Kogo reprezentuje osoba

Żołądź Waldemar Mieczysław

w KRS

Waldemar Mieczysław Żołądź

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Drugie imię:Mieczysław
Nazwisko:Żołądź
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1966 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Waplewo Wielkie (Pomorskie)
Przetargi:39 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Balcerski Zdzisław Piotr, Dąbrowska Marta, Gajos Arkadiusz, Hrynkiewicz Anna Kazimiera, Hrynkiewicz Jerzy Tadeusz, Hrynkiewicz Zbigniew Stanisław, Hrynkiewicz Zofia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kudła Janusz Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bazalt Sp. Z O.O., Waplewo Wielkie − KRS 0000243467
 2. Marmed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000689326
 3. Pama House Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000650414
 4. Polska Flota Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000586273
 5. Stowarzyszenie Godna Szkoła W Sztumie, Sztum − KRS 0000010412

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elagat Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000405650
 2. Romb Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000411926

Powiązane przetargi (39 szt.):
 1. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Łąkowa - Żwirki i Wigury - Gdańska w Kwidzynie
  Zamawiający: Miasto Kwidzyn, Kwidzyn
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Łąkowa - Żwirki i Wigury - Gdańska w Kwidzynie. Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie układu urbanistycznego starego miasta w Kwidzynie, wpisanego do rejestru zabytków woj. pomorskiego pod numerem 107 decyzją z dnia 01.07.1959 r., oznaczonego jako stanowisko archeologiczne nr 34, AZP 25-46/42. Opracowanie zostało uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  Zakres robót branży drogowej obejmuje:
  wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym o średnicy koła 21m;
  przebudowę fragmentu ulicy Żwirki i Wigury na długości 257m,
  przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych,
  wykonanie nowych miejsc parkingowych,
  wykonanie chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej,
  zamknięcie stromego odcinka jezdni łączącego ul. Zamkowa Góra z ul. Żwirki i Wigury,
  przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Zamkowa Góra z ul. Żwirki i Wigury poprzez korektę promieni łuków dostosowując szerokość przejazdu do ruchu pojazdów.

  Zakres robót branży sanitarnej obejmuje:
  przebudowę dwóch odcinków istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami,
  zlikwidowanie dwóch wpustów deszczowych z przykanalikami i wykonanie dwóch nowych w miejscach wynikających z nowego ukształtowania jezdni,
  wymianę wpustu deszczowego zlokalizowanego na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury.

  Zakres robót branży energetycznej obejmuje przebudowę oświetlenia ulicznego włączonego do istniejącego oświetlenia ulicznego Miasta Kwidzyna.

