Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Lidia

w KRS

Lidia Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lidia
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:41 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Betlejewska Walczak Alicja Sabina, Depka Prondzińska Małgorzata, Duzdowski Paweł, Dwulit Ewa Maria, Kuchczyński Henryk, Maciejewska Mariola, Skwierawska Maćkowiak Ewa, Wołoszyk Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żuchowska Jadwiga

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-techniczne, Bydgoszcz − KRS 0000012687
 2. Centrum Usług Branżowych Zawodowiec Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000711814
 3. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz − KRS 0000085610
 4. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Warszawa − KRS 0000133022
 5. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Oddział W Warszawie, Warszawa − KRS 0000774041

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego Drukarz - introligator wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 10 uczestników szkolenia w Inowrocławiu
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego drukarz - introligator wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 10 uczestników szkolenia w Inowrocławiu. W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby w wieku 18-25 lat nieuczące się i niepracujące, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika.
 2. USŁUGI SZKOLENIOWE
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów szkoleniowych dla osób skazanych, o tematyce:
  część nr 1: KURS KIEROWCY WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
  część nr 2: KURS BRUKARZA
  Beneficjentami są osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie. Kurs zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w ramach aktywizacji zawodowej osadzonych.
 3. Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 40 uczestników szkolenia.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 40 osób.
  W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby w wieku 18-25 lat nieuczące się i niepracujące, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika.Szkolenia będą odbywały się w czterech częściach:

  1. Zbrojarz-betoniarz dla 10 osób we Włocławku;
  2. Szwacz-tapicer dla 10 osób w Inowrocławiu.
  3. Operator windy/dźwigów towarowo-osobowych dla 10 osób w Świeciu.
  4. Ślusarz dla 10 osób w Świeciu.
 4. Monter elementów tapicerowanych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Inowrocław
  Zamówienie obejmuje wykonanie usługi szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w jednej grupie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, pt. Monter elementów tapicerowanych.
 5. Trening rozwoju osobistego i zawodowego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Człuchów
  Przeprowadzenie i organizacja szkolenia pn. Trening rozwoju osobistego i zawodowego
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Projekt Nie daj się wykluczyć.
  Liczba uczestników - 10 osób;
  Liczba godzin szkolenia - 30 godzin w tym 15 godzin zajęć praktycznych;
  Termin szkolenia - od 17.12.2014 do 22.12.2014;
  Miejsce szkolenia - Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Szczecińska 8 , 77 - 300 Człuchów (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
 6. SEKRETARKA - ASYSTENTKA
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Włocławek
  Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do pracy w charakterze sekretarki-asystentki. Szkolenie składa się z trzech modułów, zawierających m.in. zajęcia z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych, a także zajęcia z zakresu wizażu, które mają pomóc osobą biorącym udział w szkoleniu zmienić własny wizerunek i zbudować właściwe relacje interpersonalne, w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie przez Urząd, po przeprowadzeniu naboru, kwalifikacji. Liczba uczestników szkolenia: minimum 1 maksimum 2 grupy po 15 osób. Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 120 + egzamin do 3 godzin zegarowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Włocławek
  1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do pracy w działach kadr i płac. Tematyka szkolenia powinna koncentrować się na zagadnieniach kadrowych, sporządzaniu list płacowych oraz obsłudze komputera. 2. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie po przeprowadzeniu naboru i kwalifikacji. 3. Liczba uczestników: minimum 1 maksimum 2 grupy 15 osobowe. 4. Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 165 + egzamin do 3 godzin zegarowych. 5. Program szkolenia musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 5.1. Zagadnienia prawne z zakresu realizacji zadań w działach kadr i księgowości, omówienie wybranych, aktualnych aktów prawnych - 50 godzin zegarowych, w tym: a) kodeks pracy; b) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych; c) ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; d) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5.2. Zasady sporządzania list płacowych - 30 godzin zegarowych. 5.3. Obsługa komputera - 85 godzin zegarowych, w tym: a) obsługa programu MS Excel - 30 godzin zegarowych; b) obsługa programu płacowo-kadrowego - 40 godzin zegarowych; c) obsługa programu płacowego PŁATNIK lub innego równoważnego - 15 godzin zegarowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Nakło nad Notecią
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych wraz zajęciami praktycznymi w wyszczególnionych zawodach dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:
  1. Pakiet I -Glazurnik -Posadzkarz,
  2. Pakiet II -Brukarz,
  3. Pakiet III - Nowoczesne technologie w budownictwie.

  Ogólne warunki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

  1. Uczestnicy szkolenia
  Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych (mężczyzn) - w trzech grupach - po 5 osób w grupie (jedna grupa będzie uczestniczyła w jednym Pakiecie).
  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany liczby osób skierowanych na kursy zawodowe do czasu rozpoczęcia kursu oraz w czasie jego trwania, jeżeli będzie możliwa i celowa realizacja programu kursu.

