Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Jerzy

w KRS

Jerzy Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Maków Mazowiecki (Mazowieckie), Stare Glinki (Mazowieckie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrychowska Irena, Chrzanowski Roman, Ciężar Krystyna, Dudek Tadeusz Zdzisław, Ferenc Bożena, Grabowska Barbara, Grabowska Teresa, Jaworski Zbigniew Romuald, Konikiewicz Anna Barbara, Kuciej Zofia, Kuśmierczyk Tadeusz, Lipińska Wiesława Beata, Milewska Teresa, Morawska Urszula, Mosakowski Marek, Obrębski Henryk, Osowska Zdzisława Jadwiga, Skrobecki Szczepan Tadeusz, Stolarczyk Marianna Stanisława, Suchecka Iwona, Sztych Lech, Szutkowska Jednoosobowego Składania, Tabaka Bogdan, Tabaka Jan, Wiecińska Elżbieta Ewa, Wielechowski Paweł, Włodarska Halina, Zakrzewska Małgorzata, Załęski Antoni

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Świder Ewelina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żebrowski Bogdan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krasnosielcu Z Siedzibą W Makowie Mazowieckim, Maków Mazowiecki − KRS 0000129660
 2. Grupa Producentów Mleka Champion Sp. Z O.O., Pomaski Wielkie − KRS 0000465483
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Drążdżewie, Drążdżewo − KRS 0000099160
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Pomaskach Wielkich, Pomaski Wielkie − KRS 0000074192
 5. Stowarzyszenie Producentów Mleka i Bydła Mięsnego W Ostrołęce, Ostrołęka − KRS 0000024864

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Transport Towarowy, Jerzy Żebrowski, Bogdan Żebrowski Sp. J., Stare Glinki − KRS 0000304784

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranowo i jednostek organizacyjnych gminy
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest: obsługa bankowa budżetu Gminy Baranowo i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2018 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: - rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo, tj.: Urząd Gminy Baranowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie Zespół Szkół Gminnych w Baranowie Zespół Szkół w Zawadach Gminne Przedszkole w Baranowie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie - rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m. in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych, - możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - obsługa bankowa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie. 2.2. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej na następujących zasadach: - przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, - przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. 2.3. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Baranowo, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek. 2.4. Udostępnienie na wniosek Zamawiającego usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. 2.5. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach banku. Wypłaty gotówkowe do 30.000,00 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Wydawanie książeczek czekowych bez prowizji. 2.6. Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat. 2.7. Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. 2.8. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. 2.9. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym: - przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym. 2.10. Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego - maksymalny limit 1.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym w okresie 4 lat. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. 2.11. Wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany kart wzorów podpisów
 2. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł.
  Kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Podstawa:
  Uchwała Nr XXX/162/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Uchwała Nr Os.335.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krasnosielc kredytu długoterminowego .

  1. Kwota i waluta kredytu: 1.500 000zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
  2. Okres spłaty kredytu: 52 raty (13lat) .
  3. Spłata kapitału : raty kwartalne równe - I rata - 28 854, pozostałe 51 rat po 28 846 zł.
  4. Termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2014r.
  5. Karencja w spłacie kapitału - do 31.03.2014 r.
  6. Termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2026 r.
  7. Okres karencji w spłacie odsetek: 31.12.2013 r.
  8. Spłata odsetek :
  W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach kwartalnych .
  W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu.
  Do celów kalkulacyjnych przyjąć kwartalne terminy spłaty kapitału i odsetek :
  I transza w wysokości 200.000 zł wypłacona 30 września 2013 r., II transza w wysokości 1.300 000 zł wypłacona 20.12.2013 r.
  6. Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat.
  7. Wykorzystanie kredytu: transzami - do 20.12.2013 r. Uruchomienie I transzy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, transze pozostałe będą uruchamiane w ciągu 2 dni roboczych, stosownie do potrzeb określonych w pisemnym wniosku złożonym przez kredytobiorcę.
  8.Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M.

  a) W okresie karencji w spłacie kapitału i w okresie spłaty kapitału stopa procentowa ustalana będzie jako suma marży banku i stawki bazowej liczona jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek.
  b) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.

