Kogo reprezentuje osoba

Sage Michalska Elżbieta Maria

w KRS

Elżbieta Maria Sage Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Sage Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Tarnowskie Góry (Śląskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sage Józef Antoni, Sage Michał Adam, Sage Stefania Maria, Sage Horzela Anna Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Program Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-projektowe Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000206508

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, nie później niż do 31.12.2014 r., trzynastu kursów zawodowych dla maksymalnie 215 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Powiatu Tarnogórskiego: 1) Zadanie 1 - Kurs elektromechaniki pojazdowej - maksymalnie 10 osób, 2) Zadanie 2 - Kurs kadry i płace - maksymalnie 18 osób, 3) Zadanie 3 - Kurs blacharstwa samochodowego z lakiernictwem samochodowym - maksymalnie 17 osób, 4) Zadanie 4 - Kurs certyfikat ECDL START- maksymalnie 12 osób, 5) Zadanie 5 - Kurs cukierniczy - maksymalnie 8 osób, 6) Zadanie 6 - Kurs florystyki - maksymalnie 23 osoby, 7) Zadanie 7 - Kurs lutowania SMD - maksymalnie 10 osób, 8) Zadanie 8 - Kurs przedsiębiorczości z elementami rachunkowości - maksymalnie 39 osób, 9) Zadanie 9 - Kurs motoryzacyjno - diagnostyczny - maksymalnie 21 osób, 10) Zadanie 10 - Kurs obsługi programu magazynowego - maksymalnie 17 osób, 11) Zadanie 11 - Kurs SEP 1 - maksymalnie 16 osób, 12) Zadanie 12 - Kurs z zakresu kuchni molekularnej - maksymalnie 8 osób, 13) Zadanie 13 - Kurs agenta celnego - maksymalnie 16 osób. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 8 będący integralną częścią SIWZ. 3. Usługi kursów zawodowych odbywać się będą w grupach, których liczba uczestników powinna liczyć maksymalnie 12 osób. 4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 5. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby Uczestników kursu, w przypadku: 1) rezygnacji Uczestnika kursu z udziału w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie, 2) rezygnacji Uczestnika z kursu, 3) w innych przypadkach losowych. 6. W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych wsparciem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które zrealizowały kurs tj. cena za 1 Uczestnika kursu nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności. 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy imienną listę Uczestników kursu wraz z danymi kontaktowymi. 8. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania imiennej listy Uczestników kursu, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć, obejmujący wszystkie zajęcia teoretyczno-praktyczne przeprowadzane dla wszystkich Uczestników kursu. Harmonogram powinien zawierać co najmniej: dokładne określenie miejsca, terminu oraz godzin prowadzania zajęć, dla każdej grupy wraz z planowaną liczbą osób, przewidzianą dla poszczególnych zajęć. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć. 10. Zajęcia teoretyczno-praktyczne będą prowadzone zgodnie z przekazanym Zamawiającemu harmonogramem, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu zajęć, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 11. Wykaz osób realizujących Zamówienie przedłożony w ofercie jest wiążący. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Zajęcia teoretyczno-praktyczne odbędą się w zapewnionych przez Wykonawcę salach szkoleniowych dostosowanych do liczby Uczestników kursu. 13. W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował kurs poza terenem miasta Tarnowskie Góry, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego Uczestnika kursu na trasie: Tarnowskie Góry - miejsce kursu - Tarnowskie Góry. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu Uczestników w cenie oferty. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki, testy) oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją kursu. Przekazane materiały szkoleniowe mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi kursu na własność za pokwitowaniem na liście odbioru na początku kursu bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 15. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Uczestników kursu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruków materiałów dydaktycznych oraz koszty ewentualnych egzaminów zewnętrznych. 17. Zajęcia w ramach kursu winny odbywać się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych Uczestników kursu w dniach od poniedziałku do soboty. Za pisemną zgodą Uczestników kursu, zajęcia teoretyczno - praktyczne mogą odbywać się również w niedziele i święta. 18. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika kursu należy ją odrobić w ustalonym terminie. Termin ustalany będzie indywidualnie z instruktorem prowadzącym zajęcia lub innym upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników kursu oraz każdorazowo o ukończeniu kursu przez każdego Uczestnika kursu. 20. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 21. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo UE, EFS, POKL i nazwy projektu na wszystkich dokumentach i materiałach edukacyjnych związanych z przeprowadzanym kursem (w tym na listach obecności). Wykonawca jest również zobowiązany do oznaczenia logo UE, POKL oraz EFS pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia w ramach kursu. 22. Wykonawca wyda każdemu Uczestnikowi kursu oryginał zaświadczenia/certyfikatu potwierdzający zdobyte kwalifikacje, po ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim i kserokopii Zamawiającemu. 