Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Magdalena

w KRS

Magdalena Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Skórcz (Pomorskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aniśko Stanisław, Baran Andrzej, Beling Alicja, Bukowska Elżbieta, Bunikowska Bogumiła, Domachowski Grzegorz, Dziel Wiesława, Eliasz Grażyna, Flatau Regina, Flissikowski Sławomir, Fojut Stanisław, Gliniecka Arleta, Gornowicz Zdzisława, Grudzień Henr Yk, Habas Maria, Herold Krzysztof, Hoffmann Elżbieta Irena, Kepka Alicja, Knopa Dorota, Komorowski Zbigniew, Kowalczyk Monika, Krajnik Barbara, Kropidłowska Hanna, Kłos Renata, Lichnerowicz Łukasz, Lotkowska Ewa, Makiła Krystyna, Malek Podjaska Ewelina, Manuszewski Roman, Mężydło Kamila, Olech Jan, Orlikowska Kornelia, Paulitz Aleksandra, Piekarska Katarzyna, Pitas Anita, Radtke Beata, Sobczyk Justyna, Szymura Patrycja, Trawicki Sławomir, Trzos Sylwia, Weltrowska Katarzyna, Wicenbach Lidia, Wielewicki Janusz, Wiśniowska Barbara, Zając Elżbieta Maria, Żakowska Maria, Łabuda Wiesław, Ługowska Dorota

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żuraw Jarosław Henr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skórczu, Skórcz − KRS 0000027694
 2. Fundacja Na Rzecz Utworzenia i Wspierania Filii Uniwersytetu Gdańskiego W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000128847
 3. Gminna Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pelplin − KRS 0000033791
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kaliskach, Kaliska − KRS 0000126069
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Morzeszczynie, Rzeżęcin − KRS 0000198362
 6. Good Grains Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000484824
 7. Kółko Rolnicze W Karolewie, Karolewo − KRS 0000261337
 8. Kółko Rolnicze W Nowej Cerkwi, Gętomie − KRS 0000176084
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Karolewie, Karolewo − KRS 0000157360
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Mirotkach, Mirotki − KRS 0000258320
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowej Cerkwi, Nowa Cerkiew − KRS 0000221395
 12. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Starogard Gdański − KRS 0000126043
 13. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 14. Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców, Starogard Gdański − KRS 0000318119
 15. Stowarzyszenie Instytut Kociewski, Starogard Gdański − KRS 0000044441
 16. Stowarzyszenie Kociewskie, Starogard Gdański − KRS 0000108666
 17. Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo, Zblewo − KRS 0000621707
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiechnij Się, Kleszczewo Kościerskie − KRS 0000575836
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska, Kaliska − KRS 0000195350
 20. Stowarzyszenie Wspólnota Kociewska Mirotek i Miryc, Mirotki − KRS 0000253933

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000125835
 2. Centrum Aktywnego Wypoczynku W Malborku Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000410764
 3. Las Sp. Z O.O., Straszyn − KRS 0000128353
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Tczewie, Tczew − KRS 0000133809
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-wik Sp. Z O.O., Starogard Gdański − KRS 0000188316
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Morzeszczynie, Morzeszczyn − KRS 0000182658
 7. Spółdzielnia Producentów Zbóż i Roślin Oleistych Wierzyca W Gręblinie, Gręblin − KRS 0000310360
 8. Stocznia Tczew Sp. Z O.O., Tczew − KRS 0000050468
 9. Wydawnictwo Bernardinum Sp. Z O.O., Pelplin − KRS 0000245147
 10. Zakład Gospodrki Komunalnej i Mieszkaniowej W Malborku Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000299365
 11. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. Z O.O., Stary Las − KRS 0000177882
 12. Zkm Veolia Transport Tczew Sp. Z O.O., Tczew − KRS 0000054595