  9. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  10. Zdolność kredytowa Zamawiającego:

  a) Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej ( budżet, sprawozdanie Rb , opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej). Uwaga: Zamawiający nie będzie wysyłał na żądanie banku kserokopii dokumentów, które są udostępnione do informacji publicznej w bip na stronie internetowej Zamawiającego . Wszystkie dokumenty są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

  b) Zamawiający oświadcza, że nie zalega z opłatami podatków ani składek ubezpieczeniowych. Wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

  11. Inne koszty : Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki) nie będą przez bank pobierane. Powyższe nie dotyczy odsetek i opłat z tytułu nieterminowych spłat , kosztów windykacji i.tp.
 3. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Podstawa: Uchwała Nr XXX/163/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu. Uchwała Nr Os.336.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krasnosielc kredytu długoterminowego . 1. Kwota i waluta kredytu: 900 000zł (dziewięćset tysięcy złotych) 2. Okres spłaty kredytu: 52 raty (13lat) . 3. Spłata kapitału : raty kwartalne równe - I rata - 17 343, pozostałe 51 rat po 17 307 zł. 4. Termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2014r. 5. Karencja w spłacie kapitału - do 31.03.2014 r. 6. Termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2026 r. 7. Okres karencji w spłacie odsetek: 31.12.2013 r. 8. Spłata odsetek : W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach kwartalnych . W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. Do celów kalkulacyjnych przyjąć kwartalne terminy spłaty kapitału i odsetek : - wypłata w jednej transzy do 30.IX.2013 roku. 1. 6. Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. 7. Wykorzystanie kredytu: transzami - do 20.12.2013 r. Uruchomienie transzy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, stosownie do potrzeb określonych w pisemnym wniosku złożonym przez kredytobiorcę. 8.Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. a) W okresie karencji w spłacie kapitału i w okresie spłaty kapitału stopa procentowa ustalana będzie jako suma marży banku i stawki bazowej liczona jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek. b) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 2. 9. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3. 10. Zdolność kredytowa Zamawiającego: a) Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej ( budżet, sprawozdanie Rb , opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej). Uwaga: Zamawiający nie będzie wysyłał na żądanie banku kserokopii dokumentów, które są udostępnione do informacji publicznej w bip na stronie internetowej Zamawiającego . Wszystkie dokumenty są dostępne w siedzibie Zamawiającego. b) Zamawiający oświadcza, że nie zalega z opłatami podatków ani składek ubezpieczeniowych. Wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. 11. Inne koszty : Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki) nie będą przez bank pobierane. Powyższe nie dotyczy odsetek i opłat z tytułu nieterminowych spłat , kosztów windykacji i.tp..
 4. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego.
  Zamawiający: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1 655 153,00 zł Kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2) Podstawa: a) Uchwała Nr 123/XX/2012 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. b) Uchwała Nr Os.289.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wydania opinii na wniosek Wójta Gminy Płoniawy-Bramura o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, o udzielenie którego Gmina ubiega się w banku. 3) Zakres i warunki usługi (1) Kwota i waluta kredytu 1 655 153,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100) (2) Warunki udzielenia kredytu a) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. I transza w kwocie 1 400 000,00 zł do 10.10.2012 r. II transza w kwocie 255 153,00 zł do 27.12.2012r. b) Możliwość refinansowania spłat kredytów i pożyczek dokonanych w roku 2012. c) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ d) Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. e) W całym okresie kredytowania marża kredytodawcy pozostaje na nie zmienionym poziomie f) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. g) Spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. (3) Wykorzystanie kredytu w wysokości 1 655 153,00 zł w dwóch transzach. I transza w kwocie 1 400 000,00 zł do 10.10.2012 r. II transza w kwocie 255 153,00 zł do 27.12.2012r (4) Okres spłaty kredytu: 30.09. 2013 do 30.09.2022 (37 rat). (5) Okres karencji w spłacie kapitału: 12 miesięcy (6) Spłata kapitału : raty trzymiesięczne równe pierwsza rata w kwocie 44 765,00 zł kolejne po 44 733,00 zł. (7) Termin spłaty pierwszej raty: 30.09.2013 r. (8) Termin spłaty ostatniej raty: 30.09.2022 r. (9) Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. (10) Spłata odsetek : Odsetki naliczane przez bank od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych od kwoty faktycznego zadłużenia, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze Faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. Obliczając odsetki należy przyjąć za podstawę obliczeń faktyczną ilość dni kredytowania w roku kalendarzowym w odniesieniu do liczby dni kalendarzowych w danym roku (365/366). Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczną ilość dni, które upłynęły od daty uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu.