  2. Miejsce realizacji szkolenia
  1) Zajęcia powinny odbywać się w Nakle nad Notecią. Wykonawca zobowiązany jest
  w Formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca odbywania szkolenia.
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia poza wskazaną miejscowością, jednak podroż w jedną stronę nie może być dłuższa niż 1 godzina mierząc od miasta Nakła nad Notecią i musi być zapewniona publicznymi środkami transportu. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na kursy zawodowe do miejsca przeznaczenia.
  3) W przypadku odbywania zajęć praktycznych w innym miejscu niż zajęcia teoretyczne Wykonawca zobowiązany jest dowozić uczestników szkolenia z jednego wyznaczonego punktu do miejsca odbywania praktyki. Koszt dowozu należy ująć
  w koszcie całkowitym szkolenia
  4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych w miejscu szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  5) Sala do zajęć teoretycznych w warunkach codziennego użytkowania powinna mieć przeznaczenie wykładowe lub konferencyjne, powinna być wyposażona w tablicę, sprzęt audiowizualny, ułatwiający przekazywanie wiadomości uczestnikom szkolenia. Sala musi być wyposażona w odpowiednią do liczby uczestników liczbę stolików
  i miejsc siedzących, właściwie oświetlona ogrzewana, przewietrzana. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywa się szkolenie (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody).
  6) Pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą być oznaczone logotypami POKL i UE oraz informacjami o realizowanym projekcie.
  7) Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do kursów zawodowych (i zajęć praktycznych) przed zawarciem umowy.

  3.Czas trwania i sposób organizacji szkolenia.
  1) Wymagana liczba godzin szkolenia to dla Pakietu Nr I -200 h; dla Pakietu Nr II 100 h; dla Pakietu Nr III 200 h dla każdego uczestnika. Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. Zajęcia nie mogą kończyć się przerwą. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu
  2) Realizacja szkolenia odbywać się będzie w ciągu 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach od 9:00 maks. do 17:00. Liczba godzin zajęć każdego dnia musi być pełna.
  3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. Koszty ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.
  4) Wykonawca pokrywa koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich wymaganych przepisami prawa.
  5) Wykonawca powinien zapewnić każdego dnia szkolenia catering w postaci: kawy, herbaty lub napojów zimnych w ilości min. 0,5 l na osobę. Wykonawca gwarantuje również podanie każdemu uczestnikowi szkolenia 2 bułki dziennie z wędliną, serem lub warzywami.
  6) Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania szkoleń będących przedmiotem zamówienia.
  7) Szczegółowy harmonogram zajęć określi Wykonawca i przedłoży go Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni przed rozpoczęciem kursu.
  8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami.
  9) Wszelkie uwagi Zamawiającego związane z jakością i ilością prowadzonych zajęć
  (w tym zajęć praktycznych) Wykonawca uwzględni, najpóźniej w następnym dniu wyznaczonym na odbycie danego szkolenia.

  4. Materiały dydaktyczne i narzędzia dla uczestników szkolenia.
  1) Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą otrzymać na pierwszych zajęciach bezzwrotnie materiały edukacyjne z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę.
  2) Odbiór powyższych materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia.
  3) Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą otrzymać środki ochrony indywidualnej.

  5. Program szkolenia.
  Program szkolenia zgodnie z § 75 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy
  ( Dz. U. nr 279 poz. 11641) zawiera:
  a) nazwę i zakres szkolenia,
  b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
  c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
  d) cel szkolenia,
  e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar
  z uwzględnieniem w miarę potrzeb, części teoretycznej i praktyczniej
  f) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
  g) wykaz literatury, oraz niezbędnych środków dydaktycznych ,
  h) przewidziane sprawdziany i egzaminy ,
  Każdy uczestnik musi otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu MEN z dnia 03.02.2006 roku w sprawie uzyskiwania
  i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216) zawierające :
  a) numer z rejestru,
  b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzający tożsamości,
  c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
  d) formę i nazwę szkolenia,
  e) okres trwania szkolenia,
  f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
  g) tematy i wymiary godzin zajęć edukacyjnych,
  h) podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniowa przeprowadzającą szkolenie.

  6.Zakres merytoryczny szkolenia.
  Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z programem szkolenia, który należy dołączyć do oferty według załącznika nr 6 do SIWZ. Osoba, która w trakcie odbywania szkolenia przebywać będzie 80% czasu na zwolnieniu lekarskim nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

  7.Pozostałe wymagania.

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
  a) dziennik zajęć wypełniany codziennie zgodnie z obowiązującym programem nauczania zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
  b) protokół z egzaminu,
  c) rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
  d) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia realizacji szkolenia i udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli.

  8. Dokładany opis poszczególnych pakietów.

  1. Pakiet I -Glazurnik -Posadzkarz.

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych do wykonywania prac w zawodzie glazurnik-posadzkarz. Szkolenie obejmuje
  40 godz. teorii i 160 godz. praktyki.

  Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:.
  1) Rysunek roboczy.
  2) Montaż wykładzin podłogowych.
  3) Montaż paneli podłogowych.
  4) Materiałoznawstwo.
  5) Kalkulacja kosztów.
  6) Projektowanie pomieszczeń.
  7) Materiały używane przy pracach posadzkarsko-glazurniczych.
  8) Obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń.
  9) Metody i techniki układania glazury i posadzki wraz z pracami przygotowawczymi
  i wykończeniowymi.
  10) Remontowanie okładzin ściennych i podłogowych.
  11) Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

  Zajęcia praktyczne obejmują:
  1) Wykonanie i przygotowanie podkładu wraz z izolacją.
  2) Wykonanie posadzek z płytek.
  3) Wykańczanie i konserwacja posadzek.
  4) Przygotowanie podłoża.
  5) Montaż elementów wykończeniowych i ozdobnych, spoinowanie.
  6) Montaż paneli podłogowych i wykładzin.

