Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Jacek

w KRS

Jacek Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Ostrołęka (Mazowieckie)
Przetargi:52 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białoszewska Alina, Brodacki Piotr, Hałaburda Andrzej Zygmunt, Klimut Danuta Maria, Ołdakowski Marek, Podolak Ewa, Ustaszewska Monika, Terlik Roman, Terlik Zofia Sławomira, Wachowiak Mirosława Agnieszka, Żebrowski Piotr, Żegliński Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białoszewska Alina, Brodacki Piotr, Hałaburda Andrzej Zygmunt, Klimut Danuta Maria, Ołdakowski Marek, Podolak Ewa, Ustaszewska Monika, Terlik Roman, Terlik Zofia Sławomira, Wachowiak Mirosława Agnieszka, Żebrowski Piotr, Żegliński Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Wdi Obsługa Inwestycji Sp. Z O.O., Ostrołęka − KRS 0000370003

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Jutrzenka W Ostrołęce, Ostrołęka − KRS 0000142982
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Nasz Dom, Ostrów Mazowiecka − KRS 0000063489

Powiązane przetargi (52 szt.):
 1. Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz” współfinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: pełnienie usługi inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej.
  3. Charakterystyka zadania:
  3.1) zakres robót objętych nadzorem stanowi:
  3.1.1) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 10,77 km;
  3.1.2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 17,55 km obejmująca wykonanie ok. 13,89 km kanału głównego sieci (w tym ok. 13,47 km sieci grawitacyjnej i ok. 0,42 km sieci tłocznej) oraz odcinków sieci przewodów kanalizacyjnych dochodzących do granic posesji o długości łącznej ok. 3,66 km;
  3.1.3) budowa 14 przepompowni ścieków wraz z przyłączami do sieci elektroenergetycznej oraz z rozruchem technologicznym.
  3.2) Realizacja robót budowlanych inwestycji została podzielona na trzy oddzielne zadania pod względem lokalizacji, które objęte będą oddzielnymi postępowaniami
  o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres obszarowy inwestycji z podziałem na wydzielone obszary poszczególnych zadań przedstawia mapa zbiorcza. Przewiduje się następujące terminy rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań: I zadanie (Etap I) – rok 2017 II zadanie (Etap II) – rok 2017 III zadanie (Etap III) – rok 2018
  3.3) Zamawiający posiada dokumentację projektową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Klonowa, Norwida zatwierdzoną w n/w pozwoleniach na budowę: decyzja Starosty Wołomińskiego nr 255p/2009 z dnia 03.03.2010r., decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 398/09 z dn. 30.12.2009r. – dot. sieci w drodze wojewódzkiej nr 634, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 370/09 z dn. 10.12.2009r - dot. sieci w terenie kolejowym.
  3.4) Zakres planowanych prac budowlanych, przewidzianych do wykonania na podstawie w/w decyzji opisuje dokumentacja projektowa dla zadania opracowana przez jednostkę projektową: P.I.S. „ENERGAS” S.C. Andrzej i Paweł Ochenkowscy, w tym projekty budowlane zatwierdzone w w/w decyzjach o pozwoleniu na budowę. 3.5) Zakres robót przewidzianych do wykonania na podstawie projektów budowlanych zatwierdzonych w decyzjach o pozwoleniu na budowę będzie stanowić: 3.5.1) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości łącznej ok. 10,71 km
  3.5.2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: a) kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 15,09 km b) kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 0,42 km
  3.5.3) budowa 14 przepompowni ścieków wraz z przyłączami do sieci elektroenergetycznej oraz z rozruchem technologicznym;
  3.6) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie zobowiązany do pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania, które Zamawiający zamierza zlecić wykonawcom robót w systemie „Projektuj + Buduj” w zakresie:
  3.6.1) uzupełnienia sieci wodociągowej o długości ok. 0,06 km 2) uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej o brakujące odcinki od sieci głównej do granicy posesji,
  o długości łącznej ok. 2,04 km Podane powyżej długości sieci są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji robót.
  4. Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do SIWZ.
 2. Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19
  Zamawiający: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19", zwanego dalej "Inwestycją. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie czynności opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (OPZ), zgodnie z zawartą umową, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W szczególności wykonawca zobowiązany będzie do: a) Wsparcia Zamawiającego w zakresie w jakim będzie to niezbędne, w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych b) Przekazanie wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadań inwestycyjnych oraz terenu budowy c) Sprawdzanie projektów umów na wykonanie robót budowlanych w podwykonawstwie, na które generalny wykonawca zamierza zawrzeć umowy z podwykonawcami, pod względem zgodności z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i generalnym wykonawcą i przekazywanie Wykonawcy generalnemu wszelkich informacji w powyższym zakresie; d) Prowadzenie rejestru podwykonawców i prowadzenie rejestru faktur wystawionych przez podwykonawców dla generalnego wykonawcy wraz z dołączonym protokołem odbioru częściowego i końcowego wykonanych elementów robót e) Prowadzenie rejestru faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych i dowodów księgowych z realizacji zadania inwestycyjnego wystawionych przez generalnego wykonawcę oraz weryfikację tych dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym; f) bieżący kontakt w imieniu Zamawiającego z projektantem pełniącym nadzór autorski nad realizacją inwestycji; g) Opracowanie ramowego harmonogramu czynności związanych z realizacją Inwestycji; h) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich działaniach i zdarzeniach na terenie Inwestycji związanych z jej realizacją; i) Przygotowywanie harmonogramu realizacji wydatków inwestycyjnych, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych j) Sporządzanie informacji o wykorzystaniu środków finansowych w wymaganych terminach k) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym szczegółowo w umowie. Koordynator projektu zobowiązany jest do pobytów na budowie z częstotliwością wynikającą z toku budowy tj. 5 dni w tygodniu przez minimum 4 godziny dziennie. Pobyty koordynatora projektu muszą być potwierdzone każdorazowo w Tygodniowej karcie pobytów (Załącznik nr 1 do umowy).