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 12 LAT W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
  Zamawiający: Urząd Gminy w Osieku, Osiek
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 12 LAT W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
 2. Udzielenie Gminie Czarna Woda kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku w wysokości 1.100.000 zł
  Zamawiający: Gmina Miejska Czarna Woda, Czarna Woda
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie Gminie Czarna Woda kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/221/10 Rady Gminy w Czarnej Wodzie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku.<BR>
  1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 1.100.000 zł (słownie zł: jeden milion sto tysięcy) na warunkach określonych w umowie kredytowej.<BR>
  2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).<BR>
  3) kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2017 roku.<BR>
  4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.<BR>
  5) Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.<BR>
  6) Wykonawca uruchomi środki kredytu bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.<BR>
  7) termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2010 r. <BR>
  8) wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.<BR>
  9) kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty.<BR>
  10) zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.<BR>
  11) odsetki naliczane będą na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych. <BR>
  12) o wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 25 dnia tego miesiąca. <BR>
  13) marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania<BR>
  14) odsetki od wykorzystanego kredytu (od kwoty pozostałej do spłacenia) będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego , przy czym:<BR>
  a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;<BR>
  b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu;<BR>
  15) w momencie uruchomienia kredytu Wykonawca pobierze prowizję w wysokości ..% (wysokość zadeklarowana w ofercie) kwoty 1.100.000 zł, nie wyższej jednak niż 3.000 zł. <BR>
  16) pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.<BR>
  17) Zamawiający może dokonać zmiany terminu spłaty kredytu (wcześniejsza spłata raty kredytu lub późniejsza spłata raty kredytu) bez ponoszenia dodatkowych kosztów - z tytułu prowizji, opłat i odsetek - na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem spłaty, przy czym wydłużenie okresu kredytowania poza termin umowy - 30 listopada 2017 r. może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę. <BR>
  18) w przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu lub wydłużenia terminu spłaty części kredytu strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.<BR>
  19) wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia.<BR>
  20) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie.<BR>
  21) kredyt zostanie spłacony do 30 listopada 2017 roku.<BR>
  22) spłata kredytu nastąpi zgodnie z harmonogramem.<BR>
  a) HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU - tabela została zamieszczona w p-kcie 3a SIWZ.<BR>
  1) jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w dniu roboczym poprzedzającym termin określony w umowie kredytu.<BR>
  2) spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób:<BR>
  - weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową
  3) dokumentację związaną z prawnym zabezpieczeniem stanowią:<BR>
  - weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową,
  b) Wymagania dotyczące kredytu:<BR>
  Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:
  przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu o numerze 92 8342 0009 4003 2001 2000 0001 na podstawie złożonego wniosku przez Zamawiającego. <BR>
  c) Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest podać:<BR>
  1) marżę ryzyka, która doliczona będzie do stawki WIBOR 1M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki,<BR>
  2) jednorazową prowizję bankową nie wyższą niż 3.000 zł,<BR>
  3) inne koszty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu.
 3. Udzielenie Gminie Czarna Woda kredytu na realizację zadania inwestycyjnego w 2010 roku - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap I i etap II w wysokości 859.000 zł
  Zamawiający: Gmina Miejska Czarna Woda, Czarna Woda
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie Gminie Czarna Woda kredytu na realizację zadania inwestycyjnego w 2010 roku - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap I i etap II w wysokości 859.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/226/10 Rady Gminy w Czarnej Wodzie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap I i etap II.<BR>
  1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 859.000 zł (słownie zł: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) na warunkach określonych w umowie kredytowej.<BR>
  2) Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).<BR>
  3) Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku.<BR>
  4) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.<BR>
  5) Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.<BR>
  6) Wykonawca uruchomi środki kredytu bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.<BR>
  7) Termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2010 r. <BR>
  8) Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.<BR>
  9) Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty.<BR>
  10) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1 - miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.<BR>
  11) Odsetki naliczane będą na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych. <BR>
  12) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 25 dnia tego miesiąca. <BR>
  13) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania<BR>
  14) Odsetki od wykorzystanego kredytu (od kwoty pozostałej do spłacenia) będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego, przy czym:<BR>
  a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;<BR>
  b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu;<BR>
  15) W momencie uruchomienia kredytu Wykonawca pobierze prowizję w wysokości ..% (wysokość zadeklarowana w ofercie) kwoty 859.000 zł, nie wyższej jednak niż 2.500 zł. <BR>
  16) Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.<BR>
  17) Zamawiający może dokonać zmiany terminu spłaty kredytu (wcześniejsza spłata raty kredytu lub późniejsza spłata raty kredytu) bez ponoszenia dodatkowych kosztów - z tytułu prowizji, opłat i odsetek - na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem spłaty, przy czym wydłużenie okresu kredytowania poza termin umowy - 31 grudnia 2013 r. może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę. <BR>
  18) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu lub wydłużenia terminu spłaty części kredytu strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.<BR>
  19) Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia.<BR>
  20) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie.<BR>
  21) Kredyt zostanie spłacony do 31 grudnia 2013 roku.<BR>
  22) Spłata kredytu nastąpi zgodnie z harmonogramem.<BR>
  a) HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU (dostępny w SIWZ)<BR>
  1) jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w dniu roboczym poprzedzającym termin określony w umowie kredytu.<BR>
  2) spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób:
  - weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową
  b) Wymagania dotyczące kredytu:<BR>
  Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:<BR>
  przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu o numerze 92 8342 0009 4003 2001 2000 0001 na podstawie złożonego wniosku przez Zamawiającego. <BR>
  c) Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest podać:<BR>
  1) marżę ryzyka, która doliczona będzie do stawki WIBOR 1M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki,<BR>
  2) jednorazową prowizję bankową nie wyższą niż 2.500 zł,<BR>
  3) inne koszty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na budowę i remont placów zabaw przy szkołach w Pinczynie, Zblewie i Borzechowie
  Zamawiający: Gmina Zblewo, Zblewo
  4.1.1. Kredyt w kwocie 300.000 zł na budowę i remont placów zabaw przy szkołach w Pinczynie, Zblewie i Borzechowie.
  1) Przewidywany termin uruchomienia kredytu 01.09.2010r. ostateczny termin wykorzystania kredytu do 31.10.2010r.
  2) Przewidywany okres spłaty kredytu od 31.01.2011r. do 31.12.2013r. raty płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca,
  w roku 2011 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 8.400 zł w grudniu 7.600 zł
  w roku 2012 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 8.400 zł w grudniu 7.600 zł
  w roku 2013 raty płatne w okresie od stycznia do listopada po 8.400 zł w grudniu 7.600 zł
  3) Oprocentowanie liczone według zmiennej stopy procentowej,
  Odsetki od wykorzystanego kredytu (od kwoty kredytu pozostałej do spłacenia) naliczane będą w okresach miesięcznych według zmiennej stopy procentowej stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększonej o stałą marżę Banku,
  Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok i miesiąc mają rzeczywista liczbę dni,
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca.
  4) Zabezpieczenie kredytu Stanowic będzie weksel In blanco.
  5) Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  6) Kredytobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zaciągnięcia całości lub części kredytu po złożeniu pisemnego wniosku na 7 dni przed jego uruchomieniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 5. Usługa udzielenia kredytu
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Starogard Gdański
  Usługa udzielenia kredytu o wartości poniżej 193 000 euro
 6. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 6 LAT W KWOCIE 600 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2010 ROKU DEFICYTU BUDŻETU
  Zamawiający: Gmina Morzeszczyn, Morzeszczyn
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 6 LAT W KWOCIE 600 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2010 ROKU DEFICYTU BUDŻETU
  Zakres przedmiotowy zamówienia 1. kwota kredytu - 600.000,00 zł 2 . okres spłaty - do 6 lat 3. okres karencji - do 31.12.2011 r. 4. spłata kredytu - kwartalnie 20 rat x 30.000 5. data spłaty pierwszej raty - 31.12.2011 r. 6. dostępność kredytu - 1 dzień roboczy po podpisaniu umowy 7. wysokość zmiennej stopy procentowej - WIBOR 1M 8. zabezpieczenie spłaty kredytu i związanych z nim należności stanowi weksel własny In blanco wraz deklaracją wekslową Zamawiającego..
 7. Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 535.000,00
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw
  Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 535.000,00 zł z przeznaczeniem środków na udzielenie Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej w 2010 roku przez Gminę Nowy Staw na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 2340G Nowy Dwór Gdański - Nowy Staw - Tczew podstawą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójności sieci drogowej i współpracy jednostek samorządów terytorialnych, powiatów nowodworskiego, malborskiego i tczewskiego. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w pełni spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji, uwzględniającej w szczególności: 1. wykorzystanie kredytu w terminie do 30 października 2010 r. w jednorazowej transzy w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu uruchamiania oraz wysokości transz kredytowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych ze zmianami w umowie kredytowej w opisanym obszarze), 2. karencję w spłacie kredytu do dnia 31 marca 2012 r. 3. spłatę kredytu w ratach kwartalnych w kwotach i terminach określonych w załączniku nr 4 oraz miesięczne rozliczanie odsetek od wykorzystanego kredytu, 4.prowizję przygotowawczą naliczaną każdorazowo od kwoty kredytu uruchamianej w ramach poszczególnych transz kredytowych, płatną w dniu ich uruchomienia, 5.możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony zamawiającego, 6.czas trwania umowy kredytowej : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Przy cenie kredytu zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji formuły oprocentowania kredytu (opartej na stawce WIBOR 1M) oraz wysokości prowizji przygotowawczej wyrażonej w %. Do wyliczenia ceny oferty w zakresie oprocentowania kredytu należy przyjąć zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 1M, notowaną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów kredytowania. W celu dokonania wyżej wymienionego wyliczenia winno zastosować się stawkę notowaną w dniu 30 sierpnia 2010 r.(3,60%). Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok ma 360 dni, a miesiąc 30 dni. W przypadku nie podania w formularzu ofertowym powyżej wskazanych parametrów cenowych kredytu oferta będzie odrzucona przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części udzielonego kredytu w przypadku ewentualnego wycofania się z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wymienionych w niniejszej specyfikacji bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..
 8. Usługa udzielenia kredytu
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Starogard Gdański
  Usługa udzielenia kredytu o wartości poniżej 193 000 euro
 9. udzielenie 3 kredytów długoterminowych i 2 kredytów krótkoterminowych na realizację 4 inwestycji
  Zamawiający: Gmina Kaliska, Kaliska
  udzielenie 3 kredytów długoterminowych i 2 kredytów krótkoterminowych na realizację 4 inwestycji 1. Kredyt w kwocie 300.000 zł na realizację zadania p.n. Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim 1.2 Przewidywany termin uruchomienia kredytu 30.10.2010r. ostateczny termin wykorzystania kredytu do 31.12.2010 r. 1.2 Przewidywany okres spłaty kredytu od 31.01.2011r. do 31.12.2013r. raty płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca 2. Kredyt w kwocie 1.043.119 zł na realizację zadania p.n. Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o część gimnazjalną 2.1 Przewidywany termin uruchomienia kredytu: - I transza w kwocie 670.000 zł dnia 10.07.2010 r. - II transza w kwocie 373.119 zł dnia 17.09.2010 r. - ostateczny termin wykorzystania kredytu do 31.12.2010 r. 2.2 Przewidywany okres spłaty kredytu od 31.01.2011 r. do 30.06.2020 r. raty płatne w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca 3. Kredyt w kwocie 1.048.913 zł na realizację zadania p.n. Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o część gimnazjalną 3.1 Przewidywany termin uruchomienia kredytu: - I transza w kwocie 670.000 zł dnia 10.07.2010 r. - II transza w kwocie 378.913 zł dnia 17.09.2010 r. - ostateczny termin wykorzystania kredytu do 31.12.2010 r 3.2 Przewidywany okres spłaty kredytu do 31.03.2011 r. po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 4. Kredyt w kwocie 650.000 zł na realizację zadania p.n. Budowa ulicy Północnej w Kaliskach 4.1 Przewidywany termin uruchomienia kredytu 30.07.2010 r. ostateczny termin wykorzystania kredytu do 31.12.2010 r. 4.2 Przewidywany okres spłaty kredytu od 31.01.2011 r. do 31.12.2016 r. raty płatne w okresach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca, 5. Kredyt w kwocie 328.149 zł na realizację zadania p.n. Budowa ciągu rowerowo-pieszego Frank-Kaliska 5.1 Przewidywany termin uruchomienia kredytu 10.07.2010 r. ostateczny termin wykorzystania kredytu do 31.12.2010 r. 5.2 Przewidywany okres spłaty kredytu do 31.03.2011 r. po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 480 000zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2009 z tytułu realizacji inwestycji
  Zamawiający: Gmina Zblewo, Zblewo
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 480 000zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2009 z tytułu realizacji inwestycji
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego na okres do 5 lat w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Morzeszczyn
  Zamawiający: Gmina Morzeszczyn, Morzeszczyn
  - zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej - budynku socjalno- bytowego , w miejscowości Borkowo, stanowiącego zaplecze boiska sportowego - 275.000,00 zł

  - zadanie remontowe pn. Remont Zespołu Szkół w Morzeszczynie -
  refundacja poniesionych nakładów - 65.000,00 zł

  - zadanie remontowe pn. Remont budynku administracyjno - biurowego Urzędu
  Gminy w Morzeszczynie refundacja poniesionych nakładów - 60.000,00 zł