  2. Pakiet II -Brukarz
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych do wykonywania prac w zawodzie brukarz - 100 godzin (20 godzin teoretycznych 80 godzin zajęć praktycznych).

  Tematyka kursu winna obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1) Techniczne podstawy budownictwa, robót brukarskich,
  2) Podstawy wiedzy o robotach drogowych,
  3) Podstawy technologii robót brukarskich,
  4) Rysunek zawodowy,
  5) Wykonywanie robót drogowych z rożnych materiałów,
  6) Przygotowanie do wykonania i remontów nawierzchni chodników, ulic,
  placów z kamieni i kostek oraz płyt,
  7) Zasady przygotowania do pracy urządzeń i podstawowego sprzętu,
  8) Technologie montażowe,
  9) Rodzaje materiałów, narzędzi, sprzętów, maszyn (materiałoznawstwo),
  10) Przepisy BHP,
  11) Zajęcia praktyczne.

  Wykonawca przeprowadzi zajęcia praktyczne z kursantami obejmujące w szczególności:
  1) wykonanie niezbędnych robót ziemnych i przygotowanie podłoża pod ułożenie betonowej kostki brukowej,
  2) wykonanie nawierzchni dla ruchu pieszego i ruchu pojazdów powyżej 2,5 tony z betonowej kostki brukowej zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz.U. z 2010 r. nr.243 poz.1623) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz.430).


  3. Pakiet III - Nowoczesne technologie w budownictwie

  Tematyka kursu winna obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
  1) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  2) Technologia tynkarska,
  3) Technologia robót malarskich,
  4) Technologia robót tapeciarskich,
  6) Technologia montażu płyt gipsowych ,
  7) Wykonanie ocieplenia w systemie 100,
  8) Zajęcia praktyczne - 160 godz.

  Uwaga: Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 9. usługa szkoleniowa realizowana dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o nazwie Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) i TIG (141)
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa o nazwie Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) i TIG (141), realizowana dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.

  Liczba szkoleń i uczestników szkolenia
  Liczba szkoleń - 3.
  Termin realizacji jednego szkolenia - 29 dni.
  Liczba uczestników wszystkich szkoleń (całego zamówienia) - 30 uczestników
  Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia wynosi - 10 uczestników.
  Minimalna liczba uczestników jednego szkolenia wynosi - 8 uczestników.

  Termin realizacji szkoleń
  Planowane miesiące rozpoczęć szkoleń w 2014 roku: maj, lipiec, październik.
  Zamawiający wymaga żeby zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku po 8 godzin zegarowych dziennie. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone w jednej grupie szkoleniowej. Zamawiający wyklucza możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych (tj. po godz. 17.00) oraz w święta, będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: preferowane wykształcenie zasadnicze zawodowe.

  Szkolenia przeznaczone są dla:
  osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej określonej w projekcie Uczymy się, pracujemy, zostajemy - Poddziałanie 6.1.3
  PO KL na 2014 r.

  Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności koniecznych do zdobycia uprawnień w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.

  Program szkolenia
  Program szkolenia obejmuje 232 godziny zegarowe przeprowadzone w 29 dni i musi być zrealizowany zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z:
  - rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
  - rozporządzeniem MG z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470).

  Zamawiający wymaga przeprowadzenia zajęć praktycznych w wymiarze co najmniej 200 godzin zegarowych.

