł; łącznie - 36.000 zł, - w 2015 roku: 12 rat po 7.000 zł; łącznie - 84.000 zł, - w 2016 roku: 12 rat po 8.000 zł; łącznie - 96.000 zł, - w 2017 roku: 12 rat po 8.000 zł; łącznie - 96.000 zł, - w 2018 roku: 12 rat po 8.000 zł; łącznie - 96.000 zł, - w 2019 roku: 11 rat po 4.700 zł, 1 rata w wysokości: 4.300 zł; łącznie - 56.000 zł. 8) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni w poszczególnych miesiącach. Odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczą. 9) Koszty obsługi kredytu stanowi: - oprocentowanie kredytu - zmienne, stopa referencyjna WIBOR 1M (stopa będzie aktualizowana przez bank co miesiąc) plus stała marża banku. 10) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywać się w złotych polskich. 11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracja wekslową 12) Nie przewiduje się ponoszenia innych kosztów oprócz kosztów oprocentowania kredytu. 13) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych dodatkowych opłat związanych z usługą wykonania przedmiotu zamówienia..
 4. Obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy przez okres 3 lat
  Zamawiający: Gmina Puławy, Puławy
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy przez okres 3 lat o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EURO.