Kogo reprezentuje osoba

Żołądź Kamila Otylia

w KRS

Kamila Otylia Żołądź

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kamila
Drugie imię:Otylia
Nazwisko:Żołądź
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Kołaczyce (Podkarpackie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaleta Michał Marcin, Kaleta Tomasz Władysław, Krajewski Jan, Krajewski Michał Stefan, Leśniak Leszek Maciej, Papciak Kazimierz Wacław, Reczek Urszula, Więcek Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Reczek Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Nowy Żmigród − KRS 0000366824
 2. Gminny Ogród Działkowy Piastowski Rój, Miejsce Piastowe − KRS 0000546601
 3. Nowe Podkarpacie Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000145249
 4. Stowarzyszenie Podkarpacki Dom Chleba, Jasło − KRS 0000247296
 5. Zakład Gospodarki Komunalnej W Kołaczycach Sp. Z O.O., Kołaczyce − KRS 0000106007

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kołaczycach, Kołaczyce − KRS 0000124786
 2. Fundusz Rozwoju 6 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000614241
 3. Gamrat S.A., Jasło − KRS 0000091367
 4. Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. Z O.O., Ustrzyki Dolne − KRS 0000637425
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000080708
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Ustrzyki Dolne − KRS 0000185271
 7. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-wdrożeniowe Ipochem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000089865
 8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Krośnie S.A., Iwonicz − KRS 0000109969
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Drogownictwa Dromax Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000117320
 10. Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-instalacyjnych Pro-bud, Jasło − KRS 0000110267
 11. Raf-bit Sp. Z O.O., Jedlicze − KRS 0000126711
 12. So-res Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000023029
 13. Spółdzielcza Wytwórnia Pieczywa Cukierniczego Kasztelanka W Bieczu, Korczyna − KRS 0000093176
 14. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000024449
 15. Trans-wiert Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000072977
 16. Transglimar Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000118769
 17. Wodociągi Dębickie Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000044893

