Kogo reprezentuje osoba

Michalska Aleksandra Katarzyna

w KRS

Aleksandra Katarzyna Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aleksandra
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach, 13 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosentka Arkadiusz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosentka Arkadiusz, Kosentka Czesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosentka Arkadiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Wodgaz Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Sp. J., Opole − KRS 0000425813

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Wodgaz Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Sp. J., Opole − KRS 0000065467
 2. Wodgaz Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000330523

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Zdzieszowice Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza III etap
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o., Zdzieszowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, obejmujących III etap realizacji Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza wraz z tranzytem do oczyszczalni w Zdzieszowicach gmina Zdzieszowice pow. Krapkowice.
  2. Zakres robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza obejmującej wykonanie III etapu projektu obejmującego budowę pozostałej części sieci grawitacyjnej w obszarze zabudowanym miejscowości Rozwadza. III etap budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie następujących kolektorów rozdzielczych (oznaczenia kolektorów rozdzielczych zgodne z częścią rysunkową dokumentacji projektowej):
  1) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-2 odcinek S23-S26,
  2) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-3 odcinek S33-S37,
  3) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-5 odcinek S77-S80,
  4) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-8 odcinek S67a-S94,
  5) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-8 odcinek S90-S93,
  6) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-9 odcinek S145-S154,
  7) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-10 odcinek S95-S157,
  8) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-11 odcinek S181-S187,
  9) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-26 odcinek S363-S364,
  Zakres rzeczowy etapu III budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:
  1) kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 mm PVC-U 1045,5 m,
  2) studni sieciowych rewizyjnych Ø1000 mm betonowych 29 szt.,
  3) podłączeń grawitacyjnych z rur DN160 mm PVC-U 69,5 m,
  4) studzienek przyłączeniowych Ø425 mm z tworzywa sztucznego 18 szt.
  Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania oraz odcinków przewidzianych do wykonania bezwykopowo. Dla wykopów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych przewiduje się wykorzystanie części gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi i BHP. Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych grubości 0,15 m z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, natomiast kinety studni z tworzyw sztucznych posadawiać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej grubości 15 cm. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90 o grubości 15 cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem) ubijanym warstwami co 1050 cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w pasie drogi powiatowej zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00÷1,02, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni lub nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=0,98. Natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z zagęszczeniem i odtworzeniem warstwy urodzajnej ziemi. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją projektową.
  3. Szczegółowy przedmiot przedmiotu zamówienia i zakresu robót budowlanych stanowi:
  1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym:
  a) ST-00.00 Wymagania Ogólne
  b) ST-00.01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe
  c) ST-00.02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej
  d) ST-00.04 Obiekty sieciowe
  e) ST-00.05 Roboty drogowe
  2) Przedmiar robót,
  3) Dokumentacja projektowa
 2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o., Zdzieszowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9970m realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice obejmującej wykonanie II etapu projektu obejmującego budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej w obszarze zabudowanym miejscowości Januszkowice.
  2. II etap budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie większości kolektora zbiorczego K1 i większości kolektora zbiorczego K2 tj. następujących kolektorów rozdzielczych i rurociągów tłocznych oraz przepompowni (oznaczenia kolektorów rozdzielczych, rurociągów tłocznych i pompowni zgodne z częścią rysunkową dokumentacji projektowej):
  - części kolektora zbiorczego K1 tj. kolektorów rozdzielczych KS-1, KS-1.2, KS-1.2.1, KS- 1.2.2, KS-1.3, KS-1.4, KS-1.4.1, KS-1.5, KS-1.6, KS-1.7, KS-1.7.1, KS-1.8, KS-1.9, KS-1.10, KS-1.11, KS-1.13;
  - części kolektora zbiorczego K2 tj. kolektorów rozdzielczych KS-2, KS-2.1, KS-2.2., KS-2.2.1, KS-2.2.2, KS-2.2.3, KS-2.2.3.1, KS-2.2.3.2, KS-2.2.4, KS-2.2.5 odcinek Sk242-Sk275, KS- 2.3 odcinek Sk172-Sk282, KS-2.4 odcinek Sk174-Sk289, KS-2.5, KS-2.6, KS-2.7, KS-2.9 odcinek Sk197-Sk317, KS-2.9.1, KS-2.10;
  - przepompowni ścieków PJ-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym;
  - przepompowni ścieków PJ-2 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym;
  - rurociągu tłocznego RT-1 - część (odcinek od pompowni do St-1R);
  - rurociągu tłocznego RT-2 - całość.