 3. Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu: część A – w Zegrzu Południowym część B – w Białobrzegach
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu część A – w Zegrzu Południowym, część B – w Białobrzegach. 2.1 Część A: 2.1.1 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla w Zegrzu Południowym, zgodnie z projektem budowlanym, wykonanym przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o., 15 – 014 Białystok ul. Sobieskiego 12 i decyzją nr 1444/15 w sprawie pozwolenia na budowę wydaną w dniu 10.12.2015 r. przez Starostę Legionowskiego. Projektowana kanalizacja sanitarna eksploatowana będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Zakład Dębe. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzone będą do projektowanej przepompowni ścieków (tłoczni) i dalej przepompowywane do kanalizacji opaskowej Jeziora Zegrzyńskiego t.j. do istniejącej komory K1 na przewodach kanalizacyjnych – tłocznych Ø400 mm zlokalizowanych wzdłuż ul. Warszawskiej (droga krajowa DK61). Przewiduje się realizację kanalizacji grawitacyjnej metodą wykopów otwartych oraz przewiertu sterowanego. Kanały grawitacyjne o średnicach Ø0,3 m, Ø02 m i Ø0,15 m o łącznej długości 831,5 mb, rurociągi tłoczne PE 100 SDR17 PN 10 Ø110 mm L=2× 15,5 m. Tłocznia ścieków o średnicy komory Ø2400 mm i wysokości ok. 7,78 m; pompy szt. 2 o mocy silnika 13,0 kW. 2.1.2 Roboty elektryczne i AKPiA. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE tłocznia ma mieć dwustronne zasilanie (podstawowe i rezerwowe) z sieci elektroenergetycznej. Złącza kablowo-pomiarowe wykonane zostaną przez Rejon Energetyczny. Do sterowania tłocznią zastosowana zostanie szafa zasilająco – sterownicza, która zasilona zostanie ze złącza pomiarowego i rezerwowego, a dodatkowo możliwe będzie zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Szafa zasilająco – sterownicza wyposażona zostanie w sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny PLC/PAC, modem GSM/GPRS, moduły telemetryczne, układ podtrzymania napięcia, grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementów elektronicznych, oświetlenie wewnętrzne szafy, gniazdo remontowe dla obsługi 230V, gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego oraz przełącznik sieć – agregat, amperomierze do pomiaru prądu pomp, przełączniki wyboru sterowania: automatyczne - ręczne, optyczno-akustyczny sygnalizator stanów awaryjnych, stacyjka alarmowa, licznik godzin pracy – funkcja realizowana przez sterownik, lampki kontrolne stanów pracy pompowni, rozłącznik główny. Na drzwiach szafy zabudowane będą przełączniki, przyciski i lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanów pracy. Elementem zarządzającym pracą przepompowni będzie przemysłowy sterownik mikroprocesorowy z modułem wejść analogowych oraz wyświetlaczem (panelem operatorskim); komunikuje się za pomocą radiomodemów, modemów i sieci telefonicznej, a także sieci GSM (wysyłanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokołu GPRS). Szafa sterownicza wyposażona zostanie w modem GSM/GPRS (wysyłanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy). Transmisja danych z/do systemu wizualizacji odbywa się cyklicznie „na zapytanie” aplikacji SCADA i zdarzeniowo z przepompowni w kierunku stacji SCADA. Do sterownika podłączone zostaną sonda hydrostatyczne SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa pływakowe czujniki poziomu. Z szafy sterującej odbywać się będzie zasilanie oraz sterowanie zasuwami z napędami elektrycznymi wieloobrotowymi zlokalizowanymi w studni technologicznej Kz i Kw. 2.1.3 Roboty drogowe. Teren wokół tłoczni należy utwardzić za pomocą kostki betonowej. Po robotach kanalizacyjnych należy odtworzyć nawierzchnię jezdni jak dla kategorii KR-1, podbudowa zasadnicza- warstwa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 9 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm. Warstwa ścieralna po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej odtworzona zostanie na całej szerokości pasa drogowego. 2.1.4 Kanalizacja deszczowa. Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje kanały grawitacyjne PCV Ø200 mm o długości 357,0 mb, skrzynki retencyjno – rozsączające tworzywowe PP) o wymiarach 500× 400× 1000 mm szt. 466, wpusty drogowe z osadnikami wkładami filtracyjnymi szt. 37 oraz wykonanie ścieku drogowego betonowego na długości 139 mb. Na trasie projektowanych kanałów deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe z osadnikami o średnicy Ø1,0 m. Podbudowę pod skrzynki rozsączające stanowi zagęszczona podsypka żwirowa 8/16 mm o gr. 50 cm i geowłóknina. Na wykonanie urządzeń wodnych - odprowadzanie ścieków do gruntu uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia wodnoprawnego nr 202/2015 z dnia 12.08.2015 r. 2.2 Część B: 2.2.1 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla w Białobrzegach, oraz remoncie i przebudowie dróg wewnętrznych, zgodnie z projektem budowlanym, wykonanym przez GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o., 60 – 164 Poznań ul. Ziębicka 35 i decyzją nr 1265/15 w sprawie pozwolenia na budowę wydaną w dniu 30.10.2015 r. przez Starostę Legionowskiego. Projektowana kanalizacja sanitarna eksploatowana będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Zakład Dębe. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzone będą do nowej przepompowni ścieków (tłoczni) i dalej przepompowywane do kanalizacji opaskowej Jeziora Zegrzyńskiego – rurociągu tłocznego 2 × DN 200 mm w ul. Wczasowej. Projektowana kanalizacja zostanie zrealizowana z zastosowaniem mieszanej technologii wykonania poszczególnych kanałów t.j. tradycyjną w wykopie otwartym i metodą bezwykopową. Długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej 1456 mb, w tym Ø200 mm L=1340 mb, Ø250 mm L=54,5 mb, Ø315 mm L= 61,5 mb. Przepompownia ścieków została zaprojektowana jako żelbetowa studnia opuszczana o średnicy Ø4,5 m i głębokości 6,5 m, która zostanie wyposażona w kompletne urządzenie – tłocznię ścieków – wykorzystujące pompy sucho stojące wraz z armaturą i pomiarem przepływu. 