Kogo reprezentuje osoba

Zieliński Stanisław Ignacy

w KRS

Stanisław Ignacy Zieliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Ignacy
Nazwisko:Zieliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie), Lisów (Świętokrzyskie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach, 2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fałdziński Janusz Michał, Kołodziejczyk Lech Waldemar, Kołodziejczyk Urszula Teresa, Wieczorek Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Delipacy Norbert Jerzy, Grosicki Krzysztof Zygmunt, Lewandowska Edyta Maria, Rękas Kamil Jerzy, Stryszowska Edyta, Zatorski Sebastian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biały Barbara Agata, Biały Katarzyna Anna, Biały Lech Piotr, Biały Marcin Hubert, Biały Tomasz Piotr, Gorzkowski Romuald, Irzykowska Jolanta, Pilśniak Małgorzata, Płaza Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słowak Mieczysław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fałdziński Janusz Michał, Słoń Marek, Wieczorek Wojciech
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Delipacy Norbert Jerzy, Grosicki Krzysztof Zygmunt, Lewandowska Edyta Maria, Rękas Kamil Jerzy, Stryszowska Edyta, Zatorski Sebastian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektowe Droginf Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000383206
 2. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. W Restrukturyzacji, Kielce − KRS 0000034285
 3. Klub Sportowy Budowlani Kielce, Kielce − KRS 0000030346
 4. Ppuh Lex Lech Kołodziejczyk Spółka Komandytowa, Lisów − KRS 0000269107
 5. Przedsiębiorstwo Budowy Mostów Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000502724
 6. Przedsiębiorstwo Dubr Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000124311
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Montażowe Elephant Sp. Z O.O., Miedziana Góra − KRS 0000126575
 8. Stowarzyszenie - Linia Życia, Wrocław − KRS 0000183592
 9. Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Kielce − KRS 0000025964
 10. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzysztwo Strzeleckie, Mostki − KRS 0000319240
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej W Miedzianej Górze Sp. Z O.O., Kostomłoty Drugie − KRS 0000597094

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B4r Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000325526
 2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. W Kielcach, Kielce − KRS 0000225530
 3. Konkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000225229
 4. Lewandowska, Kozłowski Sp. J., Warszawa − KRS 0000081931
 5. Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A., Warszawa − KRS 0000034270
 6. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Warszawa − KRS 0000037928
 7. Przedsiębiorstwo Dystrybucyjno-usługowe Ma.ja.mi Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000120739
 8. Przedsiębiorstwo Geologiczne W Kielcach, Kielce − KRS 0000011208
 9. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000032049
 10. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt Sp. Z O.O.., Górki Szczukowskie − KRS 0000027261
 11. Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie Sp. Z O.O. Vi Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000382328
 12. Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie Sp. Z O.O. Viii Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000397121

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na budowę trzech chodników w Gminie Miedziana Góra
  Zamawiający: Gmina Miedziana Góra, Miedziana Góra
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na budowę chodników na terenie Gminy Miedziana Góra w ramach trzech zadań: Zadnie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0288T Laskowa- Kostomłoty Pierwsze wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa- Miedziana Góra wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 3+850 do km 6+400 ul. Herby oraz ul. Łazy w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0292T Podgród- Ćmińsk wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 2+750 do km 3+010 ul. Wykień w msc. Ćmińsk, gmina Miedziana Góra. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ do niniejszego postępowania, min.: w pkt. 2.2. i 2.3.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym - wykonanie dokumentacji projektowej.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację: - niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót - wykonawca dokumentacji projektowej przeprowadzi, co najmniej jedne konsultacje społeczne z właścicielami przyległych nieruchomości odnośnie lokalizacji chodnika i przedstawionych rozwiązań projektowych. 1. Zakres zamówienia obejmuje:. W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. a. analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania. b. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego. c. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji. d. niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: o środowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizację inwestycji ( o ile zajdzie taka potrzeba). e. Opracowanie operatu wodno - prawnego oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodno-prawne ( o ile zajdzie taka potrzeba). f. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. g. Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego. h. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy) jeżeli zajdzie taka potrzeba. i. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia. j. Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją w ilości. k. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. l. Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. m. Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a. Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, b. Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), c. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, d. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w tym zakresie: - stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 3. Parametry techniczno-eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno-eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : - kategoria ruchu KR3, - droga klasy Z, - długość drogi- 2+100,00 km - przekrój poprzeczny nowej drogi - przekrój półuliczny, - budowa, przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych, - projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego wraz z odprowadzeniem wody poza pas drogowy do naturalnych odbiorników , zgodnie z potrzebami budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne, - przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie taka potrzeba - indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), Ponadto należy przedstawić do akceptacji: - projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego - docelowy stały projekt organizacji ruchu,.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - opracowanie dokumentacji projektowej..
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  1. Zakres zamówienia obejmuje:. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi na odcinku 350 mb. W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. a. analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania. b. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego, c. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji d. Opracowanie operatu wodno - prawnego oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodno-prawne ( o ile zajdzie taka potrzeba). e. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. f. Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego. g. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją , oprócz sieci energetycznej, elektrycznej i oświetlenia ulicznego - jeżeli zajdzie taka potrzeba. h. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia. i. Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją w ilości. j. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. k. Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. l. Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a. Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, b. Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), c. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, d. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w tym zakresie: - stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru3. Parametry techniczno-eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : - kategoria ruchu KR2, - droga klasy L, - długość drogi- 0+350,00 km - dostosować szerokość jezdni do zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z2016r. Nr 124 z późn. zm), - budowie utwardzonych poboczy o szerokości min. 0,75 m, - przekrój poprzeczny nowej drogi - przekrój półuliczny, - nośność nowej drogi - 100kN, - projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego wraz z odprowadzeniem wody poza pas drogowy do naturalnych odbiorników , zgodnie z potrzebami budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne, - przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie taka potrzeba - indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), Ponadto należy przedstawić do akceptacji: - Wstępny projekt zagospodarowania terenu, - Projekt Budowlany i Wykonawczy, - Projekt organizacji ruchu..
 4. Wykonanie koncepcji alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj oraz wykonania projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Granicznej
  Zamawiający: Gmina Biłgoraj, Biłgoraj
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie koncepcji alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj
  wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Granicznej

  w ramach zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: Budowa obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska


  Ad. A.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj o długości ok. 4,4 km zgodnie z załącznikiem mapowym. Koncepcja obejmuje budowę dwóch skrzyżowań: z drogą wojewódzką nr 835 oraz z drogą powiatową nr 2930L.

  Warunki techniczne projektowanej drogi:
  droga klasy GP;
  projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV;
  najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających 30 m;
  szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m) + opaska bitumiczna 2x0,5 m;
  szerokość poboczy utwardzonych 2x1,5 m;
  skrzyżowania - typu rondo lub skanalizowane, skrzyżowania typu rondo należy zaprojektować do kategorii ruchu KR V
  granica pasa drogowego - min. 0,75m od granicy robót ziemnych;
  odległości węzłów, skrzyżowań i zjazdów, dostępności dróg, typów węzłów, skrzyżowań i zjazdów - wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
  wykonawca koncepcji zapewni obsługę komunikacyjną do każdej działki.

  Koncepcję należy opracować na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500.

  Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym w zakresie przyjętego rozwiązania oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

  Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w przygotowywanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, przedmiotowy wariant jako wariant alternatywny przebiegu obwodnicy zachodniej.

  Opracowana koncepcja ma zostać przekazana Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych.

  Koncepcja ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  Ad. B.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Granicznej (ulica w ciągu drogi powiatowej nr 2930L) na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzeszowską (droga wojewódzka nr 853) w kierunku północnym na odległości ok. 2,2 km wraz z projektem budowlano - wykonawczym budowy mostu na rzece Biała Łada. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  pozyskanie map do celów projektowych,
  opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz oceny podłoża gruntowego,
  opracowanie koncepcji przebudowy drogi,
  opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlano - wykonawczego dla każdej z branż,
  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż,
  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  wykonanie projektów organizacji (stałe i tymczasowej) ruchu wraz z ich zatwierdzeniami.
  opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

  Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia przebudowy ul. Granicznej w przygotowywanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

  Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym w zakresie przyjętego rozwiązania oraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

  Opracowana koncepcja ma zostać przekazana Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej, natomiast pozostałe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej po 8 egz. Należy przedłożyć również 1 egz. pełnej dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych.

  Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju. 2. Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju. 3. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju w ramach zadania budżetowego pn: *Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju* Zadanie nr 2 Budowa ulicy łączącej ul Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju Zadanie nr 3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej dla zadań:: 2.1. Zadanie nr 1: Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi publicznej (ulicy) łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju o długości około 820 m, zlokalizowanej na działkach gminnych nr ewidencyjny 3/15, 4/1, 4/8, 22/6, 63/6, 64/3, 65/5, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 71/4, 75, 78/9 obręb ewid. 8 Busko-Zdrój dla rozbudowy istniejącej sieci drogowej od południowej strony osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju. Działki prywatne przewidziane do podziału: dz. nr ewid. 4/9, 4/10, 4/11, 70, 72, 78/10, 78/11. Przedmiotową drogę, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego należy zaprojektować na podstawie dwóch koncepcji, będących w posiadaniu Zamawiającego. Decyzja o wyborze koncepcji zostanie podjęta po zawarciu umowy z Projektantem. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa: odcinek I o długości ok. 660 mb a) droga klasy Z: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR 2; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość projektowanego pasa drogowego - ok.48 m w liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 6,0 - 7,0 m f) szerokość chodnika - 1,5 m obustronnie na całej długości projektowanej ulicy, g) projekt ścieżki rowerowej, dwukierunkowej, szer. 2,5 m Ścieżkę rowerową należy zlokalizować na całym odcinku projektowanego odcinka drogi, h szerokość pasów zieleni - 2,00-3,00 m, i) projekt MOP klasy 1 zlokalizowany wzdłuż projektowanej drogi, j) rozwiązania projektowe skrzyżowań projektowanej drogi publicznej z istniejącym układem komunikacyjnym, k) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek II o długości ok. 160 mb a) droga klasy L oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój jako 10LW-3 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m:: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR 1-2; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość projektowanego pasa drogowego - ok.10 m w liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 6,0 m f) szerokość chodnika - 1,5 m obustronnie na całej długości projektowanej drogi, g) rozwiązanie projektowe skrzyżowania projektowanej drogi publicznej z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego, tj. poszerzenie jezdni ul. Kardynała St. Wyszyńskiego i zaprojektowanie wydzielonych pasów prawo oraz lewoskrętu. h) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Dla terenu, na którym położony jest przedmiotowy odcinek ulicy (dł. 160 mb) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Branża sieciowa a) opracowanie opinii technicznej istniejących kanałów deszczowych na podstawie inspekcji TV kamerą samojezdną i oględzin terenowych. b) projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej rozdzielczej śr. 300-400 mm wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami śr. 200 mm dla odwodnienia projektowanych MOP-ów klasy I, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, c) projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej śr. 800 mm do 400 mm wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kardynała St. Wyszyńskiego długości ok. 820 mb, W przypadku pkt *c* należy uwzględnić również rozwiązania w zakresie zastosowania technologii bezwykopowej renowacji istniejących kanałów deszczowych na podstawie opracowanej opinii technicznej. Branża elektryczna a) opracowanie projektu budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 820 m w celu oświetlenia ulicy i chodników oraz ok. 250 m w celu oświetlenia również MOP-ów i ścieżki rowerowej. Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 2.2. Zadanie nr 2 Budowa ulicy łączącej ul Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi (ulicy) łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju o długości 135,00 m zlokalizowanej na działkach gminnych i prywatnych nr ewid. 190, 191, 265/1 dr, 292 dr obręb ewid 12 Busko-Zdrój. Działki prywatne przewidziane do podziału: dz. Nr ewid. 190, 191, 188/2, 189. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga dojazdowa oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój jako 11KDD-3 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR 1-2 c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość jezdni 6,0 m, e)obustronny chodnik o szer. 1,50 m, f) rozwiązania projektowe skrzyżowań ulicy z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym projekt przebudowy skrzyżowania projektowanej ulicy z ul. Młyńską i Kusocińskiego na skrzyżowanie z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo np. z wyspa kanalizująca ruch lub wyniesioną powierzchnią, g) projekt przebudowy ulicy Młyńskiej na odcinku o długości ok. 180 m (od skrzyżowania z projektowaną ulicą do ul. Bohaterów Warszawy) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni i) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża sieciowa a) projekt remontu istniejącej kanalizacji deszczowej śr. 1000 mm na odcinku projektowanej ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, długości ok. 135 m, z przyjęciem technologii bezwykopowej b) projekt przyłącza deszczowego śr. 200 mm długości ok.20 m zakończonego wpustami ulicznymi do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej średnicy 1000 mm, c) projekt kanalizacji deszczowej na ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok.180 m (odcinek od skrzyżowania z projektowaną ulicą do ul. Bohaterów Warszawy) wraz z przyłączami zakończonymi wpustami ulicznymi, W/w projekty należy opracować zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Branża elektryczna a) projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 135,0m na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Siesławskiej, b) projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Młyńskiej długości ok.180 m (od skrzyżowania z projektowaną ulicą do ul. Bohaterów Warszawy) w celu oświetlenia ulicy i chodników Dla terenu, na którym położony jest przedmiotowy odcinek drogi obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projekty budowlano - wykonawczy budowy ulicy łączącej ul Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 2.3. Zadanie nr 3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju zlokalizowanej na działkach gminnych nr ewid. 189/1, 189/7, 189/8 i 237/5 dr, obręb ewid 11 zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, będącej w posiadaniu Zamawiającego. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów: a) zatoka autobusowa usytuowana bezpośrednio przy jezdni o szerokości 3,00 m; b) szerokość peronu na długości krawędzi zatrzymania 2,50 m, na pozostałej długości szerokość chodnika należy nawiązać do szerokości chodnika przy ul. Korczaka; c) długość krawędzi zatrzymania ok. 80,00 m; d) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, e) projekt przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego (doświetlenie zatoki autobusowej) f) projekt przebudowy istniejącego ogrodzenia 2.4. Uzbrojenie terenu inwestycji: Teren, na którym zlokalizowane mają być zadania nr 1, 2 i 3 posiada liczne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną podziemną. W pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, energetyczna, kolektory kanalizacji deszczowej
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg na terenie Gminy Bieliny.
  Zamawiający: Gmina Bieliny, Bieliny
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg na terenie Gminy Bieliny oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, opracowań i zatwierdzeń obejmujących wszystkie branże projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie oddzielnej dokumentacji projektowej dla poszczególnych części gdzie: Część 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023T Bieliny-Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376 oraz Część 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do km 11+380 Opis planowanej rozbudowy. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana będzie polegała na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do km 11+380 - chodnik jednostronny-strona prawa. Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny ul. Żeromskiego będzie polegała na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 - chodnik jednostronny-strona prawa. Rozbudowa drogi gminnej nr 308023T Bieliny-Huta Nowa będzie polegała na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376 - chodnik jednostronny-strona prawa. Projekt planowanej rozbudowy powinien uwzględniać projekt chodnika wraz z uwzględnieniem wjazdów do posesji, przepustów drogowych, umocnieniem rowów (w tym rowy kryte), ewentualnych przebudów kolizji oraz projekt dobudowy kładki nad rzeką w msc. Huta Podłysica w celu umożliwienia kontynuacji chodnika. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje (dla każdej części oddzielnie): Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości sporządzone w trybie specustawy drogowej - w ilości 6 egz., Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiających kompleksową realizację inwestycji wraz z kompletem niezbędnych opinii, uzgodnień, opracowań, zatwierdzeń oraz decyzji koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Projekt budowlany powinien uwzględniać projekt likwidacji kolizji bądź zabezpieczeń istniejącej infrastruktury ( jeżeli zajdzie taka konieczność ). Projekt należy opracować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 Nr 202 poz.2072 z póź. zm.) - w ilości 6 egz., Projekt dobudowy kładki nad rzeką w msc. Huta Podłysica w celu umożliwienia kontynuacji chodnika - w ilości 6 egz., Opracowanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie decyzji wodno-prawnej w razie konieczności- w ilości 2 egz., Opracowanie opinii geologicznej-w ilości 6 egz., Tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzony przez zarządzającego ruchem-w ilości 2 egz., Docelowy projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem-w ilości 2 egz, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 2 egz., Założenia wyjściowe do kosztorysowania robót przez, które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wartości kosztorysowe robót budowlanych - w ilości 2 egz., Przedmiar robót (z podziałem na poszczególne branże), przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egz., Kosztorys inwestorski (z podziałem na poszczególne branże) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów- w ilości 2 egz., Wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentów o których mowa w art.11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Płyta CD z: przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi - wersja edytowalna zeskanowanym projektem budowlanym po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (opieczętowanym)
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ulica Klecka w Kielcach. I - etap budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej, II - etap wzmocnienie nawierzchni ulicy Kleckiej wraz z poboczem na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Klecką
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ulica Klecka w Kielcach. I - etap budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej, II - etap wzmocnienie nawierzchni ulicy Kleckiej wraz z poboczem na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Klecką. W zakres planowanej inwestycji wchodzi m.in.: I-etap budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej: -Budowa chodników dla pieszych; -Budowa miejsc postojowych; -Budowa systemu odwodnienia powierzchniowego; -Budowa oświetlenia pętli autobusowej; -Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu. II-etap wzmocnienie nawierzchni wraz z poboczem ulicy Kleckiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej: -Budowa chodnika dla pieszych; -Odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego; -Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu; -Elementy bezpieczeństwa ruchu; -Budowa przejść dla pieszych
 8. Opracowanie Dokumentacji Projektowej na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty-Rozdole-Św. Katarzyna na odcinku od km: 4+300 do km: 9+838.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Dokumentacji Projektowej na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty-Rozdole-Św. Katarzyna na odcinku od km: 4+300 do km: 9+838 (dł. 5538 mb) oraz budowę kładki dla pieszych przy istniejącym moście dł. 15 m w km: 5+540.
  Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej obejmuje:
  1. Wykonanie Projektu Budowlanego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna.
  2. Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień potrzebnych do wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (kładki), zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku lokalizacji inwestycji w pasie drogowym lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w przypadku lokalizacji inwestycji poza pasem drogowym (budowa chodnika i ścieżki rowerowej).
  3. Wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
  4. Wykonanie przedmiaru robót dokumentacji projektowej zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
  5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego-3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
 9. Projekt drogi do Osiedla Chrusty
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  4.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500
  4.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.
  4.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
  4.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego.
  4.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie
  z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej
  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  4.6. Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje:
  4.6.1. Długość projektowanej drogi ok. 900m.;
  4.6.2. Uwzględnienie w projekcie minimum 2 miejsc postojowych;
  4.6.3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego;
  4.6.4. Wykonanie projektu odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową;
  4.6.5. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
  4.6.6. Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej;
  4.7.Uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
  4.8. Wykonanie opinii dotyczącej wycinki drzew, ich stanu, wieku wraz z opinią ornitologa;
  4.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  4.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego);
  4.11.Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
  4.12.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej (jeżeli istnieje taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.
  4.13.Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych
  i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)
  4.14.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
  - Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.
  4.15. W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego
  do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.
  4.16. Wykonanie inwentaryzacji przebiegu istniejącej drogi utwardzonej.
 10. 1. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I 2. Przebudowa ul. Spacerowej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
  Ulica Armii Krajowej strona zachodnia
  1. Na odcinku od wjazdu na dz. nr ewid. 226 (Hydrofornia) do wjazdu na dz. nr ewid. 224 (sanat. Mikołaj), w miejscu zaprojektowanego utwardzonego pobocza, zaprojektować chodnik przyjezdniowy o szer. 2,0 m.
  2. Na odcinku od wjazdu na dz. nr ewid. 224 (sanat. Mikołaj) do wjazdu na dz. Nr ewid. 221/1 (smażalnia Casa Mia), w miejscu istniejącej skarpy ziemnej, zaprojektować chodnik przyjezdniowy szer. 2,0 m, zabezpieczony od strony skarpy prefabrykowanymi elementami żelbetowymi typu L.
  3. Na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do wjazdu na dz. nr ewid. 48 (parking KRUS) w miejscu chodnika zaprojektować utwardzone pobocze o szer. 2,50 m
  W miejscach zjazdów na przyległe nieruchomości, zaprojektować obniżony krawężnik.
  Chodnik o szer. 2,0 m zaprojektować za utwardzonym poboczem.
  4. Chodnik na odc. od wjazdu na dz. nr ewid. 48 (parking KRUS) do wjazdu na dz. nr. ewid. 22/3 (boisko szkolne) zaprojektować jako oddzielony od ulicy pasem zieleni, na przedłużeniu chodnika z p. 3.
  5. Chodnik na odc. od wjazdu na dz. nr. ewid. 22/3 (boisko szkolne) do zatoki postojowej przy hali sportowej zaprojektować o szer. 2,0 m (z miejscowym przewężeniem na wysokości pierwszego miejsca postojowego).
  6. Chodnik na odc. od zatoki postojowej przy hali sportowej do ciągu pieszego położonego na dz. nr ewid.528 zaprojektować na całej szerokości t.j. od krawężnika do istniejacego ogrodzenia
  7. Chodnik położony po wschodniej stronie ul. A.K., na odcinku od ul. Spacerowej do budynku nr 10, położonego na dz. Nr ewid. 24 zaprojektować o szer. 2,0 m.

  Ulica Spacerowa
  1. Na odcinku ulicy zamkniętym dla ruchu zaprojektować nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 8 cm w kolorze grafitowym
  2. Zaprojektować chodnik po stronie południowej, na odc. od przejścia dla pieszych do ul. Mickiewicza z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 6 cm w kolorze szarym.
  3. Na odcinku zamkniętym dla ruchu, ul. Spacerowa powinna tworzyć z w/w chodnikiem jedną płaszczyznę wyniesioną ponad rzędne nawierzchni bitumicznej.
  4. Na połączeniu dwóch rodzajów nawierzchni (bitumicznej i brukowej) zaprojektować wtopiony krawężnik oraz wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej. Długość projektowanego odcinka drogi do przebudowy 910 mb. W ramach zamówienia należy opracować: koncepcję, którą należy uzgodnić z ZDP, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. Do Wykonawcy należy też sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Granice lokalizacji określa załącznik graficzny do niniejszego opisu (załącznik nr 2 do SIWZ)
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej. Długość projektowanego odcinka drogi do przebudowy ok. 2020 mb. W ramach zamówienia należy opracować: koncepcję, którą należy uzgodnić z ZDP, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych. Do Wykonawcy należy też sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Granice lokalizacji określa załącznik graficzny do niniejszego opisu (załącznik nr 2 do SIWZ)
 13. Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości ok. 10 320 mb; IZP.271.12.2012
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
  Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości ok. 10 320 mb
 14. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku-Zdroju - ulica Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa i Armii Ludowej
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Jabłoniowej o długości 640 m, 2. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Jaśminowej o długości 185 m, 3.Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Jodłowej o długości 165 m, 4. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Klonowej o długości 120 m, 5. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Armii Ludowej o długości 210 m, 6. Wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa i Armii Ludowej o łącznej długości 1300 m wraz z oczyszczalnią wód deszczowych. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa: a) drogi gminne (publiczne) klasy D i L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR II - KRIII; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość pasa drogowego - zmienna w istniejących liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 5,0 -6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego. f) szerokość chodnika - 2,0m w ulicy Jodłowej i Jabłoniowej (jednostronny długości 200m) g) rozwiązania projektowe skrzyżowań, Branża sieciowa - kanalizacja deszczowa Projekt sieci kanalizacji deszczowej opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie: a) budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa wraz z budową oczyszczalni wód deszczowych i z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi wpustami ulicznymi długości 1090 m. b) przebudowy istniejącego rowu otwartego na kanał deszczowy średnicy 1000mm z przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi wpustami ulicznymi długości 210 m
 15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr.1251K w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4.Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C. Drogi powiatowe, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Powiat Proszowicki, Proszowice
  Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz 1118 z późn. zmianami) tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją, z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych Wykonawca powinien: złożyć oświadczenie, iż wykonawca będzie nadzorował roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego którego realizacja rozpocznie się w II kwartale 2012 r. a zakończy w II kwartale 2013r co najmniej 2 razy w tygodniu i nie mniej niż 9 pobytów w ciągu miesiąca ( w okresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych . Ponadto na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na terenie budowy w przeciągu 3 godzin i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. 4.Oświadczenie iż Wykonawca posiada telefon komórkowy i samochód do dyspozycji
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju, 2. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I, 3. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II, 4. Przebudowa ul. Spacerowej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi publicznej (ulicy) łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju o długości około 280 m, zlokalizowanej na działkach gminnych i prywatnych nr ewidencyjny 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 64, 65, 66, 67 dla rozbudowy istniejącej sieci drogowej od południowej strony osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju. Przedmiotową drogę publiczną wraz z parkingami należy zaprojektować na w/w działkach ewidencyjnych, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Grotta. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa: a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość projektowanego pasa drogowego - ok.43 m w liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 6,0 m. Jezdnię należy zaprojektować na przedłużeniu drogi powiatowej - ul. Wyszyńskiego f) szerokość chodnika - 1,5 m. na całej długości projektowanej drogi, g) projekt ścieżki rowerowej, dwukierunkowej, szer. 2,5 m Ścieżkę rowerową należy zlokalizować na całej długości projektowanej drogi, h) projekt nowych parkingów terenowych zlokalizowanych po stronie północnej projektowanej drogi, i) projekt dróg serwisowych (dojazdowych) w celu połączenia istniejących ulic i parkingów z projektowaną drogą publiczną, j) rozwiązania projektowe skrzyżowania projektowanej drogi publicznej z istniejącym układem komunikacyjnym, k) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża sieciowa Projekt sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej ulicy i parkingów, opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój a w tym: a) projekt remontu istniejącej kanalizacji deszczowej śr. 800 mm na odcinku od ul. Grotta do ul. Mickiewicza długości ok. 400 m., w technologii wykopowej lub bezwykopowej (w zależności od wielkości kosztów). W zakresie zadania należy zatem uwzględnić koszty opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich remontu kanału alternatywnie dla technologii wykopowej i bezwykopowej. b) projekt sieci kanalizacji deszczowej rozdzielczej śr. 300-400 mm o dł. ok. 250 m wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami śr. 200 mm dla odwodnienia projektowanych parkingów. Branża elektryczna a) opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 250 m w celu oświetlenia ulicy i chodnika lub ewentualnie 2 x 250 m w celu oświetlenia również ścieżki rowerowej i parkingów. Projekt budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 1.2. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I o całkowitej dł. ok. 800,0 m. zlokalizowanej (po rozbudowie) na działkach gminnych i Skarbu Państwa nr ewid. 551/1, 560/1, 562/1, 564/5, 588/1, 588/2 , 121/4, 122/4 obręb ewid 9 Busko-Zdrój (odcinek od ul. 12-go Stycznia do początku zwężenia ulicy). W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość jezdni 6,0 m, e) szerokość pasa drogowego w istniejących liniach rozgraniczających z wyjątkiem odcinka od ul. Spacerowej do ul. Boh. Westerplatte f) po stronie wsch. chodnik przylegający bezpośrednio do ulicy szer. 1,50 m, po str. zach. przylegający do zatok postojowych, ulicy, lub oddzielony pasem zieleni od krawędzi ulicy (w zależności od miejsca występowania) szer. 1,50-2,0 m. g) projekt zatok parkingowych zlokalizowanych po stronie zach. ulicy w pasie drogowym a na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Boh. Westerplatte częściowo na dz. nr ewid. 121/4, 122/4 będących własnością Skarbu Państwa, h) rodzaj nawierzchni zatok parkingowych - betonowa kostka brukowa i) rozwiązania projektowe skrzyżowań ul. Armii Krajowej z istniejącym układem komunikacyjnym i projektowaną drogą, o której mowa w p. 2.1. j) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża sieciowa a) Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej śr. 300 mm, dł. ok. 100,0 m wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi b) Opracowanie projektu przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej śr. 300 mm wraz z przykanalikami, o dł. ok. 400,0 m. na odc. od szkolnej hali sportowej do parkingu przy Starostwie Powiatowym oraz od ul. Ładnej do ul. Boh. Westerplatte. W/w projekty należy opracować zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Branża elektryczna a) Opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 170,0m na odcinku od ul. 12-go Stycznia do ul. Spacerowej, Projekty budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 1.3. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II o całkowitej dł. ok. 80,0 m. zlokalizowanej (po rozbudowie) na działkach gminnych, prywatnych nr ewid. 8/2, 9/2, 10, 551/1, obręb ewid 9 Busko-Zdrój (zwężony odcinek ulicy). W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających e) szerokość jezdni 6,0 m, f) poszerzenie odcinka ulicy przyległego do dz. nr ewid. 8/2 i 10 obręb ewid 9 Busko-Zdrój do w/w parametrów. Na tym odcinku zaprojektować chodnik jednostronny szer. 2,0 m g) rozwiązania projektowe skrzyżowań ul. Armii Krajowej z istniejącym układem komunikacyjnym h) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża elektryczna a) Opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego na odc.o dł. ok. 80,0 m (od początku zwężonego odcinka do ul. St. Batorego). Projekty budowlano - wykonawczy należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 1.4. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju o dł. ok. 120,0 m.(na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej). W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga klasy L: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR I c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających e) szerokość jezdni 5,0 m, f) projekt zatoki parkingowej zlokalizowanej po północnej stronie ul. Spacerowej g) rodzaj nawierzchni zatoki parkingowej - betonowa kostka brukowa h) chodnik o szerokości 2,0 m, zlokalizowany pomiędzy parkingiem a istniejącym ogrodzeniem dz. nr ewid. 122/2 i 122/3 i) projekt skrzyżowania ul. Spacerowej z ul. Mickiewicza musi być dostosowany pod względem rzędnych wysokościowych do projektu zagospodarowania terenu ul. Mickiewicza i projektu zagospodarowania terenu przy Byczej Górze realizowanych w ramach rewitalizacji ul. Mickiewicza j) rozwiązania projektowe skrzyżowań ul. Spacerowej z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym z ul. Mickiewicza, k) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego l) projekt elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady itp). Typ i rodzaj elementów małej architektury zgodny z przewidzianymi w projekcie rewitalizacji ul. Mickiewicza Branża elektryczna a) opracowanie projektu linii kablowej oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia ulicy, parkingu i chodnika, b) opracowanie projektu przebudowy napowietrznej linii energetycznej na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i Armii Krajowej o dł. ok. 30 m Przebudowę ulicy Spacerowej wraz z elementami towarzyszącymi (oświetlenie, zatoka parkingowa) należy zaprojektować w granicach istniejącego pasa drogowego. 1.5. Uzbrojenie terenu inwestycji: Teren, na którym zlokalizowane ma być przedsięwzięcie posiada liczne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną podziemną. W pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, energetyczna, kolektory kanalizacji deszczowej
 17. Budowa drogi od msc Tumlin-Węgle do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  2. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi od msc Tumlin-Węgle do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o: - Wytyczne do projektowania Zamawiającego (Załącznik nr 8 do specyfikacji), - konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 4.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500 4.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz. 4.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli konieczne). 4.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego; 4.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 4.6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego; 4.7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 4.8. Uzyskanie zgody na wycinkę drzew; 4.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączona do projektu wykonawczego) 4.11. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 4.12. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji. 4.13. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów) 4.14. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. 4.15. w oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym. 5. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z: - Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 tj. ze zm.) - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz.2072 ze zm.) - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25 poz.150 ze zm.), - ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), - innych aktów prawa powszechnie obowiązujących. 6. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje: 6.1. sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.; 6.2. zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy; 6.3. wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości; 6.4. sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne: 6.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 5 egz.; 6.4.2 wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.; 6.4.3. mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.; 6.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.; 6.4.5. opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.; 6.4.6. zarys pomiarowy - 1 egz.; 6.4.7. wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD i w formie papierowej - po 1egz. 6.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 6.6. wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych: 6.6.1. wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi kamieniami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu - po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 6.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą; 7. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej; 8. Uzgodnienia projektu z zamawiającym: 8.1. przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych; 8.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji; 8.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego; 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień (również z PKP); 10. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego. 11. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważne). 12. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie: a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego Projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (2 oryginały i 2 kserokopie), b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym: - 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji - 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa - część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa - część opisowa z rozszerzeniem .doc. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych. 14. do 10 dnia każdego miesiąca, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z przebiegu realizacji harmonogramu prac wykonania przedmiotu zamówienia z poprzedniego miesiąca, wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowej 15. Pełnienie nadzoru autorskiego : a) Wykonawca zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez właściwych projektantów (autorów) przez cały okres w jakim wykonywana będzie inwestycja. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w etapach przez okres ok. 3 lat. b) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji. c) Nadzór autorski obejmuje czynności określone art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w tym: - stwierdzania w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; oraz czynności określone wymaganiami Zamawiającego, w tym: - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, - zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej za zgodą Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania. d) Nadzór autorski będzie wykonywany w formach: - wizyt na budowie - prac studialnych - innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego. e) Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. f) Wykonywanie nadzoru w formie wizyt na budowie obejmuje co najmniej 25 wizyt na budowie. Każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy i potwierdzony pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. g) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź w innej formie powinny każdorazowo nastąpić niepóźnej niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego. h) Zawiadomienia o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego Zamawiający dokonuje na piśmie lub faksem..
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Żeromskiego w Suchedniowie
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0592T na odcinku od drogi krajowej nr 7, km 0 + 0,00 do granicy lasu w miejscowości Suchedniów km 1 + 625.
  W ramach zamówienia należy opracować: koncepcję, którą należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych.
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Granice lokalizacji określa załącznik graficzny do niniejszego opisu (załącznik nr 2
  do SIWZ).
 19. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego w ciagach dróg powiatowych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
  Roboty polegaja na wykonaniu oznakowania
  poziomego cienkowarstwowego odcinków dróg powiatowych powiatu nowotarskiego
 20. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2011 roku.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2011 roku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową odblaskową) oraz materiałami grubowarstwowymi (materiałami termoplastycznymi) sposobem mechanicznym: - linie segregacyjne, ciągłe, przerywane, krawędziowe, - strzałki, znaki uzupełniające, symbole, inne elementy drobne. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w specyfikacjach technicznych (załącznik nr 4 do SIWZ), kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ). Rzeczywisty zakres (ilość) robót do wykonania zlecany będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót..
 21. Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
 22. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2010 r.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 23. Wykonanie konserwacji oznakowania poziomego ulic lokalnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2010 roku.
  Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski
 24. Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego na ulicach miasta Kalisza z podziałem na trzy rejony
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Kalisz
 25. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji Projektu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 0608 T (15910) Siekierno - Radkowice - Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin.
  Zamawiający: Powiat Starachowicki, Starachowice
 26. Oznakowanie poziome dróg na terenie Gminy Kleszczów; IZP-3411/11/09
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów

Inne osoby dla Zieliński Stanisław Ignacy (75 osób):