Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowski

w KRS

Józef Ziółkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Ziółkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1928 r., wiek 93 lata
Miejscowości:Konin (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chudziak Zofia, Cichy Zdzisław, Janasek Henryk, Janaszkiewicz Stanisław, Janowski Ryszard, Jóźwiak Krzysztof Olaf, Kamiński Sławomir, Kowalski Władysław, Kucharski Henryk, Kujawa Ryszard, Malinowski Józef, Osada Lidia, Szefliński Karol, Wiktorski Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowakowska Marzena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koninie, Konin − KRS 0000140184
 2. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/wielgórecki Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000537604
 3. Konińska Fundacja Kultury, Konin − KRS 0000232242
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Koninie, Konin − KRS 0000038368
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Wiśniewie, Wiśniewa − KRS 0000215205
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Wilczynie, Wilczogóra − KRS 0000048350
 7. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań − KRS 0000083521
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Golinie, Golina − KRS 0000126891
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koninie, Konin − KRS 0000064506
 4. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1 400 000.00złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Golinie, Golina
  Udzielenie i o9bsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1400000.00 PLN
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.756.000,00 złotych.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.756.000,00 złotych.

  Kredyt zostanie wykorzystany na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 rok z przeznaczeniem sfinansowania zadań inwestycyjnych wymienionych uchwale Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XXVIII/202/2009 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań pn. Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina, Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec, Przebudowa ulic Słonecznej i Śliwowej oraz budowę ulicy Polnej w Tuliszkowie wraz z odwodnieniem, Przebudowa ulic - Janusza Kusocińskiego, Marii Curie - Skłodowskiej, łącznika ulic Kusocińskiego i Skłodowskiej, łącznika ulic Skłodowskiej i Walki Młodych , łącznika ulic Kusocińskiego i Walki Młodych na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie.

  2. Warunki realizacji zamówienia:
  1) Kwota kredytu: 1.756.000,00 PLN.
  2) Okres kredytowania: 10 lat,
  3) Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 30.11.2010.r
  4) Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w projekcie umowy z roczną karencją spłaty kapitału.
  5) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w projekcie umowy
  6) Zamawiający zachowuje prawo w każdym czasie do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia bez dodatkowego wynagrodzenia, opłat i prowizji bądź innych kosztów na rzecz Banku z tego tytułu. O planowanym terminie spłaty Zamawiający informuje Bank z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.
  7) Dla obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
  8) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
  9) Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy WIBOR 1-miesięczny powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od rzeczywistej wysokości zaciągniętego zobowiązania,
  2. Wysokość prowizji przygotowawczej zastosowanej przez bank nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.
 3. Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66113000-5 usługi udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.275.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).
 4. Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66113000-5 usługi udzielania kredytu tj. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 552.000,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) na realizację przedsięwzięć p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Tury oraz udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3215P na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce.
 5. Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66113000-5 usługi udzielania kredytu tj. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.550.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
 6. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.100.000,00 zł. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.100.000,00 zł. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi.
  2. Kwota kredytu do 1.100.000,00 zł.
  3. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi w latach 2010 - 2014 w ratach kwartalnych. Pierwsza rata spłaty odsetek nastąpi na koniec kwartału, w którym zostanie uruchomiony kredyt. Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek.
  4. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 3 M (obowiązującej na dwa dni
  robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość oprocentowania w procentach. Dla celów porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań WIBOR 3 M z dnia 30.06.2009 r.
  5. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  6. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.
  7. Kredyt będzie pobierany na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009 roku.
  8. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do zaciągnięcia mniejszej kwoty kredytu (nie wykorzystanie pełnej kwoty kredytu) oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  9. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  10. Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
  11. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób, niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  12.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  13. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  14. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa 2009 r,
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Uchwały dotyczące zaciągania zobowiązań, zawierające m. in. Cel kredytów, okres
  kredytowania, kwotę kredytów,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi.
 7. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w zakresie budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w zakresie budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi.
  2. Kwota kredytu do 2.600.000,00 zł.
  3. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi w latach 2010 - 2015 w ratach kwartalnych.
  Pierwsza rata spłaty odsetek nastąpi na koniec kwartału, w którym zostanie uruchomiony
  kredyt. Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek.
  4. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 3 M (obowiązującej na dwa dni
  robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań
  WIBOR 3 M z dnia 30.06.2009 r.
  5. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest
  podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  6. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.
  7. Kredyt będzie pobierany na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009 roku.
  8. Uruchomienie kredytu będzie następować na wniosek zamawiającego do końca 2009 roku, w terminie wskazanym przez zamawiającego.
  9. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do zaciągnięcia mniejszej kwoty
  kredytu nie wykorzystanie pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  10. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  11. Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
  12. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób, niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty
  13.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  14. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  15. Na stronie internetowej Zamawiającego:WWW.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa 2009 r,
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Uchwały dotyczące zaciągania zobowiązań, zawierające m. in. Cel kredytów, okres kredytowania, kwotę kredytów,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Status Gminy Kazimierz Biskupi.

Inne osoby dla Ziółkowski (605 osób):