  Egzamin/ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  Szkolenie musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym w ostatnim dniu szkolenia składającym się z części teoretycznej i części praktycznej według wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17 lub równoważnego podmiotu uprawnionego do szkolenia i egzaminowania spawaczy w zakresie przedmiotu zamówienia.
  Szkolenie musi zakończyć się wydaniem: książki spawacza, świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, w polsko-angielskiej wersji językowej oraz zaświadczenia zgodnego z postanowieniami zawartymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
 10. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 60 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi (w przypadku zawodów wymagających stwierdzenia przydatności do ich wykonywania), materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 60 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku. W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego lub lidera klubu pracy i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika. Szkolenia będą odbywały się w sześciu częściach: CZĘŚĆ 1 Kurs magazynier z obsługą kas fiskalnych z czytnikiem kodów i wózka jezdniowego oraz badaniami epidemiologicznymi dla 10 osób w Inowrocławiu - zakres szkolenia obejmuje zagadnienia potrzebne do uzyskania uprawnień obsługi urządzeń transportu bliskiego; uczestnicy poznają zasady magazynowania oraz obsługi kasy z czytnikiem kodów. Szkolenie będzie trwało 150 godzin, w tym 60 godzin
  zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45
  minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy z
  wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości
  o dozorze technicznym, obsługa kasy fiskalnej z czytnikiem kodów, gospodarka magazynowa. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru
  Technicznego. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w
  Inowrocławiu, ul. Cegielna 14/16. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie
  Inowrocławia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 2 Kurs szwacz - tapicer dla 10 osób
  w Inowrocławiu - szkolenie obejmuje informacje z zakresu: podstawowych przepisów bhp i ergonomii pracy w zakresie obszaru zawodowego, zastosowania rysunku technicznego,
  wiadomości z maszynoznawstwa - zasad stosowania narzędzi i maszyn niezbędnych w
  tapicerstwie, materiałoznawstwa - zasad stosowania materiałów niezbędnych w tapicerstwie,
  zasad oszczędzania materiałów, energii i urządzeń. Szkolenie będzie trwało 150 godzin, w
  tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna
  szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: podstawowe przepisy bhp i ergonomii pracy w zakresie obszaru zawodowego,
  technologia, zastosowanie rysunku technicznego, maszynoznawstwo - zasady stosowania
  narzędzi i maszyn niezbędnych w pracy szwacza-tapicera, materiałoznawstwo - zasady stosowania materiałów niezbędnych w pracy szwacza-tapicera, zasady oszczędzania
  materiałów, energii i urządzeń. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik
  otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w
  Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Cegielna 14/16. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Inowrocławia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
  pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 3 Kurs
  kelner - barman dla 10 osób w Świeciu - celem tego kursu jest przygotowanie uczestników
  kursu do pracy na stanowisku kelner - barman. Szkolenie będzie trwało 65 godzin, w tym 50
  godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia:
  historia napojów mieszanych, sprzęt, wyposażenie i aranżacja baru, sylwetka barmana, etyka zawodowa, obsługa konsumenta, elementy psychologii i typologia klienta, towaroznawstwo i
  miksologia napojów, ocena jakości napojów, technika miksowania napojów, elementy rachunkowości i system rozliczeń, estetyka i aranżacja baru, obsługa imprez okolicznościowych, profesjonalna obsługa klienta. Zajęcia praktyczne muszą zostać przeprowadzone w lokalnej restauracji lub klubie. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem
  zaświadczenia o jego ukończeniu. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku
  Szkolenia Zawodowego w Świeciu, ul. Chmielniki 2B. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się
  na terenie Świecia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 4 Kurs spawacz metodą MAG/TIG
  dla 10 osób w Świeciu - zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu
  uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG i TIG. Szkolenie będzie trwało 220 godzin, w tym 30 godzin
  zajęć teoretycznych i 190 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45
  minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia:
  Poznanie procesów spawania i materiałów spawalniczych, Poznanie urządzeń do spawania i
  technik spawania, Przygotowanie materiału do spawania. Po ukończeniu i pozytywnym
  zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Świadectwo Egzaminu Spawacza oraz książeczkę
  Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Świeciu, ul. Chmielniki 2B. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Świecia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 5 Kurs pracownika robót wykończeniowych szpachlarz dla 10 osób we Włocławku - szkolenie z zakresu przygotowywania, wygładzania i wykańczania obrabianych powierzchni metodą szpachlowania, usuwania starych powłok malarskich i nierówności, sprawdzenia przyczepności, wzmocnienia i wyrównywania chłonności podłoża (gruntowania), uzupełniania ubytków i pęknięć, montażu listew narożnikowych, szpachlowania warstwą wyrównującą, szpachlowania warstwą wygładzającą i szlifowania powierzchni. Dodatkowo uczestnik pozna elementy pracy z grupy klasyfikacji zawodów - robotnik budowlany robót wykończeniowych i pokrewnych. Szkolenie będzie trwało 168 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 138 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania powierzchni do szpachlowania; omówienie rodzajów tynków; omówienie dokumentacji technicznej w zakresie rozpoznawania powierzchni do szpachlowania; omówienie metod sprawdzania przyczepności powierzchni; omówienie rodzajów materiałów odtłuszczających; omówienie rodzajów materiałów wypełniających; omówienie rodzajów materiałów do wzmacniania, wyrównania chłonności podłoża, zwiększania przyczepności (materiały do gruntowania); omówienie rodzajów materiałów do likwidowania rys, pęknięć; omówienie metod przygotowania powierzchni do szpachlowania; instrukcje obsługi narzędzi i maszyn wykorzystywanych do przygotowania ścian do szpachlowania; omówienie sposobów przechowywania narzędzi i maszyn. Część praktyczna szkolenia (roboty wykończeniowe, szpachlowanie) musi uwzględniać: praktyczna nauka posługiwanie się instrukcjami i dokumentacją technologiczną; praktyczna nauka doboru rodzajów tynków, usuwania uszkodzeń i wad powłok szpachlerskich; praktyczna nauka oczyszczania powierzchni do szpachlowania; praktyczna nauka wzmacniania, wyrównywania chłonności podłoża, zwiększania przyczepności powierzchni (gruntowanie); praktyczna nauka przygotowywania materiałów wypełniających do nałożenia na powierzchniach; praktyczna nauka przygotowywania powierzchni do szpachlowania; praktyczna nauka dobierania narzędzi do szpachlowania, materiałów do wyrównania i gładzenia ścian, sporządzania zaprawy; praktyczna nauka szpachlowania ścian; praktyczna nauka szlifowania szpachlowanych powierzchni; praktyczna nauka oceniania jakości powierzchni po szpachlowaniu; praktyczna nauka obsługi maszyn i narzędzi związanych ze szpachlowaniem. praktyczna nauka elementy pracy z grupy klasyfikacji zawodów - robotnik budowlany robót wykończeniowych i pokrewnych. Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu pracownika robót wykończeniowych szpachlarza. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Plac Wolności 17. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Włocławka, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych we własnym zakresie. CZĘŚĆ 6 Kurs przedstawiciela handlowego dla 10 osób we Włocławku - szkolenie to przygotowuje teoretycznie i praktycznie do pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego. Szkolenie będzie trwało 150 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Część teoretyczna szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia: zasady i przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; omówienie technik sprzedaży; omówienie wybranych zagadnień z prawnej ochrony rynku i konsumenta; omówienie Korespondencji handlowej; omówienie towaroznawstwa; omówienie podstaw komunikacji; omówienie zasad marketingowych; omówienie etyki
  zawodu. Część praktyczna szkolenia musi uwzględniać: praktyczne przygotowanie uczestnika do zawodu przedstawiciela handlowego; praktyczne usystematyzowanie wiedzy na temat roli przedstawiciela handlowego; praktyczne poznanie metod oraz technik przydatnych w planowaniu sprzedaży; praktyczne zapoznanie się ze standardowymi krokami wymiany handlowej; praktyczne przetrenowanie perswazyjnego formatu prezentacji produktu; praktyczne rozpoznawanie typów klienta; Po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz Certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Szkolenia teoretyczne odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Plac Wolności 17. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Włocławka,a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali szkoleniowej we własnym zakresie.
 11. SPRZEDAWCA
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Włocławek
  1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w szeroko rozumianym handlu, zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Szkolenie obejmuje m.in. zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a także komputera. Poprzez udział w szkoleniu, uczestnicy powinni uzyskać wiedzę dotyczącą relacji handlowych z klientem, w tym podstawy telemarketingu. Dzięki wymienionej tematyce szkolenie będzie miało walor relatywnej uniwersalności, co przekłada się na możliwość poszukiwania pracy nie tylko w handlu, ale także na innych stanowiskach, na których wymagana jest podstawowa znajomość komputera, czy też wiedza z zakresu obsługi klienta. 2. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie po przeprowadzeniu naboru i kwalifikacji. 3. Liczba uczestników: minimum 3 maksimum 5 grup 15 osobowych. 4. Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 140 godzin zegarowych + egzamin do 3 godzin zegarowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 12. Usługi szkoleniowe
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przeprowadzeniu kursów szkoleniowych dla grupy 10 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karny w Bydgoszczy - Fordonie. Uczestnicy odbędą szkolenie zawodowe (kurs pilarz) wraz ze szkoleniem kompetencyjnym z zakresu aktywizacji zawodowej oraz szkolenie ekologiczne.