  3. Zakres rzeczowy etapu II budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:
  - kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Dz200mm PVC-U;
  - kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 kamionka, przeciskowe;
  - studni sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych;
  - studni sieciowych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego;
  - podłączeń grawitacyjnych z rur Dz200mm PVC-U;
  - podłączeń grawitacyjnych z rur Dz160mm PVC-U;
  - studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego;
  - sieciowej przepompowni ścieków PJ-1 (komora pomp KP-PJ-1 + komora zasuw KZ-PJ-1) z
  wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu;
  - sieciowej przepompowni ścieków PJ-2 (komora pomp KP-PJ-2 + komora zasuw KZPJ- 2) z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu;
  - rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 110x6,6mm;
  - rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 90x5,4mm;
  - systemowych studzienek rozprężnych Ø1000mm z tworzyw sztucznych;
  - studzienek rewizyjnych Ø1200mm betonowych na rurociągu tłocznym.
  4. Wykopy pod rurociągi (poza odcinkami przewidzianymi do wykonania bezwykopowo) należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania oraz dodatkowo wykopy prowadzić ręcznie w miejscach wskazanych na profilach. Dla wykopów zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej przewiduje się pełną wymianę gruntu, natomiast na pozostałych odcinkach przewiduje się wykorzystanie części gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów oraz grunt z wykopów w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi i BHP.
  5. Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych grubości 0,15m z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym.
  6. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90 o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem) ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00÷1,02, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych i terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98.
  7. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
  8. Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę humusu.
  9. Wykonawca przed wejściem w teren ma obowiązek wykonać dokumentacje fotograficzną, zinwentaryzować teren, i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela posesji, że teren został przywrócony do stanu poprzedniego a właściciel nie ma żadnych roszczeń z tytułu realizacji robót.
  10. Teren inwestycji jest terenem o wysokim poziomie wód gruntowych. Wykonawca musi dostosować sposób odwodnienia. Wykonawca ma ująć w cenie również konieczne zgody oraz decyzje administracyjne (np. konieczność uzyskania pozwolenia na zrzut wody, wykonania projektu odwodnienia).
  11. Bilans mas ziemnych wskazuje na konieczność uwzględnienia dowozu gruntów niespoistych do zasypu.
  12. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, wykona projekt kanalizacji deszczowej. Ww. projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:
  1) I etap - przedłożenie projektu wykonanego na mapach do celów projektowych do zarządcy drogi celem uzgodnienia - w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  2) II etap - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę - w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu dodatkowej stabilizacji gruntu w warstwie zasypu wykopów za pomocą cementu w rejonie robót wykonywanych przez poprzednią firmę.
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Korfantego w Jemielnicy - etap I
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie I etapu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Korfantego w Jemielnicy na działkach
  nr 1404/3, 2378, 2380 zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia do negocjacji wraz z namiarem geodezyjnym powykonawczym, badaniem jakości wody oraz prowadzeniem na bieżąco dziennika budowy wszystkich robót. Długość sieci wodociągowej objęta I etapem to 156m, zaś długość sieci kanalizacji sanitarnej to 44m.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  1.Przedmiotem zamówienia jest druga faza budowy kanalizacji sanitarnej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vb, ulice: Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka. Zakres robót obejmuje kanały grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownię sieciową PS2, przyłącza do nieruchomości, odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych:
  Długość sieci grawitacyjnej 200 mm PP: ok. 2 418,88 m
  Długość sieci tłocznej 90 mm PP: ok. 72,40 m
  Długość przyłączy 160 mm PP: ok. 487,77 m
  Pompownia sieciowa: 1 szt
  Zgodnie z punktem XXVII SIWZ Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę robót w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej.
  Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013.
  2.Zamawiający wymaga przedłożenia w terminie do 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego z określeniem terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy sporządzić tak, aby wykonywanie przedmiotu umowy odbywało się odcinkami powiązanymi ze sobą technologicznie i funkcjonalnie. Niedopuszczalne jest przerywanie budowy w jednym miejscu i rozpoczynanie w innym.
  3.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.
  4.Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
  5.Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.
  6.Zastosowanie materiałów:
  6.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
  6.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  6.3. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Nie dołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego.
  6.4. W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów
  Zamawiający: Gmina Otmuchów, Otmuchów
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach : -Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów -Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów Oznaczenie w postaci etapu I i II robót budowlanych, wynika z konieczności wprowadzenia takiego oznaczenia dla rozliczenia przewidzianego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach etapu I robót (Odcinek I) zostanie zrealizowany pierwszy etap robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków. W ramach etapu II robót (Odcinek II) zostanie zrealizowany pierwszy etap robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla miejscowości Wójcice. 2.Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin. 3.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów obejmuje: -grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studniami kanalizacyjnymi fi 1000 mm betonowymi oraz z tworzywa sztucznego, -przyłączą kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studzienkami kanalizacyjnymi fi 425 mm z tworzywa sztucznego, Zakres rzeczowy : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm wraz z przyłączami PVC śr.160 mm długość 5433,1m w tym : - ułożenie rurociągu z rur PVC śr. 200 mm - 3251,0 m - ułożenie rurociągu z rur PVC śr. 160 mm - 2182,1 m Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów obejmuje: - grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studniami kanalizacyjnymi fi 1000 mm betonowymi oraz z tworzywa sztucznego - Przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studzienkami kanalizacyjnymi fi 425 mm z tworzywa sztucznego - Ciśnieniową sieć kanalizacji sanitarnej - Przepompownię ścieków sanitarnych PW1 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową Zakres rzeczowy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.200 mm - 4023,3 m - przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.160 mm - 4371,1 m - przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr.90 mm - 572,5 m Budowa przepompowni ścieków sanitarnych PW1 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową Wewnętrzne zasilanie przepompowni ścieków PW1: - instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25x4 - wg potrzeb - 25 m - kablowa linia zasilająca , kabel typu YKYżo 5 x 16 mm 2 ( wykop) - 43 m - szafka awaryjna z przełącznikiem sieć - agregat - 1 kpl. - połączenie kablowe: szafka awaryjna - szafka sterownicza przepompowni - kabel YKYżo 5x6 mm2 - 2m - instalacja uziemienia przepompowni - bednarka Fe/Zn 25x4 - 45m 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnego i południowego brzegu Jeziora Turawskiego.
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o., Kotórz Mały
  Przedmiotem zamówienia jest:
  ETAP I Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na Południowym Brzegu Jeziora Turawskiego
  gm. Turawa dla następujących odcinków: 1. Kanalizacja sanitarna odcinek S2.6.1 - S2.6.5 - S2.6.5.2 2.
  Przyłącze kanalizacji odcinek SRP-1 - S2.8.1 3. Roboty uzupełniające w rejonie ośrodka Peters Zakres
  rzeczowy robót przedstawia się następująco : - sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm , L =
  246,50 m - podłączenia kanalizacyjne grawitacyjne z rur PVC Ø 160 mm , L =63,00 m - studzienki
  rewizyjne z PE Ø 425 mm szt. 2 - studzienki rewizyjne z PE Ø 600 mm szt. 2 - studzienki rewizyjne z PE Ø
  1000 mm szt. 8 Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja budowlana i przedmiar robót.
