Kogo reprezentuje osoba

Żychlińska Alicja Józefa

w KRS

Alicja Józefa Żychlińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alicja
Drugie imię:Józefa
Nazwisko:Żychlińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieśniarski Krzysztof Andrzej, Grymuła Zdzisław Józef, Kępczyński Marian Stanisław, Marjański Leszek Jan, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szyszkowski Robert Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczęsny Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości W Radomiu, Radom − KRS 0000077783
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 2. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541
 3. Klub Sportowy Start, Radom − KRS 0000217374

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa rewitalizacja terenów rekreacyjnych w dzielnicy Michałów w Radomiu o pow. całkowitej ok. 3,7 ha. Obszar objęty zamówieniem jest w całości przeznaczony pod ogólnie dostępną zieleń parkową z funkcją rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców.
 2. termomodernizacja budynku mieszkalnego bloku I DPS Krzyżanowice
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Iłża
  „Termomodernizacja budynku mieszkalnego bloku I DPS Krzyżanowice”.
  Prace obejmują:
   Roboty przygotowawcze
   Roboty dociepleniowe
   Wymiana okien i drzwi
   Roboty towarzyszące:
  * remont balkonów,
  * wymiana rynien,
  * remont tarasu,
  * remont kominów,
  * malowanie stolarki okiennej drewnianej istniejącej,
  * remont instalacji odgromowej po wykonaniu docieplenia,
  * naprawa i przełożenie opaski z kostki betonowej,
  * rusztowania i roboty porządkowe
  Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót
  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki: specyfikacja techniczna (ST) załączniki Nr 1, dokumentacja projektowa załącznik Nr 1.1, przedmiar załącznik nr 1.2 ( należy doliczyć malowanie istniejącej stolarki okiennej drewnianej, audyt energetyczny załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Przebudowa drogi gminnej w Jedlance II ETAP
  Zamawiający: Gmina Jedlińsk, Jedlińsk
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi gminnej w Jedlance II ETAP ’’, obejmuje roboty w szczególności:

  I. I. Roboty przygotowawcze
  -Roboty pomiarowe
  - Ścinanie drzew o średnicy do 15cm oraz o średnicy 16cm – 55cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny,
  - zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej z odwozem poza teren budowy,
  - zdjęcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej ze zmagazynowaniem w obrębie budowy,
  II. Roboty ziemne
  - wykonanie koryta pod konstrukcję ścieżki pieszo – rowerowej z przewozem gruntu w obrębie budowy,
  - wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z wykopu,
  - Wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu.
  III. Podbudowa
  -Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów,
  -Warstwa podbudowy gr. 15 cm zjazdy indywidualne,
  - Podbudowa pod ścieżkę pieszo – rowerową z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 10cm.
  IV. Nawierzchnia
  - Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm.

  V. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  - Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, linie przerywane (P-2a),
  - Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, strzałki i inne symbole (P-23),
  - Ustawienie słupków do znaków,
  - Zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-24 z grupy małych, folia odblaskowa I typu,
  - Zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu C z grupy mini, folia odblaskowa I typu.
  VI. Elementy ulic
  - Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej (część przeznaczona dla pieszych ) z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, czerwonej o gub. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej o grub. 3cm,
  - Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej (część przeznaczona dla rowerzystów ) z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, szarej o grub. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej o grub. 3cm,
  - Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej.
  VII. Zieleń drogowa
  - Wykonanie trawników (pomiędzy poboczem a ścieżką pieszo – rowerową) z wykorzystaniem ziemi urodzajnej zgromadzonej na budowie,
  - Przesadzenie sadzonek drzew w nową lokalizację.
  VIII. Inne roboty
  - Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i studzienek telefonicznych.


  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.

  UWAGA:
  Załączony do SIWZ projekt budowlany i specyfikacje techniczne obejmują całość zadania łącznie z przebudową nawierzchni drogi asfaltowej (ETAP I i II), zaś przedmiotem niniejszego postępowania i przedmiotem wykonania jest ETAP II obejmujący zakres wskazany w przedmiarze robót do SIWZ, którego celem jest powstanie ścieżki pieszo rowerowej z kostki betonowej z poboczem i zjazdami. Stąd dokumentacją techniczną należy posiłkować się jedynie w zakresie realizacji ETAPU II.
  ETAP I wykonany został w 2014r.

  Uwaga !
  Zgodnie z Art. 83f Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 t.j.)[Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]
  1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
  1) 28 krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3) 29 drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.  Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.

  Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów.

  Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa).
 4. Roboty budowlane w siedzibie Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wzmocnienie ścian poprzecznych w miejscu pionowego pęknięcia Sposób wzmocnienia przykładowo podano z zastosowaniem systemu Brutt Technologies. Możliwe jest zastosowanie innego systemu o równoważnych właściwościach. W miejscu pęknięcia tj. na całej wysokości ściany, po obu stronach ściany, należy wyfrezować szczeliny poziome. Rozstaw pomiędzy szczelinami od 30 cm do 45 cm (5 - 6 warstw cegieł). Najlepiej aby szczeliny wyfrezowane były w spoinach, lecz możliwe jest frezowanie w cegłach. Głębokość wyfrezowanych szczelin dla przyjętych prętów wzmacniających o średnicy 6 mm wynosi 35 mm (licząc od powierzchni cegły a nie tynku). Wysokość szczeliny 10 mm. Długość zakotwienia po obu stronach pęknięcia min. 50 cm. Jeżeli pęknięcie wzmacnianej ściany poprzecznej jest w odległości mniejszej od 50 cm od narożnika należy pręty wkleić w otwory wywiercone w ścianie podłużnej budynku na głębokość brakującą do wymiaru 50 cm od pęknięcia. Technologia wykonania Wyfrezowane szczeliny należy wyczyścić sprężonym powietrzem i przepłukać wodą. Przygotować pręty Brutt Saver Profile średnicy 6 mm o długości min. 100 cm. Używając pistoletu iniekcyjnego z płaską końcówką umieścić w tylnej części szczeliny wałek zaprawy Brutt Saver Powder o grubości około 1 cm. W szczelinie zamontować Brutt Saver Profile zatapiając je we wcześniej położonej zaprawie (w razie potrzeby profil miejscowo docisnąć drewnianymi klinami). Na zamontowane profile wprowadzić pistoletem kolejną warstwę zaprawy systemowej i przy pomocy szpachelki do fugowania wyrównać ją tak, aby szczelnie przylegała do ścianek szczeliny i zakrywała pręt. Po związaniu zaprawy usunąć drewniane kliny a pozostałą część szczeliny wypełnić zaprawą murarską cementowo- wapienną podobną do zastosowanej w naprawianym murze. Pręty Brutt Profile ze stali nierdzewnej BS6744. 6.2. Wzmocnienie ściany podłużnej budynku W poziomie stropu nad piwnicami zalecam wykonanie ściągu z pręta Ø22mm ze stali gładkiej St3S, przechodzącego wzdłuż ściany zewnętrznej od strony południowo wschodniej. Na końcach pręta przewidziano mocowanie w ścianach poprzecznych. Od strony południowo -zachodniej w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 1. (wiatrołap) a pomieszczeniem 11. (sala wykładowa) Od strony południowo wschodniej przewidziano mocowanie w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 32. (pokój socjalny) a pomieszczeniem 34. (lokal gastronomiczny). Po przepuszczeniu przez w/w ściany poprzeczne końcówki prętów przełożyć przez otwory w blachach o wym. 12×12 cm i grubości 8mm i zaspawać. Pręt ściągu zastępujący wieniec należy przyspawać obustronnymi spoinami pachwinowymi g = 7 mm do wierzchu półek dwuteowych belek podciągów możliwie blisko ściany. Łączenie poszczególnych odcinków proponowanego ściągu przez spawanie prętów. Możliwe jest spawanie prętów doczołowe spoiną" v" po odpowiednim ukształtowaniu końcówek lub łączenie prętów doczołowe i spawanie pachwinowe obustronnych nakładek z prętów Ø16 o długości 20 cm. Po założeniu pręt ściągu należy obetonować. Wierzch betonu dostosować do wierzchu podkładu pod posadzkę. Otwory wywiercone w ścianach poprzecznych dla przepuszczenia pręta po zakończeniu montażu należy wypełnić zaprawą cementową. Zalecam użycie zaprawy takiej samej jak dla wklejania prętów w miejscach zarysowań ścian poprzecznych np. Brutt Saver Powder. Podobne ściągi, częściowo zastępujące wieńce, można zastosować wzdłuż ścian poprzecznych budynku w miejscach oparcia belek stropu Kleina spawając pręt do górnych półek belek stropowych. 6.3. Wzmocnienia fundamentowania ściany podłużnej, zewnętrznej Posadzka piwnic w pomieszczeniach przylegających do zewnętrznej ściany po stronie południowo wschodniej budynku od ulicy Śniadeckich powinna być wykonana jako płyta żelbetowa. Na gruncie jako podkład wyrównawczy należy ułożyć warstwę betonu klasy C 12/15 o grubości 5-8 cm. Po ułożeniu podkładu należy wykonać w ścianie przeponę izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji. Zalecam wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian metodą iniekcji krystalicznej opatentowanej przez dr Wojciecha Nawrota. Iniekcja krystaliczna nadaje się do nawet bardzo zawilgoconych murów i nie wymaga ich suszenia przed wykonaniem iniekcji. Na podkładzie należy wykonać izolację poziomą z grubej folii izolacyjnej klejonej lub zgrzewanej na zakładach. Następną warstwę stanowi płyta żelbetowa o grubości 15 cm z betonu klasy C 25/30. Zbrojenie stalą żebrowaną klasy A-III , (34GS). Płyta ma zbrojenie górne z siatki prętów w obu kierunkach. Przyjęto pręty prostopadłe do ściany podłużnej, zewnętrznej Ø8 w rozstawie co 20 cm. Pręty rozdzielcze Ø6 lub Ø8 co 20 cm Połączenie płyty ze ścianami powinno polegać na nawierceniu w ścianach otworów o głębokości większej lub równej 15 cm i wbiciu lub wklejeniu w otwory prętów Ø12 o długości 75 cm. Rozstaw otworów taki jak prętów w zbrojeniu płyty 20 cm. Pręty osadzone w ścianie należy połączyć z prętami zbrojenia płyty. Takie wykonanie płyty żelbetowej w posadzce dotyczy remontowanych pomieszczeń 0-25, 0-28, a także pomieszczeń 0-10, 0-11, 0-21 przy planowaniu ich remontów. Można takie wzmocnienie i stabilizację fundamentów zastosować we wszystkich piwnicach podczas ich remontu stosując kotwienie siatki prętów płyty żelbetowej we wszystkich ścianach wokół każdej piwnicy. Poziom wierzchu płyty żelbetowej wykonywanej w tych pomieszczeniach należy dopasować do projektowanego poziomu podłóg (biorąc pod uwagę wszystkie warstwy podłogowe). Orientacyjne zestawienie stali 34GS dla płyty przy ścianie frontowej budynku Pręty prostopadłe do ściany dł. 6,3 m, 165 szt. Masa stali Ø8 6,3×165×0,395 = 410,6 kg Pręty rozdzielcze równoległe dł. łączna 33 m, 32 szt. Masa stali Ø8 33×32 ×0,395 = 417,12 kg Pręty mocowane w ścianie dł. 0,75 m, 522 szt. Masa stali Ø12 0,75×522×0,888 = 347,65 kg Pręty na podpórki siatki dł. 0,64 m , 160 szt. Masa stali Ø8 0, 64×150×0,395 =37,92 kg Łączna masa stali AIII (34GS) - 1213,29 kg Orientacyjna ilość betonu kl.C12/15 205 m2×0,06 m = 12,3 m3 Orientacyjna ilość betonu kl.C25/30 205 m2×0,15 m = 30,75 m3
 5. Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Mirów
  Zamawiający: Gmina Mirów, Mirów
