Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Romana

w KRS

Romana Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Romana
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:66 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielak Cezary, Kropidłowska Sławomira Michalina, Płaczek Jan, Rupociński Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agregaty Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000268704
 2. Poz-plast Sp. Z O.O., Tarnowo Podgórne − KRS 0000237012

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady W Poznaniu, Poznań − KRS 0000172957

Powiązane przetargi (66 szt.):
 1. Roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Zielonej Górze
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wymiany agregatu prądotwórczego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
  2.Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje:
  a.demontaż funkcjonującego obecnie agregatu prądotwórczego,
  b.montaż nowego agregatu posiadającego system automatycznego włączania przy braku dostawy prądu z sieci energetycznej i automatycznego wyłączania agregatu, gdy energia elektryczna zostanie ponownie dostarczana,
  c.demontaż i utylizacja obecnie funkcjonującej Rozdzielni Głównej,
  d.budowę nowej Rozdzielni Głównej,
  e.opróżnienie z paliwa (oleju napędowego) obecnie użytkowanego zbiornika, utylizacja paliwa,
  f.modernizację istniejącego zbiornika paliwa wraz z wykonaniem automatycznego systemu dostarczania paliwa do agregatu, (przy czym Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie użytkowanego stacjonarnego zbiornika paliwa na nowy o tej samej pojemności),
  g.ponowne napełnienie zbiornika paliwem (olejem napędowym) w ilości 3 m3,
  h.przeniesienie tablicy licznikowej w miejsce zgodne z zaleceniami operatora (dystrybutora energii elektrycznej),
  i.wykonanie prac ogólnobudowlanych w pomieszczeniach przeznaczonym na agregat oraz Rozdzielnię Główną,
  j. wykonanie wszystkich niezbędnych prób i testów zainstalowanych urządzeń,
  k. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  l. przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, systemów stanowiących przedmiot umowy.
 2. Roboty budowlane dotyczące: modernizacji pomieszczenia przeznaczonego na instalację agregatu prądotwórczego i instalacji agregatu prądotwórczego w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu
  Zamawiający: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczenia technicznego przeznaczonego na instalację agregatu prądotwórczego oraz dostawę, instalację i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z dokumentacją, stanowiącą załączniki do umowy, tj.:
  a)Załącznik nr1 – Projekt budowlany elektryczny: Instalacja agregatu prądotwórczego, roboty elektryczne i budowlane w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15,
  b)Załącznik nr2 - Projekt budowlany: remont dachu i pomieszczenia technicznego elektrycznego źródła rezerwowego w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15,
  c)Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy i obmiar: Instalacja agregatu prądotwórczego, roboty elektryczne i budowlane w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15,
  d)Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Instalacja agregatu prądotwórczego, roboty elektryczne i budowlane w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15.
 3. Dostawa wraz z montażem 1 sztuki fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148 oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem 1szt. fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148 oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i protokołami koniecznymi prawem i miejscem realizacji,
  - dostawę i montaż agregatu prądotwórczego, w tym wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wymianą agregatu prądotwórczego,
  - świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.
 4. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego i zabudowy systemu zasilania AC/DC w ambulansach do poboru krwi Neoplan Starliner II i Solaris Vacanza oraz dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji postojowej wraz z dostawą, montażem instalacji LAN w ambulansie do poboru krwi Neoplan Starliner II.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań
  zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu
  prądotwórczego i zabudowy systemu zasilania AC/DC w ambulansach do poboru krwi Neoplan
  Starliner II i Solaris Vacanza oraz dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji postojowej wraz z
  dostawą, montażem instalacji LAN w ambulansie do poboru krwi Neoplan Starliner II.
  Pakiet Nr 1 Neoplan Starliner II
  1. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego i zabudowy systemu zasilania
  AC/DC w ambulansie do poboru krwi Neoplan Starliner II wraz z szkoleniem.
  2. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu niezależnej klimatyzacji postojowej
  w ambulansie do poboru krwi Neoplan Starliner II wraz ze szkoleniem.
  3. Zaprojektowanie, dostawa, montaż instalacji LAN w ambulansie do poboru krwi Neoplan Starliner II wraz
  ze szkoleniem.
  Pakiet Nr 2 Solaris Vacanza
  1. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego i zabudowy systemu zasilania
  AC/DC w ambulansie do poboru krwi Solaris Vacanza wraz z szkoleniem.