  ETAP II Wykonanie robót uzupełniających dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla Południowego
  Brzegu Jeziora Turawskiego gm. Turawa Zakres rzeczowy robót uzupełniających przedstawia się
  następująco: - podłączenia kanalizacyjne grawitacyjne z rur PVC Ø 160 mm, L = 170,0 m - podłączenia
  kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE Ø 50 mm , szt. 1 L = 38,0 m - przydomowe pompownie ścieków
  sanitarnych dla budynków jednorodzinnych szt. 1 - studzienki rewizyjne z PE Ø 425 mm szt. 21
  Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja budowlana i przedmiar robót. ETAP III
  Wykonanie robót uzupełniających dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla Północnego Brzegu Jeziora
  Turawskiego gm. Turawa Zakres rzeczowy robót uzupełniających przedstawia się następująco: - sieć
  kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm , L = 305 m - podłączenia kanalizacyjne grawitacyjne z rur
  PVC Ø 160 mm , szt. 43 L = 498,0 m - podłączenia kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE Ø 50 mm , szt. 2 L =
  89,0 m - przydomowe pompownie ścieków sanitarnych dla budynków jednorodzinnych szt. 2 - studzienki
  rewizyjne z PE Ø 425 mm szt. 48 - studzienki rewizyjne z PE Ø 1000 mm szt.18 Szczegółowy zakres robót
  określa załączona dokumentacja budowlana i przedmiar robót .
 8. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków-Leśnioki wraz z modernizacją strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Poczołków
  Zamawiający: Gmina Zębowice, Zębowice
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Część 1
  1) Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków - Leśnioki :
  - sieć wodociągowa z rur PE Ø 63 mm układana metodą przewiertu sterowanego L- 1592 m,
  - przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32 mm, szt. 6 L= 204 m ( w tym odcinki układane metodą przewiertu sterowanego L = 164 m),
  - wymiana zestawu hydroforowego w pompowni wody w Kadłubie Wolnym - 1 kpl.
  2) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w miejscowości Poczołków-Leśnioki nr 36 poprzez podłączenie do istniejącego wodociągu zlokalizowanego na terenie wsi Kocury przy budynku Nr 11 - przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm L = 112 m.- ( Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Gminy)

  Część 2
  Budowa 17 kompletów przydomowych oczyszczalni ścieków typu A w miejscowości Poczołków. Rozmieszczenie oczyszczalni wg załącznika Nr 1a. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pełnobiologiczne, zapewniające oczyszczanie wody do klasy 2 czystości na bazie najnowocześniejszych technologii SBR.
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap - roboty uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia były następujące roboty budowlane uzupełniające zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap - roboty uzupełniające:
  - remont ul. Chłopickiego poza wykopem;
  - wyposażenie PS2 w system monitoringu;
  - remont ulic bocznych ul. Marka Prawego poza wykopem;
  - remont ul. Jakuba Kani poza wykopem na odcinku od skrzyżowania z DW 426 do końca posesji nr 2;
  - remont parkingu na końcu ul. Jakuba Kani;
  - remont cząstkowy ul. Nowe Osiedle poza przekopem;
  - wykonanie przykanalika do posesji 2141-4;
  - wykonanie zasilania energetycznego pompowni PS2
  w zakresie i ilości zgodnymi z załączonymi do zaproszenia do negocjacji protokołami konieczności oraz przedmiarami
 10. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w Jemielnicy w klinie ulic Marka Prawego i Leśnej, na działkach nr: 584, 595, 2767, 2952, 2961, 3086 - ETAP I ulica Klonowa i Dębowa.
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej PE o średnicy zewnętrznej: 110mm na długości 244m oraz 63mm na długości 45 m.
  Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.
 11. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA
  Zamawiający: Gmina Pokój, Pokój
  ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA.