 5. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000 zł. Kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Podstawa: Uchwała Nr XXI/113/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu. Uchwała Nr Os.298.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krasnosielc kredytu długoterminowego . 1. Kwota i waluta kredytu: 1.900 000zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) 2. Okres spłaty kredytu: 180 miesięcy (15lat) . 3. Spłata kapitału : raty miesięczne równe 4. Termin spłaty pierwszej raty: 31.01.2013r. 5. Karencja w spłacie kapitału - do 31.01.2013 r. 6. Termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2027 r. 7. Okres karencji w spłacie odsetek: 31.01.2013 r. 8. Spłata odsetek : W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach 1 miesięcznych . W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. Do celów kalkulacyjnych przyjąć miesięczne terminy spłaty kapitału i odsetek : 6. Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. 7. Wykorzystanie kredytu: transzami - do 20.12.2012 r. Uruchomienie I transzy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, transze pozostałe będą uruchamiane w ciągu 2 dni roboczych, stosownie do potrzeb określonych w pisemnym wniosku złożonym przez kredytobiorcę. 8.Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. a) W okresie karencji w spłacie kapitału i w okresie spłaty kapitału stopa procentowa ustalana będzie jako suma marży banku i stawki bazowej liczona jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek. b) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 9. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zdolność kredytowa Zamawiającego: a) Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej ( budżet, sprawozdanie Rb , opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej). Uwaga: Zamawiający nie będzie wysyłał na żądanie banku kserokopii dokumentów, które są udostępnione do informacji publicznej w bip na stronie internetowej Zamawiającego . Wszystkie dokumenty są dostępne w siedzibie Zamawiającego. b) Zamawiający oświadcza, że nie zalega z opłatami podatków ani składek ubezpieczeniowych. Wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. 11. Inne koszty : Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki) nie będą przez bank pobierane. Powyższe nie dotyczy odsetek i opłat z tytułu nieterminowych spłat , kosztów windykacji i.tp..
 6. Wybór banku do udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć pod nazwą Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo - etap IV i Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym.
  Zamawiający: Urząd Gminy Sypniewo, Sypniewo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo - etap IV oraz Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym. W ramach których realizowane są zadania: - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość; - modernizacja części technologicznej stacji uzdatniania wody w Sypniewie; - budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym Źródłem pokrycia kredytu będą środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskane w ramach działań Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i Odnowa i Rozwój Wsi, a źródłem pokrycia odsetek będzie budżet Gminy. (1)Kwota i waluta kredytu: 454304,00 PLN (2)Okres spłaty kredytu: 7 lat (3)Okres karencji w spłacie kapitału 11 miesięcy (licząc od uruchomienia kredytu). (4)Spłata kapitału w ratach kwartalnych równych Termin spłaty pierwszej raty: 30.06.2013 r. Termin spłaty ostatniej raty: do 31.12.2019 r. (5)Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. (6)Spłata odsetek: -W okresie karencji i w okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych. (7)Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. Wykorzystanie kredytu: - do celów kalkulacyjnych przyjąć datę 31 sierpnia 2012 r. tj. termin jednorazowej wypłaty kredytu w kwocie 454304,00 PLN. 6.Oprocentowanie kredytu: (1)Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. a) w okresie karencji i w okresie spłaty kapitału odsetki będą płatne w okresach miesięcznych. Stopa procentowa będzie ustalona jako suma marży banku i stawki bazowej liczonej jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek. (2)Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. (3)Prowizja: Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. W ofercie prowizja będzie określona w procentach (%) od kwoty kredytu. (4)Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. (5)Inne koszty: Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki i prowizja) nie będą przez bank pobierane. (6)Terminy wykonania zamówienia: -Uruchomienie kredytu - 20.09.2012r. -Spłata I raty kapitału 30.06.2013 r. -Spłata ostatniej raty kapitału i odsetek: do 31.12.2019 r. -Spłata I raty odsetek 31.10.2012r. -Obsługa kredytu -7 lat (okres karencji- 9 miesięcy, okres spłaty - 7 lat ) 7.Zdolność kredytowa Zamawiającego: Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej (budżet, sprawozdanie Rb, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i inne wymagane przez bank dokumenty)
