Kogo reprezentuje osoba

Żebrowski Stanisław

w KRS

Stanisław Żebrowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Żebrowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Zamość (Lubelskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balczyński Adam, Chachler Ewa Katarzyna, Czajkowska Wiesława Stanisława, Garbaty Dorota Ewa, Gałan Gustaw Marcin, Nowosad Ryszard Marian, Plizga Halina, Przemorski Andrzej, Rożek Krzysztof, Sierszyński Sebastian Janusz, Splewiński Marek, Szymura Krzysztof Tadeusz, Tur Ryszard Feliks

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stanek Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła Ii W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000044309
 2. Lekmed Aneta Figurska,beata Skwaryło-jamrozik i S-ka,sp. J., Zamość − KRS 0000286880
 3. Lubelski Okręgowy Związek Bokserski, Lublin − KRS 0000249914
 4. Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska, Zamość − KRS 0000071978
 5. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów W Zamościu, Zamość − KRS 0000133553

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Usługa sprzątania w budynku i na posesji będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w budynku przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego HUBALA 7 o powierzchni - 3287m2 oraz na posesji - parking utwardzony kostką - 108,00 m2, - ciąg pieszo-jezdny utwardzony kostka brukową - 861,00 m2, - chodnik poza granicami lokalizacji (dz.202/2) - 100,00 m2, - tereny zielone (trawniki) - ok 1.771 m2.
 2. Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2012-14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2012-14, w rozbiciu :
  1)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Stefanidesa.
  2)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Wolności.
  3)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Kolegiackiej.
  4)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Mikołaja Reja.
  5)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Gminnej.

  Bilety parkingowe zabezpiecza Zamawiający .
 3. Usługa sprzątania w budynku i na posesji będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w budynku przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego HUBALA 7 o powierzchni - 3287m2 oraz na posesji - parking utwardzony kostką - 108,00 m2, - ciąg pieszo-jezdny utwardzony kostką brukową -861,00 m2, - chodnik poza granicami lokalizacji (dz.202/2) - 100,00 m2, - tereny zielone (trawniki) - ok 1.771 m2.
 4. Ochrona fizyczna prokuratur Okręgu Zamojskiego
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, Zamość
  1.Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie

  79713000-5 usługi strażnicze

  2.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna prokuratur(osób i mienia) Okręgu Zamojskiego w następujących obiektach :
  1)Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość całodobowo, w każdym dniu miesiąca
  2) Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lub., ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lub. w godzinach pracy od 07:30 do 15:30 w dni robocze
  3) Prokuratura Rejonowa w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość, w godzinach pracy od 07:30 do 15:30, w dni robocze,
  4) Prokuratura Rejonowa w Janowie Lub., ul. Wojska Polskiego 19A , 23-300 Janów Lub.w godzinach pracy od 07:30 do 15:30, w dni robocze
  5) Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. T.Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, w godzinach pracy od 07:30 do 15:30, w dni robocze,
  6)Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie , ul. H.Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, w godzinach pracy od 07:30 do 15:30, w dni robocze.
  Budynki prokuratur wymienionych powyżej nie są wymienione w wykazie obszarów , obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie według ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r.Nr 145, poz.1221, ze zmianami).
  3.Ochrona obiektu realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów ( osób i mienia) wykonywanej w wymienionych obiektach, przez 1 pracownika ochrony wykonawcy ( w Prokuraturze Okręgowej przez 2 osoby , jedna na każdej zmianie ), w zakresie i w sposób zgodny z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221, ze zmianami).
  4.Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność pracownika ochrony w obiektach wskazanych w ust. 2 celem udaremnienia lub odparcia bezpośredniego zamachu na osoby i mienie chronione, dla udaremnienia jego zaboru lub uszkodzenia oraz niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony. Pracownik ochrony zapewnia ponadto bezpieczeństwo życia zdrowia i nietykalności osobistej osób.
  5.Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy oraz odpowiedzialności jego pra-cowników ochrony , a także obowiązków zamawiającego w zakresie objętym za-mówieniem zawiera wzór umowy ( Załącznik Nr 6 do siwz wraz z Załącznikiem Nr 2 do umowy).
 5. Usługa utrzymania porządku i czystości w budynku i na posesji Urzędu Skarbowego w Zamościu
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania porządku i czystości w budynku i na posesji Urzędu Skarbowego w Zamościu ul. Kilińskiego 82. Zakres usług dotyczy sprzątania pomieszczeń w budynku administracyjnym, sprzatania terenu wokół budynku, odsnieżania i usuwania oblodzeń oraz pielegnacji trawników
 6. Świadczenie usługi zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych)
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych ( wyrobów tytoniowych), do miejsca zniszczenia oraz transportów pomiędzy magazynami depozytowymi Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 2. Zadanie konwojowania należy realizować w oparciu o zapisy rozporządzenia MSWiA z dnia 14 października 1998 r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 858 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 3. Usługa zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) świadczona będzie w następujący sposób: 1) Usługa zabezpieczenia konwojem transportów towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) przeznaczonych do zniszczenia, do miejsca niszczenia wskazanego przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej. a) Transporty towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) odbywać się będą z następujących magazynów w określonych ilościach : z Koroszczyna - do wskazanego miejsca zniszczenia, w ilości do 6 transportów zabezpieczonych konwojem, z Krasnegostawu - do wskazanego miejsca zniszczenia, w ilości do 35 transportów zabezpieczonych konwojem, z Hrebennego - do wskazanego miejsca zniszczenia, w ilości do 10 transportów zabezpieczonych konwojem, z Dorohuska - do wskazanego miejsca zniszczenia, w ilości do 18 transportów zabezpieczonych konwojem, z Lublina - do wskazanego miejsca zniszczenia, w ilości do 6 transportów zabezpieczonych konwojem. b)Dojazd najkrótszą drogą do zakładu niszczącego towary akcyzowe (wyroby tytoniowe) z każdej miejscowości wymienionej jw. nie przekracza odległości 300 km. c)Jednostkowy czas transportu towarów akcyzowych, zabezpieczonego konwojem wyniesie do 5 godzin. d)Czas konwojowania, o którym mowa w pkt c może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. ze względu na złe warunki atmosferyczne, za zgodą Zamawiającego. e)Towar, o którym mowa powyżej, przewożony będzie do miejsca zniszczenia pojazdem samochodowym typu TIR, ewentualnie BUS 2)Usługa zabezpieczenia konwojem transportu towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) pomiędzy magazynami depozytowymi zlokalizowanymi na terenie właściwości miejscowej Izby Celnej w Białej Podlaskiej. a)Transporty towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) odbywać się będą w następujących relacjach oraz w określonych ilościach: z Dorohuska do Krasnegostawu w ilości do 30 transportów zabezpieczonych konwojem, z Hrebennego do Krasnegostawu w ilości do 6 transportów zabezpieczonych konwojem, z Zosina do Krasnegostawu w ilości do 2 transportów zabezpieczonych konwojem. b)Jednostkowy czas transportu zabezpieczonego konwojem wyniesie do 2 godzin. c)Czas konwojowania, o którym mowa w pkt b może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. ze względu na złe warunki atmosferyczne, za zgodą Zamawiającego d)Towar, o którym mowa powyżej, przewożony będzie do miejscowości Krasnystaw pojazdem samochodowym typu BUS. 4.Podane w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ilości konwojów mają charakter ilości maksymalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia podanych ilości w stosunku do realnych potrzeb. Wszelkie roszczenia finansowo - prawne Wykonawcy z tego tytułu, zostają wyłączone. 