 12. Kanalizacja sanitarna Żędowice - Żędowice Północ, Kontrakt nr 5 Projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zawadzkie.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Zawadzkie
  1.Przedmiot zamówienia określają dokumentacje: a)Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Żędowice w gminie Zawadzkie opracowany przez OPGK (Opole, grudzień 2005r.) b)Projekt budowlano wykonawczy przepompowni ścieków PZ2 w miejscowości Żędowice w gminie Zawadzkie opracowany przez OPGK (Opole, marzec 2008r.) c)Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym opracowany przez OPGK (Opole, wrzesień 2005r.) d)Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej Żędowice (studnie rozprężne, przepompownie ścieków), APM Anna Michałek Opole. e)Projekt techniczny: Przebudowa linii n/n i oświetlenia ulicznego w m. Żędowice opracowany przez Zakład projektowania i nadzoru robót elektrycznych (Strzelce Opolskie, sierpień 2009). 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U oraz tłocznej z rur PE100 SDR 17 na terenie północnej miejscowości Żędowice w gminie Zawadzkie, obejmującej 3 zlewnie: PŻ2, PŻ3 i PŻ7, b)budowę przepompowni ścieków PŻ2, PŻ3 i PŻ7. c)przebudowę linii n/n oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Żędowice. 3.Szacunkowe długości rurociągów dla poszczególnych średnic, określone na podstawie dokumentacji technicznej, wynoszą: - w zlewni PŻ2 -dn160 - 352 mb -dn200- 2 007 mb -dn250- 460 mb -dn315- 841 mb -tłoczny dn125x7,4mm - 270 mb -tłoczny dn110x6,3 mm - 108 mb - w zlewni PŻ3 -dn 160 - 986 mb -dn 200- 5714 mb -tłoczny dn125x7,4 mm - 341 mb - w zlewni PŻ7 -dn 160 - 35 mb -dn 200- 293 mb -tłoczny dn 90x5,4 mm - 279 mb.
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna
  Zamawiający: Gmina Jemielnica, Jemielnica
  Przedmiotem zamówienia jest budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownia sieciowa PS2) - ulice:
  - boczne Marka Prawego
  - ul. Strzelecka (podłączona do M. Prawego i Chłopickiego)
  - ul. Jakuba Kani
  - ul. Nowe Osiedle
  - ul. Chłopickiego (PS2)
  - ul. Żółkiewskiego
  - ul. Boczna
  Długość sieci Ø 200PP 2596,5 m
  Długość sieci tłocznej 464,0 m
  Długość przyłączy Ø 160PP 600,7 m
  Ilość przyłączy 115 szt

  Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem, dokumentacją techniczną i specyfikacjami wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Ligota Czamborowa gm. Izbicko,numer sprawy: ZP-341/1/2010
  Zamawiający: Gmina Izbicko, Izbicko
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Ligota Czamborowa gm. Izbicko
  W ramach realizacji zamówienia należy wykonać:
  KANALIZACJA SANITARNA
  1.Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej PVC:
  fi 200 x 5,9 mm mb - 2 676
  fi 160 x 4,7 mm mb - 931
  2.Studnie kanalizacyjne szczelne:
  Dn 1200 mm - 39 szt.
  Dn 1000 mm - 59 szt.
  3.Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej PE:
  fi 63 x 5,8 mm mb - 93 fi 90 x 8,2 mm mb - 873 4.Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne:
  fi 160 - 116 szt.
  5.Studnie na przyłączach PVC dn 425 - 116 szt.
  6.Przyłącza energetyczne do pompowni (39 mb) - 3 szt.
  7.Pompowanie ścieków - 3 szt.
  8.Przebudowa przepustu pod drogą 2 x 400 mm mb - 8,4 9.Odbudowa nawierzchni na drogach powiatowych i gminnych:
  - rurociągi główne m2 - 3992
  - przyłącza m2 - 120 10. Odcinek wodociągu do przełożenia mb- 120

  SIEĆ WODOCIĄGOWA
  1.Rurociągi sieci rozdzielczej PVC-U fi 110 mm mb - 1489 fi 90 mm mb - 2088 2. Rurociągi PE fi 40 mm mb - 133 fi 32 mm mb - 29 3. Przyłącza wodociągowe PE fi 32 mm - 108 szt. fi 40 mm - 7 szt. 4.Hydranty nadziemne dn 80 mm - 37szt.
  Szczegóły opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót do SIWZ.
  2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
  Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wydanie zgody na zastosowanie innych niż wskazane materiałów i urządzeń. Zamawiający, po uzgodnieniu z Projektantem udzieli takiej zgody każdorazowo, w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Zamawiający wymagać będzie jednak złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie nieistotnej zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.
  W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występujące w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR zapisy sprzeczne w tym zakresie.
 15. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska):
  1. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa:
  - sieć rozdzielcza i kolektory PE 100Ø 63x 3.8mm- 551mb.