23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru zaświadczenia/certyfikatu, poprzez złożenie podpisu przez każdego Uczestnika kursu. 24. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, na którą składają się: 1) listy obecności Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, 2) harmonogramy zajęć z i wymiarem godzin zajęć teoretyczno - praktycznych, 3) protokoły odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, 4) kopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu dla każdego Uczestnika kursu, 5) ankiety ewaluacyjne na zakończenie kursu, 6) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego kursu zapisana na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive). 25. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia innej niż wymieniono w ust. 24 dokumentacji, jeśli powyższe wynika z obowiązujących w momencie prowadzenia kursu, przepisów prawa. 26. Po zakończeniu wszystkich zajęć, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu. 27. Po zakończeniu kursu zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podstawą do dokonania odbioru będą podpisane listy obecności oraz wypełnione przez Uczestników kursu ankiety ewaluacyjne, protokoły odbioru materiałów dydaktycznych, kopie zaświadczeń/certyfikatów. 28. Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/ rachunek. 29. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturzeVAT/rachunku w terminie do 30 dni od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 30. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 31. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 32. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli realizacji kursu przez Powiat Tarnogórski, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju), 33. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 34. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej
 2. Przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, nie później niż do 28.11.2014 r., kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC dla maksymalnie 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego. 2. Celem kursu jest nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować co najmniej: 1) wiadomości dotyczące procesów technologicznych, 2) charakterystykę i rodzaje obrabiarek sterowanych numerycznie 3) samodzielną obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną 4) kontrolę bieżącą i ostateczną wyrobu, 5) dobór i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie, 6) tworzenie i wprowadzanie ręcznego programu NC, 7) umiejętność edytowania programu, 8) tworzenie programów do obsługi sterowania np. Sinumerik i FANUC, 9) wykonywanie różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy (toczenie i frezowanie). 3. Ilość zajęć przypadająca na jednego Uczestnika kursu nie może być mniejsza niż 70 godzin zegarowych, w tym: 1) 30 godzin zajęć teoretycznych, 2) 40 godzin zajęć praktycznych 4. Usługa kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC odbywać się będzie w grupach, których liczba uczestników powinna liczyć maksymalnie 12 osób. 5. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w salach, które zapewnią możliwość pracy na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych opartych o najpopularniejsze sterowniki. 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 7. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby Uczestników kursu, w przypadku: 1) rezygnacji Uczestnika kursu z udziału w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie, 2) rezygnacji Uczestnika z kursu, 3) w innych przypadkach losowych. 8. W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych wsparciem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które zrealizowały kurs tj. cena za 1 Uczestnika kursu nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy imienną listę Uczestników kursu wraz z danymi kontaktowymi. 10. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania imiennej listy Uczestników kursu, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć, obejmujący wszystkie zajęcia teoretyczno-praktyczne przeprowadzane dla wszystkich Uczestników kursu. Harmonogram powinien zawierać co najmniej: dokładne określenie miejsca, terminu oraz godzin prowadzania zajęć, dla każdej grupy wraz z planowaną liczbą osób, przewidzianą dla poszczególnych zajęć. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć. 12. Zajęcia teoretyczno-praktyczne będą prowadzone zgodnie z przekazanym Zamawiającemu harmonogramem, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu zajęć, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 13. Wykaz osób realizujących Zamówienie przedłożony w ofercie jest wiążący. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Zajęcia teoretyczno-praktyczne odbędą się w zapewnionych przez Wykonawcę salach szkoleniowych dostosowanych do liczby Uczestników kursu. 15. W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował kurs poza terenem miasta Tarnowskie Góry, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego Uczestnika kursu na trasie: Tarnowskie Góry - miejsce kursu - Tarnowskie Góry. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu Uczestników w cenie oferty. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki, testy) oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją kursu. Przekazane materiały szkoleniowe mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi kursu na własność za pokwitowaniem na liście odbioru na początku kursu bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 17. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Uczestników kursu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruków materiałów dydaktycznych. 19. Zajęcia w ramach kursu winny odbywać się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych Uczestników kursu w dniach od poniedziałku do soboty. Za pisemną zgodą Uczestników kursu, zajęcia teoretyczno - praktyczne mogą odbywać się również w niedziele i święta. 20. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika kursu należy ją odrobić w ustalonym terminie. Termin ustalany będzie indywidualnie z instruktorem prowadzącym zajęcia lub innym upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 21. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników kursu oraz każdorazowo o ukończeniu kursu przez każdego Uczestnika kursu. 22. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 23. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo UE, EFS, POKL i nazwy projektu na wszystkich dokumentach i materiałach edukacyjnych związanych z przeprowadzanym kursem (w tym na listach obecności). Wykonawca jest również zobowiązany do oznaczenia logo UE, POKL oraz EFS pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia w ramach kursu. 24. Wykonawca wyda każdemu Uczestnikowi kursu oryginał zaświadczenia/certyfikatu potwierdzający zdobyte kwalifikacje, po ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim i kserokopii Zamawiającemu 25. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru zaświadczenia/certyfikatu, poprzez złożenie podpisu przez każdego Uczestnika kursu. 26. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, na którą składają się: 1) listy obecności Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami wraz z tematyką zajęć, 2) harmonogramy zajęć z wykazem tematów i wymiaru godzin zajęć teoretyczno - praktycznych, 3) protokoły odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, 4) kopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu dla każdego Uczestnika kursu, 5) ankiety ewaluacyjne na zakończenie kursu, 6) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego kursu zapisana na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive). 27. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia innej niż wymieniono w ust. 26 dokumentacji, jeśli powyższe wynika z obowiązujących w momencie prowadzenia kursu, przepisów prawa. 28. Po zakończeniu wszystkich zajęć, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ukończenia kursu przez każdego Uczestnika. 29. Po zakończeniu kursu zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podstawą do dokonania odbioru będą podpisane listy obecności oraz wypełnione przez Uczestników kursu ankiety ewaluacyjne, protokoły odbioru materiałów dydaktycznych, kopie zaświadczeń/certyfikatów. 30. Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek. 31. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturzeVAT/rachunku w terminie do 30 dni od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 32. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 33. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 34. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli realizacji kursu przez Powiat Tarnogórski, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju), 35. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 36. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej
 3. Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, nie później niż do 31.07.2014 r., kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla maksymalnie 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego. 2. Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnik, który ukończył kurs powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia: ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, a w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 1) resuscytacja krążeniowo-oddechowa, 2) pozycja boczna ustalona, 3) pozycja przeciwwstrząsowa, 4) bezpieczne sposoby obracania na plecy, 5) wykonywanie opatrunków, 6) unieruchamianie złamań i stawów, 7) pozorowane sytuacje najczęściej występujące w życiu codziennym lub w pracy. 8) prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy w Polsce. 3. W ramach kursy Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać wszelki, dostępny na rynku, sprzęt treningowy oraz multimedialny, taki jak: fantomy, defibrylatory szkoleniowe AED, kołnierze ortopedyczne, deski ortopedyczne, torby opatrunkowe oraz prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe. 4. Ilość godzin zajęć przypadająca na jednego Uczestnika kursu nie może być mniejsza niż 12 godzin, lekcyjnych (1 godzina = 45 minut). 5. Usługa kursu pierwszej pomocy przedmedycznej odbywać się powinna w grupach, których liczba uczestników powinna liczyć maksymalnie 12 osób. 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 7. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby Uczestników kursu, w przypadku: 1) rezygnacji Uczestnika kursu z udziału w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie, 2) rezygnacji Uczestnika z kursu, 3) w innych przypadkach losowych. 8. W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych wsparciem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które zrealizowały kurs tj. cena za 1 Uczestnika kursu nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy imienną listę Uczestników kursu wraz z danymi kontaktowymi. 10. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania imiennej listy Uczestników kursu, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć, obejmujący wszystkie zajęcia teoretyczno-praktyczne przeprowadzane dla wszystkich Uczestników kursu. Harmonogram powinien zawierać co najmniej: dokładne określenie miejsca, terminu oraz godzin prowadzania zajęć, dla każdej grupy wraz z planowaną liczbą osób, przewidzianą dla poszczególnych zajęć. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć. 12. Zajęcia teoretyczno-praktyczne będą prowadzone zgodnie z przekazanym Zamawiającemu harmonogramem, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu zajęć, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 13. Wykaz osób realizujących Zamówienie przedłożony w ofercie jest wiążący. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia. Nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Zajęcia teoretyczno-praktyczne odbędą się na terenie miasta Tarnowskie Góry, w zapewnionych przez Zamawiającego salach szkoleniowych dostosowanych do liczby Uczestników kursu. 15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki, testy) oraz pomocy dydaktycznych związanych z realizacją kursu. Przekazane materiały szkoleniowe mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi kursu na własność za pokwitowaniem na liście odbioru na początku kursu bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 16. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Uczestników kursu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruków materiałów dydaktycznych. 18. Zajęcia w ramach kursu winny odbywać się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych Uczestników kursu w dniach od poniedziałku do soboty. Za pisemną zgodą Uczestników kursu, zajęcia teoretyczno - praktyczne mogą odbywać się również w niedziele i święta. 19. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika kursu należy ją odrobić w ustalonym terminie. Termin ustalany będzie indywidualnie z instruktorem prowadzącym zajęcia lub innym upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników kursu oraz każdorazowo o ukończeniu kursu przez każdego Uczestnika kursu. 21. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 22. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo UE, EFS, POKL i nazwy projektu na wszystkich dokumentach i materiałach edukacyjnych związanych z przeprowadzanym kursem (w tym na listach obecności). Wykonawca jest również zobowiązany do oznaczenia logo UE, POKL oraz EFS pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia w ramach kursu. 23. Wykonawca wyda każdemu Uczestnikowi kursu oryginał zaświadczenia/certyfikatu potwierdzający zdobyte kwalifikacje, po ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim i kserokopii Zamawiającemu 24. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru zaświadczenia/certyfikatu, poprzez złożenie podpisu przez każdego Uczestnika kursu. 25. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, na którą składają się: 1) listy obecności Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami wraz z tematyką zajęć, 2) harmonogramy zajęć z wykazem tematów i wymiaru godzin zajęć teoretyczno - praktycznych, 3) protokoły odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, 4) kopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu dla każdego Uczestnika kursu, 5) ankiety ewaluacyjne na zakończenie kursu, 6) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego kursu zapisana na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive). 26. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia innej niż wymieniono w ust. 25 dokumentacji, jeśli powyższe wynika z obowiązujących w momencie prowadzenia kursu, przepisów prawa. 27. Po zakończeniu wszystkich zajęć, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ukończenia kursu przez każdego Uczestnika. 28. Po zakończeniu kursu zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podstawą do dokonania odbioru będą podpisane listy obecności, protokoły odbioru materiałów szkoleniowych, kopie zaświadczeń/certyfikatów oraz wypełnione przez Uczestników kursu ankiety ewaluacyjne. 29. Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek. 30. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturzeVAT/rachunku w terminie do 30 dni od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 31. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 32. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 33. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli realizacji kursu przez Powiat Tarnogórski, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju), 34. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 35. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z złącznikiem nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej
 4. Przeprowadzenie kursów obsługi gastronomicznej dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów obsługi gastronomicznej dla uczniów kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Opis przedmiotu zamówienia: (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Część A - Przeprowadzenie kursu dekoracji potraw (carving) z florystyką stołu dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie. Część B - Przeprowadzenie kursu barmańskiego pierwszego stopnia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie. Część C - Przeprowadzenie kursu sommelierskiego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie. CZĘŚĆ D - Przeprowadzenie kursu managera gastronomii dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu .Mam zawód-mam pracę w regionie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku I (informacje dotyczące ofert częściowych)