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne
  modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 5. Dostawa, wymiana i montaż dwóch zespołów prądotwórczych oraz rozdzielni RNN 0,4 kV wraz z uruchomieniem
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana i montaż dwóch zespołów prądotwórczych oraz rozdzielni elektrycznej RNN 0,4 kV wraz z uruchomieniem w Oddziałowej Stacji Transformatorowej nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Wymiana zespołów prądotwórczych wiąże się z budową nowej instalacji spalin i nową instalacją paliwową. 2.2 Parametry oraz wymagania dla instalowanych urządzeń zostały opisane w punkcie 3 SIWZ oraz w dokumentacji załączonej do SIWZ, tj: 1) Projekt techniczno – wykonawczy (załącznik nr 9 do SIWZ) 2) Program Funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 10 do SIWZ) 3) Specyfikacja techniczna i Odbioru Robót (załącznik nr 11 do SIWZ) 4) Przedmiar (załącznik nr 12 do SIWZ) 2.3 Dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia powinien się odbyć z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w dokumentacji załączonej do SIWZ, a o których mowa w pkt. 2.2 powyżej. 2.4 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niezbędnych czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. m.in. : 1) Demontaż i utylizacja istniejących zespołów prądotwórczych 2) Demontaż i utylizacja instalacji paliwowej 3) Demontaż i utylizacja instalacji elektrycznej 4) Odświeżenie pomieszczenia (wyczyszczenie, pomalowanie) 5) Demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej 6) Montaż nowych zespołów prądotwórczych wraz z instalacjami paliwową i elektryczną 7) Montaż nowej rozdzielni elektrycznej 8) Wykonanie odpowiedniego okablowania 9) Przeprowadzenie rozruchu. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.5 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób dla czynności wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2.4 SIWZ, w trakcie realizacji zamówienia będzie odbywał się na podstawie oświadczenia Wykonawcy, które będzie zawierało listę osób (z podaniem imienia i nazwiska oraz wymiaru czasu pracy wraz z informacją, czy jest to pracownik Wykonawcy czy Podwykonawcy) z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę. 2.6 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 2.4 i 2.5 SIWZ, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił w załączniku nr 7 do SIWZ.
 6. Modernizacja deszczowni zlokalizowanej na szkółce gospodarczej Jabłonowo nr ewid. 210/1527
  Zamawiający: Nadleśnictwo Sarbia, Czarnków
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja deszczowni zlokalizowanej na szkółce gospodarczej Jabłonowo nr ewid. 210/1527.
  Lokalizacja: Szkółka Gospodarcza Jabłonowo, Gmina Ujście, powiat pilski
  Działki ewidencyjne: 8253 i 8254
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 8,9,10 i 11 do SIWZ
  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
  1)dla osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane przy sieciach i instalacjach elektrycznych,
  2)dla osób wykonujących roboty budowlane przy instalacjach przyłączy wodociągowych.3.Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.
  4. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 2 powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


 7. Wymiana agregatu prądotwórczego w budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV Broniewskiego Interna nr 0778 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana agregatu prądotwórczego w budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV Broniewskiego Interna nr 0778 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie - 1 zadanie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki nr 1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ.
 8. Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego w energię elektryczną Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego w energię elektryczną Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie podzespoły agregau (włącznie z silnikiem i prądnicą) były wyprodukowane przez europejskiego producenta. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego agregatu prądotwórczego na własny koszt i ryzyko, transportem, który będzie miał możliwość przejazdu przez bramy o wymiarach 4,0 m wys. x 3,5 m szer. Agregat prądotwórczy docelowo będzie umieszczony w pomieszczeniu, do którego prowadzi otwór drzwiowy o wymiarach 2,5 m wys. x 2,0 m szer. 4. Wykonawca na własny koszt zobowiazuje się do demontażu istniejącego agregatu prądotwórczego, zainstalowania dostarczonego agregatu, pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia instruktażowego pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich wymaganych uzgodnień dotyczących prowadzonych robót z przedstawicielami Tauron Dystrybucja S.A. oraz Zamawiającym. 6. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na dopuszczenie do eksploatacji agregatu prądotwórczego, jeżeli zasady jego używania będą tego wymagały. 7. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji agregatu prądotwórczego i jego podzespołów objętych przedmiotem zamówienia, w tym dokumentów gwarancyjnych producenta, a także do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych otrzymamych od producenta. 8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia serwisu gwarancyjnego na agregat prądotwórczy i jego podzespoły objęte przedmiotem zamówienia, a także serwisu pogwarancyjnego, w okresie co najmniej 10-letnim, na zasadach określonych w odrębnej umowie.
