Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Krystyna

w KRS

Krystyna Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kleszczów (Łódzkie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biskup Joanna, Bożek Iwona Monika, Chrzęszczyk Anna, Cłapa Marek Jan, Frach Renata Halina, Garstka Marianna Barbara, Gurazda Małgorzata Maria, Karbowniczak Romana Barbara, Kędzierska Małgorzata Barbara, Kokosiński Grzegorz Jarosław, Krawczyk Lech, Kuśmierek Tadeusz Jerzy, Maciaszek Jadwiga, Mantyk Barbara Anna, Mielczarek Lidia Teresa, Pazera Stanisław Kazimierz, Podawca Jadwiga Małgorzata, Podawca Żaneta Wioleta, Roczek Anna Maria, Roczek Wachnik Małgorzata Anna, Starostecka Krystyna Barbara, Stępień Janina Kazimiera, Stępień Wanda Barbara, Szczepaniak Alicja Izabela, Szczepaniak Grażyna Ewa, Tatara Ewa Anna, Urbańska Teresa Helena, Walasik Oktawia, Wdowińska Elżbieta Alina, Wojewoda Waldemar Stanisław, Ziółkowska Danuta Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojewoda Wiesława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kleszczowie, Kleszczów − KRS 0000122014
 2. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Kleszczów − KRS 0000114731
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kleszczowie, Kleszczów − KRS 0000061589
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu, Kamień − KRS 0000260092
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Stróży, Stróża − KRS 0000234684
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolicy, Wolica − KRS 0000298813
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Żłobnicy, Żłobnica − KRS 0000037284

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000199407
 2. Energoserwis Kleszczów Sp. Z O.O., Rogowiec − KRS 0000143043
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sulmierzycach, Sulmierzyce − KRS 0000149352
 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 5. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Piotrków Trybunalski − KRS 0000198037
 6. Zakład Komunalny Kleszczów Sp. Z O.O., Kleszczów − KRS 0000074575

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia w kwocie 3.655.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego wynikłego z realizacji zadań inwestycyjnych.
  2.Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych (publikowaną w serwisie informacyjnym Reuters). Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
  3.Planowany okres spłaty kredytu 60 miesięcy tj. do dnia 25.11.2019 roku
  4.Spłata kredytu do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25 grudnia 2014 roku. Spłata kredytu będzie się odbywać w równych ratach. W przypadku gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  5.Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu naliczana będzie w miesięcznych okresach do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uruchomienie transzy kredytu. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1-go sierpnia - Wibor 1M - 31. lipca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. W przypadku gdy termin spłaty odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  6.Należna bankowi prowizja płatna będzie wraz z pierwszą ratą odsetkową.
  7.Karencja w spłacie kredytu - do 25 grudnia 2014 r.
  8.Poręczenie - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez skarbnika.
  9.Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Sulmierzyce, Sulmierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.983.301,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Okres kredytowania - 10 lat.
  Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 1.483.301,00 zł, druga transza w wysokości do kwoty 2.500.000,00 zł. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:
  pierwszej transzy w terminie do końca sierpnia 2013r.,
  drugiej transzy w terminie do końca listopada 2013r.
  Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 20.12.2013r.
  Kredyt spłacony będzie w terminie do 25.11.2023 roku w 40 ratach. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 25.02.2014r. Raty płatne będą co 3 miesiące w terminie do 25 lutego, 25 maja, 25 sierpnia oraz 25 listopada każdego roku w okresie kredytowania. Wysokość poszczególnych rat: 39 rat w wysokości 100.000,00 zł, ostatnia rata w wysokości 83.301,00 zł.
  W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu określony w pkt. 3.1.2) SIWZ, ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
  Odsetki płatne miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem sposobu wyliczenia) w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji.
  Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu.
  Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu uruchamiania każdej kolejnej transzy kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty uruchomianej transzy (poprzez jej pomniejszenie).
  Dopuszcza się ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Sulmierzyce.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.
 3. Zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 109 miesięcy 3. Kwota kredytu 2.500.000,00 zł 4. Postawienie kredytu w kwocie: 2.500.000,00 zł w jednej transzy do dnia 20.12.2012 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Sławno 5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2021 r. 6. Harmonogram spłaty: a) spłata kapitału ( kwartalna ) w 36 równych ratach począwszy od pierwszego kwartału 2013 roku tj. od dnia 31.03.2013 r. b) karencja w spłacie kapitału ma być udzielona do dnia 31.03.2013 r. c) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą 7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2013 r. 8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2012 r. 9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco 10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia 11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy 12. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika 13. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego, które stanowi załącznik do umowy kredytowej 14. Pozostałe warunki a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu, b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją od uruchamianego kredytu d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu 15. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring. 16. Gmina Sławno nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom / jeżeli dotyczy/, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )..
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Sulmierzyce, Sulmierzyce
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2.878.237,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Okres kredytowania - 10 lat.
  Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 1.840.952,00 zł, druga transza w wysokości do kwoty 1.037.285,00 zł. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:
  pierwszej transzy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
  drugiej transzy w terminie do 3 grudnia 2012r.
  Kredyt spłacony będzie w terminie do 25.03.2023 roku w 40 ratach. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 25.06.2013r. Raty płatne będą kwartalnie do 25 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał w okresie kredytowania. Wysokość poszczególnych rat: 39 rat w wysokości 72.000,00 zł, ostatnia rata w wysokości 70.237,00 zł.
  W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu określony w pkt. 3.1.2) SIWZ, ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka bazowa WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
  Odsetki płatne miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Przelanie należnych bankowi odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem sposobu wyliczenia) w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji.
  Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu.
  Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu uruchamiania każdej kolejnej transzy kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty uruchomianej transzy (poprzez jej pomniejszenie).
  Dopuszcza się ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Sulmierzyce.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.