  - sieć rozdzielcza i kolektory PE 100 Ø 75x 4.5mm- 373mb
  - przyłącz, przykanaliki PE 100 Ø 50x3.0mm- 739mb.
  2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
  - sieć rozdzielcza i kolektory PVC Kl. S Ø 200x 5.9mm- 240mb.
  - przyłącza i przykanaliki PVC Kl. S Ø 160x 4.7- 175mb.
  3. Przypompownie przydomowe - 43 sztuki
  4. Przykanaliki - 14 szt.
 16. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W NIWKACH W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Chrząstowice, Chrząstowice
  Przedmiotem zamówienia jest inwestycja liniowa celu publicznego polegająca na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-ciśnieniowej dla wsi Niwki.
  1. Kanalizacja grawitacyjna:
  - kanał PVC Ø 200 mm L = 4437 mb
  - przykanaliki grawitacyjne PVC Ø 150 mm L = 3170 mb
  - studzienki na kanałach Ø 1000mm szt = 95
  - studzienki na przykanalikach grawitacyjnych 425PE szt = 209
  - przyłącza kanalizacyj-grawitacyjne szt = 176
  2.Kanalizacja ciśnieniowa:
  - przylącza kanalizacyjne- ciśnieniowe pompownie przydomowe szt. 21
  - trójniki przyłączeniowe (przy nie wbudowywanych w I etapie pompowniach)szt. 35
  - rurociąg osłonowy Ø 75 PVC na kable sterownicze i zasilający (21*10)L = 210 mb
  - przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe Ø 50 PE L = 745 mb
  - rurociąg tłoczny rozdzielczy Ø 50 PE L = 49 mb
  - rurociąg tłoczny rozdzielczy Ø 63 PE L = 632 mb
  - rurociąg tłoczny rozdzielczy Ø 75 PE L = 719 mb
  - rurociąg tłoczny rozdzielczy Ø 90 PE (wykop otwarty)L = 503 mb
  - rurociąg tłoczny tranzytowy Ø 90 PE (wykop otwarty) L = 2991 mb
  - studzienki zasuw Ø 1200 bet szt = 5
  3. Pompownie osiedlowe Ø 1200 pbet.: kpl. 2(4 pompy)
  Q=4,0 l/s H=33,0 m sł.w. P=4,2 kW
  - dodatkowo szafy napowietrzająco - płuczące kpl 2
  4. Zgłoszenie robót (koszty niekwalifikowane):
  - przykanaliki(przepięcia) z rur PCV Ø 160 mm
  - od budynków do pompowni przydomowych L=1060 mb
  - studzienki na przykanalikach grawitacyjnych Ø 425 PE
  5. Zasilanie elektryczne pompowni ścieków
  - przepompownia ścieków sanitarnych P-1
  - przepompownia ścieków sanitarnych P-2
  - zasilane awaryjne
  - przepompownia przydomowa 21 kpl


  Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót.
  Dopuszcza się stosowanie równoważnych pod względem technologicznym instalacji oraz dokonywanie zmian w zakresie wersji materiałowej lub zastosowaniu nowoczesnych technologii
  Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wydanie zgody na zastosowanie innych niż wskazane materiałów i urządzeń. Zamawiający, po uzgodnieniu z Projektantem udzieli takiej zgody każdorazowo, w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Zamawiający wymagać będzie jednak złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie nieistotnej zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.
  W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występujące w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR zapisy sprzeczne w tym zakresie.
 17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie przy ulicy Polnej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie przy ulicy Polnej zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ w zakresie określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ Wykonanie m. in. następującego zakresu prac: -roboty ziemne -kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - typ S.T - 100 mb -studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 2 szt. -kanały z ryr PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm typ S.T. - 10 mb - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400/315 mm - zamknięcie rurą teleskopową i włazem typ C - 6 szt. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo: -organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy -oznakowanie budowy -próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji -ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania -obsługę geodezyjną przed i po wykonawczą.
 18. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Lipowej w Murowie.