 7. Wybór banku do udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Urząd Gminy Sypniewo, Sypniewo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. (1)Kwota i waluta kredytu: 850 000 PLN (2)Okres spłaty kredytu: 8 lat (3)Okres karencji w spłacie kapitału 8 miesięcy (licząc od uruchomienia kredytu). (4)Spłata kapitału w ratach kwartalnych równych Termin spłaty pierwszej raty: 30.06.2011 r. Termin spłaty ostatniej raty: 30.06.2019 r. (5)Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. (6)Spłata odsetek: W okresie karencji i w okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych. (7)Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. Wykorzystanie kredytu: - do celów kalkulacyjnych przyjąć datę 29 października 2010 r. tj. termin jednorazowej wypłaty kredytu w kwocie 850 000 PLN. 6.Oprocentowanie kredytu: (1)Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. a) w okresie karencji i w okresie spłaty kapitału odsetki będą płatne w okresach miesięcznych. Stopa procentowa będzie ustalona jako suma marży banku i stawki bazowej liczonej jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek. (2)Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. (3)Prowizja: Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. W ofercie prowizja będzie określona w procentach (%) od kwoty kredytu. (4)Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. (5)Inne koszty: Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki i prowizja) nie będą przez bank pobierane. (6)Terminy wykonania zamówienia: Uruchomienie kredytu - 29 października 2010 r. Spłata I raty kapitału 30 czerwca 2011 r. Spłata ostatniej raty kapitału i odsetek: 30 czerwca 2019 r. Spłata I raty odsetek 30 listopada 2010 r. Obsługa kredytu -8 lat (okres karencji- 8 miesięcy, okres spłaty - 8 lat ).
 8. Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy
  Opis przedmiotu zamówienia , zakres i warunki usługi : Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku. Podstawa: Uchwała Nr 167/XXXIII/09 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 23 października 2009r. 1) Kwota i waluta kredytu: 1.000.000 zł (jeden milion złotych) 2) Okres spłaty kredytu: 58 miesięcy 3) Okres karencji w spłacie kapitału: 12 miesięcy 4) Spłata kapitału : raty trzymiesięczne równe 5) Termin spłaty pierwszej raty kapitału : 25.11.2010r. 6) Termin spłaty ostatniej raty kapitału i odsetek : 25.08.2015r. 7) Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. 8) Spłata odsetek : a) W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych Do celów kalkulacyjnych przyjąć następujące terminy spłaty odsetek: 1) 25.12.2009 2) 25.01.2010 3) 25.02.2010 4) 25.03.2010 5) 25.04.2010 6) 25.05.2010 7) 25.06.2010 8) 25.07.2010 9) 25.08.2010 10) 25.09.2010 11) 25.10.2010 b) W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. Do celów kalkulacyjnych przyjąć następujące terminy spłaty kapitału i odsetek : Data Rata Kwota Data spłaty 1 50000 25.11.2010 2 50000 25.02.2011 3 50000 25.05.2011 4 50000 25.08.2011 5 50000 25.11.2011 6 50000 25.02.2012 7 50000 25.05.2012 8 50000 25.08.2012 9 50000 25.11.2012 10 50000 25.02.2013 11 50000 25.05.2013 12 50000 25.08.2013 13 50000 25.11.2013 14 50000 25.02.2014 15 50000 25.05.2014 16 50000 25.08.2014 17 50000 25.11.2014 18 50000 25.02.2015. 19 50000 25.05.2015 20 50000 25.08.2015 razem 1.000.000 1) Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. 2) Wykorzystanie kredytu: jednorazowo - do celów kalkulacyjnych przyjąć datę 25.11.2009r. 3) Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. a) w okresie karencji w spłacie kapitału oprocentowanie będzie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 3M, notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty rat odsetkowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości zaproponowanej w ofercie przetargowej. b) w okresie spłaty kapitału stopa procentowa będzie ustalona jako suma marży banku i stawki bazowej liczonej jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek. (Np: Spłata odsetek przypada na dzień 25.05.2011r . Podstawę obliczenia odsetek stanowić będzie średni WIBOR 3M z wszystkich notowań z miesiąca kwietnia 2011r.) 4) Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 5) Prowizja: Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia kredytu. W ofercie prowizja będzie określona w procentach (%) od kwoty kredytu . 6) Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7) Zdolność kredytowa Zamawiającego: Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej ( budżet, sprawozdanie Rb , opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i inne wymagane przez bank) . 8) Inne koszty : Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki i prowizja) nie będą przez bank pobierane. Powyższe nie dotyczy odsetek i opłat z tytułu nieterminowych spłat , kosztów windykacji i.tp..
 9. Wybór banku do udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Zamawiający: Urząd Gminy Sypniewo, Sypniewo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