2.2.2 Roboty elektryczne i AKPiA. Pracą tłoczni steruje układ automatyki, umożliwiający bezobsługową eksploatację, zabezpieczający pompy przed awarią oraz monitorujący ich pracę. Sterownik będzie działał w oparciu o pomiar ciśnienia hydrostatycznego w komorze zbiorczej, mierzonego przy pomocy hydrostatycznego przetwornika membranowego. Przyjęty system sterowniczy będzie umożliwiał zainstalowanie w szafie sterowniczej modemu do monitorowania i przekazywania informacji o stanie przepompowni do eksploatatora poprzez sieć telefonii komórkowej GSM. Przekazywane będą następujące informacje: stan pomp, przepracowana przez pompy ilość godzin, zadziałanie zabezpieczenia przed suchobiegiem, osiągnięcie alarmowego poziomu napełnienia. Wszystkie moduły sterowania lokalnego zasuw z napędami elektrycznymi należy wykonać jako rozdzielne i zamontować na zewnątrz komory tłoczni w skrzynce bezpośrednio nad pompownią. 2.2.3 Kanalizacja deszczowa. Długość zaprojektowanej kanalizacji deszczowej 817 m, w tym Ø200 mm L=207,0 m, Ø250 mm L=54 m, Ø315 mm L= 556 m. Wody deszczowe odprowadzone będą do kanalizacji poprzez wpusty uliczne betonowe Ø500 mm. Na kanałach zaprojektowano studnie inspekcyjne D425 mm i D600 mm z włazem żeliwnym klasy D, oraz studnie rewizyjne betonowe o średnicy Ø1200 mm. Teren osiedla został podzielony na 6 zlewni i wody opadowe zostaną odprowadzone do 4 zbiorników retencyjno - rozsączających oraz studni chłonnych z kręgów betonowych Ø1500 mm. Gmina uzyskała pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – decyzja nr 146/2015 wydana w dniu12.06.2016 r. przez Starostę Legionowskiego. 2.2.4 Roboty drogowe. Zamówienie przewiduje nadzór inwestorski przy budowie nowej jezdni z kostki betonowej oraz przebudowie miejsc postojowych oraz parkingów. Do projektowanej tłoczni ścieków zostanie wybudowana droga dojazdowa oraz na przedłużeniu drogi dojazdowej dodatkowe miejsca postojowe. W związku z projektowanym przeniesieniem wejścia na teren osiedla od strony ul. Wczasowej, zostanie zlikwidowany istniejący chodnik i pobudowany w nowej lokalizacji na wysokości nowoprojektowanego wejścia. W drodze powiatowej Nr 1811W – ul. Wczasowa, przewiduje się odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni, pobocza i chodnika oraz budowę odcinka chodnika. 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wymienionych w cz. VI pkt 2 lit cb SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). 5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. 6. Wymogi, o których mowa w ust. 3-5, dotyczą również podwykonawców. 7. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 3-6 będą anonimizowane. 8. Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych miasta Łomży
  Zamawiający: Miasto Łomża, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi (zgodnymi z wytycznymi w załączeniu) budynków oświatowych miasta Łomży. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Część I - Przedszkole Publiczne nr 2 przy ul. Polowej 57b w Łomży, Przedszkole Publiczne nr 9 przy ul. Prusa 11a w Łomży Część II - Przedszkole Publiczne nr 10 przy ul. Księżnej Anny 12 w Łomży, Przedszkole Publiczne nr 14 przy ul. Kołłątaja 8 w Łomży, Przedszkole Publiczne nr 15 przy ul. Kołłątaja 10 w Łomży Część III - Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Mickiewicza 6 (bez sali gimnastycznej) Szczegółowy opis dla każdej z części znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w m. Skrzeszew
  Zamawiający: Gmina Wieliszew, Wieliszew
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednego budynku, pełniącego funkcję przedszkola siedmiodziałowego wraz z zapleczem kuchennym, technicznym i administracyjnym oraz zagospodarowanie terenu, oraz pełnienie nieodpłatnego wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowego projektu. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w rozumieniu § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 2) uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych prac pomocniczych uznanych przez wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w starostwie Powiatowym w Legionowie oraz uzyskania pozwolenia na budowę, 3) sprawowanie nieodpłatnego nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 290) w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszego zmówienia. Ponadto Projektant zobowiązany jest do uzyskania: • technicznych warunków przyłączenia do sieci, • uzgodnienia projektów przez rzeczoznawców BHP, p.poż. oraz Sanepid a także wymogami PIP. Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w następującym zakresie: a)projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi wraz projektem badan hydrogeologicznych, b)projekty wykonawcze, w tym: - branża architektoniczno-budowlana: projekt architektury z kolorystyką elewacji, - projekt konstrukcji, - projekt aranżacji wnętrz, - projekt detali architektonicznych, - projekt elementów małej architektury, - projekt zagospodarowania terenu, - branża drogowa - projekt robót drogowych, - branża sanitarna: - projekt sieci wodociągowej, - projekt skanalizowania obszaru – przy uwzględnieniu istniejących sieci na obszarze działki, w tym rozsączkowania wody z terenu sąsiadującego z inwestycją kompleksu boisk, - projekt odwodnienia zagospodarowywanego terenu, - projekt przyłączy instalacji gazowej, - projekt instalacji wewnętrznej wod-kan, - projekt instalacji p.poż., - projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, - projekt instalacji gazowej, - projekt instalacji c.o. wraz z projektem ewentualnej instalacji solarnej lub pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., - projekt technologii kotłowni, - projekt technologii kuchni, • branża elektryczna: - projekt przyłącza elektroenergetycznego, - projekt oświetlenia zewnętrznego, - projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, - projekt instalacji piorunochronnej, - projekt instalacji sygnalizacji pożaru, - projekt instalacji niskoprądowych (teletechnicznych, sieci komputerowej, nagłośnienia, systemu antywłamaniowego i telewizji dozorowanej oraz kontroli dostępu) c)przedmiary robót i kosztorysy ofertowe, d)kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kosztorysy wyposażenia, e)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, f)informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), g)wizualizację 3D projektowanego obiektu przedszkola - zarówno bryły budynku jak i wnętrz.