5.Obowiązki Wykonawcy w związku ze świadczoną usługą konwojowania towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych): 1)Wykonawca jest zobowiązany w ramach świadczonej usługi do zabezpieczenia konwojowanego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zaginięciem, od chwili przejęcia ochrony nad mieniem, od momentu przekazania go w miejsce przeznaczenia oraz sporządzenia stosownej dokumentacji z realizowanej usługi tj. protokołu konwoju według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ oraz planu konwoju według wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ. 2)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konwoju przewożonych towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych) poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną przez minimum 2 pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia oraz legitymację dopuszczająca do posiadania broni palnej i wyposażonych w broń palną, jednolicie umundurowanych, sprawnych fizycznie, przeszkolonych i poinstruowanych przez Wykonawcę o sposobie wykonywania konwoju. Pracownicy Wykonawcy poruszać się będą samochodem służbowym, oznaczonym rodzajem prowadzonej działalności tj. ochrona lub konwój oraz logo firmy. 3)Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, mających wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu. 4)Za organizacje ochrony i przebieg działań konwojowych odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a w szczególności: a)wyposażenia w odpowiedni sprzęt pracowników realizujących zadania konwojowania. b)sporządzenia planu konwoju (wzór z załącznika Nr 6 do SIWZ) i przedstawienia go osobie odpowiedzialnej za transport towarów akcyzowych, celem podpisania przekazania konwoju pod ochronę firmy, którego jeden egzemplarz pozostaje u Zamawiającego, c)sporządzenia protokołu z przebiegu konwoju (wzór z załącznika Nr 5 do SIWZ) , którego jeden podpisany egzemplarz pozostaje u Zamawiającego. 6.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym konwoju najpóźniej w czasie 12 godzin poprzedzających jego wykonanie, z zachowaniem zasady poufności informacji. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu konwoju w każdym miejscu i czasie jego wykonywania. 8.Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: 79.71.00.00-4 - Usługi ochroniarskie. 9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 12.Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 13.Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
 7. Usługa ochrony osób i mienia Urzędu Skarbowego w Zamościu.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zamościu, Zamość
  Całodobowa fizyczna ochrona budynku i mienia Urzędu Skarbowego w Zamościu, zapewnienie bezpieczeństwa osób i obiektu, monitorowanie i nadzór nad systemem sygnalizacji wlamania i napadu, nadzór i konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.
 8. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 9. Utrzymanie porządku i czystości w budynku i na posesji Urzędu Skarbowego w Zamościu.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania porządku i czystości w budynku i na posesji Urzędu Skarbowego w Zamościu. Zakres usługi dotyczyć będzie: 1. Sprzątanie codziennie :opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci z użyciem worków we wszystkich pomieszczeniach i przed budynkiem Urzędu, przetarcie na wilgotno biurek, parapetów i innych mebli biurowych, przetarcie telefonów, drukarek, faksów, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych środkiem o właściwościach antystatycznych, przetarcie na wilgotno parkietów i parapetów, listew przyściennych, drzwi i ościeżnic, itp., mycie wykładzin elektrostatycznych, parkietów i posadzek odpowiednimi środkami, mycie powierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy, klatki schodowej, schodów wejściowych), usuwanie wypalcowań na przeszkleniach: drzwi, lustra itp., przetarcie poręczy i balustrady schodowej, mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń sanitarnych (posadzki, armatura, lustra i inne wyposażenie) z zaopatrzeniem w środki dezynfekująco-zapachowe oraz w papier toaletowy, odkurzanie dywanów, mat i wykładzin podłogowych, 2. Sprzątanie jeden raz w tygodniu : mycie przeszkleń i skrzydeł drzwi, mycie środkami dezynfekującymi pomieszczeń ścian wyłożonych płytkami glazurowanymi w pomieszczeniach sanitarnych, przetarcie uchwytów w drzwiach, szafach, włączników elektrycznych, 3. Sprzątanie jeden raz w miesiącu : odkurzanie mebli tapicerowanych, odkurzanie oświetlenia, elementów dekoracyjnych, kaloryferów, czyszczenie lamperii malowanych emulsyjnie w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i ciągach komunikacyjnych, 4. Sprzątanie jeden raz w półroczu : mycie okien, 5. Sezonowo i w zależności od potrzeb : pielęgnacja krzewów i trawników (koszenie) znajdujących się przy budynku Urzędu, opróżnienie koszy na śmieci i usuwanie luźnych zanieczyszczeń z trawnika, chodnika i miejsc postojowych dla samochodów przed Urzędem, usuwanie śniegu przed budynkiem i na parkingu przed Urzędem, zabezpieczenie powierzchni przed śliskością. Opisane wyżej czynności wykonywane będą w podpiwniczonym, 2 kondygnacyjnym obiekcie biurowym Urzędu Skarbowego w Zamościu (powierzchnia całkowita 1826 m2) oraz na posesji o następujących danych technicznych: 1. pomieszczenia biurowe: wykładziny antyelektrostatyczne (+ 4 dywany) - 837,38 m2; parkiet drewniany - 197,34 m2; komputery - 102 szt; biurka, stoły - 291 szt; 2. sanitariaty: terakota - 55,78 m2; sedesy - 12 szt; umywalki - 13 szt; pisuary - 4 szt; zlewozmywaki - 2 szt; 3. ciągi komunikacyjne: terakota, posadzka kamienna, lamperia o wys. 135cm - 398 m2; 4. sala konferencyjna: wykładzina antyelektrostatyczna - 101,96 m2; 5. pomieszczenia biblioteki i NIP: płytki PCV - 79,25 m2; wykładzina podłogowa - 18,20 m2; 6. pomieszczenie gospodarcze i archiwum zakładowe: posadzka cementowa, terakota - 128,78 m2; 7. powierzchnia okien: - 237,93 m2; 8. powierzchnia drzwi: - 159,90 m2; 9. zatrudnienie - około 150 osób; 10. powierzchnia trawnika - 500 m2; 11. powierzchnia chodnika z kostki - 150m2; 12. powierzchnia parkingu (asfalt) - 160m2..
 10. usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny, Zamość
  Usługa ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu
 11. Zabezpieczenie konwojem transportu towarów akcyzowych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Zabezpieczenie konwojem transportu towarów akcyzowych wg poniższego zestawienia.