  Istniejąca kanalizacja teletechniczna zostanie zabezpieczona rurą osłonową dwudzielną.
 2. Remont ulicy Przemysłowej w Małdytach
  Zamawiający: Urząd Gminy Małdyty, Małdyty
  Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych: nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, nawierzchni z kostki betonowej, rozbiórce krawężników oraz obrzeży betonowych, elementów projektowanych: montaż rur osłonowych - 162m, ułożenie kanalizacji deszczowej - 17m, montaż studni ściekowych - 4 szt, studnia rewizyjna - szt. 1, ustawienie krawężników wystających - 180m, ustawienie krawężników najazdowych - 520m, ustawienie obrzeży betonowych - 500 mb, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (warstwa ścieralna) gr. 5 cm - 1600 m2, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudową - 300,8 m2, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm - 454 m2, roboty wykończeniowe, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
 3. Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztum
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego obejmujące działania prewencyjne, odśnieżanie i likwidację śliskości, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, a w szczególności obejmuje: Dla zadania nr 1 - 17: - Odśnieżanie dróg powiatowych /wg wykazu/ oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni (minimum 4,5 m). Dla zadania nr 18: - Odśnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum /wg wykazu/, oraz ciągów pieszych na szerokości min. 1,5 m oraz parkingów i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych. - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum /wg wykazu/ na szerokości min. 4,5 m oraz ciągach pieszych, zatokach autobusowych w ciągu dróg powiatowych poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/ m2 wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsypywarki. Dla zadania nr 19: - Odśnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń /wg wykazu/, oraz ciągów pieszych na szerokości min. 1,0 m oraz parkingów i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych. - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń /wg wykazu/ na szerokości min. 4,5 m oraz ciągach pieszych, zatokach autobusowych w ciągu dróg powiatowych poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/ m2 wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsypywarki. Dla zadania nr 20 - 36: - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych zamiejskich /wg wykazu/ na szerokości min. 4,5 m oraz na zatokach autobusowych w ciągu tych dróg poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/ m2 wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsypywarki..
 4. Remont zjazdu z ulicy 17 Marca oraz częściowa wymiana nawierzchni chodników na kompleksach przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 1128, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie indywidualnego zjazdu z ulicy 17 Marca na kompleks przy ulicy Jagiellońskiej 16 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem na działkach nr 171,374 2, 272 obr. ewid. 14 jednostka ewid. Malbork zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 459 2014 z dn. 21.11.2014r. oraz częściowej wymiany istniejących nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, obrzeży trawnikowych i krawężników drogowych na działkach 374 2 i 165 2 obr. ewid. 14 jednostka ewid. Malbork. Zakres przedmiotu zamówienia Remont zjazdu określony w dokumentacji technicznej pn. Odtworzenie zjazdu indywidualnego z ulicy 17 Marca w Malborku na teren działki nr 374 2, obręb 14. odtworzenie nawierzchni z istniejącej płytki chodnikowej 30x30 oraz kamienia polnego. Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były według opracowanego projektu organizacji ruch na czas budowy zjazdu. Częściowa wymiana nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej z dwoma pasami kostki brukowej betonowej gr. 6 cm czerwonej na terenie kompleksu przy ulicy Jagiellońskiej 16, kostki brukowej betonowej behaton gr. 8 cm szarej na terenie kompleksu przy ulicy Jagiellońskiej 16, kostki brukowej betonowej gr. 6 cm czerwonej na terenie kompleksu przed budynkami 12 i 13 przy ulicy 17 Marca 20. Zamawiający, zgodnie z podstawą kosztorysową do pełnego wykonania robót, przekaże Wykonawcy poniższy materiał, krawężnik drogowy - 125,77 m, krawężnik łukowy drogowy - 6,12 m, obrzeże betonowe gr. 8 cm- 124,19 m, kostka betonowa behaton szara - 114,79 m2, masa zalewowa asfaltowa - 837,00 kg. Pozostałe materiały i urządzenia do prawidłowego wykonania robót dostarczone zostaną przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odebranie uszkodzonego materiału oraz za uszkodzenia materiału powstałe w trakcie wykonywania robót. Ponad to Wykonawca do odtworzenia chodnika z istniejącej płytki chodnikowej przy ulicy 17 Marca wykorzysta materiał z rozbiórki. Zamawiający przewidział, iż 0,48t kamienia polnego Wykonawca również odzyska z rozbiórki, pozostałą część zabezpieczy Wykonawca. Uwaga Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie w czynnym obiekcie. Prace na terenie kompleksu przy ulicy 17 Marca mogą się rozpocząć po dniu 27 kwietnia br. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają załączniki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zwana dalej STWiOR) - załącznik nr 8 do SIWZ, Przedmiary robót - załącznik 9 do SIWZ, Dokumentacja projektowa rysunkowa - załączniki nr 10 do SIWZ Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiąc załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności Przedmiar robót, Specyfikacje techniczne. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, nie może być krótszy niż 3 lat* od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek przez Strony, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. * chyba, że Wykonawca w ofercie wskaże 4 lata bądź 5 lat Jeżeli poszczególne wyroby budowlane są objęte gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora wyrobów. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty Wykonawcy. Jeżeli termin gwarancji na wyroby użyte do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadają gwarancje producenta na okres krótszy niż gwarancja Wykonawcy w ofercie, wówczas Wykonawca przejmuje gwarancję na te wyroby do czasu trwania gwarancji i rękojmi. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument pn. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. WIZJA LOKALNA. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. Wizja lokalna odbędzie się na telefoniczne zgłoszenie Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 godzin. Miejsce spotkania Biuro Przepustek Jednostka Wojskowa 1128, ulica 17 Marca 20, 82 - 200 Malbork W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie, którymi są p. Bogumiła CZYŻNIKIEWICZ tel. 261 536 705, p. Ewa ZIELIŃSKA - WÓJTOWICZ tel. 261 536 734 Dialog techniczny Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, oznacza to również określenie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy, a zastosowanie tego materiału wymaga pisemnej zgody Zamawiającego Przeliczenia waluty. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http www.nbp.pl home.aspx?f= Kursy kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A http www.nbp.pl home.aspx?c=ascx archa.ascx Wymagania organizacyjne Zamawiający umożliwia korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda do celów technologicznych i socjalnych) za odpłatnością na nw. warunkach wskazane przez Zamawiającego miejsca poboru mediów musi być olicznikowane na koszt Wykonawcy robót, wykonawca zawrze umowę na dostawę energii elektrycznej z wojskowym płatnikiem zużycia energii elektrycznej tj. Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8b w terminie 7 dni od zawarcia umowy, Wykonawca złoży zobowiązanie uregulowania kosztów za dostarczona wodę do celów technologicznych i socjalnych z wojskowym płatnikiem ww. mediów tj. JW 1128 w Malborku w dniu przekazania placu budowy, zapłata dla Wykonawcy za wykonaną umowę nastąpi po dokumentowaniu uregulowania należności za zużycie mediów. Zasady wstępu na obiekty chronione Jednostki Wojskowej 1128 i system przepustkowy Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, zobowiązany jest wystąpić o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego dla firm zewnętrznych realizujących zadania na terenie kompleksów JW 1128. onadto Wykonawcy realizujący prace na terenie lotniska wojskowego powinni przejść odpowiednie szkolenie z zasad FOD przed wydaniem przepustek. Do wykazu niezbędne są dane osób, które będą wykonywała prace tj. imię i nazwisko, nazwę i numer dowodu tożsamości, czasookres oraz miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, a także nazwę firmy (podwykonawcy). W przypadku pojazdów należy podać czasookres i miejsce wykonywanej pracy, markę pojazdu oraz numer rejestracyjny. W przypadku wywozu materiałów budowlanych, sprzętu, gruzu itp. z terenu JW 1128, kierownik budowy zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego zgłoszenia takiego faktu do Komendanta Ochrony w celu przygotowania przepustek materiałowych. Po zakończeniu inwestycji przepustki osobowe okresowe i samochodowe należy zdać do Sekcji Ochrony Fizycznej. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniającym cudzoziemców przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie w celu uzyskania akceptacji Służb Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wstępu osób na tereny Jednostki Wojskowej 1128 Malbork. Wymagania stawiane Wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po obiekcie wojskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę koordynującą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie wykonywania prac. Za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań konsekwencje ponosi wykonawca robót wraz z odpowiedzialnością materialną. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie własnych źródeł energii elektrycznej, dostaw wody do celów technologicznych i socjalnych przez Wykonawcę robót na własny koszt i staraniem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone
 5. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie
  Zamawiający: Miasto i Gmina Sztum, Sztum
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie. 2.Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 2.1. opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 2.2. przebudowę jezdni (nowa konstrukcja jezdni) wraz z korektą spadków podłużnych i poprzecznych, 2.3. przebudowę i budowę chodników, 2.4. przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych, 2.5. posianie trawy w miejscach niezagospodarowanych, 2.6. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wylotu, 2.7. wymianę istniejących opraw oświetlenia drogowego ulicy Wojciechowskiego wraz z wymianą przewodów zasilających oraz montażem napowietrznych zabezpieczeń. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają dokumentacje projektowe, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza. Materiał rozbiórkowy betonowy stanowić będzie własność Zamawiającego. Zostanie w całości lub po skruszeniu odebrany przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z przyszłym Wykonawcą. Materiał rozbiórkowy inny niż betonowy po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie z zapisami STWiORB. 4.Zamawiający informuje, że przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. 5. UWAGA: Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność utrzymania ruchu pieszego oraz dojścia do posesji objętych zakresem robót. 6. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne
 6. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części: Część I - Wykonanie remontu cząstkowego z wymianą podbudowy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tj. powiatów: gdańskiego i nowodworskiego, Część II - Wykonanie remontu cząstkowego z wymianą podbudowy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tj. powiatów: starogardzkiego i tczewskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej z wymianą podbudowy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części:
  - Część I - Wykonanie remontu cząstkowego z wymianą podbudowy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tj. powiatów: gdańskiego i nowodworskiego,
  - Część II - Wykonanie remontu cząstkowego z wymianą podbudowy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tj. powiatów: starogardzkiego i tczewskiego.
  Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych w technologii z wymianą podbudowy.

  Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do dnia 30.10.2015 r. lub do czasu wyczerpania przewidzianego zakresu robót, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy (dotyczy obu części).

  Okres rękojmi tożsamy z okresem gwarancji zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy (dotyczy obu części
 7. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym i asfaltem lanym dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym i asfaltem lanym dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części-zadania:
  1) Część I - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie tj. powiatów bytowskiego i słupskiego w podziale na zadania:
  - Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  - Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  2) Część II - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach tj. powiatów chojnickiego i człuchowskiego w podziale na zadania:
  - Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  - Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  3) Część III - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tj. powiatów gdańskiego i nowodworskiego w podziale na zadania:
  - Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  - Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  4) Część IV - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach tj. powiatów kartuskiego i kościerskiego w podziale na zadania:
  - Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  - Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  5) Część V - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku tj. powiatów lęborskiego i słupskiego w podziale na zadania:
  Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  6) Część VI - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku tj. powiatów puckiego i wejherowskiego w podziale na zadania:
  Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  7) Część VII - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tj. powiatów starogardzkiego i tczewskiego w podziale na zadania:
  Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.
  8) Część VIII - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie tj. powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego w podziale na zadania:
  Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym,
  Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym.

  Konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych w technologii betonem asfaltowym i asfaltem lanym.
 8. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2015 - 2017)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Olsztyn
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2015 - 2017), w technologiach i ilościach łącznie dla wszystkich części: - emulsja i grysy, grub. w-wy 5 cm - 72.450 m2 - masa na gorąco z otaczarki, grub. w-wy 4 cm - 16.200 m2 - masa na gorąco z recyklera, grub. w-wy 4 cm - 11.250 m2 - masa na gorąco z otaczarki grub. 2x4 cm + wyrównanie masą grub. 8 cm - 7.575 m2 - naprawa spękań zalewą asfaltową, głęb. do 25 mm - 27.000 m2 Podział zamówienia na 6 części: Część 1 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 504, 505 Część 2 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 506, 509 Część 3 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 507, 510, 512 Część 4 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 526, 527 Część 5 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 519, 528, 593 Część 6 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 530, 531 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - Rozdział IV SIWZ
 9. Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2015 roku.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztum
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego obejmujące działania prewencyjne, odśnieżanie i likwidację śliskości, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, a w szczególności obejmuje: Dla zadania nr 1 - 17: - Odśnieżanie dróg powiatowych /wg wykazu/ oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni (minimum 4,5 m). Dla zadania nr 18: - Odśnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum /wg wykazu/, oraz ciągów pieszych na szerokości min. 1,5 m oraz parkingów i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych. - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum /wg wykazu/ na szerokości min. 4,5 m oraz ciągach pieszych, zatokach autobusowych w ciągu dróg powiatowych poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/ m2 wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsypywarki. Dla zadania nr 19 - 35: - Likwidacja śliskości na drogach powiatowych zamiejskich /wg wykazu/ na szerokości min. 4,5 m oraz na zatokach autobusowych w ciągu tych dróg poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/ m2 wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsypywarki.
 10. Remont drogi w miejscowości Międzychód
  Zamawiający: Gmina Zalewo, Zalewo
  1. Zamówienie publiczne dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej, a mianowicie:
  - rozbiórce nawierzchni z brukowca ( powierzchnia 1057,7 m2 ), - wykonanie koryta pod nową drogę ( powierzchnia 1410,7 m2 ), - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej ( powierzchnia 1410,7 m2), - uzupełnienie chodnika ( 2 m2).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych. Wymieniony w pkt. 1) zakres robót stanowi I etap całości projektu pn. Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Międzychód. Przedmiotem niniejszego zamówienia są jedynie roboty budowlane, wskazane pkt. 1.
 11. Wykonanie zamówienia uzupełniającego na zadaniu pn. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Sztum, Sztum
  Przedmiotem zamówienia jest: a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o powierzchni od 1,5 m2 do 20 m2 o grubości 4 cm - łączna powierzchnia 55 m2. b) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o powierzchni od 20 m2 o grubości 4 cm - łączna powierzchnia 130 m2.
 12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krasna Łąka-Olszówka
  Zamawiający: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich, Mikołajki Pomorskie
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej na odcinku Krasna Łąka-Olszówka o długości 560 m i wykonaniu zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne na działce nr 240, obręb geodezyjny Krasna Łąka.
  Projektowane roboty obejmują:
  - roboty ziemne i przygotowawcze w celu przygotowania podbudowy drogi projektowanej,
  - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w postaci podbudowy sztywnej i nawierzchni i z betonu asfaltowego,
  - wykonanie nawierzchni poboczy o szerokości 0,5 m,
  - wykonanie rowów odwadniających,
  - wykonanie oznakowania pionowego,,
  - wykonanie przepustów pod zjazdami,
  - wykonanie odwodnienia,
 13. Remont drogi dz. nr 98, nr 107, nr 108 i nr 119 obręb Królewo
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Pole, Stare Pole
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi dz. nr 98, nr 107, nr 108 i nr 119 obręb Królewo.