 6. Kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego:Budowa ulicy Grabicznej
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa ulicy Grabicznej. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę drogi gminnej o następujących parametrach technicznych: droga klasy Z, Vp = 50 km/h, kategoria ruchu KR3, przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019, przekazanie obiektu do użytkowania.
 7. Przygotowanie, zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkowie (z programu LEMUR)
  Zamawiający: Gmina Wyszków, Wyszków
  I. ZAKRES USŁUG - OBOWIĄZKI ZARZĄDZAJACEGO. :
  ETAP 1 - Udział w przygotowaniu i organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Pzp na generalnego wykonawcę wykonawców robót budowlanych inwestycji:

  a) sprawdzenie i ocena zgodności projektu budowlanego, wykonawczego i STWIOR, wniesienie zastrzeżeń i-lub jej akceptacja;
  b) kontrola czy błędy wskazane w opinii firmy zewnętrznej weryfikującej dokumentację projektową (będącej w posiadaniu Zamawiającego) zostały usunięte;
  c) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach i sporach z Wykonawcą dokumentacji projektowej;
  d) weryfikacja i aktualizacja kosztorysów inwestorskich wszystkich branż;
  e) przygotowanie harmonogramu robót, który będzie załącznikiem do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
  f) pomoc w przygotowaniu przetargu na wykonanie robót ( przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji przetargowej, uwzględniającego charakterystykę obiektu i wymagania zamawiającego, wprowadzanie uwag do projektu umowy pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych),
  g) przygotowanie w porozumieniu z projektantem odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców w trakcie przetargu;
  h) udział w pracach komisji przetargowej;
  i) reprezentowanie zamawiającego w kontaktach i sporach z wykonawcą robót budowlanych;
  j) udział w ewentualnych sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami.

  2. ETAP II - - Pełnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych inwestycji w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz rozliczenie w ramach programu LEMUR z NFOŚiGW (którego celem jest budowa energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, by ograniczyć emisje CO2 ):
  II .ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
  Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkowie
  1. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
  - budynek jednokondygnacyjny, 6- oddziałowy
  - powierzchnia budynku netto - 1 437,59 m2 w tym:
  - powierzchnia użytkowa podstawowa - 858,23 m2
  - powierzchnia usługowa (kuchnia z zapleczem) - 161,77 m2
  - powierzchnia gospodarcza, techniczna i magazynowa - 113,61 m2
  - powierzchnia komunikacji - 303,98 m2
  - powierzchnia zabudowy - 1 433,99 m2
  - powierzchnia całkowita - 1 741,20 m2
  - kubatura całkowita - 7 184,29 m3
  2 WYKAZ ROBÓT
  2.1 Roboty budowlane
  2.1.1 Stan zero (roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe)
  2.1.2 Stan surowy (ściany nadziemia, stropy i schody, dach)
  2.1.3 Stan wykończeniowy (ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża i posadzki, uszczelnienie elementów budynku, elementy ślusarsko- kowalskie, elewacja i elementy zewnętrzne,
  2.2 Roboty drogowe i ukształtowanie terenu
  2.2.1 Roboty rozbiórkowe ziemne.
  2.2.2 Dojazdy i parkingi oraz zatoka autobusowa.
  2.2.3 Chodniki.
  2.3 Instalacje i przyłącza sanitarne
  2.3.1 Przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowe.
  2.3.2 Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, wentylacji.