  Przedmiot zamówienia udzielany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i podzielony jest na dwie części: Część I – „Termomodernizacja budynków publicznych w gminie Mirów” obejmującą budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbijowie Małym (dz. nr ewid. 168) oraz Świetlicy Wiejskiej ze Strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym (dz. nr ewid. 213) oraz Część II – „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Mirów” w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbijowie Małym (dz. nr ewid. 168) oraz Świetlicy Wiejskiej ze Strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym (dz. nr ewid. 213). 1. CZĘŚĆ I: Termomodernizacja budynków publicznych w gminie Mirów 1.1.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1)Wykonania dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania, i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu przygotowany przez Zamawiającego program funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny, 2)uzyskania akceptacji, dokumentacji projektowej i rozwiązań technicznych przez Zamawiającego, 3)zapewnieniu obsługi geodezyjnej inwestycji, 4)zgłoszenia do odbiorów urządzeń przez UDT jeśli będą wymagane, 5)wykonaniu badań geotechnicznych jeśli będą niezbędne do realizacji zamówienia. 6)uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych/zgłoszeń, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej, lub też wykonanie projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń, 7)opracowaniu dokumentacji powykonawczej, 8)przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 1.2.W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbijowie Małym - wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową polegających w szczególności na: 1)montażu pompy ciepła powietrze/woda na zewnątrz budynku o mocy 112 kW, 2)wykonaniu fundamentu pod pompę ciepła, 3)wykonaniu zapraw i przebić w miejscu prowadzenia instalacji, 4)dostosowanie istniejącej instalacji c.o. do pracy z pompą ciepła, 5)wymianie istniejących grzejników płytowych z dostosowaniem do zasilania czynnikiem grzewczym o temp. 55°/45° (zdemontowane grzejniki należy przekazać Zamawiającemu), 6)dociepleniu ścian zewnętrznych, ściany na gruncie (ściana piwnic), odtworzenie izolacji pionowej ściany na gruncie (ściana piwnic) stropu wewnętrznego zgodnie wytycznymi audytu energetycznego, 7)Cokół budynku należy wykonać z tynku dekoracyjnego natomiast pozostałe ściany zewnętrzne z tynku silikonowego, 8)wymianie stolarki okiennej (stolarka okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowalne) i drzwiowej zgodnie wytycznymi audytu energetycznego, 9)wymianie istniejącego orynnowania i rur spustowych PCV na nowe wykonane ze stali w kolorze pokrycia dachowego oraz wykonaniu pasa nadrynnowego, 10)demontażu istniejącej podbitki oraz wykonaniu nowej z blachy stalowej w kolorze pokrycia dachowego, 11)wykonaniu parapetów zewnętrznych z blachy stalowej w kolorze pokrycia dachowego oraz demontaż i ponowny montaż parapetów wewnętrznych, 12)demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej oraz ponowny montaż w rurze osłonowej (rura do instalacji odgromowych) schowanych w ociepleniu. 13)wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi do kotłowni. 14)pomalowaniu kominów farbą elewacyjną wraz z wymianą kratek wentylacyjnych, 15)Otynkowaniu słupów schodów zewnętrznych oraz powierzchni bocznych, 16)Wymiana obróbek blacharskich kominów. 1.3.W Świetlicy Wiejskiej ze Strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym - wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową polegających w szczególności na: a)montażu pompy ciepła gruntowej woda/glikol o mocy 29 kW, b)wykonaniu zapraw i przebić w miejscu prowadzenia instalacji, c)dostosowanie istniejącej instalacji c.o. do pracy z pompą ciepła, d)wymianie istniejących grzejników płytowych z dostosowaniem do zasilania czynnikiem grzewczym o temp. 55°/45°, 2.CZĘŚĆ II: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Mirów 2.1.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1)Wykonania dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania, i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o przygotowany przez Zamawiającego program funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny, 2)uzyskania akceptacji, dokumentacji projektowej i rozwiązań technicznych przez Zamawiającego, 3)zapewnieniu obsługi geodezyjnej inwestycji, 4)wykonie badań geotechnicznych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła, 5)uzyskania, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych/zgłoszeń, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej, lub też wykonanie projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń, 6)opracowaniu dokumentacji powykonawczej, 7)przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 2.2.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym - wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową polegających w szczególności na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,9 kWp włączonej do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na niezależnej konstrukcji w formie zadaszenia. 2.3.Świetlica Wiejska ze Strażnicą OSP w Bieszkowie Górnym - wykonaniu robót polegających w szczególności na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 35,97 kWp włączonej do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na niezależnej konstrukcji w formie zadaszenia. 3.Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanej części. 4.W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt ekologiczny, jak i gotowość do eksploatacji został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach: - Programie funkcjonalno-użytkowym – załącznik nr 10, - Audycie energetycznym – załącznik nr 11. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi o parametrach nie gorszych niż wskazane 7.Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia polegających na wykonywaniu prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w §17 projektu umowy stanowiący załącznik nr 9A, 9B do SIWZ
 6. Budowa przedszkola w miejscowości Krasne-etap II
  Zamawiający: Gmina Krasne, Krasne
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie etapu II budowy przedszkola 8 – mio oddziałowego w Krasnem na działkach o nr ew. 1174/59 i 1174/61. Budowa realizowana jest w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę Nr 125.12.2012 z dnia 2012.10.24. Obecny stan obiektu stan surowy otwarty.