 9. Rozbudowa systemu zasilania i powiększenie elektrycznej mocy rezerwowej dla budynków i obiektów należących do RCKiK,zlokalizowanych w P-niu przy ul.Marcelińskiej 44, obręb Łazarz; arkusz 14 na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 2 oraz 3/7, poprzez dobór, montaż, okablowanie, uruchomienie i synchronizacje z istniejącą jednostką prądotwórczą, nowego agregatu o mocy min. 660kVA P.R.P., oraz modernizację istniejących rozdzielni, automatyki oraz szaf elektrycznych znajdujących się na przedmiotowym terenie oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia technicznego
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań
  Rozbudowa systemu zasilania i powiększenie elektrycznej mocy rezerwowej dla budynków i obiektów należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zlokalizowanych w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 44, obręb Łazarz; arkusz 14 na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 2 oraz 3/7, poprzez dobór, montaż, okablowanie, uruchomienie i synchronizacje z istniejącą jednostką prądotwórczą, nowego agregatu o mocy min. 660kVA P.R.P., oraz modernizację istniejących rozdzielni, automatyki oraz szaf elektrycznych znajdujących się na przedmiotowym terenie oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia technicznego w zakresie niezbędnym dla potrzeb lokalizacji przedmiotowej jednostki prądotwórczej.

  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY wraz z załącznikami) oraz Formularz Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 10. Budowa agregatu prądotwórczego, wiaty dla agregatu prądotwórczego oraz linii kablowej 0,4 kV celem zasilania rezerwowego budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4
  Zamawiający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest budowa agregatu prądotwórczego, wiaty dla agregatu prądotwórczego oraz linii kablowej 0,4 kV celem zasilania rezerwowego budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4.Zakres robót obejmować będzie między innymi: - Dostawę i montaż agregatu prądotwórczego wraz z SZR, - Demontaż starego agregatu, - Demontaż starej wiaty oraz starego zestawu automatyki SZR, - Budowę wiaty dla agregatu prądotwórczego, - Instalację linii kablowej 0,4 kV celem połączenia agregatu z automatyką SZR budynku ZUW, -Połączenie linią kablową agregatu prądotwórczego z główną rozdzielnicą zasilania. Szczegółowy opis robót został określony w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 11. Przebudowę i dostosowanie budynków SP ZOZ MSW w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego wraz ze zmianami w budynku trafostacji i przyłączeniem rezerwowego zasilania w SP ZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
  Przebudowę i dostosowanie budynków SP ZOZ MSW w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego wraz ze zmianami w budynku trafostacji i przyłączeniem rezerwowego zasilania w SP ZOZ MSW w Szczecinie
 12. PN-43/15 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 400 kVA ze zbiornikiem wraz z adaptacją pomieszczenia i rozdzielni RAP
  Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu i rozdzielnicy oraz wykonanie usług projektowych i robót budowlanych dla zadania obejmującego:
  a) demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego, instalacji elektrycznej i c.o. w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego,
  b) remont pomieszczenia agregatu prądotwórczego,
  c) dostawa kompletnego (nowego) zestawu agregatu prądotwórczego z montażem i uruchomieniem,
  d) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozdzielnicy RAP, wykonanie, dostawa z montażem rozdzielni w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego,
  2. Inwestycja posadowiona będzie na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami zawierają Załączniki Nr 1, Nr 2 Nr 3 do SIWZ. Opis obejmuje między innymi:
  - minimalne wymagania techniczne dla agregatu prądotwórczego,
  - wymagania techniczne do projektu, wykonania i montażu rozdzielnicy RAP,
  - wymagania techniczne dla prac instalacyjnych i ogólnobudowlanych.
  Roboty budowlane i montażowe i instalacyjne wykonywane będą na czynnym obiekcie szpitalnym; należy zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do budynków szpitalnych. ZAMAWIAJĄCY zakłada wyminę agregatu prądotwórczego i rozdzielnicy RAP tylko w dniach wolnych od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z ZAMAWIAJĄCYM.