  Zamawiający: Gmina Murów, Murów
  Przedmiotem zamówienia jest inwestycja liniowa celu publicznego polegająca na rozbudowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obwodowej w Murowie wraz z przyłączami domowymi do istniejącej studzienki rozprężnej do studzienki zbiorczej na oczyszczalni ścieków .
  Zakres rzeczowy planowanej inwestycji stanowią:
  1. kanalizacja ciśnieniowa rozdzielcza PE fi 50 mm o łącznej długości 224 mb
  2. kanalizacja ciśnieniowa rozdzielcza PE fi 63 mm o łącznej długości 149 mb
  3. rurociąg główny kanalizacji ciśnieniowej PE fi200 mm o łącznej długości
  1233 mb
  4. rurociąg kanalizacji grawitacyjnej, rozprężny PCV fi 200 mm o łącznej
  długości 20 mb
  5. pompownie przydomowe PEHD z pompami wirowymi w ilości 8 szt.
  wyposażone w:
  a. mufę wlotową DN150 oraz wylotową DN40 1,5 cala wraz z uszczelkami
  b. 2 króćce DN70 100 dla przewodów odpowietrzających i zasilających
  c. wylot awaryjny 1,5 cala dla podłączenia ręcznej pompy membranowej
  d. opatentowany zawór sprzęgający DN40 wraz z pionowym zaworem
  zwrotnym kulowym
  e. zawór odcinający DN40
  f. opatentowane przyłącze do płukania
  g. trawersę mocującą z stali nierdzewnej
  h. pierścień wyrównujący betonowy
  i. pokrywę włazową
  j. powierzchnię wewnętrzną na której nie powstaje osad
  k. brak ostrych krawędzi i przegięć
  l. zagwarantowaną szczelność poprzez wykonawczą technologię rotacyjną i zabezpieczenie przed powstawaniem przykrych zapachów,
  m. nadstawkę H=370mm dla zwiększenia głębokości osadzenia,
  n. niewielki ciężar 76 kg co ułatwia montaż
  o. pojemność poniżej wlotu 150 l
  p. pojemność całkowita 750 l
  q. kuliste dno pozwala nadać ruch rotacyjny ściekom
  r. ukształtowaną stopę ułatwiającą transport
  s. armaturę obsługiwaną z góry studni
  6. przyłącza przydomowe (przykanaliki) z PVC fi 160 mm w ilości 8 szt. i
  długości 100 mb
  7. rurociąg osłonowy fi 75 mm PVC na kable sterownicze i zasilające o
  długości 100 mb
  8. dodatkowa nawiertka z zasuwą dla rurociągu PE fi 32 mm z obudowa i
  skrzynka uliczną w ilości 1 szt.
  Pompy powinny być anty-eksplozyjne z rozdrabniaczem na prąd trójfazowy i dwufazowy z odpowiednimi zabezpieczeniami oraz posiadać:.
  - wylot tłoczny DN 32
  - rozdrabniacz z funkcją mieszadła, powodujący wstępną segregację
  domieszek stałych
  - konstrukcję oraz zabudowę rozdrabniacza na zewnątrz pompy nie
  powodującą blokady wirnika oraz przewodów tłocznych
  - obrotowy nóż oraz znajdujące się w płycie tnącej spiralne rowki
  powodujące rozdrobnienie znajdujących się tam domieszek
  - zespół rozdrabniający wykonany z hartowanej stali nierdzewnej 57HRC
  - niezawodność zapewnioną przez odpowiednią moc pompy
  - możliwość szybkiego i łatwego demontażu przez odkręcenie 4 śrub
  imbusowych
  - możliwość regulacji szczeliny tnącej
  - zakończenie kabla wtyczką, którą wkłada się do gniazda w korpusie
  silnika co ułatwia wyjęcie lub włożenie pompy do studni bez kłopotliwego
  demontażu przewodu na odcinku pompa szafa sterująca
  - możliwość pracy na sucho

  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią:
  1. studzienki rewizyjne wraz z zasuwami typu combi - 1 kpl.,
  2. studzienka rewizyjna betonowa fi 120 cm - 1 kpl.,
  3. przewierty sterowane w osłonie bentonitowej - 4 szt.,
  4. zasuwa odcinająca fi 50 w ilości 1 szt.,
  5. zasuwa odcinająca fi 63 w ilości 1 szt.,

  Przedmiotem zamówienia jest całość robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji, a więc m.in. rozebranie
  i odtworzenie nawierzchni drogowej, poboczy i chodników wraz z podbudową, usuniecie humusu, wykopy wraz z ich umocnieniem, podsypkę i obsypkę
  z gotowego kruszywa - piasku, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, wykonanie przewiertów sterowanych w osłonie bentonitowej,
  montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem (zasuwy, studzienki rewizyjne, przepompownie) z oznakowaniem i obudową oraz wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań wraz z rozruchem .