  Podstawowe dane charakterystyczne obiektu :
  - powierzchnia zabudowy 965 m²
  - Powierzchnia wszystkich pomieszczeń 1635 m²
  - powierzchnia całkowita 1930 m²
  - powierzchnia użytkowa 1575 m²
  - kubatura 8209 m³
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1.1.roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu stanu wykończeniowego, w tym:
  a)roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, infrastruktura techniczna, parkingi, ogrodzenie :
  •strop nad piętrem (tynk cem – wap , paroizolację, ocieplenie wełnę mineralną, izolację z foli, szlichtę cementową)
  •ściany zewnętrzne (styropian przyklejony i zmocowany kołkami rozporowymi do ściany na listwie początkowej aluminiowej, siatka zatapiana w kleju, tynk cienkowarstwowy, wykończenie metodą lekką mokrą)
  •ściany wewnętrzne (tynk cem – wap. Glazura, lamperia)
  •podłoga w poz + 0,00 komunikacja (gres na zaprawie klejowej, gładź cementowa, styropian, folia P.E.)
  •podłoga biur i salach zajęć (wykładzina PCV, gładź cementowa, folia P.E., styropian)
  •posadzka w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych (gres na zaprawie klejonej, gładź cementowa, folia P.E., styropian)
  •posadzka na klatkach schodowych (gres antypoślizgowy na zaprawie klejowej, balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej)
  •windy (jedna pasażerska przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwie towarowe)
  •instalacje c. o i wentylacyjne (instalacja centralnego ogrzewania pompowa, zamknięta, z rozdziałem dolnym; ogrzewanie podłogowe w salach zajęć, pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni toaletach przyziemia; wentylacja pomieszczeń realizowana będzie przez centralę wentylacyjną kanałami wentylacyjnymi).
  •instalacja wodociągowa (wykonana z rur ocynkowanych, polipropylenowych, rury ciepłej wody izolowane; ciepła woda dostarczana z dwóch pieców kondensacyjnych gazowych oraz paneli solarnych)
  •ścieki sanitarne (ścieki socjalno – bytowe odprowadzone kolektorami do sieci kanalizacyjnej gminnej; ścieki z zaplecza kuchenno – gospodarczego odprowadzone kolektorem do separatora i kanalizacji sanitarnej)
  •instalacja wewnętrzna gazu (instalacja z rur czarnych, zasilająca odbiorniki w kotłowni – 2 sztuki kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania pracujące w układzie kaskadowym, z kolektorami spalinowymi włączonymi do ciągu kominowego)
  •instalacje elektryczne i teletechniczne (zakres prac obejmuje wykonanie wewnętrznych linii zasilających, tablice rozdzielcze, instalacje połączeń wyrównawczych, ochronę przeciw porażeniową, ochronę przepięciową, instalacje gniazd wtyczkowych, oświetlenia , oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie klatek schodowych i instalacji odgromowej)
  •drogi i dojścia (realizacja obejmuje wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego dla pieszych i pojazdów mechanicznych, drogę wewnętrzną, parkingi, chodnik, drogę pożarową z wykonaniem zjazdu na drogę publiczną. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej szarej i grafitowej i czerwonej i płyt ażurowych)
  •ogrodzenie terenu (słupy ceglane z fundamentami , cokoły ceglane na fundamencie, ogrodzenie drewniane ze sztachet, furtkami stalowymi i bramą. Na terenie zlokalizowany jest budynek śmietnika)
  •tereny zielone (splantowanie terenu z rozłożeniem ziemi urodzajnej, i obsadzeniem kwietników bylinami)
  •Wyposażenie stałe kuchni, nie obejmuje wyposażenia ruchomego
  b)Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej .
  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej oraz z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