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Budowa kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle”. Zakres i opis robót: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - wytyczenie kwatery w terenie -roboty ziemne: wykonanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu, formowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypów dla uzyskania tarasów kwatery -wykonanie alejek z kostki brukowej -wykonanie schodów żelbetowych, spoczników i barierek -wykonanie drogi asfaltowej wewnętrznej z korytami odpływowymi -wykonanie ujęcia i odprowadzenia wód opadowych -humusowanie i obsianie skarp pól grzebalnych -wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Część kwatery grzebalnej przeznaczonej na groby murowane należy wyposażyć w piwnice grobowe ( 2 kwaterowe). Przewiduje się wykonanie 20 sztuk piwnic grobowych 2 miejscowych.
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Na Górki w Kołaczycach.
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  Zamówienie obejmuje wykonanie zadania w następującym zakresie:
  a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  b) Odwodnienie korpusu drogowego (kanał z rur PEHD fi 300 mm– 117,4 m, przykanaliki z rur PVC fi 200 mm – 9,0 m, studnia rewizyjna fi 1000 mm – 1 szt., studzienki kanalizacyjne fi 400 mm – 5 szt., studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 3 szt.)
  c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne
  d) Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm
  e) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm
  f) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm
  g) Umocnienie zjazdów kruszywem łamanym gr. 15 cm
  h) Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm dwustronnie
  i) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
 3. : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu z terenu Gminy Kołaczyce.
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  1) Odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 250 ze zm.).
  2) Kompleksową obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy 17-go Stycznia w Kołaczycach (działka o nr ewid. 1129 – obręb Kołaczyce), oraz odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w PSZOK.
  3) Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1987 t.j. ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 250 ze zm), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2017/2018.
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1) Odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem rolniczym z odpowiednim osprzętem przystosowanym do odśnieżania bądź samochodem przystosowanym do odśnieżania - na drogach gminnych nadających się do użycia takiego sprzętu.
  2) Odśnieżanie chodników odśnieżarką bądź ciągnikiem przystosowanym do tego celu.
  3) Odśnieżanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników przy pomocy ciągnika z pługiem i lemieszem gumowym.
  4) Dostawa żużla paleniskowego, mieszanki piasku z solą i mieszanki żużla z piaskiem i solą - na potrzeby likwidacji śliskości w miejsca wskazane przez zamawiającego (strome podjazdy, zakręty itp.) oraz w określonych ilościach.
  5) W sytuacjach ekstremalnych (marznąca mżawka itp.) zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg wskazanych przez Zamawiającego.
  6) Zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg wskazanych przez Zamawiającego.
  7) Wywóz śniegu na Błonie w Kołaczycach - z placów, skrzyżowań, dróg i chodników w sytuacji uniemożliwiającej dalsze odśnieżanie tych miejsc.
 5. Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Nawsie Kołaczyckie przez potok Bieździada (Liczkówka).
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1.Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zadania: Budowa kładki dla pieszych o szerokości 2,80 m oraz długości całkowitej kładki: 12,50 m. Zakres robót obejmuje następujące etapy: 1) Wyłączenie z użytkowania istniejących ciągów pieszych 2) Demontaż istniejącego obiektu, z odwozem konstrukcji do miejsca składowania 3) Wytyczenie projektowanej kładki dla pieszych 4) Wykonanie lekkich ramownic stalowych o palach stalowych, wbijanych, stężonych oczepem stalowym 5) Wykonanie opierzenia ramownic przyczółków z płyt drogowych 6) Wykonanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego - adaptacja elementów stalowych pomostu zdemontowanej kładki pieszo-jezdnej przez rz. Wisłoka, będących w posiadaniu Inwestora 7) Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego 8) Wykonanie odcinków ciągów pieszych połączenia kładki z istniejącymi ciągami pieszymi 9) Wykonanie wyposażenia obiektu 10) Wykonanie remontu koryta potoku w obrębie kładki, w tym: a) Profilowanie koryta potoku b) wykonanie umocnień dna potoku c) wykonanie umocnień skarp potoku 11) Wykonanie robót wykończeniowo - porządkowych 12) Dopuszczenie kładki do użytkowania. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanową załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowywania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, wykonawca winien zgłosić ten fakt zamawiającemu przed terminem składania ofert. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania, 2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w siwz..
 6. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2015/2016.
  2. Szczegółowa specyfikacja techniczna usługi zawarta jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
  3. W na drogach gminnych i lokalnych zakres usługi wchodzi:
  1) Odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem rolniczym z odpowiednim osprzętem przystosowanym do odśnieżania bądź samochodem przystosowanym do odśnieżania - na drogach gminnych nadających się do użycia takiego sprzętu.
  2) Odśnieżanie chodników odśnieżarką bądź ciągnikiem przystosowanym do tego celu.
  3) Odśnieżanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników przy pomocy ciągnika z pługiem i lemieszem gumowym.
  4) Dostawa żużla paleniskowego, mieszanki piasku z solą i mieszanki żużla z piaskiem i solą - na potrzeby likwidacji śliskości w miejsca wskazane przez zamawiającego (strome podjazdy, zakręty itp.) oraz w określonych ilościach.
  5) W sytuacjach ekstremalnych (marznąca mżawka itp.) zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg wskazanych przez Zamawiającego.
  6) Zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg wskazanych przez Zamawiającego.
  7) Wywóz śniegu na Błonie w Kołaczycach - z placów, skrzyżowań, dróg i chodników w sytuacji uniemożliwiającej dalsze odśnieżanie tych miejsc.
  4. Od Wykonawcy usługi wymaga się:
  1) Gwarancji prowadzenia prac w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia,
  2) Dyspozycyjności i zapewnienia jak najkrótszego czasu organizacji pracy od czasu zaistnienia potrzeby realizacji usługi bądź powiadomienia,
  3) Ponadto, każdy oferent zobowiązany jest podać sposób jak najszybszego kontaktu (telefon, tel. komórkowy), wymienić posiadany sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymienić wykonane usługi o podobnym rodzaju ze wskazaniem zamawiającego (pkt.8, 9, 10 Formularza Ofertowego).