 5. Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) oraz kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie
  Zamawiający: Powiat Tarnogórski, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG (135) oraz kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Opis przedmiotu zamówienia: (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Część A - Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie 1) Planowana maksymalna liczba Uczestników kursu spawania metodą MAG (135) wynosi 25 osób. 2) Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby Uczestników kursu, w przypadku: a) rezygnacji Uczestnika kursu z udziału w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie, b) jeśli Uczestnik kursu nie otrzyma zezwolenia lekarskiego wymaganego do odbycia kursu, c) rezygnacji Uczestnika kursu z kursu spawania metodą MAG (135), d) w innych przypadkach losowych. 3) W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych wsparciem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które zrealizowały kurs spawania metodą MAG (135) tj. ukończyły kurs w pełnym wymiarze godzin kursu. Cena jednostkowa tj. cena za 1 Uczestnika kursu nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności, kopii wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu oraz harmonogramów przeprowadzonych zajęć. 4) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy wzór listy obecności, wzór ankiety ewaluacyjnej oraz imienną listę Uczestników kursu wraz z danymi kontaktowymi. 5) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania imiennej listy Uczestników kursu, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć teoretycznych kursu, obejmujący wszystkie zajęcia teoretyczne przeprowadzane dla wszystkich Uczestników kursu. Harmonogram powinien zawierać co najmniej: dokładne określenie miejsca, terminu oraz godzin prowadzania zajęć teoretycznych, dla każdej grupy wraz z planowaną liczbą osób, przewidzianą dla poszczególnych zajęć. 6) Zajęcia teoretyczne będą prowadzone zgodnie z przekazanym Zamawiającemu harmonogramem, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu zajęć, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 7) Wykaz osób realizujących Zamówienie przedłożony w ofercie jest wiążący. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia pod warunkiem, iż osoby wykonujące zamówienie będą posiadały doświadczenie i kwalifikacje nie niższe niż osoby wskazane w ofercie. 8) Kurs spawania metodą MAG (135) obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną i ma na celu przygotowanie Uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG (135). 9) Osoby prowadzące praktyczną naukę spawania (instruktorzy) powinni posiadać uprawnienia spawacza potwierdzone ważnym świadectwem kwalifikacyjnym spawacza według normy PN - EN 287-1 lub serii norm PN - EN ISO 9606 w metodzie spawania i grupie materiałowej w której będą szkoliły. 10) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania egzaminu końcowego według wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17 dla Uczestników kursu, którzy ukończyli kurs. 11) Wykonawca pokrywa koszt pierwszego egzaminu końcowego Uczestników kursu, którzy ukończyli kurs. 12) Uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu o którym mowa w pkt. 10, otrzymają książkę spawacza wraz z wpisem o przeprowadzonym kursie i uzyskanych uprawnieniach oraz świadectwo kwalifikacyjne spawacza. 13) Zajęcia teoretyczne odbędą się na terenie miasta Tarnowskie Góry, w zapewnionych przez Wykonawcę salach wykładowych dostosowanych do liczby Uczestników kursu. 14) Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie miasta Tarnowskie Góry, w zapewnionej przez Wykonawcę spawalni, która musi posiadać atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach albo równorzędny. 15) W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował kurs poza terenem miasta Tarnowskie Góry, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego Uczestnika kursu na trasie: Tarnowskie Góry - miejsce kursu - Tarnowskie Góry. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu Uczestników kursu w cenie oferty. 16) Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi kursu wszelkie niezbędne materiały szkoleniowo - dydaktyczne związane z przeprowadzeniem kursu w szczególności podręczniki i testy. Przekazane materiały dydaktyczne mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały dydaktyczne zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi kursu na własność za pokwitowaniem na liście odbioru na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 17) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Uczestników kursu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich dla każdego Uczestnika kursu. Badania muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych przez każdego Uczestnika kursu. 19) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruków materiałów dydaktycznych. 20) Ilość godzin zajęć przypadająca na jednego Uczestnika kursu nie może być mniejsza niż 145 godzin, w tym: a) 120 godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut), b) 25 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut). 