  2.3.3 Kotłownia.
  2.3.4 Roboty montażowe, podłączenie pracy instalacji grzewczej z instalacją kolektorów słonecznych.
  2.3.5 Instalacja ciepła technologicznego.
  2.4 Instalacja centralnego ogrzewania.
  2.5 Instalacje elektryczne, energetyczne niskoprądowe i teletechniczne.
  2.6 Wyposażenie kuchni i sal .
  2.7 Zagospodarowanie terenu wraz z palcem zabaw.
 8. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W - ul. Klonowa
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W - ul. Klonowa, na odcinku około 1300 m, tj. od tunelu kolejowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 630 włącznie. 2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1817W - ul. Klonowa, na odcinku około 1300 m. tj. od tunelu kolejowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 630 włącznie. Opracowaną koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Przedmiotową koncepcję należy opracować w istniejących granicach pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1817W, koncepcje należy opracować w dwóch wariantach przedstawiając projektowaną lokalizację chodnika po obu stronach jezdni załączając szacunkowe koszty budowy chodnika i usunięcia kolizji, 3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza Z, c) chodniki, zjazdy, zatoki, parkingi z kostki betonowej kolorowej (chodnik kostka koloru czerwonego, zjazdy, zatoki, parkingi z kostki koloru grafitowego), d) odwodnienie powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne ), e) prędkość projektowana - 50 km/h, f) zagospodarowanie zieleni ( wycinka drzew i zakrzaczeń, prześwietlenie korony drzew), 6) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie usunięcia kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w szczególności z siecią: oświetleniową, itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 7) przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew i zakrzaczeń, 8) przygotowanie materiałów i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 9) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, 10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 11) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 12) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 13) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 14) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 15) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowanej np. w formacie dwg lub ath, na płycie CD, 16) dokumentacja posłuży Zamawiającemu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 9. Nadzór inwestorski nad: Rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającą na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie (dz. ew. nr 147 obr. 13, ul. Piłsudskiego 51, 05-200 Wołomin), polegającą na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja pod klucz, a także z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie, w tym:
  1) nadzór nad opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnieniem i wykonaniem zjazdu na teren budowy z właściwym zarządcą (droga powiatowa, ul. Piłsudskiego), uzgodnieniem z właściwym zarządcą (droga powiatowa, ul. Piłsudskiego) przesunięcia przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i barierkami zabezpieczającymi dzieci, przed wtargnięciem na jezdnię oraz wykonaniem przesunięcia, zgodnie z uzgodnieniem, a także zdemontowaniem istniejącego ogrodzenia wraz z rozbiórką podmurówki;
  2) nadzór nad zaplanowaniem i przedłożeniem do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót, uwzględniającym poniższe założenia Zamawiającego, umożliwiające realizację robót, przy czynnym obiekcie szkoły, a także wykonywaniem robót, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem;
  2.1. nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę robót, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę robót decyzji pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej i przebudowanej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającej na: pozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2016 r., w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły, zapewniając bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom szkoły, poprzez wykonanie wygrodzenia terenu budowy - części dobudowywanej od istniejącego budynku szkoły;
  2.2. nadzór nad prowadzeniem robót, w sposób taki, aby wszelkie roboty, związane z przebudową istniejącego budynku szkoły ( roboty wykonywane wewnątrz budynku szkoły ) np. wyburzenie klatki schodowej, likwidacja łazienek itp., mogą się odbywać jedynie w terminie od 1 czerwca 2016 r.;
  3) nadzór nad wykonaniem rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku wraz z termomodernizacją
  4) nadzór nad dokonaniem zakupu, dostawy i montażu kompletnego wyposażenia w meble, wyposażenie technologiczne - sportowe i socjalno-sanitarne, zgodnie z dokumentacją projektową;
  5) nadzór nad opracowaniem dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, niezbędnymi inwentaryzacjami geodezyjnymi, przeszkoleniem personelu eksploatacyjno - konserwatorskiego użytkownika w zakresie budowy urządzeń, kontroli ich pracy, elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznaniem personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp.,
  6) nadzór nad opracowaniem instrukcji p.poż obiektu oraz wyposażeniem w podręczny sprzęt p.poż. i oznakowaniem;
  7) nadzór nad dokonaniem niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń,wykonaniem rozruch technologicznego, protokólarnym przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
 10. Pełnienie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad realizacją inwestycji pn. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Podstrefa Chorzele 1 (etap I)
  Zamawiający: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg, Przasnysz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (branży drogowej, kolejowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) oraz przyrodniczego dla zadania pn. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej- Podstrefa Chorzele 1 (etap I) Ze względu na złożony zakres, zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1) Część 1 zamówienia stanowi nadzór inwestorski realizowany przez Zespół Inspektorów Nadzoru w składzie: a) Inżynier Kontraktu- Inspektor nadzoru w zakresie branży drogowej pełniący funkcję kierownika zespołu b) Inspektor Nadzoru w zakresie branży drogowej- członek zespołu c) Inspektor Nadzoru w zakresie branży kolejowej- członek zespołu d) Inspektor Nadzoru w zakresie branży sanitarnej- członek zespołu e) Inspektor Nadzoru w zakresie branży elektrycznej- członek zespołu f) Inspektor Nadzoru w zakresie branży telekomunikacyjnej- członek zespołu; Część 1 prowadzona będzie dwuetapowo. a) Etap I obejmuje nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej przed, oraz w terminie prowadzenia Robót Budowlanych, b) Etap II obejmuje nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej w okresie gwarancyjnym Robót Budowlanych. 2) Część 2 zamówienia stanowi pełnienie nadzoru przyrodniczego przez Inspektora Nadzoru Przyrodniczego. UWAGA: Szczegółowo zakres zamówienia dla każdej z części został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Część III SIWZ
 11. Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach, Zespół Szkół w Łapach, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Przedszkole nr 1 w Łapach, Wiejski Dom Kultury Łapy Szołajdy w Łapach Dębowinie, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Uhowie
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, Łapy