  (1)Kwota i waluta kredytu: 700 000 PLN
  (2)Okres spłaty kredytu: 7 lat
  (3)Okres karencji w spłacie kapitału 4 miesiące (licząc od uruchomienia kredytu).
  (4)Spłata kapitału w ratach kwartalnych równych
  Termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2010 r.
  Termin spłaty ostatniej raty: 30.09.2016 r.
  (5)Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji.
 10. Wybór banku do udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Szelków, Stary Szelków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego. Kredyt będzie przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa wodociągu we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków. (1)Kwota i waluta kredytu: 2.098.800 PLN (2)Okres spłaty kredytu: 8lat + 1 rok karencji w spłacie kapitału. (4)Spłata kapitału w ratach kwartalnych równych (5)Spłata odsetek: W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych. W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane kwartalnie w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału - tak - bez dodatkowych opłat. Wykorzystanie kredytu: w 4 równych transzach : I transza 30.09.2009r., 624. 700 PLN II transza 30.10.2009r. 624. 700 PLN III transza 30.11.2009r. 624. 700 PLN IV transza 30.12.2009r. 224. 700 PLN Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 11. Bankowa obsługa budżetu Gminy Baranowo i Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Baranowo, Baranowo
  BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BARANOWO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 1. Urząd Gminy Baranowo 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie 3. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie Zakres obsługi bankowej : Lp. Poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Ilość (szacunkowo) 1. Otwarcie rachunków bieżących (jednorazowo) 13 2. Otwarcie pomocniczych rachunków w ciągu obowiązywania umowy 15 3. Prowadzenie rachunków bieżących 13 4. Prowadzenie pomocniczych rachunków otwartych w ciągu obowiązywania umowy 15 5. Realizacja poleceń przelewu do innego banku przeciętnie 311 przelewów (miesięcznie) 6. Realizacja poleceń przelewu na rachunki prowadzone w ramach banku przeciętnie 31 przelewów (miesięcznie) 7. Dokonywanie wpłat gotówkowych w wysokości przeciętnie 102.811,00 zł (miesięcznie) 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych w wysokości przeciętnie 178.557,16 zł (miesięcznie) 9. Zapewnienie transportu gotówki do kasy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych oraz z kasy Urzędu Gminy na wniosek Zamawiającego przeciętnie 2 razy w miesiącu 10. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu rachunków bankowych, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej szacunkowo 16 razy w ciągu obowiązywania umowy 11. Wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat szacunkowo 1121 (rocznie) 12. Wydawanie bankietów czekowych przeciętnie 18 sztuk (miesięcznie) 13. Zabezpieczenie elektronicznej obsługi bankowej typu HOME - BANKING (na wniosek Zamawiającego) wraz z zapewnieniem: - pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, - wersji aktualizacyjnych oprogramowania, - bezpłatnego szkolenia pracowników 3 stanowiska (w ciągu obowiązywania umowy) 14. HOME - BANKING - abonament miesięczny 3 stanowiska 15. Możliwość udzielania oraz obsługa kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy - do kwoty 1.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym w okresie 5 lat 1.000.000,00 zł x 5 lat 16. Potwierdzenie stanu salda (przyjmuje się, że będzie to każdego dnia roboczego) 20 dni w miesiącu 17. Przyjmowanie środków na lokaty: - weekendowe, - tygodniowe, - miesięczne, Wysokość lokat będzie określana na bieżąco. Oprocentowanie lokat będzie ustalane według zasad podanych w Instrukcji dla Wykonawców.
 12. Udzielenie kredytu w wysokości do 3.100.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu
  Zamawiający: Powiat Makowski, Maków Mazowiecki
  Udzielenie kredytu w wysokości do 3.100.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu

Inne osoby dla Żebrowski (263 osoby):