21) Zajęcia w ramach kursu winny odbywać się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych Uczestników kursu w dniach od poniedziałku do soboty. Za pisemną zgodą Uczestników kursu, zajęcia praktyczne mogą odbywać się również w niedziele i święta. 22) Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych przez danego Uczestnika kursu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu planowany harmonogram zajęć praktycznych. 23) Wykonawca będzie dążył do realizacji zajęć praktycznych zgodnie z przekazanym Zamawiającemu planowanym harmonogramem. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika kursu należy ją odrobić w ustalonym terminie. Termin ustalany będzie indywidualnie z instruktorem prowadzącym zajęcia praktyczne lub innym upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 24) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników kursu oraz każdorazowo o ukończeniu kursu przez każdego Uczestnika kursu. 25) Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 26) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo UE, EFS, POKL i nazwy projektu na wszystkich dokumentach i materiałach edukacyjnych związanych z przeprowadzanym kursem (w tym na listach obecności). Wykonawca jest również zobowiązany do oznaczenia logo UE, POKL oraz EFS pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia w ramach kursu. 27) Wykonawca wyda każdemu Uczestnikowi kursu zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu. 28) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru zaświadczenia/certyfikatu, poprzez złożenie podpisu przez każdego Uczestnika kursu. 29) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, na którą składają się: a) listy obecności Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami wraz z tematyką zajęć, b) harmonogramy zajęć teoretycznych z wykazem tematów i wymiaru godzin zajęć teoretycznych, c) harmonogramy zajęć praktycznych wraz z podpisami Uczestników kursu, d) protokoły odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, e) kopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu dla każdego Uczestnika kursu, f) kopie zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań w ramach kursu, g) ankiety ewaluacyjne na zakończenie kursu, h) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego kursu zapisana na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive). 30) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia innej niż wymieniono w pkt. 29 dokumentacji, jeśli powyższe wynika z obowiązujących w momencie prowadzenia kursu, przepisów prawa. 31) Po zakończeniu wszystkich zajęć, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ukończenia kursu przez każdego Uczestnika kursu. 32) Po zakończeniu kursu spawania metodą MAG (135) zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podstawą do dokonania odbioru będą podpisane listy obecności, kopie wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu, harmonogramy przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wypełnione przez Uczestników kursu ankiety ewaluacyjne. 33) Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek. 34) Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 35) Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 36) Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 37) Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli realizacji kursu przez Powiat Tarnogórski, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju), 38) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 39) Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 8a do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ B - Przeprowadzenie kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie 1) Planowana maksymalna liczba Uczestników kursu operatora koparko - ładowarki wynosi 23 osoby. 2) Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby Uczestników kursu, w przypadku: a) rezygnacji Uczestnika kursu z udziału w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie, b) jeśli Uczestnik kursu nie otrzyma zezwolenia lekarskiego wymaganego do odbycia kursu, c) rezygnacji Uczestnika kursu z kursu operatora koparko - ładowarki, d) w innych przypadkach losowych. 3) W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych wsparciem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które zrealizowały kurs operatora koparko - ładowarki tj. ukończyły kurs w pełnym wymiarze godzin kursu. Cena jednostkowa tj. cena za 1 Uczestnika kursu nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności, kopii wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu, harmonogramów przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wypełnionych przez Uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych. 4) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy wzór listy obecności, wzór ankiety ewaluacyjnej oraz imienną listę Uczestników kursu wraz z danymi kontaktowymi. 5) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania imiennej listy Uczestników kursu, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć teoretycznych kursu, obejmujący wszystkie zajęcia teoretyczne przeprowadzane dla wszystkich Uczestników kursu. Harmonogram powinien zawierać co najmniej: dokładne określenie miejsca, terminu oraz godzin prowadzania zajęć teoretycznych, wraz z planowaną liczbą osób, przewidzianą dla poszczególnych zajęć. 