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach, Zespół Szkół w Łapach, Zespół Szkół w Płonce Kościelnej, Przedszkole nr 1 w Łapach, Wiejski Dom Kultury Łapy Szołajdy w Łapach Dębowinie, Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej, Wiejski Dom Kultury w Uhowie.2.Prace budowlane inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego polegają w szczególności na: 1) Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach w zakresie: wymiany części stolarki okiennej w budynku. 2) Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Łapach w zakresie:wymiany części stolarki drzwiowej w budynku,wykonania układu automatycznej regulacji pogodowej dla istniejącej kotłowni gazowej, która jest źródłem ogrzewania w budynku,remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku obejmującego: zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników oraz montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach.3) Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej w zakresie:remontu wentylacji w salach dydaktycznych budynku obejmujący zastąpienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach dydaktycznych na indywidualną wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła, która będzie pełnić tą samą funkcję co wentylacja grawitacyjna.remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego zdemontowanie istniejących grzejników oraz rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach,remontu istniejącej kotłowni w budynku obejmujący wymianę kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem.Zgodnie z opisem zawartym w audycie energetycznym budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej Zamawiający nie przewiduje wykonania robót opisanych w pkt. 8.1. ppkt 3 i 5 ww. audytu tj.: nowej wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej kuchni i montażu paneli fotowoltaicznych. 4) Termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Łapach w zakresie:wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej,remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach. 5) Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szołajdy w Łapach Dębowinie w zakresie:remontu istniejącej kotłowni w budynku obejmujący wymianę kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem,remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach.6) Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Płonce Kościelnej w zakresie:remontu istniejącej kotłowni w budynku obejmujący wymianę kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem,remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach.7) Termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie w zakresie:remontu istniejącej kotłowni w budynku obejmujący wymianę kotła olejowego na kocioł na pellet wraz z osprzętem,remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach. 3. Dokumentacja techniczna dotycząca realizowanych prac przedmiotowych budynków została wymieniona w Rozdziale III i stanowi załącznik do SIWZ. 4. Nadzór inwestorski w przedmiotowym postępowaniu przetargowym obejmuje roboty realizowane przez Wykonawców na wszystkich siedmiu budynkach. 5. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - art. 24 i 25, w następujących specjalnościach: budowlanej i sanitarnej. 6. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowalnych terenu budowy,reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,uczestniczenie we wszystkich czynnościach do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, stałe uczestnictwo w naradach technicznych, koordynacyjnych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych, w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, przygotowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności przedkładanych przez Wykonawcę robót budowalnych faktur z Umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych, ekspertyz, wydawanie w porozumieniu z Zamawiającym poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowalnych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim Umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,rozliczenie zadania podstawowego w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur,kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu,egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza daną partię materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania,uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych,sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy,potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,sporządzanie protokołów konieczności (w przypadku gdy strony ustaliły wykonanie robót zamiennych, dodatkowych w ramach niniejszej Umowy) - bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych,monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Umowy, harmonogramem rzeczowo - finansowym robót,uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą oraz inne instytucje uprawnione do kontrolowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,wyegzekwowanie od Wykonawcy robót podlegającemu nadzorowi kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego;inne zadania wynikające z przepisów prawa. 7. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego: wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 8. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na nadzorowanych robotach nieprawidłowościach. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w okresie realizacji robót w zakresie wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych postępowań na roboty budowlane, które ma nadzorować, łącznie z bezusterkowym odbiorem końcowym, oraz przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę/ów wszystkich robót poprawnie działających instalacji i systemów technicznych. 10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stawienia się na budowie, na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od mailowego lub pisemnego powiadomienia. 11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zweryfikowania przedłożonych mu przez Zamawiającego jak i Wykonawcę dokumentów w terminie 2 dni od dnia ich przedłożenia. 12. Częstotliwość pobytu poszczególnych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na budowie powinna być taka, aby nie hamowała postępu robót. 13. Podczas wykonywania robót obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie robót tj.: na każdym z siedmiu obiektów gdzie będą prowadzone roboty winna być nie mniej niż 1 raz w tygodniu. Obecność Wykonawcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie listy obecności, która będzie na każdym z nadzorowanych obiektów. 14. Wyłoniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w trakcie całego procesu inwestycyjnego podejmować także inne działania, nie wymienione powyżej, które zabezpieczać będą interes Zamawiającego i przyczynią się do sprawnego realizowania inwestycji. 15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 16. Wykonawca wyznaczy koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na budowie, spośród osób wymienionych w załączniku nr 5. 17. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Rozdział 2 SIWZ
 12. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych i instalacji lamp hybrydowych w ramach projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo
  Zamawiający: Gmina Strzegowo, Strzegowo
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych i instalacji lamp hybrydowych w ramach projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo. Zakres nadzorowanych robót określa program funkcjonalno-użytkowy Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nadzorowanie projektowania i budowy: - instalacji zestawów solarnych - 68 szt., - instalacji lamp hybrydowych - 207 szt. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wybudowania mniejszej ilości zestawów solarnych, nie mniej jednak niż 50 w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem oraz mniejszej ilości lamp hybrydowych, nie mniej jednak niż 180. Z tytułu zmniejszenia zakresu robót Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) należeć będzie w szczególności: 1) udział przy przekazaniu wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy, 2) konsultowanie i pisemne zaopiniowanie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj - w ciągu 7 dni od dnia jej przekazania (Zamawiający może przesłać dokumentację również drogą elektroniczną), 3) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót, warunkami zgłoszenia budowy oraz terenem - przed wejściem wykonawców na plac budowy, 4) reprezentowanie Zamawiającego na każdej instalacji solarnej i każdej instalacji lamp hybrydowych poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych i zgłoszeniem budowy, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 5) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o pojawieniu się na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 7) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 8) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji. W trakcie prowadzenia robót przez Wykonawcę codzienna pisemna informacja o zrealizowanych w danym dniu robotach (wraz z dokumentacją fotograficzną przekazywaną do zgrania na komputer Zamawiającego) i informacja o planowanych robotach na następny dzień roboczy. W okresie, w którym nie będą prowadzone roboty pisemna informacja przekazywana według potrzeb lub na każde żądanie Zamawiającego. 9) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem technicznym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, 10) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, technicznym i końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, 11) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 12) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, 13) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 16) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, 17) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych wartości robót zaniechanych, 18) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 19) sporządzanie protokołów konieczności - jeżeli wystąpi taka potrzeba, 20) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych do odbioru, 21) kontrola prawidłowości inwestycji zgodnie z aktualnymi zgłoszeniami budowy (robót budowlanych), 22) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż., 23) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 24) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 25) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy, 26) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 27) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac (sporządzanie notatek i protokołów z tych narad), 28) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 29) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej (pisemne poświadczenie kompletności dokumentów), 30) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 31) przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej sporządzenia (uzyskania), 32) uczestniczenie przeglądach gwarancyjnych. 2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 3. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego. 4.Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót
 13. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa hali Torwar II w Centralnym Ośrodku Sportu przy ulicy Łazienkowskiej 6a w Warszawie
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Warszawa
  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku Torwar II zlokalizowanego przy ulicy Łazienkowskiej 6a w Warszawie (00-449) w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów sportowych Centralnego Ośrodka Sportu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Greek Investment Schame). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych II konkurs. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ
 14. Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania Budowa Sieci Wodociągowej na odcinku SUW Kielczykowizna - Wola Ręczajska - Wola Cygowska, gm. Poświętne
  Zamawiający: Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem, Poświętne
  Przedmiotem zamówienia jest; Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania Budowa Sieci Wodociągowej na odcinku SUW Kielczykowizna - Wola Ręczajska - Wola Cygowska, gm. Poświętne. Zakres nadzorowanych robót: 1. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku SUW Kielczykowizna - Wola Ręczajska - Wola Cygowska: a. Roboty przygotowawcze. b. Roboty ziemne. c. Roboty montażowe. d. Roboty odwodnieniowe. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot nadzoru określają: 1.Przedmiar robót - I Etap - załączniki Nr 1a do SIWZ. 2. Przedmiar robót - II Etap - załączniki Nr 1b do SIWZ. 3. Projekt Budowlany - załącznik Nr 1c do SIWZ. 4. Specyfikacja techniczna - załącznik Nr 1d do SIWZ. 5. Projekt Geotechniczny - załącznik Nr 1e do SIWZ. 6. Opinia Geotechniczna - załącznik Nr 1 f do SIWZ. 7. Decyzja Nr 745p/2014 - Pozwolenie na budowę - załącznik Nr 1g do SIWZ. 8. Dokumentacja badań podłoża gruntowego - załącznik Nr 1h do SIWZ. Zamówienie stanowiące przedmiot usługi Nadzoru Inwestorskiego realizowane będzie w dwóch etapach - w zakresie rzeczowym zgodnie z przedmiarami robót - załączniki Nr 1 a i Nr 1 b do SIWZ: 1. I Etap obejmuje swym zakresem wykonanie odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do zasuwy zlokalizowanej przy drodze powiatowej oznaczonej jako dz. nr ew. 486 obręb Wola Ręczajska /pikietarz na projekcie zagospodarowania terenu - 825,00/. 2. II Etap obejmuje swym zakresem wykonanie odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku od zasuwy zlokalizowanej przy drodze powiatowej oznaczonej jako dz. nr ew. 486 obręb Wola Ręczajska /pikietarz na projekcie zagospodarowania terenu - 825,00/ do zasuwy zlokalizowanej na dz. nr ew. 67 obręb Wola Cygowska /koniec odcinka sieci/ /pikietarz na projekcie zagospodarowania terenu - 3565,00,00/. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm./.
 15. Usługa Pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie gmina Wiązowna na cele oświatowe wraz z budową hali sportowej.
  Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
 16. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Warszawa
  Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie, w tym: 1) budynku przy ul. Pułtuskiej 12, o powierzchni zabudowy = 768,60 m2, zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 3693/15, 3693/20, 3693/22, 3693/23, 3693/28, 3693/29, o łącznej powierzchni = 0,1592 ha, 2) budynku przy ul. Pułtuskiej 14, o powierzchni zabudowy = 582,60 m2, zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 3693/11, 3693/16, 3693/19, 3693/24, 3693/25, 3693/26, 3693/27, o łącznej powierzchni = 0,1905 ha
 17. Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  Zamówienie obejmuje opisane niżej usługi określone we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami: Kod CPV 71520000-9. Usługi nadzoru budowlanego. 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu kolektorów słonecznych na 590 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nieporęt i opisany jest w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz w załączniku nr 9 do niej - w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU i obejmuje: 1) Sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji projektowych kolektorów słonecznych, w tym potwierdzenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna i wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i PFU, a zaprojektowana instalacja spełnia wymagania określone dla niej w PFU. 2) Udział w następujących odbiorach robót: a) częściowym do celów fakturowania w okresach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, b) robót ulegających zakryciu i zanikających, c) technicznym, w tym obecność przy próbach szczelności, uruchomieniu instalacji kolektorów słonecznych, d) odbiorowi końcowemu. e) przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. f) obecności na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót, g) uczestniczenia przy czynnościach, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu robót, h) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych sporządzaniu protokołu konieczności, z udziałem Zamawiającego, oraz sprawdzaniu kosztorysów na powyższe roboty, 3) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej określonej w PFU i potwierdzenie jej kompletności zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz z instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów, w skład której wejdą przede wszystkim: a) atesty oraz certyfikaty materiałów, kolektorów słonecznych i innych urządzeń, b) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, badań i sprawdzeń, c) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z: - z opisem przedmiotu umowy, - zasadami sztuki budowlanej oraz - obowiązującymi przepisami, normami i standardami, d) oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, e) dziennik budowy, f) dokumentacja projektowa powykonawcza, g) instrukcje obsługi wraz z czytelnym schematem całej instalacji z podaniem długości, materiału i średnic wszystkich przewodów i odwzorowaniem nazw wszystkich elementów, h) inne niezbędne do rozpoczęcia odbioru dokumenty, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami. 4) Rozliczanie rzeczowo-finansowe nadzorowanych robót, 5) Zapewnienie przestrzegania postanowień zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru, 6) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów, katalogów, sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji nadzoru nad robotami 2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w 590 budynkach jednorodzinnych zgodnie z: 1) przekazanym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 2) obowiązującymi przepisami w tym Prawo budowlane, 3) zasadami sztuki budowlanej, 4) obowiązującymi normami, 5) instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący załącznik.
 18. Prezdmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego do obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku Szpitala w Ełku przy ul. Baranki 24.