  5. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi gminne i lokalne stanowiące własność komunalną na terenie następujących miejscowości:
  A. Kołaczyce.
  B. Nawsie Kołaczyckie.
  C. Sowina.
  D. Bieździedza.
  E. Bieździadka.
  F. Lublica.
  G. Sieklówka.
  H. Krajowice.
  6. Harmonogram odśnieżania dla poszczególnych miejscowości, wskazujący konkretne drogi gminne wraz z zakresem kilometrów oraz określający kolejność odśnieżania konkretnych dróg stanowić będzie załącznik do umowy w przedmiocie niniejszego zamówienia.
  7. Dopuszcza się podzlecanie wykonania usługi w określonych miejscowościach lub ich częściach. Oferent w odpowiednim miejscu Formularza Ofertowego wskaże podwykonawcę i proponowany rejon powierzenia wykonania usługi.
  8. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytej staranności wykonywania usługi przez podwykonawcę.
  9. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi czy chodnika, Wykonawca usługi zobowiązany jest do przywrócenia jej do stanu pierwotnego.
  10. Za wszelkie ewentualnie wynikłe szkody związane z zimowym utrzymaniem dróg - w stosunku do dróg, jak i w stosunku do osób trzecich - pełną odpowiedzialność będzie ponosić Wykonawca
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  a) Odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r poz. 1399 późn. zm).
  b) Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy 17-go Stycznia w Kołaczycach (działka o nr ewid. 1129 - obręb Kołaczyce),
  c) Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r poz. 1399 z późn. zm.), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
  2) Wykonawca zobowiązuje się w ofercie wskazać regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będą przekazywane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Nie wskazanie instalacji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

  2. Zamówienie szczegółowo określono w załączniku nr 1 SIWZ
 8. Budowa kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle.
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę alejek z kostki brukowej z obrzeżami, budowę drogi wewnętrznej asfaltowej, budowę dwóch ciągów schodów żelbetowych ze spocznikami z kostki brukowej, budowę 2 szt. barierek metalowych wzdłuż ciągów schodów , montaż koryt odpływowych betonowych przy ciągu schodów oraz obsypanie skarp pól grzebalnych humusem i obsianie trawą. Szczegółowy zakres opisany został w przedmiarze robót (dokument pomocniczy do wyceny) 2. Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 9. Dostawa kruszyw na remont bieżący dróg na terenie Gminy Kołaczyce
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg.
  2. Zamówienie w wyżej określonym zakresie realizowane będzie w następujący sposób:
  A. Dostawa kruszyw wraz z remontem nawierzchni dróg polegającym na ręcznym wypełnieniu ubytków w nawierzchni żwirowej dróg - według zlecenia Zamawiającego.
  B. Dostawa kruszyw na pryzmę na wskazane drogi - według zlecenia Zamawiającego.
  3. Wszystkie dostawy realizowane będą na pisemne zlecenie Zamawiającego, określające miejsce, zakres i sposób realizacji (A lub B).
  4. W sytuacjach szczególnych Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia dostawy kruszyw wraz z mechanicznym rozścieleniem, przy czym rozliczenie nastąpi według cen obowiązujących dla dostawy kruszyw wraz z remontem nawierzchni (w sytuacjach szczególnych tylko na zlecenie Zamawiającego).
  5. Rozliczenie dostaw określonych w pkt. 2A i 2B nastąpi powykonawczo z wykorzystaniem cen jednostkowych użytych materiałów.
  6. Szczegółowy zakres dostawy określa załączona specyfikacja przedmiotu dostawy stanowiąca załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 10. Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ znajdujących się w Tarnowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
  Remont lokali mieszkalnych /pustostanów 1/ znajdujących się w Tarnowie przy: Żydowska 2/8, Żydowska 8/1, 3-go Maja 6/22, Żydowska 7/4, Mościckiego 197/2, Tuchowska 94/7, Brodzińskiego 23/3, Dębowa 1/8, Dębowa 1/11, Brodzińskiego 25/4, Krzyska 13a/2, Warzywna 9/17, Dąbrowskiego 18/5, Lwowska 61/75, Krupnicza 15/6, Bernardyńska 8/4a, Spytki 1A/16.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót(kosztorys ślepy) dla poszczególnych części.
 11. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Kołaczyce w sezonie zimowym 2014/2015.
  2. Szczegółowa specyfikacja techniczna usługi zawarta jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
  3. W na drogach gminnych i lokalnych zakres usługi wchodzi:
  1) Odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem rolniczym z odpowiednim osprzętem przystosowanym do odśnieżania bądź samochodem przystosowanym do odśnieżania - na drogach gminnych nadających się do użycia takiego sprzętu.
  2) Odśnieżanie chodników odśnieżarką bądź ciągnikiem przystosowanym do tego celu.
  3) Odśnieżanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników przy pomocy ciągnika z pługiem i lemieszem gumowym.
  4) Dostawa żużla paleniskowego, mieszanki piasku z solą i mieszanki żużla z piaskiem i solą - na potrzeby likwidacji śliskości w miejsca wskazane przez zamawiającego (strome podjazdy, zakręty itp.) oraz w określonych ilościach.
  5) W sytuacjach ekstremalnych (marznąca mżawka itp.) zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg wskazanych przez Zamawiającego.
  6) Zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg wskazanych przez Zamawiającego.
  7) Wywóz śniegu na Błonie w Kołaczycach - z placów, skrzyżowań, dróg i chodników w sytuacji uniemożliwiającej dalsze odśnieżanie tych miejsc.
  4. Od Wykonawcy usługi wymaga się:
  1) Gwarancji prowadzenia prac w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych we wszystkie dni tygodnia,
  2) Dyspozycyjności i zapewnienia jak najkrótszego czasu organizacji pracy od czasu zaistnienia potrzeby realizacji usługi bądź powiadomienia,
  3) Ponadto, każdy oferent zobowiązany jest podać sposób jak najszybszego kontaktu (telefon, tel. komórkowy), wymienić posiadany sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymienić wykonane usługi o podobnym rodzaju ze wskazaniem zamawiającego (pkt.8, 9, 10 Formularza Ofertowego).