  Kursy szkoleniowe zostaną zorganizowane w ramach wdrażania i realizacji Programu PL-17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotyczącego Projektu nr 112/2013 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
 13. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Krok do przodu realizowanego przez MOPS w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Krok do przodu realizowanego przez MOPS w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Liczba uczestników ma charakter szacunkowy i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz finansowej za niewykonanie szacunkowego planu ilości uczestników.
 14. Usługi szkoleniowe
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursów szkoleniowych dla osób skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie, o następującej tematyce:
  a) kurs glazurnik - posadzkarz - 1 cykl szkoleniowy, 10 uczestników;
  b) kurs brukarz - 3 cykle szkoleniowe, każdy po 10 uczestników;
  c) kurs Nowoczesne technologie w budownictwie - 1 cykl szkoleniowy, 10 uczestników.
  Szkolenia związane są z realizacją projektu: Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 15. Usługa szkoleniowa
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 1 cyklu szkoleniowego dla 12 osób skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie, o tematyce: Nowoczesne technologie w budownictwie. Kurs zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w ramach aktywizacji zawodowej osadzonych.
 16. Usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia o nazwie Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 2. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 3. Liczba uczestników Szkolenie przeznaczone jest dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią lub Filii PUP w Szubinie. Źródłem finansowania osób będzie Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu Aktywność - Twój sposób na sukces w ramach PO KL Poddziałania 6.1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilość osób skierowanych na szkolenie maksymalnie o 2 osoby. 4. Liczba godzin szkolenia Wymagana liczba godzin szkolenia dla każdego uczestnika to 100h w tym: - 25 godzin zajęć teoretycznych, - 75 godzin zajęć praktycznych. 5. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia a. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. b. Łączny czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. c. Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. Zajęcia nie mogą kończyć się przerwą. d. Realizacja szkolenia odbywać będzie się w ciągu 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Zajęcia powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00, a kończyć nie później niż o godz. 17.00. Liczba godzin zajęć każdego dnia musi być pełna. 6. Miejsce realizacji szkolenia a. Zajęcia mogą odbywać się w Nakle nad Notecią. b. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć poza Nakłem nad Notecią. W takim jednak przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt transport w miejsce szkolenia. Podróż w jedną stronę nie może być dłuższa niż 1 godzina mierząc od miasta Nakła nad Notecią, które będzie punktem zbiorczym uczestników kursu. W przypadku przekroczenia tego czasu Wykonawca musi zapewnić kursantom zakwaterowanie i wyżywienie, a koszty ująć w ogólnym koszcie szkolenia. c. Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu postępowania - Załącznik nr 7 do SIWZ wskazać dokładny adres miejsca odbywania zajęć. Musi przedstawić opis pomieszczeń oraz informacje o prawie do dysponowania pomieszczeniem, w którym odbywać się będą zajęcia. d. Sala do zajęć teoretycznych w warunkach codziennego użytkowania powinna mieć przeznaczenie wykładowe lub konferencyjne powinna być wyposażona w tablicę, sprzęt audiowizualny, ułatwiający przekazywanie wiadomości uczestnikom szkolenia musi być wyposażona w odpowiednią do liczby uczestników, liczbę stolików i miejsc siedzących, właściwie oświetlona, z odpowiednią temperaturą, przewietrzana. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywa się szkolenie (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody), a także z miejscem przeznaczonym do przechowywania ubrań wierzchnich. e. Sala do zajęć teoretycznych oraz miejsce odbywania zajęć praktycznych muszą być oznakowana logo EFS. f. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), g. Podczas zajęć praktycznych z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wykonawca musi zapewnić dostęp do 2 sprawnych obrabiarek CNC. Do prowadzenia zajęć Wykonawca musi zapewnić minimum 1 osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. 7. Materiały dydaktyczne i catering a. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać w pierwszym dniu szkolenia bezzwrotnie materiały dydaktyczne z logo EFS przygotowane przez Wykonawcę w postaci długopisu, zeszytu, podręcznika lub skryptu zawierającego zakres tematyczny zawarty w programie szkolenia. b. Odbiór powyższych materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. c. Wykonawca powinien zapewnić każdego dnia szkolenia catering w postaci: kawy, herbaty lub napojów zimnych w ilości min. 0,5 l na osobę. Wykonawca gwarantuje również podanie każdemu uczestnikowi szkolenia w każdym dniu 1 bułki z wędliną lub serem i warzywami 8. Zakres szkolenia a. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną i praktyczną z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danego zakresu (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl), b. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia sporządzonym wg wzoru (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz zapisami wskazanymi w niniejszych szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. W programie zajęć powinny zostać uwzględnione następujące tematy: - Budowa i zasada działania obrabiarek CNC, - Narzędzia (parametry skrawania, materiały narzędziowe, oznaczenia kodowe wg ISO), - Struktura programu (Blok informacji, funkcje G, T, M, podprogramy), - Programy przykładowych konturów, - Przesuniecie, odbicie lustrzane, obrót osi, skalowanie programu, - Programowanie z użyciem parametrów, - Cykle stałe ( do tłoczenia i frezowania), - Komputerowe wspomaganie programowania CAM, - BPH na stanowisku pracy, - Zajęcia praktyczne, c. Osoba, której nieobecność na zajęciach przewyższać będzie 20% godzin przewidzianych programem szkolenia i nie uzupełni wiedzy nie może uzyskać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i tym samym przystąpić do egzaminu. d. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, oraz którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęli zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zgodnie z art. 41 ust. 3b oraz art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.). Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia i należy go uwzględnić w całkowitym koszcie szkolenia. e. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram szkolenia uwzględniający daty, ramy czasowe, zakres tematyczny oraz imię i nazwisko wykładowcy. Na zmianę w harmonogramie zajęć Zamawiający musi wyrazić zgodę, po wcześniejszym przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego zapytania. 9. Zaświadczenia a. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z § 75 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279 poz. 1641) zawierające: - numer z rejestru, - imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres trwania szkolenia, - miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniowa przeprowadzającą szkolenie