  Rodzaj i ogólny zakres wykonywanych robót :

  1) roboty przygotowawcze tj. wycinka krzewów, rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowca, rozbiórka nawierzchni z płyt , rozbiórka chodnika z kostki betonowej, obrzeży i krawężników,
  2) roboty ziemne tj. wykonanie wykopów, zdjęcie humusu, wykonanie nasypów itp.,
  3) odwodnienie korpusu drogowego tj. regulacja studzienek,
  4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej,
  6) montaż krawężników betonowych i obrzeży,
  7) zakup i montaż znaków drogowych,
  8) usunięcie kolizji z oświetleniem terenu tj. układanie kabli i uziomów, pomiary instalacji uziemiającej, demontaż przewodów linii napowietrznej.

  Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ:
  - projektem branży drogowej - załącznik nr 9,
  - projektem branży elektroenergetycznej - załącznik nr 10,
  - przedmiarem - załącznik nr 11,
  - STWIOR - załącznik nr 12.
 14. Wykonanie robót dodatkowych przy modernizacji nawierzchni drogi na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
  Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zgodnie z protokołem typowania i zasadności wykonania robót dodatkowych z dnia 18.07.2014r.
 15. Modernizacja nawierzchni drogi na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji nawierzchni wskazanych odcinków dróg na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 4/2 i 4/10 w obrębie 1 Dzierzgoń. Remont przedmiotowych dróg, winien być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania funkcji komunikacyjnych, zgodnych z obowiązującymi standardami i przepisami.
  W ujęciu ogólnym na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót, w następującym zakresie:
  - Wykonanie na długości 499,0m i szerokości 3,5m, nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (bez szwa) wraz z wykonaniem zjazdów do posesji i odpowiednim poszerzeniem łuków drogi, o łącznej powierzchni 2.015,25m2. Wymagane docelowe grubości po zagęszczeniu: warstwa wyrównawcza z tłucznia - 3cm, warstwa wiążąca asfaltowa - 4cm, warstwa ścieralna asfaltowa - 4cm. Pomiędzy kolejnymi warstwami, wymagane zastosowanie warstwy szczepnej - emulsja asfaltowa.
  - Oczyszczenie poboczy i utwardzenie ich warstwą żwirową, o łącznej powierzchni 998,0m2, przy docelowej grubości po zagęszczeniu żwiru - 10cm.
  - Zainstalowanie 4-ch znaków drogowych - pionowych.
 16. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Pasłęk - Rzędy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Olsztyn
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 na odc. Pasłęk - Rzędy. Budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w pasie drogi wojewódzkiej nr 527 Pasłęk - Rzędy od km 31+957 do km 32+420, wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie zjazdów publicznych w km 32+237 i 32+408
 17. Budowa jezdni i chodnika w ul. Cichej i przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie jezdni i chodnika w ul. Cichej o długości 0,183 km w Pasłęku i przebudowie ul. Przemysłowej, długości o łącznie 0,209 km w Pasłęku.
 18. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum
  Zamawiający: Miasto i Gmina Sztum, Sztum
  1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie bieżących remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum w następującym zakresie: - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o powierzchni do 1,5 m2 o grubości 4 cm łącznie 1200 m2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o powierzchni od 1,5 m2 do 20 m2 o grubości 4 cm łącznie 1150 m2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową o powierzchni od 20 m2 o grubości 4 cm łączenie 100 m2 2. Szczegółowy zakres prac wykazany w przedmiarze robót i projekcie umowy..
 19. Dokończenie budowy ul. Smodlibowskiej w Kwidzynie
  Zamawiający: Miasto Kwidzyn, Kwidzyn