  5. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi gminne i lokalne stanowiące własność komunalną na terenie następujących miejscowości:
  A. Kołaczyce.
  B. Nawsie Kołaczyckie.
  C. Sowina.
  D. Bieździedza.
  E. Bieździadka.
  F. Lublica.
  G. Sieklówka.
  H. Krajowice.
  6. Harmonogram odśnieżania dla poszczególnych miejscowości, wskazujący konkretne drogi gminne wraz z zakresem kilometrów oraz określający kolejność odśnieżania konkretnych dróg stanowić będzie załącznik do umowy w przedmiocie niniejszego zamówienia.
  7. Dopuszcza się podzlecanie wykonania usługi w określonych miejscowościach lub ich częściach. Oferent w odpowiednim miejscu Formularza Ofertowego wskaże podwykonawcę i proponowany rejon powierzenia wykonania usługi.
  8. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytej staranności wykonywania usługi przez podwykonawcę.
  9. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi czy chodnika, Wykonawca usługi zobowiązany jest do przywrócenia jej do stanu pierwotnego.
  10. Za wszelkie ewentualnie wynikłe szkody związane z zimowym utrzymaniem dróg - w stosunku do dróg, jak i w stosunku do osób trzecich - pełną odpowiedzialność będzie ponosić Wykonawca
 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. B. Wiejowskiego w Kołaczycach
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zadania:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. B. Wiejowskiego w Kołaczycach
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9,
  2. Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  3. Zakres zadania to wykonanie następujących robót:
  Kanalizacja rozdzielcza, grawitacyjna Ø200 mm - 52,0 m
  Kanalizacja rozdzielcza, grawitacyjna Ø160 mm - 28,5 m
  Kanał tłoczny Ø63 mm - 111,7 m
  Studnie rewizyjne z PCV - 6,0 szt.
  Kształtki kanalizacyjne z PCV - 14,0 szt.
  Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rury DN 150-250 mm - 25,0 m.
  Rury ochronne PE ciśnieniowe Ø110 mm - 25,0 m.
  Przepompownia ścieków z pompą DM 100(T) moc 0,9 kW. - 1 kpl
  Ogrodzenie przepompowni z siatki na słupkach stalowych - 20,0 m2.
  Zasilanie przepompowni ścieków kablem YAKY 4x35 wraz z montażem tablicy rozdzielczej z osprzętem.
  Roboty towarzyszące (próby, badania, sprawdzenia).
  Inne roboty określone w przedmiarze robót oraz roboty pomiarowe.
  Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja).

  4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
  5. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanową załącznik do SIWZ.
  6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowywania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, wykonawca winien zgłosić ten fakt zamawiającemu przed terminem składania ofert.
  7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  1) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,
  2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w siwz

Inne osoby dla Żołądź (43 osoby):