  4. Miejsce realizacji zamówienia: nieruchomość w użytkowaniu przez Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej Nr 22 (budynek stacji elektroenergetycznej 15/0,4kV Szpital Strzałowska nr 0602).
  5. Realizację przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący:
  1) wykonanie dokumentacji projektowej rozdzielnicy RAP i jej akceptacja przez ZAMAWIAJĄCEGO,
  2) remont pomieszczenia agregatu, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i c.o., prace ogólnobudowlane, wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
  3) zapewnienie alternatywnego awaryjnego zasilania obwodów rozdzielnicy RAP,
  4) demontaż starego agregatu,
  5) dostawa i montaż rozdzielnicy RAP i agregatu wraz z pracami towarzyszącymi (ułożenie nowych kabli siłowych i sterowniczych pomiędzy agregatem a RAP),
  6) próby i uruchomienia, wykonanie pomiarów,
  7) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,
  8) szkolenie personelu ZCO.
  6. Rozpoczęcie prac w ciągu 7 dni od daty przekazania frontu robót dla WYKONAWCY.
  7. Zakończenie robót do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
 13. Montaż układu samoczynnego załączenia rezerwy wraz z zespołem prądotwórczym w szpitalu w Chodzieży
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Poznań
  Montaż układu samoczynnego załączenia rezerwy wraz z zespołem prądotwórczym w szpitalu w Chodzieży
 14. Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Koszanowie
  Zamawiający: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o., Śmigiel
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę (we wskazane miejsce przez Zamawiającego), uruchomienie agregatu prądotwórczego oraz uzgodnienie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego w zakładzie energetycznym
 15. Przedmiotem zamówienia jest budowa agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową dla zasilania rezerwowego obiektu Biały Orzeł w Sokołowsku, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu.
  Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Sokołowsko
  Przedmiotem zamówienia jest budowa agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową dla zasilania rezerwowego obiektu Biały Orzeł w Sokołowsku, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu.
 16. Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Starych Babicach - (Etap: wykonanie zasilania głównego)
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., Stare Babice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania głównego wraz z poprowadzeniem linii kablowej oraz wykonaniem zasilania awaryjnego - agregat prądotwórczy dla zabezpieczenia energetycznego niezbędnego do docelowej rozbudowy i budowy obiektów technologicznych części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zasilania głównego (linii kablowej, rozdzielnicy RG2, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego w wersji kontenerowej, wykonanie układu SZR wraz z kompensacją mocy biernej, połączenia kablowe zasilająco - sterownicze pomiędzy agregatem a rozdzielnicą RG2, oświetlenie zewnętrzne agregatu, instalacji uziemienia terenu). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie główne i rezerwowe: 1) Wykonanie zasilania głównego - wykonanie linii kablowej z zacisków złącza ZK-1+1SL o mocy przyłączeniowej 280 kW, kabel ziemny 2x YAKXS 4x240 mm2 o długości około 190mb zgodnie z projektem i warunkami przyłączenia w kierunku Instalacji odbiorcy do zacisków wyłącznika z napędem silnikowym w RG2. Wraz z podłączeniem i stosownymi pomiarami. Miejscem dostarczania energii, jednocześnie miejscem rozgraniczenia dystrybucji są zaciski na listwie z układem pomiarowo - rozliczeniowym. 2) Wykonanie zasilania awaryjnego - wykonanie linii kablowej z zacisków prądownicy do zacisków wyłącznika z napędem silnikowym w RG2. Kablem ziemnym 2x4x YAKXS 240mm2 o długości około 55 mb wraz z podłączeniem i stosownymi pomiarami (dopuszcza się zastosowanie dodatkowej tablicy przyłączeniowej z zaciskami do której zostaną wprowadzone kable 2xYAKXS 4x240 z rozdzielnicy RG2 i z której będą wprowadzone kable giętkie typu 2x4xLgY150 mm2 do tablicy agregatu RG-A). 3) Obwody siłowe potrzeb własnych agregatu - wykonanie linii zasilającej kablem YKY 3x4 mm2 o długości około 55 mb (zgodnie z dokumentacją projektową). 4) Obwody sterowania i sygnalizacji SZR - wykonanie linii sterowniczo sygnalizacyjnej kablem YKSYżo10x2,5 mm2 o długości około 55 mb (zgodnie z dokumentacją projektową). Rozdzielnica Główna: 5) Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej RG2 (zgodnie z wytycznymi i dokumentacją projektową): a) układ automatyki SZR (Samoczynne Zasilanie Rezerwowe) wraz z analizatorami; b) pola odpływowe; c) bateria kondensatorów odpornych na działanie wyższych harmonicznych z automatycznym dwufunkcyjnym regulatorem (dobór baterii kondensatorów oraz rodzaj zastosowanych dławików zweryfikować na etapie rozruchu po przeprowadzonych pomiarach, uwzględniając moc zamówioną, moc maksymalną i rezerwę mocy); d) główne wyłączniki prądu (GWP). Agregat: 6) Agregat prądotwórczy w wersji kontenerowej (zewnętrznej - wyciszonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej) wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kontenerowego agregatu o mocy awaryjnej 385 kVA (308 kW) oraz 350 kVA (280 kW przy pracy ciągłej) współpracującego z układem SZR. 7) Szczegółowe wymagania dotyczące agregatu zostały opisane w dokumentacji projektowej. POZOSTAŁE INSTALACJE 8) Wykonanie instalacji uziemiającej do agregatu prądotwórczego - wykonanie sieci uziemiającej do agregatu prądotwórczego w celu uziemienia prądownicy wraz z połączeniami wyrównawczymi (zgodnie z wytycznymi i dokumentacją projektową). 9) Wykonanie instalacji oświetleniowej (zgodnie z projektem). Słup oświetleniowy o wysokości 6 m na fundamencie z oprawą oświetleniową typu LED zasilony z istniejącego obwodu. PŁYTA FUNDAMENTOWA 10) Wykonanie płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy jako płyty żelbetowej o wymiarach 6,4 m x 2,8 m i grubości 60 cm. Płyta będzie zagłębiona w gruncie na 50 cm. 11) Ciężar agregatu w wersji kontenerowej (zewnętrznej - wyciszonej) wynosi około 5600 kg. DROGI 12) Wykonanie podjazdu z kostki betonowej (utwardzenie terenu) do obsługi agregatu prądotwórczego o długości 13,5 m i szerokości 4,5 m wraz z utwardzonym poboczem o szerokości 0,75 m. 13) Wykonanie odcinka drogi wewnętrznej z kostki betonowej (utwardzenie terenu) - odcinek manewrowy dla pojazdów obsługi eksploatacyjnej o długości 8,2 m i szerokości 3,5 m. 14) Wykonanie opaski i chodnika z kostki betonowej wokół kontenera agregatu. 15) Drogę wewnętrzną i podjazd należy tak wyprofilować aby wody opadowe były odprowadzone na przyległy teren zieleni. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 16) Zapewnienie obsługi geodezyjnej. 17) Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowego funkcjonowania układu zasilania głównego, agregatu prądotwórczego oraz rozdzielnicy. 18) Wykonanie pomiarów elektrycznych: pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar skuteczności wyłączników różnicowo-prądowych. 19) Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji agregatu prądotwórczego z siecią RE Pruszków i uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 20) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej zgodnie z warunkami przyłączenia agregatu prądotwórczego 21) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi nowych obiektów i instalacji pracowników obsługi oczyszczalni. 22) Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 23) Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji zgodnie z wymogami Zamawiającego. 24) Wykonanie rozruchu urządzeń i instalacji. 25) Zgłoszenie wykonanej instalacji do Polskiej Grupy Energetycznej. 3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: 1) projekt budowlano-wykonawczy: zasilanie oczyszczalni ścieków. 4. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: 1) Ze względu na prowadzenie robót na terenie czynnej oczyszczalni ścieków Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z eksploatatorem wszelkich czynności, które mogłyby zakłócać pracę oczyszczalni ścieków oraz umożliwić bezpieczny dostępu do obiektów będących w ciągłej eksploatacji pracownikom obsługi oczyszczalni, zgodnie z zasadami BHP. Sposób realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym. 2) W przypadku zaistnienia kolizji Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy kolidujących sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym. 3) Organizacja zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający może udostępnić miejsce w pobliżu oczyszczalni ścieków przeznaczone pod zaplecze budowy. 4) Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami
 17. Wykonanie zasilania elektroenergetycznego szpitala w Poznaniu
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Poznań
  Wykonanie zasilania elektroenergetycznego szpitala w Poznaniu
 18. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spólki z o.o. w Tucholi
  Zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o., Tuchola
  Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę agregatu prądotwórczego wraz z wymianą kabla zasilającego i odnowienie pomieszczeń agregatowni dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy branży budowlanej i elektrycznej, Przedmiary robót branży budowlanej i elektrycznej, Specyfikacje Techniczne 1) Projekt wykonawczy branży budowlanej i elektrycznej 2) Przedmiar robót 3) Specyfikacje Techniczne.
 19. ZPR/01/15 budowa wolnostojącego agregatu prądotwórczego obejmującego utwardzenie pow. gruntu, budowę ogrodzenia oraz instalację urządzenia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
  1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa wolnostojącego agregatu prądotwórczego obejmującego utwardzenie, budowę ogrodzenia oraz instalację urządzenia. Agregat o mocy 250 kVA typu AP 250 V, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
  wielkościami nakładów przedstawiony jest w dokumentacji projektowo- wykonawczej, która w wersji elektronicznej udostępniona jest na stornie internetowej. Z wersją papierową Wykonawcy mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, pokój na nr 4 - wejście B w administracji szpitala . 3.Wykonawca obowiązany jest do przygotowania oferty z uwzględnieniem wszelkich barier i trudności jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia z uwagi na wykonywanie prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn: rozbudowa szpitala w obornikach z tego względu ruch na terenie jest ograniczony i winien być uzgadniany z kierownikiem budowy oraz przedstawicielem szpitala. 4. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem zamówienia przedstawionym w opracowaniu technicznym i w przedmiarze robót - które stanowią materiał źródłowy dla prawidłowego skalkulowania przedmiotu zamówienia pod względem rzeczowo - finansowym. Zamawiający sugeruje
  Wykonawcom żeby przed przystąpieniem do sporządzania oferty zapoznali z miejscem inwestycji, jego otoczeniem i uzyskali od Zamawiającego jak najwięcej informacji dla prawidłowego przygotowania i skalkulowania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. tj. oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany w SIWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego
 20. Wymiana sekcji rozdzielni głównej i montaż agregatu prądotwórczego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  Wymiana sekcji rozdzielni głównej NN 0,4kV w budynku nr 16 i montaż agregatu prądotwórczego na istniejącym fundamencie w budynku nr 16 dla zasilania awaryjnego budynku nr 23 wg załączonej dokumentacji technicznej, projektów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty mogą być wykonywane w godz. 7.00-19.00 od poniedziałku do soboty, przy bieżącej pracy Szpitala. W przypadku użycia w dokumentacji konkretnych nazw, typów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przy założeniu że są one o takich samych parametrach technicznych lub lepsze niż wskazane w dokumentacji i pozwalają na ich zastosowania właściwe normy, funkcje użytkowe oraz warunki techniczne obiektów, pomieszczeń, urządzeń.
 21. Wykonanie projektu, wykonaniewszelkich prac związanych z przygotowaniem pomieszczenia, instalacji elektrycznej, dostawą montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce, Zielonka
 22. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych - oznaczenie sprawy PN -10/2014.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 23. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem zespołu prądotwórczego (agregatu prądotwórczego) w Zakładzie Karnym w Płocku
  Zamawiający: Zakład Karny w Płocku, Płock
 24. Dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojącego zabudowanego agregatu prądotwórczego dla Zakładu Poprawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo
  Zamawiający: Zakład Poprawczy, Witkowo
 25. Dostawa agregatu prądotwórczego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
 26. Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Oddziału TVP S.A. w Gdańsku
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Oddział w Gdańsku, Gdańsk
 27. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego na potrzeby Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa przy ul. Namysłowskiej nr 8 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wrocław
 28. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do obiektu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 29. wykonanie systemu zasilania awaryjnego ze źródłem zasilania energią elektryczną w oparciu o agregat prądotwórczy wraz z dostawą agregatu
  Zamawiający: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Zielona Góra
 30. Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z jego rozmieszczeniem i instalacją przy budynku administracyjno - biurowym Nadleśnictwa Oława
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława, Oława
 31. Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego, dla zasilania awaryjnego dla obiektów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
  Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, Koszalin
 32. Przeglądy, serwis i konserwacja agregatów prądotwórczych wraz z ich automatyką, systemami dozowania paliwa oraz dostawą paliwa; USK/DZP/PN-114/2013
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 33. Przegląd agregatu prądotwórczego oraz trzech zasilaczy UPS wraz z wymianą części wyszczególnionych w protokole konieczności stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 34. Dostawa agregatu prądotwórczego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Frombork
 35. Przeciwdziałanie zagrożeniu życia ludzkiego - modernizacja systemu awaryjnego zasilania - oznaczenie sprawy PN-07/2013.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radziejów
 36. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z rodzielnią znak sprawy: D/Kw.-220/02/2013
  Zamawiający: Areszt Śledczy Inowrocław, Inowrocław
 37. DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE GROCHOWIE
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów, Warszawa
 38. Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Planu Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 91300 - Modernizacja klimatyzacji w budynku głównym Szpitala - budynek nr 90, Zadanie 91301 - Wymiana zespołów prądotwórczych oraz modernizacja rozdzielnicy - budynek nr 87.
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 39. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w ramach modernizacji zasilania awaryjnego dla obiektów Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 40. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego 200kVA/160 kW w obudowie do montażu na zewnątrz - EZ-2400-57/2012
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 41. Dostawa wyposażenia kuchni w celu realizacji I etapu projektu : Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, Lipno
 42. Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych wraz z montażem i dostawą agregatu prądotwórczego
  Zamawiający: Lasy Państwowe- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Piła
 43. Dostawa i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego na potrzeby Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN w Białymstoku.
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
 44. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania rezerwowego budynku OIOM-u WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 45. Przeglądy, serwis i konserwacja agregatów prądotwórczych wraz z ich automatyką oraz systemami dozowania paliwa - II; ASK/DZP/PN-58/2012
  Zamawiający: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 46. Dostawa i montaż zespołu prądotwórczego prądu trójfazowego z silnikiem wysokoprężnym
  Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 47. Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy w Gminie Komorniki.
  Zamawiający: Urząd Gminy Komorniki, Komorniki
 48. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę stacji transformatorowej z montażem agregatu prądotwórczego na terenie Jednostki Wojskowej 5700 w Wędrzynie.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Zielona Góra
 49. Dostawa agregatu pradotwórczego wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Bydgoszcz
 50. ZABUDOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I POWIĄZANIE Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bolewice, Bolewice
 51. DOSTAWA ORAZ MONTAŻ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU DWÓCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
  Zamawiający: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 52. Modernizacja sieci elektroenergetycznych i WLZ, rozdzielni głównej, podrozdzielni z systemem oświetlenia awaryjnego wraz z układem monitoringu i systemem BMS na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 44
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań
 53. Dostawa nowej jednostki prądotwórczej na potrzeby Aresztu Śledczego w Prudniku i Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Opole
 54. DOSTAWA I MONTAŻ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W ZABRZU
  Zamawiający: Zakład Karny, Zabrze
 55. Przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 100 kW
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Gdańsk
 56. Dostawy sprzętu w ramach inwestycji pn.:Konsolidacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dobroszyce
  Zamawiający: Gmina Dobroszyce, Dobroszyce
 57. Dostawa agregatu prądotwórczego z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
 58. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu i uruchomieniu linii kablowej, NN 0,4 KV łączącej agregat prądotwórczy z Rozdzielnią Główną budynku dydaktyczno-laboratoryjnego RCKiK w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 44.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań
 59. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Lubiąż
 60. Dostawa fabrycznie nowego, wyciszonego, przewoźnego agregatu prądotwórczego 110kVA
  Zamawiający: Gmina Brudzew, Brudzew
 61. dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z przebudową rozdzielni głównej
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Bytomiu, Bytom
 62. Dostawa jednostki prądotwórczej na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Opolu, Opole
 63. Przetarg nieograniczony na montaż agregatu prądotwórczego w Zakladzie Karnym Nr 2 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2, Wrocław
 64. DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PRZEWOŹNEGO W OBUDOWIE WYCISZONEJ
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Czerniejewo
 65. dostawa agregatu prądotwórczego zamontowanego na podwoziu samojezdnym
  Zamawiający: Bielskie Centrum Kultury, Bielsko-Biała
 66. Wymiana agregatu prądotwórczego z funkcją samostartu i układem SZR dla zasilania awaryjnego obiektów SPZOZ w Słupcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Słupca

Inne osoby dla Ziółkowska (370 osób):