  UWAGA: Wymiary otworów sprawdzić na budowie

  c)wyposażenie dwóch placów zabaw
  Wyposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku na działce o nr ew. 1174/61 w miejscowości Krasne. Jeden z placów przeznaczony jest dla dzieci młodszych w wieku 3 do 12 lat, drugi dla dzieci starszych w wieku 4 do 12 lat. Szczegółowy opis zgodny z projektem budowlany oraz załącznikiem nr 10

  UWAGA
  Z zakresu prac budowlanych zostaje wyłączone wykonanie zasilania obiektu w sieć gazową i energetyczną, które będą realizowane przez dostawców przedmiotowej energii oraz sieci komputerowej, telefonicznej, monitoringu, anteny telewizji, domofonu.

  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Podane w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, nie mają na celu naruszenie art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tej części przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia tych samych lub lepszych od wskazanych w dokumentach przetargowych parametrów
 7. Wystąpienie niezbędnych do wykonania robót zamiennych i koniecznych w zakresie remontu i adaptacji wnętrz oraz wyposażenie ich w sprzęt techniczno – biurowy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy i pomieszczeń parteru, użytkowanych w budynku Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk na cele biblioteczne.
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wystąpienie niezbędnych do wykonania robót zamiennych i koniecznych w zakresie remontu i adaptacji wnętrz oraz wyposażenie ich w sprzęt techniczno – biurowy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy i pomieszczeń parteru, użytkowanych w budynku Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk na cele biblioteczne. Zakres koniecznych robót wynika z faktu, że zamówienie podstawowe jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego i nie jest możliwe ich techniczne rozdzielenie, a obiektywny charakter tych prac i techniczne uwarunkowania tj.: ścisły ich związek wynika z faktu, że określenie charakteru i zakresu prac dodatkowych był i jest niemożliwy bez jednoczesnego realizowania zamówienia podstawowego.