  Zamawiający: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Ełk
  .1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego do obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku Szpitala w Ełku przy ul. Baranki 24. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - projekt umowy.
 19. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Zamawiający: Gmina Czerwonka, Czerwonka
  I Część zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania -poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w liczbie 146 szt. Opis przedmiotu zamówienia - część I. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czerwonka w ilości 146 szt. 2.Usługę należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektorzy nadzoru przyjmują obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu niżej wymienionych robót przez Wykonawcę: - Dostawa, montaż i uruchomienie 146 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków. 3. W oczyszczalni biologicznej ścieków zastosowano urządzenia typowe wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. 4. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: - przykanalika DN 110 lub przykanalika DN160 (w zależności od średnicy wyjścia rury kanalizacyjnej na danej posesji), - rewizji DN 110. - przepływowego osadnika gnilnego o pojemności 2500 l oraz reaktora biologicznego przepływie nominalnym 0,9m3/d lub 1,4m3/d (oba zbiorniki stanowią całość jako oczyszczalnia w rozumieniu normy PN EN 12566-3+A1:2009), - studzienki rozdzielczej , - komór filtracyjnych (odbiornik ścieków oczyszczonych) lub studni chłonnych, b) Oczyszczalnia posiada układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską. 5.Do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 6 .Ponadto obowiązkami Inspektorów nadzoru są w szczególności: a) reprezentacja Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ze zgłoszeniem na budowę, przepisami prawnymi i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego gotowych mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót ich jakości i ilości wpisami na protokole odbioru końcowego, fakturze przedkładanej przez Wykonawcę robót, e) potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad lub usterek. II część zamówienia : Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo. 1.Zakres przedmiotu zamówienia: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo zgodnie z projektem prac geologicznych. 2.Usługę należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 3.Ponadto obowiązkiem Inspektora nadzoru jest szczególnie: a) reprezentacja Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ze zgłoszeniem na budowę, przepisami prawnymi i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego , d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót ich jakości i ilości wpisami na protokole odbioru końcowego, fakturze przedkładanej przez Wykonawcę robót, e) potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad lub usterek
 20. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych i montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.-Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej.
  Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych i montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. -Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego- w branżach:-drogowej, -sanitarnej,- elektrycznej i elektroenergetycznej.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
  CZĘŚĆ I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,
  CZĘŚĆ II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,
  CZĘŚĆ III- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i elektroenergetycznej.
 21. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, z możliwością składania ofert częściowych
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 22. Inspektor nadzoru na Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby zadanie I Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki
  Zamawiający: Gmina Boguty-Pianki, Boguty-Pianki
 23. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa w Ostrołęce
  Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Ostrołęka
 24. Numer sprawy: 21/2013-DZP/PNO. Nazwa zadania: Świadczenie usługi inwestora zastępczego w ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej..
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 25. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap
  Zamawiający: Gmina Strzegowo, Strzegowo
 26. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (SUW Kowalewko i oczyszczalnia ścieków w Strzegowie)
  Zamawiający: Gmina Strzegowo, Strzegowo
 27. Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, Łapy
 28. Usługa pełnienia Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń biurowych na potrzeby egzekucji w budynku przy ul. Lindleya 14 w Warszawie wraz z wyposażeniem
  Zamawiający: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Warszawa
 29. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży wodno-melioracyjnej, realizowanymi w ramach zadania pn: Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Pukawka II gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Ostrołęka
 30. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu.
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
 31. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
 32. Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami branży mostowej, wykonywanymi w ramach zad. inwest. pn.: Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody zlokalizowanego w gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
 33. Nadzór inwestorski nad wszystkimi rodzajami (branżami) robót związanymi z budową sześciooddziałowego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, przy ul. Piłsudskiego 15, na działce nr 117, obr. 19 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - realizacja pod klucz.
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 34. Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - II etap
  Zamawiający: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Warszawa
 35. Pełnieniu czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9, Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pięknej 17, Przedszkole nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 27, Przedszkole nr 2 przy ul. Cmentarnej 23, Zespół Szkół w Łapach przy ul. Letniej 1 Zespół Szkół w Płonce Kościelnej
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, Łapy
 36. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania p.n. : Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - MSW/PN/50/06/2012
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 37. ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO I KOORDYNACJI ROBÓT DLA ZADANIA : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZZOZ W WYSZKOWIE Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI I PRZESYŁU ENERGII SŁONECZNEJ
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
 38. Świadczenie usługi inwestorstwa zastępczego w ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej wg Zadań Numer sprawy: 19/2012-DZP/PNO.
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 39. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach projektu Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - Etap I
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Przasnysz
 40. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i dostosowaniem 2-go pietra łącznika pomiędzy pawilonami 4/5 dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa
 41. Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych na realizacją projektu pn.: Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 42. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na każdym etapie robót budowlano-montażowych wykonywanych w archiwum zakładowym MRiRW wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 43. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Wyszków
 44. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na każdym etapie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu klimatyzacji V piętra budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 45. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych dla zadania kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną
  Zamawiający: Gmina Czyżew, Czyżew
 46. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym Wykrot i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec
  Zamawiający: Gmina Myszyniec, Myszyniec
 47. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzcianka i Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk
  Zamawiający: Gmina Brańszczyk, Brańszczyk
 48. PEŁNIENIE ROLI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI: 1. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH; 2. INSTALACJI W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH; 3. SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH NA ZADANIU INWESTYCYJNYM REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC W SOCHACZEWIE
  Zamawiający: Gmina Miasto Sochaczew, Sochaczew
 49. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej do przepustowości 1300 m3/d.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
 50. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
  Zamawiający: Gmina Kadzidło, Kadzidło
 51. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z Halą Sportową
  Zamawiający: Wójt Gminy Dąbrówka, Dąbrówka
 52. Czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, ul. Goworowska
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom