Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Danuta Maria

w KRS

Danuta Maria Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Kleszczów (Łódzkie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bęczkowski Lesław, Biskup Joanna, Cebula Krzysztof Piotr, Chrzęszczyk Anna, Cłapa Marek Jan, Garstka Marianna Barbara, Karbowniczak Romana Barbara, Krawczyk Lech, Kuśmierek Dariusz, Kuśmierek Tadeusz Jerzy, Maciaszek Jadwiga, Mantyk Barbara Anna, Pazera Stanisław Kazimierz, Podawca Jadwiga Małgorzata, Roczek Anna Maria, Roczek Wachnik Małgorzata Anna, Starostecka Krystyna Barbara, Stępień Janina Kazimiera, Stępień Wanda Barbara, Szczepaniak Grażyna Ewa, Tatara Ewa Anna, Urbańska Teresa Helena, Walasik Oktawia, Wdowińska Elżbieta Alina, Wojewoda Waldemar Stanisław, Ziółkowska Krystyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojewoda Wiesława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kleszczowie, Kleszczów − KRS 0000122014
 2. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Kleszczów − KRS 0000114731
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kleszczowie, Kleszczów − KRS 0000061589
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu, Kamień − KRS 0000260092
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Stróży, Stróża − KRS 0000234684
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolicy, Wolica − KRS 0000298813
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Żłobnicy, Żłobnica − KRS 0000037284

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000199407
 2. Energoserwis Kleszczów Sp. Z O.O., Rogowiec − KRS 0000143043
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sulmierzycach, Sulmierzyce − KRS 0000149352
 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 5. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Piotrków Trybunalski − KRS 0000198037
 6. Zakład Komunalny Kleszczów Sp. Z O.O., Kleszczów − KRS 0000074575

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia w kwocie 3.655.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego wynikłego z realizacji zadań inwestycyjnych.
  2.Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych (publikowaną w serwisie informacyjnym Reuters). Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
  3.Planowany okres spłaty kredytu 60 miesięcy tj. do dnia 25.11.2019 roku
  4.Spłata kredytu do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25 grudnia 2014 roku. Spłata kredytu będzie się odbywać w równych ratach. W przypadku gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  5.Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu naliczana będzie w miesięcznych okresach do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uruchomienie transzy kredytu. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1-go sierpnia - Wibor 1M - 31. lipca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. W przypadku gdy termin spłaty odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  6.Należna bankowi prowizja płatna będzie wraz z pierwszą ratą odsetkową.
  7.Karencja w spłacie kredytu - do 25 grudnia 2014 r.
  8.Poręczenie - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez skarbnika.
  9.Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Sulmierzyce, Sulmierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.983.301,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Okres kredytowania - 10 lat.
  Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 1.483.301,00 zł, druga transza w wysokości do kwoty 2.500.000,00 zł. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:
  pierwszej transzy w terminie do końca sierpnia 2013r.,
  drugiej transzy w terminie do końca listopada 2013r.
  Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 20.12.2013r.
  Kredyt spłacony będzie w terminie do 25.11.2023 roku w 40 ratach. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 25.02.2014r. Raty płatne będą co 3 miesiące w terminie do 25 lutego, 25 maja, 25 sierpnia oraz 25 listopada każdego roku w okresie kredytowania. Wysokość poszczególnych rat: 39 rat w wysokości 100.000,00 zł, ostatnia rata w wysokości 83.301,00 zł.
  W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu określony w pkt. 3.1.2) SIWZ, ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
  Odsetki płatne miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem sposobu wyliczenia) w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji.
  Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu.
  Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu uruchamiania każdej kolejnej transzy kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty uruchomianej transzy (poprzez jej pomniejszenie).
  Dopuszcza się ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Sulmierzyce.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.
 3. Zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 109 miesięcy 3. Kwota kredytu 2.500.000,00 zł 4. Postawienie kredytu w kwocie: 2.500.000,00 zł w jednej transzy do dnia 20.12.2012 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Sławno 5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2021 r. 6. Harmonogram spłaty: a) spłata kapitału ( kwartalna ) w 36 równych ratach począwszy od pierwszego kwartału 2013 roku tj. od dnia 31.03.2013 r. b) karencja w spłacie kapitału ma być udzielona do dnia 31.03.2013 r. c) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą 7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2013 r. 8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2012 r. 9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco 10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia 11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy 12. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika 13. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego, które stanowi załącznik do umowy kredytowej 14. Pozostałe warunki a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu, b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją od uruchamianego kredytu d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu 15. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring. 16. Gmina Sławno nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom / jeżeli dotyczy/, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )..
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Sulmierzyce, Sulmierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2.878.237,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Okres kredytowania - 10 lat.
  Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 1.840.952,00 zł, druga transza w wysokości do kwoty 1.037.285,00 zł. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:
  pierwszej transzy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
  drugiej transzy w terminie do 3 grudnia 2012r.
  Kredyt spłacony będzie w terminie do 25.03.2023 roku w 40 ratach. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 25.06.2013r. Raty płatne będą kwartalnie do 25 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał w okresie kredytowania. Wysokość poszczególnych rat: 39 rat w wysokości 72.000,00 zł, ostatnia rata w wysokości 70.237,00 zł.
  W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu określony w pkt. 3.1.2) SIWZ, ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
  Odsetki płatne miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem sposobu wyliczenia) w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji.
  Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu.
  Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu uruchamiania każdej kolejnej transzy kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty uruchomianej transzy (poprzez jej pomniejszenie).
  Dopuszcza się ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Sulmierzyce.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.
 5. Zaciągniecie Kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu
  długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, tj. przeznaczonego
  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 423.277,44 zł
  oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy tj. na zadania inwestycyjne w kwocie
  2.076.722,56 zł

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 121 miesięcy
  3. Kwota kredytu 2.500.000,00 zł
  4. Postawienie kredytu w kwocie: 2.500.000,00 zł w jednej transzy do dnia
  20.12.2010 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Sławno
  5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2020 r.
  6. Harmonogram spłaty:
  a) spłata kapitału ( kwartalna ) w 40 równych ratach począwszy od
  pierwszego kwartału 2011 roku tj. od dnia 31.03.2011 r.
  b) karencja w spłacie kapitału ma być udzielona do dnia 31.03.2011 r.
  c) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca
  którego dotyczą
  7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2011 r.
  8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2010 r. .
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco
  10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia
  11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu
  o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego
  okres obrachunkowy
  12. Pozostałe warunki
  a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą
  do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego
  z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem
  c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat
  i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją
  od uruchamianego kredytu
  d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  13. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie
  korzysta z finansowani typu factoring.
  14. Gmina Sławno nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 884 081,49 PLN.
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 884 081,49 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych i 49/100 złotych ) na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. Gminy Przedbórz do wysokości 1 853 731,38 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu do wysokości 30 350,11 zł. 2. Zasady udzielania kredytu: a) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat. b) Kredyt w wysokości określonej w pkt 1 lit. a) i b) uruchamiany będzie na pisemne zlecenia w terminie 3 dni od otrzymania zleceń i wykorzystany zostanie do końca grudnia 2010r. z zastrzeżeniem pkt 4b SIWZ. Zamawiający planuje uruchomienie poszczególnych transz kredytu na następujących zasadach: - kwota do wysokości 1 000 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2010r. - kwota do wysokości 853 731,38 zł do dnia 30 września 2010r. - kwota do wysokości 30 350,11 zł do dnia 31 grudnia 2010r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany wysokości poszczególnych transz kredytu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Sposób udostępniania kredytu: a) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w 2010 roku kredyt w transzach w łącznej kwocie do wysokości 1 884 081,49 zł. 4. Terminy spłaty kredytu: a) Spłata kredytu dokonywana będzie w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy. Spłata kredytu rozpocznie się od miesiąca stycznia 2011 roku, a skończy się w dniu 8 grudnia 2019 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu w stu ośmiu ratach kapitałowych, w tym w stu siedmiu równych ratach w wysokości 17 450,00zł. (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) zaś pierwsza rata kapitałowa w wysokości 16 931,49 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 49/100). b) W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 4 lit. a) ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. c) Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca, lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy. d) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 5. Oprocentowanie kredyty a) Oprocentowanie będzie ustalone wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR na dany miesiąc kalendarzowy ustalony w oparciu o 1 - miesięczne depozyty złotowe na rynku międzybankowym (WIBOR 1M) powiększonych o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. b) Bank informuje Zamawiającego o wysokościach naliczonych odsetek do 5-ego każdego miesiąca. Termin przekazania informacji o wysokości pierwszej raty odsetkowej oraz formę przekazywania informacji o naliczonych odsetkach, Zamawiający i bank ustalą odrębnie. c) Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu. 6. Prowizja: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu. 2) Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności: a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami, b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania, c) prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania. 7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 8. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 9. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Uwaga. Wszystkie warunki wymienione w pkt 3.1 powyżej stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, o którym mowa powyżej zostanie przedstawiona Wykonawcy na dzień podpisania umowy.

Inne osoby dla Ziółkowska Danuta Maria (45 osób):