Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Teresa

w KRS

Teresa Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Nowe (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ałaszewska Elżbieta, Balewski Wojciech, Binerowska Luiza Anna, Bogdańska Aleksandra, Ciechanowska Renata Elżbieta, Czajka Jan, Danielewicz Tadeusz Roman, Dobrzeniewska Elżbieta, Gościńska Anna Jolanta, Gus Emiliana Grażyna, Jasiński Tomasz Jan, Jaszkowska Iwona, Kocikowski Wojciech, Kownacka Anna Ewa, Lewandowski Roman, Lewandowski Łucjan, Liczkowski Henryk, Makowski Tadeusz, Miś Reszka Anna Maria, Nasiłowska Monika, Neumann Monika Małgorzata, Noga Jolanta Krystyna, Rycka Daniela Elżbieta, Rycka Marzena, Śliwa Jadwiga Helena, Sobis Agnieszka, Świrzyńska Karolina Kinga, Szafryna Maria Jolanta, Sząszor Teresa Aurelia, Słowy Barbara, Wachała Jolanta, Wiśniewska Jadwiga, Wolińska Beata, Woziński Krystian Piotr, Ziółkowska Gabriela, Łukasik Sylwia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tarnopolski Edward

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nowem N/wisłą, Nowe − KRS 0000089035
 2. Bioutil Buczek Sp. Z O.O., Buczek − KRS 0000841956
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Nowe − KRS 0000123983
 4. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 5. Rolnicza Spółdzielnia Usługowo - Handlowa Borowiak W Jeżewie, Jeżewo − KRS 0000198661
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Nowem, Nowe − KRS 0000127685

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Jeżewo oraz gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Jeżewo, Jeżewo
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1)Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych.
  2)Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym.
  3)Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  4)Dokonywanie wypłat gotówkowych.
  5)Możliwość udzielania zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2011 jest to kwota 1.500.000 zł. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie.
  6)Lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT.
  7)Dokonywanie 3 dniowej lokaty weekendowej z rachunku bieżacego Gminy.
  8)Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach, generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
  umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
  zapewnienia wsparcia informatycznego w razie awarii programu.
  Zamawiający dopuszcza pobieranie przez Wykonawcę opłat za czytniki i karty.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
  instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej;
  sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych w formie papierowej oraz na żądanie w formie pliku elektronicznego w ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (możliwość dołączenia do wyciągów bankowych dokumentów źródłowych bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych;
  wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych;
  zmianę kart wzorów podpisów;
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu.
  5. Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach kwartalnych
  6. Zamawiający zastrzega możliwość:
  - wystąpienia o kredyt do innego banku,
  - dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków,
  7.W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie.
  Informacje dodatkowe:
  1.Realizacja poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
  2.Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w wskutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego;
  3.Możliwość prowadzenia operacji bankowych w dniu 24 grudnia każdego roku i ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego minimum do godziny 11:00;
  4.Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych;
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 898 268 złotych na sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg
  Zamawiający: Gmina Jeżewo, Jeżewo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Jeżewo w wysokości - do 898 268,00 zł na sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg.
  Okres kredytowania - 5 lat - tj. do 30.11.2014r.
  Okres karencji przy spłacie kredytu - do 31.12.2009r.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (wyliczony w sposób określony w ofercie), powiększony o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych.
  Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych według harmonogramu znajdującego się w formularzu cenowym - załącznik 3 do SIWZ.
  Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.
  Do celów obliczeniowych - wypłata środków nastąpi 15.06.2009 r.