  Zamówienie obejmuje również sporządzenie i uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem, wywóz odpadów budowlanych i nadwyżki urobku na składowisko odpadów, pompowanie wód gruntowych, wykonanie podsiewów w terenach zadawnionych z wapnowaniem, odbudowę ogrodzeń na posesjach właścicieli nieruchomości oraz pełną obsługę geodezyjną.
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zasilanie elektryczne do skrzynki sterowniczej przepompowni ścieków wraz z uziemieniem zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcją montażową producenta pomp.
 19. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej we wsi Pokój.
  Zamawiający: Gmina Pokój, Pokój
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno tłocznej, wraz z przepompowniami we wsi Pokój na ulicy Opolskiej (bez ulicy Winna Góra). Nadto przedmiotem niniejszego zadania jest również budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Opolskiej, w skład której wchodzi: kanalizacja deszczowa z rur o śr. 600 mm, PP SN8, X-Stream o długości 186,5 m; kanalizacja deszczowa z rur o śr. 500 mm, PP SN8, X-Stream o długości 335,5 m; kanalizacja deszczowa z rur o śr. 300 mm, PP SN8, X-Stream o długości 185 m; kanalizacja deszczowa z rur o śr. 600 mm, WTROS o długości 5,5 m; kanalizacja deszczowa z rur o śr. 500 mm, WTROS długości 3,5 m; kanalizacja deszczowa z rur o śr. 300 mm, WTROS długości 9,5 m; drenaż z rur PVC o śr. 126 mm z otworami 2,5 x 5,0 mm długości 513 m; studzienki rewizyjne o śr. 1200 mm szt. 26; studzienka ślepa o śr. 1200 mm szt. 1; przyłącza kanalizacyjne z rur PVC (SN8) 200 L=369 m i 160 L=3,5 m; wpust ściekowy uliczny o śr. 500 mm szt. 45; separator koalescencyjny przepływ. nom. do 40 l/s zintegrowany z osadnikiem szt.1. Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz.U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzając go w organie zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałka Województwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu, ul. Piastowska 13), Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału Terenowego w Oleśnie w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U Nr 140 poz. 1481 z 2004 r.). Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy do czasu zgłoszenia gotowości odbioru wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wszystkie zastosowane materiały i elementy muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklarację zgodności. Materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Prócz robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej należy dokonać włączenia kan. sat. do ulicy Wojska Polskiego przez ulicę Wolności. Zakres tego zadania został opisany w przedmiarze oznaczonym jako SR3(Etap II + w/w włączenie). Przebieg tego odcinka zawiera załącznik do SIWZ PTSR3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji w terenie. Wszystkie nazwy własne, o ile zostały użyte, mają wyłącznie charakter przykładowy. Powyższy opis jest pobieżny i nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt techniczny. Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót. Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia pozytywnego dokonania odbioru robót..
 20. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie przy ulicy Polnej.
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 190, 214/1, 216 k.m. 2 w Dąbrowie przy ulicy Polnej Wykonanie m. in. następującego zakresu prac: a)Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zwn. 200 mm - typ S,T - 92 mb b)Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. Zewn. 110 mm - 403 mb zgodnie z dokumentacją projektowa stanowiącą załącznik do SIWZ.
 21. Budowa sieci wodociągowej, tranzytowo rozdzielczej z przyłączami do budynków w miejscowościach Okoły i Czarna Woda
  Zamawiający: Gmina Murów, Murów

Inne osoby dla Michalska Aleksandra Katarzyna (85 osób):