 17. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi oraz materiałami szkoleniowymi dla 20 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Świeciu.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi (w przypadku zawodów wymagających stwierdzenia przydatności do ich wykonywania), materiałami szkoleniowymi dla 20 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Świeciu. W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego lub lidera klubu pracy i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika. Szkolenia będą odbywały się w dwóch grupach: GRUPA 1 Kurs tokarz-frezer dla 10 osób w Świeciu Kurs musi obejmować teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące słuchacza do wykonywania zawodu tokarz-frezer. Szkolenie musi obejmować co najmniej 150 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika w grupie szkoleniowej, w tym zajęcia teoretyczne (20 godz.) i praktyczne (130 godz.). Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. W programie szkolenia muszą znaleźć się zagadnienia dotyczące: -Technicznych podstaw zawodu tokarza i frezera -Odwzorowania i zapisu konstrukcji z elementami maszynoznawstwa -Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia musi być zdobycie przez jego uczestników umiejętności: -Obsługi urządzeń tokarskich i frezerskich, -Obsługi maszyn i urządzeń o dużych gabarytach, -Obsługi tokarek manualnych do średnicy 1250 mm, długości 10000 mm i masie do 20 ton, -Frezowania płaszczyzn o gabarytach do 1320x500x500 mm, kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych do modułu 12 mm i średnicy do 800 mm, -Wytaczania i wiercenia na wiertarko-frezarkach detali o gabarytach 1120x1250x1500 i masie do 2 ton. Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Świeciu przy ul. Chmielniki 2B. Zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie Świecia. W innym przypadku, wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia transportu dla uczestników kursu. Kurs musi kończyć się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) W ramach realizacji szkolenia tokarz-frezer Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: -zapewnienia uczestnikom kursu wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych, zgodnie z przepisami BHP, -skierowania uczestników kursu na badania lekarskie co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu oraz do ich sfinansowania i przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania osób następnych, wg kolejności wskazanej na liście rezerwowej, aż do wyłonienia 10 uczestników kursu. GRUPA 2 Kurs kelner-barman dla 10 osób w Świeciu Zakres tematyczny kursu i liczba godzin szkolenia: -Zagadnienia z zakresu pracy na stanowisku kelner - barman: wiadomości o zakładach gastronomicznych, systemy rozliczeń kelnerskich oraz sposoby załatwiania skarg i wniosków, czynności porządkowe, poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym, bufet, technika noszenia naczyń i tac, zasady serwowania dań, technika podawania potraw, technologia i technika pracy w barze, podstawy miksologii - 42 godz. -Obsługa kas fiskalnych - 8 godz. -Praktyki zawodowe z lokalnej restauracji, kawiarni lub klubie - 15 godz. Łącznie 65 godz. na jednego uczestnika w grupie szkoleniowej. Godzina lekcyjna szkolenia liczy 45 minut zajęć. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku kelner-barman. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu musi otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Świeciu przy ul. Chmielniki 2B. Praktyki 15-godzinne powinny odbyć się na terenie Świecia. W innym przypadku, wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia transportu dla uczestników kursu. W ramach realizacji szkolenia kelner-barman Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: -skierowania uczestników kursu na badania lekarskie co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu oraz do ich sfinansowania i zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania osób następnych, wg kolejności wskazanej na liście rezerwowej, aż do wyłonienia 10 uczestników kursu, -skierowania uczestników oraz sfinansowania kosztów badania mikrobiologicznego na nosicielstwo bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella. Czas przeznaczony na wykonanie badań na nosicielstwo nie jest wliczany do godzin kursu, -zapewnienia uczestnikom szkolenia wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych, zgodnie z przepisami BHP, -zapewnienia kas fiskalnych, akcesoriów barmańskich oraz produktów niezbędnych do nauki miksologii na czas trwania szkolenia. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: - zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć praktycznych (oznacza to, że miejsce szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany podczas zajęć teoretycznych sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż. Ponadto, sprzęt, przy pomocy którego prowadzone będą zajęcia praktyczne musi być w pełni sprawny technicznie), - zapewnienia niezbędnych pomocy dydaktycznych do zajęć teoretycznych (np. tablica, projektor, rzutnik obrazu), - zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia, - dokumentowania przeprowadzonych zajęć oraz prowadzenia dziennika zajęć. Cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia musi zawierać logo UE, EFS POKL oraz tytuł projektu, - oznakowania logo POKL i UE wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach projektu wg wzoru znajdującego się w wytycznych Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL umieszczonego na stronie www.efs.gov.pl w zakładce zasady promocji (http://www.efs.gov.pl/ZPFE /Strony/zasady.aspx). Link do promocji POKL znajduje się również na stronie internetowej OHP (www.ohp.pl), i umieszczenia pod ww. logotypami zapisu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, - wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), - zorganizowania i opłacenia egzaminów końcowych dla wszystkich uczestników kursu, - wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika kursu zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), - wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2020 roku. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizacją podpisanej umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w kalkulacji wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności koszty zapewnienia: sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia, badań lekarskich (w przypadku zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania wyników aktualnych badań), materiałów szkoleniowych (podręczniki lub płyty CD), które zostaną przekazane uczestnikom na własność, koszt egzaminów po zaliczeniu których uczestnicy otrzymają wymagane uprawnienia w danym zawodzie, koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia oraz opłaty za dojazd uczestników szkoleń do miejsca w którym przeprowadzone będą zajęcia praktyczne lub egzaminy (w przypadku, gdy zajęcia praktyczne lub egzamin odbywać się będą w innej miejscowości niż szkolenie). Zajęcia w ramach kursów zawodowych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia mogą prowadzić tylko i wyłącznie instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia kursów danego typu, o ile są one wymagane odrębnymi przepisami. Należność za przeprowadzenie kursów zawodowych zostanie wypłacona po zakończeniu ich realizacji, na podstawie przedłożonej faktury,rachunku. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na konkretne szkolenie: Część 1 - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu tokarz-frezer dla 10 osób w Świeciu Część 2 - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelner-barman dla 10 osób w Świeciu Wykonawcy mogą składać po jednej ofercie na każdą dowolnie wybraną lub na wszystkie części zamówienia.