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Dokończenie budowy ul. Smodlibowskiej w Kwidzynie. Zakres robót obejmuje dokończenie budowy pasa drogowego włączenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Sybiraków w ulicę Owczą na dz. Nr 243/22, 243/21, 20/37 i 91/3 przy ulicy Smodlibowskiej w Kwidzynie. W ramach ww. robót należy wykonać: a) drogę wewnętrzną główną o szerokości 6,0 m i długości ok. 81,2 m na podbudowie z nawierzchnią z betonu asfaltowego, b) chodnik o szerokości 1,5 m i o łącznej długości ok. 22,5 m przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie progu wjazdowego z drogi w odpowiednich miejscach oraz ze względu na linie rozgraniczające (pas o łącznej szerokości ok. 8 m) chodnik o szerokości 1,25 m i o łącznej długości ok. 51,80 m; nawierzchnia z kostki betonowej. c) ścieżkę rowerową o szerokości 1,5 i łącznej długości ok. 22,90 m z nawierzchnią z kostki betonowej
 20. Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2014 roku.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztum
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w ilości 3000 m2, - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 400 t, - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 200 t. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Ogólnej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót- Załącznik A do SIWZ 3. Wykaz dróg ujętych do remontu przedstawiono w Załączniku D do SIWZ.
 21. Utwardzenie odcinków dróg na terenie gminy Tczew
  Zamawiający: Gmina Tczew, Tczew
 22. Remont elementów infrastruktury komunikacyjnej w miejscowości Jasna, gmina Dzierzgoń, w ramach realizacji zadania pn. Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
 23. Przebudowa drogi w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 11, 13, 15 przejętej od ANR - od drogi powiatowej ( ul. Grunwaldzka) w kierunku hotelu PODR - I etap - 169 mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Pole, Stare Pole
 24. Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
 25. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie RDW w Elblągu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Olsztyn
 26. Modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Stary Targ-Nowy Targ dz. Nr 344/3 obr. Stary Targ
  Zamawiający: Wójt Gminy Stary Targ, Stary Targ
 27. Remont ulicy Łącznej w Dzierzgoniu
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
 28. Modernizacja drogi dojazdowej do pól i siedlisk ludzkich na trasie Ankamaty-Jeziorno, gmina Dzierzgoń
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
 29. Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie
  Zamawiający: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich, Mikołajki Pomorskie
 30. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 515 (ul. Odrodzenia) na parking przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
 31. Budowa chodnika w Gardei
  Zamawiający: Gmina Gardeja, Gardeja
 32. przebudowa odcinka drogi Waćmierek - Waćmierz - Brzuśce
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
 33. Remont drogi powiatowej nr 2907G Królewo - Klecie - Krzyżanowo na odcinku przez miejscowość Klecie oraz remont drogi powiatowej nr 2912G Złotowo - Szropy na odcinku od Złotowa do granicy powiatu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku, Malbork
 34. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu betonu asfaltowego z otaczarki na terenie RDW w Sztumie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, Sztum
 35. Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Sztum, Sztum
 36. Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2013 roku.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztum
 37. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu betonu asfaltowego i z wymianą warstw podbudowy na sieci dróg wojewódzkich RDW Starogard Gdański w roku 2013.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański
 38. Przebudowa układu drogowego i uzbrojenia ul. Słoneczna w Starym Polu - etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Pole, Stare Pole
 39. Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Kwidzyn

Inne osoby dla Żołądź (43 osoby):