  1. Przewidywana ilość konwojów towarów akcyzowych w relacji:

  - 4 konwoje w relacji: Koroszczyn (Terminal Samochodowy w Koroszczynie, 21-550 Terespol) - Ożarów, kod pocztowy 27-530
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 5h

  - 24 konwoje w relacji: Krasnystaw, kod pocztowy 22-300 - Ożarów, kod pocztowy 27-530
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 5h

  - 8 konwojów w relacji: Hrebenne, kod pocztowy 21-681 - Ożarów, kod pocztowy 27-530
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 5h

  - 18 konwojów w relacji: Dorohusk, kod pocztowy 22-175 - Ożarów, kod pocztowy 27-530
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 5h

  - 5 konwojów w relacji: Lublin, kod pocztowy 20-468 - Ożarów, kod pocztowy 27-530
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 5h

  - 210 konwojów w relacji: Dorohusk, kod pocztowy 22-175 - Krasnystaw, kod pocztowy 22-300
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 2h

  - 6 konwojów w relacji: Hrebenne, kod pocztowy 21-681 - Krasnystaw, kod pocztowy 22-300
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 2h

  - 2 konwoje w relacji: Zosin, kod pocztowy 22-523 Horodło - Krasnystaw, kod pocztowy 22-300
  Jednostkowy czas konwoju trwa około 2h

  Do miejscowości Ożarów, kod pocztowy 27-530, towar przewożony będzie samochodem ciężarowym typu TIR, natomiast do miejscowości Krasnystaw samochodem ciężarowym typu BUS. Konwój do Ożarowa będzie się odbywał jeden raz dziennie, natomiast konwój do Krasnegostawu może się odbywać dwa razy dziennie.

  2. Zadania konwoju będą sprawowane poprzez:
  Bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną przez minimum 2 pracowników ochrony posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni palnej i wyposażonych w broń palną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia konwojowanego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zaginięciem od chwili przejęcia ochrony nad mieniem, do momentu przekazania go w miejsce przeznaczenia oraz sporządzenia stosownej dokumentacji z realizowanej usługi, protokołu konwoju - według załącznika nr 4 . Samochód grupy konwojującej musi być oznaczony rodzajem prowadzonej działalności tj. Ochrona, Konwój oraz logo firmy.

  3. Zasady ochrony i obowiązki wymagane od oferenta:
  Wykonawca zapewni ochronę przewożonych towarów wartościowych przez jednolicie umundurowanych, sprawnych i przeszkolonych pracowników ochrony posiadających uprawnienia określone w Rozdziale VI pkt.2 SIWZ oraz zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.