 18. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ogrodnik terenów zielonych. Kurs odbędzie się w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - Nr sprawy: 15/POKL/2013
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Bydgoszcz
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ogrodnik terenów zielonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.
  Kurs ogrodnik terenów zielonych
  liczba kursów - 1 edycja
  liczba osób do przeszkolenia - 6 osób
  czas trwania kursu - 80 godzin dydaktycznych (preferowane są zajęcia w dni robocze w ilości nieprzekraczającej 9 godzin dydaktycznych dziennie)
  2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji
 19. Usługa szkoleniowa
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 1 cyklu szkoleniowego dla 12 osób skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie, o tematyce: Nowoczesne technologie w budownictwie.
  2. Warunki szczegółowe:
  Kurs Nowoczesne technologie w budownictwie
  a) cel kursu: nabycie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technik wykończeniowych w budownictwie przy wykonywaniu zawodów tynkarza, malarza, tapeciarza, glazurnika i montera płyt kartonowo - gipsowych.
  b) czas trwania: 120 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.), w tym:
  - zajęcia teoretyczne: 20 godzin/osobę
  - praktyczna nauka zawodu: 100 godzin/osobę
  c) zagadnienia:
  - posługiwanie się dokumentacją techniczną,
  - technologia tynkarska, montażu płyt gipsowych, robót malarskich, robót tapeciarskich, robót glazurniczych i brukarskich,
  - obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń,
  - materiałoznawstwo,
  - zasady organizacji pracy na stanowisku roboczym,
  - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
  - wykonywanie tynków cienkowarstwowych,
  - wykonanie okładzin ściennych,
  - wykonanie izolacji,
  - przygotowanie nowych farb i materiałów do prac malarskich,
  - przygotowanie podłoży pod malowanie,
  - nakładanie powłok malarskich nowymi farbami,
  - wykonywanie gładzi szpachlowych,
  - przygotowanie podłoży pod tapetowanie,
  - tapetowanie,
  - przygotowanie podłoża (posadzki),
  - przygotowanie i układanie (pionowe, poziome) glazury,
  - spoinowanie i czyszczenie,
  - montaż sufitów podwieszanych,
  - wykonywanie ścian działowych z płyt kartonowo - gipsowych,
  - wykonywanie okładzin z płyt kartonowo - gipsowych.
  d) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, badanie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, ubezpieczenie NW uczestników, koszt odzieży roboczej i sprzętu ochronnego oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz materiałów dydaktycznych. Wartość materiałów, które mogą zostać przeznaczone do praktycznej nauki zawodu nie może przekroczyć 40% kosztu kursu.
  e) Kurs zostanie przeprowadzony na terenie Zamawiającego, od poniedziałku do soboty, w wymiarze nie większym niż 10 godzin dydaktycznych.
 20. Usługi szkoleniowe osadzonych w Zakładzie Karny w Potulicach znak sprawy (6/2013)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
  Zamówienie zostało podzielone na 3 części (grupy). Grupa 1- operator wózka jezdniowego, wymogi szkolenia okreslone w siwz, CPV 80530000-8, Grupa 2- palacz c.o. , wymogi szkolenia okreslone w siwz, CPV 80530000-8. Grupa 3- fryzjer, wymogi szkolenia okreslone w siwz, CPV 80530000-8
 21. Usługa szkolenia osadzonych
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
 22. USŁUGA SZKOLENIOWA REALIZOWANA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY Część 1 - szkolenie o nazwie Operator wózków podnośnikowych. Część 2 - szkolenie o nazwie Magazynier z obsługą wózków podnośnikowych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 23. KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST USŁUGA SZKOLENIOWA REALIZOWANA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY Część 1 - szkolenie o nazwie Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - stale nisko i wysokostopowe Część 2 - szkolenie o nazwie Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - stale nisko i wysokostopowe
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 24. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Skuteczny handlowiec dla 20 osób zarejestrowanych w PUP w Radziejowie w ramach projektu Wyrównywanie szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, Radziejów
 25. USŁUGA SZKOLENIOWA O NAZWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I KONSERWACJA TERENÓW PRZYLEGŁYCH REALIZOWANA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 26. USŁUGA SZKOLENIOWA O NAZWIE BRUKARZ REALIZOWANA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 27. USŁUGA SZKOLENIOWA O NAZWIE KONSERWACJA SIECI MELIORACYJNYCH REALIZOWANA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 28. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe
  Zamawiający: Zakład Karny Nr 1, Grudziądz
 29. Usługa szkoleniowa
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 30. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu brukarz oraz glazurnik-posadzkarz. Szkolenia odbędą się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Bydgoszcz
 31. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 20 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) w Świeciu
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
 32. Zorganizowanie i przeprowadzenie 25-godzinnego podstawowego szkolenia komputerowego dla czterech 10-osobowych grup uczestników projektu Nowe perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3) realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń
 33. Usługa szkoleniowa
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 34. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych Powiatu nakielskiego o nazwie Pracownik utrzymania czystości z obsługą nowoczesnych urządzeń sprzątających
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
 35. Usługa szkoleniowa
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 36. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: brukarz i nowoczesne technologie w budownictwie - specjalność monter okien PCV. szkoloenia odbędą się w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Bydgoszcz
 37. Usługa szkoleniowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
 38. Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla klientów Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim uczestników projektu systemowego Nasza przyszłość w naszych rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
  Zamawiający: Gmina Solec Kujawski, Solec Kujawski
 39. Realizacja szkolenia o nazwie Glazurnik -Posadzkarz.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Nakło nad Notecią
 40. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego >Teraz WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia<
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kcynia
 41. usługa szkoleniowa realizowana dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Inne osoby dla Ziółkowska (373 osoby):