6) Zajęcia teoretyczne będą prowadzone zgodnie z przekazanym Zamawiającemu harmonogramem, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu zajęć, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 7) Wykaz osób realizujących Zamówienie przedłożony w ofercie jest wiążący. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia pod warunkiem, iż osoby wykonujące zamówienie będą posiadały doświadczenie i kwalifikacje nie niższe niż osoby wskazane w ofercie. 8) Kurs operatora koparko - ładowarki obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną i ma na celu przygotowanie Uczestników kursu do wykonywania zawodu operatora koparko - ładowarki. 9) Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia z zakresu: a) dokumentacji technicznej maszyn roboczych, b) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, c) technologii wykonywania robót ziemnych, d) użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 10) Część praktyczna kursu obejmuje naukę eksploatacji koparko - ładowarki w różnych warunkach terenowych i technologicznych. 11) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do realizacji kursu operatora koparko - ładowarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263). 12) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania sprawdzianu/egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla Uczestników, którzy ukończyli kurs. 13) Wykonawca pokrywa koszty sprawdzianu/egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla Uczestników, którzy ukończyli kurs. 14) Uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu/egzaminu, o którym mowa w pkt. 12, otrzymają świadectwo oraz uzyskają wpis do książki operatora koparko - ładowarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263). 15) Zajęcia teoretyczne odbędą się na terenie miasta Tarnowskie Góry, w zapewnionych przez Wykonawcę salach wykładowych dostosowanych do liczby Uczestników kursu. 16) Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie miasta Tarnowskie Góry, na zapewnionym przez Wykonawcę placu manewrowym. 17) W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował kurs poza terenem miasta Tarnowskie Góry, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego Uczestnika kursu na trasie: Tarnowskie Góry - miejsce kursu - Tarnowskie Góry. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu Uczestników kursu w cenie oferty. 18) Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi kursu wszelkie niezbędne materiały szkoleniowo - dydaktyczne związane z przeprowadzeniem kursu w szczególności podręczniki i testy. Przekazane materiały dydaktyczne mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały dydaktyczne zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi kursu na własność za pokwitowaniem na liście odbioru na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 19) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Uczestników kursu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich dla każdego Uczestnika kursu. Badania muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych przez każdego Uczestnika kursu. 21) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruków materiałów dydaktycznych. 22) Ilość godzin zajęć przypadająca na jednego Uczestnika kursu nie może być mniejsza niż 202 godziny, w tym: a) 86 godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut), b) 116 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut). 23) Zajęcia w ramach kursu winny odbywać się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych Uczestników kursu w dniach od poniedziałku do soboty. Za pisemną zgodą Uczestników kursu, zajęcia praktyczne mogą odbywać się również w niedziele i święta. 24) Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych przez danego Uczestnika kursu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu planowany harmonogram zajęć praktycznych. 25) Wykonawca będzie dążył do realizacji zajęć praktycznych zgodnie z przekazanym Zamawiającemu planowanym harmonogramem. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika kursu należy ją odrobić w ustalonym terminie. Termin ustalany będzie indywidualnie z instruktorem prowadzącym zajęcia praktyczne lub innym upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 26) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników kursu oraz każdorazowo o ukończeniu kursu przez każdego Uczestnika kursu. 27) Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 28) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo UE, EFS, POKL i nazwy projektu na wszystkich dokumentach i materiałach edukacyjnych związanych z przeprowadzanym kursem (w tym na listach obecności). Wykonawca jest również zobowiązany do oznaczenia logo UE, POKL oraz EFS pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia w ramach kursu. 29) Wykonawca wyda każdemu Uczestnikowi kursu zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu. 30) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru zaświadczenia/certyfikatu, poprzez złożenie podpisu przez każdego Uczestnika kursu. 31) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, na którą składają się: a) listy obecności Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami wraz z tematyką zajęć, b) harmonogramy zajęć z wykazem tematów i wymiaru godzin zajęć teoretycznych, c) harmonogramy zajęć praktycznych wraz z podpisami Uczestników kursu, d) protokoły odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, e) kopie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu przez każdego Uczestnika kursu, f) kopie zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań w ramach kursu, g) ankiety ewaluacyjne na zakończenie kursu, h) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego kursu zapisana na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive). 32) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia innej niż wymieniono w pkt. 31 dokumentacji, jeśli powyższe wynika z obowiązujących w momencie prowadzenia kursu, przepisów prawa. 33) Po zakończeniu wszystkich zajęć, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ukończenia kursu przez każdego Uczestnika kursu. 34) Po zakończeniu kursu operatora koparko - ładowarki zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podstawą do dokonania odbioru będą podpisane listy obecności, harmonogramy przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych, kopie wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu oraz wypełnione przez Uczestników kursu ankiety ewaluacyjne. 35) Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek. 36) Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 37) Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 38) Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 39) Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli realizacji kursu przez Powiat Tarnogórski, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju). 40) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r. 41) Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 8b do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej
 6. Świadczenie usług szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w ramach projektu: AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest świadczenie usług szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w ramach projektu: AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry. 2. Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań częściowych (pakietów), które obejmują: Pakiet Nr 1 - Technolog robót wykończeniowych (8 osób); Pakiet Nr 2 - Spawacz MAG (13 osób); Pakiet Nr 3 - Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona (6 osób); Pakiet Nr 4 - Indywidualne zajęcia komputerowe w domu osoby niepełnosprawnej (5 osób); Pakiet Nr 5 - Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką j. niemieckiego (9 osób); Pakiet Nr 6 - Handlowiec z nauką bukieciarstwa i elementami zdobienia decoupage (10 osób); Pakiet Nr 7 - Indywidualne poradnictwo zawodowe (50 osób); Pakiet Nr 8 - Warsztaty umiejętności interpersonalnych (50 osób)
 7. Świadczenie usług szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w ramach projektu: AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowskie Góry
  1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest świadczenie usług szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w ramach projektu: AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry; 2. Zamówienie zostało podzielone na 9 zadań częściowych (pakietów), które obejmują: Pakiet Nr 1 - Technolog robót wykończeniowych (5 osób); Pakiet Nr 2 - Spawacz MAG (16 osób); Pakiet Nr 3 - Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona (5 osób); Pakiet Nr 4 - Indywidualne zajęcia komputerowe w domu osoby niepełnosprawnej (3 osoby); Pakiet Nr 5 - Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką j. niemieckiego (8 osób); Pakiet Nr 6 - Bukieciarstwo i decoupage (13 osób) + opieka nad 7 dzieci; Pakiet Nr 7 - Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej (13 osób) + opieka nad 7 dzieci; Pakiet Nr 8 - Indywidualne poradnictwo zawodowe (47 osób); Pakiet Nr 9 - Warsztaty umiejętności interpersonalnych (47 osób) + opieka nad 27 dziećmi
 8. Świadczenie usług szkoleniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w ramach projektu: AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu podlegających aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, będących bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo i pracującymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.
  Planowane zajęcia to: szkolenie z zakresu bukieciarstwa, pakowania prezentów, zapoznania się z technikami handlowymi, obsługa kasy fiskalnej (część 1); kurs opiekunów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką podstawowych zwrotów w języku niemieckim (część 2); Kurs - spawacz MAG (część 3); Kurs - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym widłowych, z obsługą i wymianą butli gazowej (część 4); kurs pracownika biurowego (część 5); kurs prawa jazdy kat. B (część 6), kurs prawa jazdy kategorii C (część 7); kurs komputerowy (część 8).
 9. Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnowskie Góry
  Usługi edukacyjne i szkoleniowe - kurs telemarketingu - kurs decupage
 10. Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnowskie Góry
  Usługi edukacyjne i szkoleniowe:
  - kurs palacza kotłów C.O.
  - kurs pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia
  - szkolenie kosmetyczne ze stylizacji paznokci
 11. Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
  Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w następujących kierunkach:
  1. Podstawy obsługi komputera
  2. ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
  3. Specjalista finansowo-księgowy z obsługą programu Symfonia
  4. Specjalista ds. kadr i płac + program Płatnik
  5. Pracownik biurowy
 12. Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnowskie Góry
  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Inne osoby dla Sage Michalska Elżbieta Maria (131 osób):